The First Sunday of Advent C

Shundaha ghokutanga ghoMataterero

 

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga                                           Jer. 33: 14-15

Mumbapira dhaMuporofeta Jeremiya 

Munone mayuwa ne ghana kumumo, dyo ghana kughamba Fumu – no ame kuna kuyenda nika kumitheremo makuruperitho ghange agha nedhire kudiko dyaIsragheli no diko dyaJuda:

Mumayuwa gho endi munako dhiya, mbona tendi mutara ghumwe ghodiko dyaDavita ghukare no ghunongo, no mbana kara noghushemwa no kupira ghumbango muditunga. Muyawa gho Jud ambo ghana pu kughamwena na Isragheli mbo ghana para no ghudhughutjima. No din one dyo dina edi mbo hadhithitha edhi ñurumbara eshi: “Fumu ne ghushemwa wetu.”

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                 Ps.25: 4-5. 8-9. 10-14

R:

Kukoye gho Fumu nakutapa mudhimu wange

Kukoye ghoNyambi na kutapa ndapero dhange; GhoNyambi ni honge mayira ghoye gha ni neghedhe. Ni honge kupara mughushemwa ghoye, owe ne yowe Nyambi ghuna kuniparitha. 

R:

Kukoye...  

Nakuruperanga roruhe mumoye. Kukoye ghofumu na kutapa ndapero dhange. Fumu ne muwa nomuhungami, ghana kuhonga yiharuri ndhira dhendi edhi sha kuthe.

R:

Kukoye…

Ghana kuyenditha hakakukumbirupitha mudhira dhoghuhunga

no kuwahonga mahimeno ghendi.Fumu ne muyendha wawa hakara

ghutawendhi kukwendi. No gha tenda ghundambo nawo.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi                                         1 Thes.3:12-4:2

Mbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawaka Tesalonika.

No karo Fumu ngo ghakare noghunongo ghavurithe ruhakitho rwenu no ghamutende mukuhake nawayendhenu nawanu wahe thikadi twamuhaka twe. Kemo sho gha kone kutanaritha mitjima dhenu dhi kene dhikare mughupongoki kurupara rwaNyambi wihetu, pamwiyero waJesus Kristusi” Na Hekudyetu gha vurithe ruvigha rwenu pakukuhaka, no muhake wahe thika di twa mu haka natwe.kemo sho gha kone kutanaritha mitjima dhenu dhi kare mughupongoki kurupara rwaNyambi wihetu, pamwiyero waHekudyetu Jesus kristusi nawakakupongoka wendi wahe.

Shime ne mwayendhange, tuna kumukumbera no kumukukurura, mwaFumuJesus, eshi mu kone kuyendaghura shemwa ghushamberera mwaNyambi no mu piterere mughuhunga. Yoyi mwa dimuka shi marawero munye twa mu pire paFumu Jesus.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel acclamation

Hallelujah                Ps. 85: 8

Ninge tu mone ghunongo ghoye, ghoFumu, no tu pe ghu

komomononi ghoye!

Hallelujah

 

 

 

Evangelium                                                                    

                                                                                      Lukas 21:25-28. 34-36

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi

Mukomononi wenu ne pepi gha di.

Jesusi gha ghambire kwa wakathishongerowendi eshi: Mbo yina kara yidimukitho padiyuwa nopakaghonda nopanungwedhi. Pamuve mbo thina kara thinga thothikuru kwawanu, pakuyuva mavuma ghomakuru ghokudikuruviya noghomangumbi. Hanu mbana kara nowoma pakutaterera yinu yi mbo yiya mukaye kokahe. Yoyishi mangcamu ghomudiwiru mbona gha shekeshitha. Munyima mbana mono mwanamunu ghana kwiya pamavuyi, nongcamu noghuFumu ghoghukuru.

Ngeshi mbo yi tange yinu yi, nokudighamena mitwi dhenu,

yoyishi makomweneno ghenu ne pepi gha di.”

Mukukunge mwathinda no mitjima dhenu dha yongarera yinu yo kughuritha yirama yenu, ghungorwi no yipara yoghumbondo, yoyishi diyuwa diya mbodina mumbandukera yira thiraha. Adyo mbodineya kwakehe munu ghomuyumi ghakara pano pakaye. Mukothoroke, muraperere kehe nako muwane ngcamu dhokutanara apa mboyihokoka yinu yi no mbo mukone kwimana no ghudhughutjima kughutho waMwanamunu.

Mañando ghoEvangelium

 

Second Sunday of Advent C

Shundaha ghoghuwadi ghoMataterero

 

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga                            Baruch. 5:1-9

Mumbapira dhaMuporofeta Baruk

Nyambi ne mbo Ghana neghi ghukenu ghoye.

Shuture we Jerusalema yishupata yoye yothidiro noyorupetho,

no vate yiyengitha yaNyambi yoyikenu.

Pirure mwaye mughuhungami oghu wa tunda mwaNyambi

no ghu kave pamutwi ghoye yiyengitha yomutwi yoyikenu

kuroruhe.

Yoyishi Nyambi ne mbo ghana neghi ghukenu ghoye pamuve ghororuhe.

Nyambi ne mbo ghana kwitha padina. Thiraro thoghuhungami nodikuto dyawahayapa Nyambi. Pinduke we Jerusalema no dhine pawiru. Kambure meho ghoye kudiva no ghu mone hanoye ha pwa kukongwedha kuditokera pañando dhokupongoka.

Awa hana kushambera yoyishi wa wa ghayarire. Awa heyire pamuve hatunde kukoye. Awa ha pwire ku kutjirutha kwawanyathi wawo ene Nyambi ne gha wa twarire kukoye, pakuwa dhamuna nodikuto yira thipuna thoghuFumu.

Yoyishi Nyambi ne gha rikanyatha eshi kehe dirundu dyodire, mbo dina pu kufupipitha, no mangurungoma mbo ghana pu kuyaritha kate mbo ghu kurikanye muve, eshi mbo gha yendaghure Isragheli muthiraro mughukenu waNyambi. No yipumbu noyitondo yokunuka mbo yina pa haIsragheli mumvure pamarawero gha Nyambi. Yoyishi Nyambi ne kuna kutwara Isragheli nothiraro muthishe thoghukenu wendi pofotji nothiñeke thendi noghuhungami.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                 Ps. 126: 1-2ab; 2cd-3; 4-6

R:

Fumu ne gha tendire kukwetu yinu yoyikuru no twa shambererire.

Apa gha pirurire Fumu yikara yaSiyoni, ya karire. yira yirota,

Tunwa twetu ne twa pwedhangerire kumune no twembire yishamberera.

R:

Fumu…

Ndani mako ghamwe ne eshi Fumu ne gha tendire yinu yoyikuru, kukwawo. Yashemwa gha tendire yinu yoyikuru kukwetu no twa shambererire!

R:

Fumu…

GhoFumu ghutuhuthe kuditunga dyetu popano yira dyodi gha twaranga mvura meyu yira kurware rokupwerera. Awa hana kukuna nomahodhi, mbana pokora noyishamberera.

R:

Fumu…

Awa ha dirire pakushwagha ha tengenine mbuto, mbana kahuka wimba no yishamberera, pakareta yoyipokora yawo.

 

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi                                    Fillip. 1:3-6. 8-11

Mumbapira dhaMupostoli Paghulusi kwawakaFilipi

Mukare noghukushuki no mwa kara nomashinyeno kwaghumweya kate pamwiyero waKristus.

No na kumurepera mwaheya ghushamberera mumandapero ghange

Yoyi na tjimapa shemwa eshi oyu gha tangire Mbudhi Dhodhiwa mumwenu, mbo ghana  thiyaritha mudiyuwa dyo mwiyero wa Jesusi kristusi, yoyishi Nyambi ne yomunongononi wange eshi ngepi di  mwamu rura mwahe no na mu haka muruhakitho rwa Jesusi Kristusi.

No na kumuraperera eshi ruhakitho rwenu ru vure no rukure mumaghano ghenu mwahe.

Mu kone kupongora yinu yoyihunga no yoyimango no mu kushuke

No mu pire mashinyeno kwaghumweya kate pa mwiyero waJesusi Kristusi, muyare nombuyo dhodhihunga paJesusi Kristusi kudifumanekero no kumakughero dyaNyambi.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Aclamation

Hallelujah                Luk.3:4. 6

Mu roghithe dhira dha fumu, mu mughorwere mayira.

Nawanu wahe mbana mono makomweneno, agha mbo gha tunda kwaNyambi

Hallelujah

 

Evangelium

                                                                    Luk.3:1-6     

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Mumwaka ghodikumi nokwoko ghoghupanguri nguvuru Tiberius Sisa, Pontius Pilatusi, gha karire mukungi ghoditunga dyaJudeya. Herodesi oku ye fumu ghoditunga dya Galileya. Naminendi Filipusi mupanguri ghomuItureya no mu Trakonitisi. Na  Lisaniyasi mupanguri ghomuAbeline. Mamayuwa ghawapristeri hohakuru haAnasi naKayifasi, podhamwiyerire ñando dhaNyambi Johannesi ghomwana Sakariyasi mumamboreya.

Aye gha randekire Jordani yomuhe ghuyuvitha hanu eshi hapiruke ndani, po sho gha wa thiyere Nyambi maharwero ghawo, no hapwe kuyogha.

Thika di ya pwire kutjanga murukwaro rwamuporofete Jesaya eshi:

 “ Diywi dina kwitha mumamboreya eshi:

Mu roghithe dhira dhaFumu mu ghorwere mayira.

Kehe kaghurumuko mu ka tuthere.

No kehe dirundu nodirundughana yipwe kumbandawera.

Mayira ghokupeta  ghaghororoke.

No mayira ghokumbandadhoka gha pwe ku dyadyangedha

Nawanu wahe mbona mono makomweneno.

agha mbo gha tunda kwaNyambi.”

Mañando ghoEvangelium

 

THIRD SUNDAY OF ADVENT C

Shundha ghoghuhatu ghoMataterero

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga                                         Sef. 3:14-18

Mumbapira dhaMuporofeta Zephania

Nyambi ne mbo ghana kushambereritha noyishambereritha.

Mwimbe no mu shogherere noyishambereritha amwe mwaka Isragheli.

Ghu shamberera nomutjima ghoye ghoghuhe owe Isragheli.

Nyambi yo gha huthire mashwaghero dhoye.

No yo gha tjidhire hakañore ghoye.

Nyambi Fumu waIsragheli no ye gha di;

No mba diko thinu thokuyapa.

Nako ne dhina kokera edhi ghana kuninga kuJerusalema eshi:

Wayapa ghombara dhoSiyoni!

No wa kashitha moko ghoye.

Fumu Nyambi ghoHekudyetu ne noye ghadi

Ndwarume yu ghana kutapa makomweneno.

Ghana kukushambereritha we noyishambereritha!

Ghana kughamba muruhakitho rwendi ghana kushamberera

noyishamberera.

Na kughongwedha hakayitokota awa ha di kayenda nodifeste.

Mañando ghaNyambi

 

Resposorial psalm

Dimbokatji             Jes.12:2:3, 5-6

R:

Mushoghere yoyishi ghupongoki waIsragheli ne mukatji kenu ghu di.

Ghi, Nyambi ne mupongoki wange, Mbo na mukurupera no mbadiko yi yokuyapa, Fumu Nyambi ne dhongcamu dhange nodimbo dyange dyomashogherero. No gha ni pongokitha.

No mbo muna veti meyu no thiraro mudivetu-vetu dyomakomweneno.

R:

Mushogherere...

Mutumere Fumu mwithe dina dyedi, Muneghedhe yirughana yendi mumako. No mu yeranithe dina dyendi dishokuru.

R:

Mushogherere…

Mwimbe Psalm padifumanekero dyafumu, Yoyishi gha tenda yinu yoyiwa. Ninge yi yerane kaye kokahe. Mushogherere amwe mwakakakoghatji kaSiyoni! Yoyishi ghupongoki  waIsragheli ne mukatji kenu ghu di.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi                                         Filip.4:4-7

Mumbapira dhaMupostoli Paghulusi kwawakaFilipi

Fumu ne pepi ghadi.  

Mu nyanyuke roruhe mwaFumu: kuyihukuruka eshi munyanyuke! Mu dimukithe ghumenyamenya wenu, kwawanu wahe Fumu ne pepi ghadi. Mwa kudhekera kuyinu yimweya, yirumbera yenu ne mu yi tware KwaNyambi mumandapero no mu yi kumbera nomumatumero. No thiraro thaNyambi ethi tha piterera maghano ghomahe thina kukunga mitjima dhenu no mañando ghenu mwaKristusi Jesusi.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                 Jes.61:1

Mupepo waFumu ne papange ghudi Yoyishi Aye ne gha ni tuma ni yuvithe mbudhi dhoyishamberera.

Hallelujah

 

Evangelium                                                         

                                                                                     Luk.3:10-18

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi

Nye ne keho shotutende?

Ko kumwipura hanu eshi: “Nye ne keho shotutende?”

Aye gha wa huthire eshi: “Oyu gha kara noyishupata yiwadi, gha tape thimweya koyu gha thi pira. Noyu gha wana yidya naye gha tende kemo.”

Haketithi nawo heyire eshi naghawa yoghe.

Ko kumwipura kwagho shi: “Nye shotutende!” ku kwawo ghaningire  eshi: “Mwaketitha kupiterera pa ha mu rawera.”

Hamashurundate nawo ha mwipurire eshi: “Atwe ne nye shotu tende?” kokuwa hutha kwendi eshi: “Mbadi mwa kona kuthineneka ngambi kukungura munu mungcamu; no mwa shivana yoyitambura yenu.”

Ko kukara mataterero ghomakuru mwawanu no ha kwipudhure eshi; oyu Johannesi ne ngwa yoKristusi. Johannesi gha huthire waheya eshi: “Ame, na kumuyogha nomeyu vene ghana kumupa muka ngcamu dhokupiterera me. Aye mbo ghana  muyogho naMupepo ghoKupongoka nomudiro.

Munyara dhendi mothidi thipuritho thendi, no mbo ghana kombo thindanda thendi kehe pano.Mahangu mbo ghana teri muthishete thendi, mungu ne mbo ghana ghu tumeka nomudiro ghushidhimana.”

Karo gha thundawedhire hanu rorwingi noyinu yimweya, no kuwa yuvitha mbudhi dhodhiwa.

Mañando ghoEvangelium

 

FOURTH SUNDAY OF ADVENT C

Shundaha ghoghune ghoMataterero

 

FIRST READING

                                                                                                 

Thitiya thokutanga                            Mika 5:1-4a

Mumbapira dhaMuporofeta Mika

Munye mbo ghana na tundu mo mukamiti waIsragheli.

Nyambi ghana kuninga eshi: “Owe Bethlehema Efrata yowe mumbiru kwawakerekandongo waJuda,

Mumoye mo mbo gha tunda oyu mbo gha raghura Isragheli.

No mayira ghendi ghopakare mumayuwa ghokuroruheya.

Podigho mbo gha na wapa ye yiruwera kate paruvedhe rokushamuruka hashamuruki.

Mbo ghana raghura no kuwaditha mumangcamu ghaFumu, ghoNyambi.

No mbana tungura muthiraro yoyishi yo gha kukara keho mukuru

Kate kumahurero ghoKate. No mbo ghana kara thiraro.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                 Ps.80:2 .15-16. 18-19

R:

Nyambi ghoHekudyetu, tu roghithe no ninge rupara roye ru tu sheghenyene eshi tupwe kukomonona.

Ghomudithi wa Isragheli tu yuvere, no tu hokokere muthishe thokurwedhima. Wiye no tu ghamwene!

R:

Nyambi ghoHekudyetu…

GhoNyambi ghotushumba, tu hukere tukapuke mudiwiru no tukenge, No thotere thitondo thi thovinyu. No kare mughamweni kothi dyatapekire dyoko dyoye dyorudyo no Mwanoye oyu wa kurithire ghothinda.

R:

Nyambi ghoHekudyetu…

Ninge dyoko dyoye di kare kwamunu ghokurudyo roye.

Mwanamunu oyu wa karithire ghothinda. Ndani po mbo tu dhira kutunda kukoye.

 

 

 

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi                                                             Heb.10:5-10

Mumbapira dhaMupostoli Paghulusi kwawakaHeburayi

Mone, na kumu na ni tende mahimeno ghoye.

Yodigho ghana kuninga eshi mbo gha neya mukaye:miyambo dhoyiyama no ndupu dhoyidya wayishwenine, ene wene wa ni royithire yirama.

Miyambo dhokukoñerera nomiyambo dhomaharwero, mbadi wayimenyamenyine.

Ponaghamberire eshi: Mone muñatambapira, ya pwa kunitjangera kutenda mahimeno ghoye.

Apa gha manine kughamba yi miyambo dhoyiyama yidya yondupu, miymbo dhokukoñerera, no miyambo dhomaharwero, mbadi wa yi hakire no mbadi wa yi menyamenyine edhi dha pwire kutupura pathina muragho.

Gho gha ningire eshi: Mone, nakumu nanitende mahimeno ghoye ghoNyambi gha ghatumburire ndhira dhokutanga dhi kare dhoghuwadi.

Pamahimeno gha, twa pwa kupongokitha pamuyambo ghoyirama yaJesus Kristus parofotji.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel acclamation

Hallelujah                Luk.1:38

Oyu ne mupika Nyambi yikare thika kengedi ghana ghamba.

Hallelujah

 

Evangelium                                                                     

                                                                   Lukas.1:39-45

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi

Ngepi ya kona kukara yi eshi nyina Hekudyange gheye kukwange.

Maria mbadi gha kudhugha-dhughire, ghamanine wangu no gha yendire kumarundu kudighumbo dyaJuda.

Ko kengena kwendi mudighumbo dyaSakariyasi, no gha rumerire Elisabeti.

Apa gha yuvire Elisabeti dirumeritho dyaMaria, ko  kushamba mwanuke ghomudira dyendi. NaElisabeti ghayara na Mupepo ghoKupongoka.

Ha kugherera eshi: “Owe wa fumana pakatji kawakadhi, no gha fumane mwana ghomudira dyoye.”

Ngepi yakona kukara yi eshi nyina Hekudyetu gheye kukwange?

Ghana yumbaghuka mwanuke gho mudira dyange.

Mukaruvigha oyu gha tawa eshi yoyiheya eyi gha mu tongwerire Fumu ne mbo yina rikanya.

Mañando ghoEvangelium

 

25 December

CHRISTMAS DAY

Evening mass

Dimisa dyorunguro

 

FIRST READING

                                                                                                             

Thitoya thokutanga                             Jes.62:1-5     

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya

Fumu gha kumenyanyamenyine.

Pamurandu waSiyoni mbadi mbo ni ghamba no pamurandu waJerusalema no mbadi mbo ni porera, kate mbo ghu pwe ghuhungami wendi yira thishe no ghukomononi wendi yira ramba ghokutumbuka.

No mako mbo ghana mono ghuhungami ghoye no hafumu wahe mbo hana mono difumanekero dyoye, no mbo ghuna wana dina dyodipya edi gha kuta Fumu.

No mbo ghuna kara thipuna thokuyenga munyara dhaFumu no tuku ghoghufumu ghomunyara dhaNyambi.

Mbadi mba kuta karo mukanyima, no ditunga dyoye mbadi mbaditoya eshi muthitu.

Ene mbana muti, Muketethi wange noditunga dyoye mukuruperi, yoyi Fumu ne gha kumenyamenyena no ditunga dyoye ne mbo din  kara noyishamberera.

Yoyishi thika di dya yenganga ditjaha mushengeteya kemo dyo mbo ha kukurupera hanoye noyira mukawenga oyu ghana kughombotha kemo mbo gha shamberera Nyambi kukoye.

Maňando gha Nyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                 Ps. 89:4-5. 16-17. 27. 29

R:

Ame, mbo nembera roruheya yoruhakitho ghoFumu.

Ame na nunga ghundambo nawa na torora; gho natenda medhero KwaDavita ghomupikange. Ame mbona tendi yiraghura yokuroruheya mwawahoka ghoye no dipuna dyoye mbo dina yerana kuroruheya.

R:

Ame, mbo...

Yarogha kudiko edi dya yumbaghukera ghufumu ghu, awa hana kupara muthishe thorupara roye, awa hakara noyishamberera yokehe diyuwa mudina dyoye, awa hashimba ghuhunga ghoye ghukare thitamenedhi tho yipara yawo.

R:

Ame, mbo...

‘Aye mbo ghana ghamba kukwange eshi: ‘Yowe tate wange, Nyambi wange, diwe edi dya ni ghamwena.’ Mbona paka ruhakitho rwange papendi roruheya, yoyishi dinungo dyoghundambo wange ne ghokuroruheya.’

 

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi                                         Act.13:16-17. 22-25

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli

Paulusi ne yo kanonga kaKristusi ghomwana Davita

Apa ghakakumine Paulusi ku Antioch mu Pisidia, Ko kwimana Paghulusi, gha wa rave nonyara thiwana ghuninga eshi: “MwaIsragheli, namwe mwayapa Nyambi mutegherere! Nyambi ghodiko dino dyaIsragheli, yo gha tororire hakerekandongo wetu, no ghawa tendire diko dyodikuru, apa ha karire yira hanu maghana muEgiptena. Gha wa tundithire mo nodyoko dyendi dyongcamu.

Eyi gha mu tundithire Nyambi muthirughana thendi, ko kutapa Davita gha kare fumu wawo kukwendi gha ningire Nyambi eshi, Nawana Davita ghomwana Isayi, Murume gha nitwa kumutjima wange. Yo mbogha rundurura yirughana yange.

Mwawanahoka wamurume yu mo mbo gha tumba Nyambi Jesusi, gha kare Mushuturi waWaIsragheli, thika di gha yi wa turekerire.

Kughutho ghomwiyero waJesusi, Johannesi yoghethire diko dyodihe dyaIsragheli kumapirukero no kudiyoghero.

Ene pa gha kokerire Johannesi pepi noyipara yendi, gha ningire eshi, yamedye muna kunighayara mwe? Ame ne kadi yame ye. Mu mone munyima dhange ghana kwiya. Name temba mbadi nafumana kushutura makuha ghendi.”

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah

Mbo ghuna kara ghuhura gho yi harura yokaye. No mughamweni wetu yo mbo gha kara Fumu wetu.

Hallelujah

 

Evangelium.                                                       

                                                                     Luk.3:23-38 

Marundwerero ghoyitjanga ya Lukasi.

Nunderero dhaJesusi Kristusi

Apa gha tangire Jesusi thirughana thendi, oku ye nomyaka dhendi makumi mahatu. No gha karire thika dig ha mu ghayarire eshi, mwana Josefu, mwana Eliya, mwana Matana, mwana Levi, mwana Meligiya mwana Janayi, mwana Josefu, mwana Matiyasi, mwana Amosi, mwana Nahumu mwana Esili, mwana Nagayi, mwana maghata, mwana Matatiyasi, mwana Semeyini, mwana Serurubabeli, mwana Seghalitiyeli, mwana Neri, mwana Meligi, mwana Adidi, mwana Kosama, mwana Elimadama, mwana Eri, mwana Josuwa, mwana Eliyeseri, mwana Jorimi, mwana Matati, mwana Levi, mwana Simeghoni, mwana Juda, mwana Josefu, mwana Jonama, mwana Eliyakimu, mwana Melegha, mwana Menna, mwana Matata, mwana Natati, mwana Davita, mwana Isayi, mwana Obeti, mwana Boghasi, mwana Salomoni, mwana Nagisoni, mwana Aminadabu, mwana Adimini, mwana Arini, mwana Hesironi, mwana Peresi, mwana Juda, mwana Jakopu, mwana Isaka, mwana Abrahamu, mwana Tera, mwana Nahoru, mwana Serugu, mwana Rehu, mwana Pelegi, mwana Heberi, mwana Sala, mwana Kenani, mwana Aripagasadi, mwana Semu, mwana Noghe, mwana Lamegi, mwana Metusalaka, mwana Henongo, mwana Jeredi, mwana Mahalaleli, mwana Kenani, mwana Enosi, mwana Seti, mwana Adami, mwana Nyambi.

Mañando ghoEvangelium

 

Mass at Midnight

Dimisa dyoghuthiku

 

FIRST READING

                                                                                     

Thitoya thokutanga                             Jes.9:2-6 

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya

Mwanuke ne ha na mu tupa.

Diko edi dya kara mumakokore dina mono thishe thishokuru,

Edi dya tunga mumvura ghokufa, thawa sheghenyena thishe.

Yowe wa vuritha diko wa kuruperitha thiraro thawo, awo ne hana shamberera kughutho ghorupara roye yira munu ghokushamberera munu pakukesha, yira munu ghokushamberera pakukutapera ghushwa.

Yoyishi djoko edhi wa wa dimbekire, no katondo aka kawendamine pamapeghe, mahumbithero ghawahayi ghuna wawo ghuna yi tunditha po yira mudiyuwa dyaMidiani.

Yoyishi kehe dikuha dyomushurundate edi dina kupita ghudjatera, no thitere ethi thinapu kuyowa mumanyinga, yitere yawo yoyihe mbo yinpu kutumekera.

Yoyishi mwanuke ne yatwe ha mu shamurukera ka tughuru ne hamutupire, no ghuFumu ghoghuheya ne padipeghe dyendi   mbana mu ti eshi. Muteturi, Mupanguri Nyambi ghongcamu, Wiha ghororuheya Fumu ghothiraro.

Kate ku mavurithero ghoghuFumu wendi no kate kuthiraro thokupira ghuhura pathipuna thaDavita no kughufumu wendi mu kuwana no mu kuyitanaritha mughuwa noghuhunga,

Kutunda pano kate kuroruheya. Ghu toghoro waNyambi ghoFumu ghotushumba gho mbo ghu yitenda.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                   Ps. 1-3. 11-13.

R:

Dyarero ghana pu kushamuruka mukaruviya Kristusi ghoFumu.

Mwimbe kate kudifumanekero dyaNyambi dimbo dyodipya,

Mwimbe  kughutho waFumu, muve ghoghuhe! Mwimbe kate kudifumamanekero dyaFumu mukughe dina dyendi.

R:

Dyarero ghana...

Muyuvithe yomaghamweno ghendi kehe diyuwa, mutongwere mako ghomahe yodifumanekero dyendi no yitetukitho yendi kwawanu wahe.

R:

Dyarero ghana…

Ninge dishamberere diwiru nomuve, ninge dikuruviya di pughume nongcamu dhadyo dhodhihe. Ninge muthitu ghushamberere noyoyihe eyi ya kara mo. Ndani mbo yi shamberera yitondo yomudiputa. Kughutho ghorupara rwaFumu mbo gha neya kukupangura kaye.

R:

Dyarero ghana...

Mbo ghana raghura kaye paghuhunga, no mbo ghana pangura hanu mughushemwa.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi      Titus 2:11-14

Mumbapira dhaTitusi

Thiñeke thaNyambi tha hokokire kwawanu wahe.

Thiñeke thaNyambi hathihokora no thatenda makomweneno ghakare po kwawanu wahe no thatuhonga shi eyi shotunde ne kuthagha yoyihe yokutuyongaritha mundhira dhaNyambi no yirumbera yetu yoyihe yokaye. Twakona keho kushagheka yoyimango no tupare yipara yoyiwa yo ghuKriste muruvedhe runo pakaye, ruvedhe tuna kutaterera yomakurupero ghokangadhekero agha ghakwiya no mahokokero ghodifumanekero ghaNyambi shokuru no Mukomononi wetu Jesusi Kristusi.

Gha kutupurire thinda pamurandu wetu eshi, tukare horo kughukashu wetu no kokenitha hanu eshi, hakare hendi hashipiri yirumbera yimweya, ene haka kutenda ghuhunga.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                       Luk.2:10:11

Namuretera Mbudhi Dhodhiwa, dhoyishamberera eshi, dyarero ghana pu kumushamuruka Mushuturi. Aye ne Kristusi ghoFumu.

Hallelujah

 

Evangelum                                                        

                                                                     Luk.2:1-14

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

 Dyarero ghana pu kumushamurukera mukaruvigha.

Mumayuwa gha ko kuragha fumu shokuru Sisa Augustusi muragho eshi ha tjange mena ghawapikendi wahe.

Agha matjangero ghokutanga gha karire oku Quirinius nguvuru ghomuSiriya. Waheya hayendire haka tjangithe mena ghawo keheyu kudighumbo dyodiko dyendi.

Na Josefu naye ghayendire ko. Gha tundire mumbara dhaNasareti muditunga dyaGalileya no gha yendire kate kuditunga dyaJudeya kumbara dhaDavita edi hatoyire eshi, Bethlehema yoyishi aye gha karire ghodighumbo dyaDavita, no mwanahoka wendi.

Ghayendire kukakutjangitha na mbandeke dhendi Maria oyu ghakarire mughuremu.

Oku shime hakarera koko kokwiya nako dhaMaria dhokuwana  mwanuke no ghashamurukire mwana ghokatughuru gho mbendi dhendi, ghamudhingi no makehe nokumurangeka muwato ghokudyera ngombe, yoyishi mbadi ha wanine maturo mudighumbo.

Pamukunda ghodighumbo ne pa karire hakakuditha awa hakungire mitanga dhawo paghuthiku. Kokuhokoka Muengeli waFumu, nothishe thaNyambi ko kuwarwedhimena. Awo ne kokutukuwa thikuma.

Muengeli gha watongwerire eshi: “Mwayapa mumone eshi na kumuretera mbudhi dhodhiwa, edhi mbo dhi shambereritha waheya. Dyarero ghana pu kushamuruka Mushuturi mudighumbo dyaDavita.

Aye ne Kristusi ghoFumu.Thino ne tho thidimukitho thenu eshi, muna kawana kambututu kokupwa kudhinga  nomakehe no kurara muwato ghokudyera ngombe.

Ko kuhokoka kwamuengeli yu tushumba  tomudiwiru otu twa shogherire Nyambi pofotji ghuninga eshi: “Difumanekero kwaNyambi muwiru nothiraro pamuve kwawanu awa ghamenyamenyena ye.”

Mañando ghoEvangelium

 

 

Early Morning Mass

Dimisa dyomathikuthiku

 

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya thokutanga                              Jes.62:11-12

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya

Mone mushuturi ne ghana kumu.

Oyu ne Fumu ghana kuyuvitha kate kughuhura ghokaye:

Tongwere mwana Siyoni, kenge kwaMukomononi ghana kwiya,

ndjambi dhendi dhohoro ne adho ghadi, no kopi ghomutangu ne paghutho wendi ghadi. Mbo hanawati eshi: ‘Diko dyoKupongoka, edi gha komonona Fumu.’ Nowe mbana kutoyo eshi: ‘Oyu hanyanda thikuma, Oyu dhapira kudhimba Ñurumbara.’

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                     Ps.1-6, 11-12

R:

Thishe thothipya thodyarero ne thina kutwedhimena pakaye: yoyishi Fumu ne hana mutushamurukera.

Nyambi ne Fumu ninge kashamberere kaye; ninge mambomwa ghashamberere. Diwiru diyuvithi ghuhungami waFumu, nomako ghomahe ghamone difumanekero dyendi.

R:

Thishe thothipya…

Thishe kusheghenya kwawanongo noyishamberera kwawakushuki mitjima. Mwahunga mushamberere mwaFumu, no mutape fumwa kudina dyendi dyokupongoka.

 

SECOND READING

 

Thitoya thoghuwadi     Titus3:4-7

Mumbapira dhaTitusi

Pathiñeke thendi ghatu ghamwenine.

Apa wahokokire ghunongo noruhakitho rwaNyambi ghoMushuturi wetu, mbadi shi kwakarire kemo payitenda yoyihunga eyi twatenda, mbadi pathitambo thonganyi, ene paghunongo wendi thinda ghatughamena, pakushamuruka paruwadi mumeyu, no kututendurura naMupepo ghoKupongoka oghu ghapingwerere papetu mwaJesusi Kristusi ghoMushuturi wetu. Ghayitendire yi podigho shi tupwe kuhungeka nothiñeke thendi, tukare hayori awa hana kutaterera mukayora moyo ghororuheya.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                          Luk.2:15-20

Difumanekero kwaNyambi muwiru nothiraro kwawanu awa hayerana kuthiñeke thendi.

Hallelujah

 

 

 

 

 

 

Evangelium                                             

                                                                     Luk.2:15-20 

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Apa gha wa thighire muengeli gha huke kudiwuru, ko kughamba- thana haka kuditha eshi: “Tu yende ku Bethlehema tu kamone eyi yina hokoka eyi ghana tudimukitha Fumu.”

Ha tambukire no ha ka wanine Maria naJosefu na mwanuke ghana rara muwato ghokudyera ngombe. Apa ha mu monine, ko  kuthimwetwedha eyi gha wa tongwerire muengeli yokwamwanuke yu, ene waheya wa hayuvire mbudhi dhi kwa wakakuditha hatetukire yo mañando ghawo. Maria kukwendi ko ne gha pungurire yoyiheya yi no kukwipura mumutjima wendi. Hakakuditha ha hukire ghukugha Nyambi koyoyiheya eyi hayuvire nokumona, thika di ha yi wa tongwerire.

Mañando ghoEvangelium

 

Mass During the Day

Dimisa dyomutenya

 

FIRST READING

                                                                                                            Jes.52:7-10

Thitoya thokutanga

                                                                            

Mumbapira dha muporofete Jesaya 

Mahurero ghokaye mbo gha na mono makomweneno ghaNyambi wetu.

Ngepi kughuwa padirundu kumapadhi ghoghumwe oyu ghana kureta Mbudhi Dhodhiwa, oyu kuyuvitha mbudhi dhothiraro, oyu ghana kureta yishamberera, oyu ghana kuyuvitha yomakomweneno, no kutongwera hakaSiyoni eshi, “Nyambi wenu ne Fumu!” Mutegherere! Kumaywi ghawakungi wenu, agho kuna kukushogherera noyishamberera pofotji, yoyishi hana mono Fumu rupara no rupara apa ghana huka kuSiyoni. Mushogherere pofotji noyishamberera, amwe mwakorokotji waJerusalema. Fumu ghaghonyonona dyoko dyendi dyokupongoka kuthitunumeho thomako ghomahe, no yiyegheka muto yoyihe yokaye mbo yina mono makomweneno ghaNyambi wetu.   

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji               Ps. 98:1-6 R7 v.3

R:

Yiyegheka muto yoyihe yokaye yamonine makomweneno ghaNyambi wetu.

Mwimbe dimbo dyodipya kate kumakughero ghaFumu,yoyishi gha tendire yitetu dyoko dyendi dyorudyo dyokupongoka edi dya mughamwenine.

R:

Yiyegheka muto…

Fumu ghaneghedhire makomweneno ghendi, ghuhunga wendi gha ghu hokorire kughutho ghomeho ghomako. Aye ne gha ghayarire kughunongo wendi no makurupero ghokundhugho dha Isragheli.

R:

Yiyegheka muto…

Ghuhura ghoghuhe ghokaye wa monine makomweneno ghaNyambi wetu. Mushamberere kughutho waFumu, kaye kokahe mwingene no mu mwimbere maPisalemi!

R:

Yiyegheka muto…

Mwimbe membo ghoPisalemi nothivandjero, no kuhumwerera tukadikadi, Mu shogherere nomarumbendo mushamberere kughutho ghorupara rwaFumu Nyambi.

 

SECOND READING

                                                                                                             

Thitoya thoghuwadi                                               Hebr.1:1-6

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaHeburayi

Nyambi ne ghambire netu mwamwanendi.

Pakare-kare Nyambi nga ghambanga nawakuru wetu rorwingi pamihingo dhokukutjaka-tjaka mutunwa twawaporofeta.

Ene muno mumaruvedhe ghano ghokuhurera, kuna kutu tongwera Mwanendi, oyu ghana ningire Nyambi ghakare mupingi ghoyoyiheya omu ka kara kaye kokahe.

Ghukenu waNyambi ghororuheya, gho wa mukenitha ghupongoki waNyambi mungcamu dhodhihe.

Mwana mu gha kurithire dina dyendi kupita haengeli

Nyambi mbadi gha tongorire kwakehe muengeli wendi eshi: ‘Owe ne gho Mwanange dyarero nakureta.Ndi eshi, ame mbo na kara noWiho, Mbo ghuna kara mwanange.” Apa gha tumine Nyambi mwanendi  pakaye,gha ghambire eshi: ‘Haengeli wahe waNyambi ha mu kanderere.”

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah

Diyuwa dyokupongoka dina tuvera, mwiye mwamako no mu karere kwaFumu, yoyishi dyarero thishe thothikuru thina munekera pakaye.

Hallelujah

 

Evangelium                                                       

                                                                         John.1:1-18

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Ñando dha karire munu.

Pakutanga dha karire Ñando, no Ñando dhine Nyambi thinda.

Ghakarire pamutango naNyambi. Papendi yapwire kuvareka yoyihe no mbadiko thi tha pwire kutenda kupira ye.

Mumwendi wa karire moyo, no moyo wa karire munyenge wawanu. Munyenge ghuna kumunekera makokore, makokore mbadi gha konine kudhimitha munyenge.

Pa karire murume oyu ghapwire kutuma kwaNyambi.Dina dyendi ne Johannesi. Gheyire kukunongonona munyenge eshi, wahe  ngoha ghu dimuke no kughutawa. Aye thinda mbadi gha karire munyenge, ene gha konine kunongonona munyenge.

Munyenge ghoshemwa ghokukona kumunekera kehe munu wa karire mukwiya pakaye, mbadi kamudimukire .

Gheyire kuyimuna yendi, hakadiko dyendi ne mbadi hamu- tamburire. Ene wahewa hamutamburire ni hamu tamburire kuduna dyendi. Gha wa pire ngcamu dho kukara hanaNyambi ne mbadi hakarire hana Nyambi pamushamurukero ghokudi Wihe vene. Nyambi  thinda yo gha karire wihawo. Ñando dhakarire munu no dha tungire pakatji ketu.

Atwe twa monine ghuFumu wendi, ghufumu wendi yira Mwana ghopithendi oyu gha tunda mwawihe gha yara thiñeke thoghushemwa. Johannesi ghana kunongonona ye, no ghana kukuyerera ghuninga eshi: Yodighe yu  na mu tongwerire eshi, oyu ghana kwiya munyima dhange ghanipiterera me yoyishi yomutangotango, ndani me. Mughuhunga wendi twa tambura twahe marudhi ghoñeke. Nyambi gha tapira muragho kwaMosesi, ñeke noghushemwa yeyire mwaJesusi Kristusi. No ghofotji temba yu gha monine Nyambi panganyi. GhoNyambi thinda gho Mwanendi ghopithendi gho Nyambi thinda oyu gha karire nendi no gha munongonona.

Mañando ghoEvangelium

 

HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH

Sunday after Christmas

Didhiko dyokupongoka dyaJesusi, Maria naJosefu

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga                                       1 Sam. 1:20-22. 24-28

Mumbapira dhokutanga dhaSamuel

Hanna gharemine no ghashamurukire mwanuke ghokatughuru, no ghamutire eshi, Samuel yoyi gha ghambire eshi: “KwaFumu namwipuri.”

Apa wapwire mwaka katughuru Elkana ghayendire karo no diko dyendi dyodihe mukatupura muyambo ghokehe mwaka kwaFumu mukukumithamo medhero ghendi. Hanna, ngambi nga kemo, mbadi ghayendire ko, oku ghatongwerire katughuru wendi eshi, mbadi shi, oku shime mbadi ghana dhiri meri mwanuke. Mbo namureta no kuna mutupura kwaFumu no mbo ghana kara koko kuroruheya.

Apa ghamudhirekire, ghayendire nendi no ndwedhu ghomyaka dhihatu, mushungwa ghomurumera, no kandimbe kovinyu. Ghamuretire kutembeli waFumu kuShilo; namwanuke nawo ghakarire. Hamupaghire ndwedhu nanyina mwanuke gheyire kwaEli. Gha ghambire eshi: ‘Ngeshi ghumenyamenye Hekudyange. Thika di ghuna kupara, Hekudyange, yame ya mbuyama ghemanine kumbadi dhoye, ghurapera kwaFumu. Oyu ne yo mwanuke yu nakumberire naFumu ghanipire eyi namukumberire. Kenge no ne kuna kumukuta me kwaFumu muyipara yendi yoyiheya. Aye kwamutambithera kwaFumu. Mañando ghaNyambi

 

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji               Ps.84:2-3. 5-6. 9-10. R7 v.5

R:

Yarogha kwawanu wa hatunga mundhugho dhoye, ghoFumu.

Ngepi ghuwa ghodyango dyomatungo ghoye, Fumu, Nyambi ghodiyumbu. Mudhimu wange kuna kurura dighumbo dyaFumu. Mutjima nomudhimu wange kuna kuyumbaghuka no yishamberera kwaNyambi, Nyambi ghomuyumi.

R:

Yarogha...

Yarogha kwawanu wa hatunga mundhugho dhoye, kuroruheya wimba makughero ghoye. Yarogha kwawanu wahakara nongcamu dhoye; awo kuyenda ghukura nongcamu dhoye.

R:

Yarogha...

ghoFumu, Nyambi ghodiyumbu, niyuvere ndapero dhange, teghe kutwii, ghoNyambi waJakopu. Thetuke meho ghoye, ghoNyambi, mondo ghetu, kenge kuthishwi thoyu wawethire.

 

SECOND READING

                                                                                                             

Thitoya thoghuwadi                                               1 Jn. 3:1-2. 21-24   

Mbapira dhokutanga dhaMupostoli Johannesi                 

Mumone kuruhakitho rorukuru oru gha tu neghedha Wihetu, Ayep kututoya ghana kututoya eshi, twana Nyambi; ene shemwa yatwe twanendi. Yoyishi kaye kashwenine kumunongonona, kemo natwe mbadi katunongonona.

Mwahakwa, atwe ne twana Nyambi kare ene eyi mbo tukakara kughutho mbadi shime hayihokora, eyi twadimukako twe ne eshi, apa mbo hayihokora mbo tuna kakara yira ye, yoyishi mbo tuna kamumona dyodi ghakara.

Mwahakwa, ngeshi mbadi sho tupwe kudhimba kumaghano ghetu twathinda, mbadi twa kona kuyapa keho kuthitunu meho thaNyambi, no kehe thino shotumwipure, mbo tuna thiwana, yoyishi atwe kukwata miragho dhendi no kupara yipara eyi ghahima. Miragho dhendi ne dhino eshi, tutawe mudina dyaMwanendi Jesusi Kristusi no tukuhake thikadi ghatutongwere. Kehe yu ghokukwata miragho dhendi mwaNyambi ghatunga naNyambi mumwendi ghatunga. Twadimuka eshi mumwetu ghatunga paMupepo ghu ghatupire.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                 Act 16:14

Yandhurure mitjima dhetu ghoFumu, no tu tawe mumañando gha Mwanoye.

Hallelujah!

 

Evangelium                                                                

                                                                   Luke 2:41-52           

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

(Hanyina naWihe Jesus ha ka muwanine ghana hungumana mukatji kawahongi.

Hawihe naNyina Jesusi, ha yendangire kehe mwaka kuPaska kuJerusalema. Apa gha karire Jesusi no mwaka dikumi nodhiwadi hayendire karo kudifeste, thika kenge di hayendangire roruhe.

Munyima dho kupwa difesite, ko ku huka hawiha nanyina kukwagho. Mwanuke Jesusi ghathigharire muJerusalema, oku nokuyidimuka temba hawihe nanyina.

Yoyi ha ghayarire eshi moghadi mumbunga dho ruyendo. Ha- yendire kwawo diyuwa dyodihe, ndani hana ka mwipura kwawapawo no kwawa ndambo.

Apa hadhirire kumuwana kokuthighuka hahuke kuJerusalema, kukumushana. Munyima dhomayuwa mahatu gho ha kamuwanine mutembeli oku ghana hungumana mukatji kawahongi pakutegherera  kukwawo no kuwepura. Wahe wa ha mu teghererire, ha tetukire kumaghano ghendi no kumepwero ghendi kuma ñando ghendi.

Apa ha mumonine hawihe nanyina, hatetukire. Nyina ghamu ningire eshi: ‘Mwanuke, nye ghuna tendera kemo netu?

Mone shi wiho name tuna kushana nowoma.’ Aye ne ghawa huthire eshi, pashanye muna ni shanena? Mbadi mwa dimuka eshi nikare mundhugho dha Tate ndi? Awone mbadi hatjwathanine eyi haghayare. Ndani gha hukire nawo kuNasareti, no gha karire ghutumanithi kukwawo. Nyina gha pungurire yoyiheya yi mumutjima wendi. Jesusi gha kurire nomaghano noghunu mwene mukurughanena Nyambi nawanu.

Mañando ghoEvangelium

 

1st January

Mary Mother of God

Difeste dyaMaria ghoNyina Nyambi.

 

 

FIRST READING 

                                                                                                                       

Thitoya thokutanga           Num.6:22-27

Mumbapira muNumeri

Mbo ha netha dina dyange kwawana Isragheli, mboa na wa kandadheka.

Fumu ne gha ghambire no gha ningire kwaMosesi eshi:

“Ghambe naAroni eshi: ‘Kemo dyo shomukandadheke hana Isragheli pakuwatongwera eshi: Fumu, mbo ghana kandadheka no mbo ghana kukungu.

Fumu no mbo ghana kurwedhimena rupara rwendi no mbo ghana kufera ñeke.

Fumu  mbo ghana kapura rupara rwendi kukoye no mbo ghana kupa thiraro.”

Kemo dyo shoni dimbeke dina dyange ko hana Isaragheli, ndani po mbo niwa kandadheka.

Mañando ghaNyambi

 

 Responsorial Psalm

Dimbokatji PS.67:2-3; 5; 6, 8

R:

GhoNyambi tufere ñeke no ghutukandadheke.

GhoNyambi tufere ñeke no ghutukandadheke, ngo ru tu rwedhimene rupara rwendi! Podigho eshi hanu hopakaye hadimuke ndhira dhoye no ha yuvithe makomweneno ghoye mumako ghomahe.

R:

GhoNyambi tufere…

Mako mbo ghana kara noyishamberera yoyikuru, yoyi wa pangura we mako mughuhunga no kuwatwara pakaye.

R:

GhoNyambi tufere…

Moko mbo ghana kukughu weNyambi, mako mbo ghana kukukghu. Nyambi mbo ghana tukandadheka noghuhura ghoghuhe gho pakaye mbo ghuna mu yapa.

 

SECOND READING

                                                                                                                       

Thitoya thoghuwadi                                              Gal. 4:4-7

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaGalasiye

Nyambi gha tumine mwanendi oyu gha pwire kushamuruka mwambuyama.

Mwayendhange, apa rwa rikanyine ruvedhe Nyambi gha tumine mwanendi, aye ne mukamadi gha mushamurukire, oyu gha rikanyithire no muragho eshi, gha komonone awa wa monine muragho nokuwa pirura hakare hana Nyambi.

Mukuneghedha eshi amwene mwana Nyambi , Nyambi gha tumine mudhimu wendi  wamwanendi mumitjima dhenu. Mudhimu oghu ghuna kukugherera eshi: ‘Abba, Tate.

Podigho eshi mbadi ghomupika karo ghomwana, no ngeshi ghomwana no ngogho mupingi waNyambi mwaKristusi.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                       Hebr1:1

Pakare-kare Nyambi nga ghambanga nawakerekandongo wetu pamihingo dhokukutjaka-tjaka, mutunwa twawa porofeta ene muno mumaruvedhe ghano ghokuhurerera. Aye kuna kutu- tongwera Mwanendi.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                                                               

                                                                    Luk. 2:16-12 

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Ha tambukire ko kuBethlehema nohaka wanine Maria naJosefu no kambututu kana rara muwato.

Apa ha mumonine kokutanga kuthimwetwedha eyi gha wa tongwerire muengeli. Yokwamwanuke yu, ene waheya wa hayuvire mbudhi dhi kwawakakuditha, hatetukire yomañando ghawo. Maria gha pungurire mañando ghomaheya gha, nokughavuruka mumutjima wendi. Hakakuditha hahukire ghukugha Nyambi nokushogherera kuyoyi he eyi hayuvire nokumona thika di ha yi watongwerire. Munyima dho mayuwa kwoko nomahatu pakurikanyitha nako dhokumukeña, ha mu tire dina dyendi eshi, Jesusi. Dina di gha mutire muengeli kughutho gho ngayero dhaNyina.

Mañando ghoEvangelium

 

SECOND SUNDAY AFTER CHRISTMAS A, B, C

Shundaha ghoghuwandi munyima dhodifesite dyoKristmasa.

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutannga     Sr. 24:1-2.  8-12  

Mumbapira dhaSirag

Mumaghano ghaNyambi dya karire diko dyaNyambi edi dya pwire kutorora.

Maghano ghana kukukugha ghathinda mukatji kodiko dyendi pakumukutekera.

Mumbongarero dhaNyambi kuyandhurura ye kanwa kendi no kughutho ghotushumba twendi otu tuna kumukugha.

Po ghanirawerire muvareki ghoyoyihe nomuvareki wange gha tungekire matungo ghange, no gha ghambire eshi, ‘wa kona kutunga mwaJakopu nomuIsragheli wa kona kupungwera mo yipinga yoye.’

Kuroruheya ghani varekire kate, no kuroruheya mbadi mbo ni thigha.

muTabernakel ghokupongoka mona kamukanderire kughutho wendi no dyo na ka tungire muSiyoni.

Mumbara dho dhiwa, eyi ya  hamenine ku kwange thiraro nomuJerusalema mwa karire ghutungi wange.

No na kamine mudhi mudiko dyodifumanekero, mudyemba dyaFumu dyo yipinga yendi.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                    Ps.147:12-13.14-15.19-20. (John) 1:14

R:

Ñando dha karire munu no dha tungire pakatji ketu.

Ngambi Halleluja owe Jerusalema. Kughe Fumu owe Jerusalema, owe Siyoni kughe Nyambi ghoye! Ghana kukandadheka mayira ghoye, gha kandadheke hanoye mughutho ghoye.

R:

Ñando…

Oyu ghana kutapa thiraro kumirurwani dhoye no kukwirukitha nomavumbukero mwene. Oyu ghana kutuma marawero ghendi pakaye noñando dhendi ne kutambuka thikuma.

R:

Ñando…

Kuna kushwayitha mañando ghendi kwaJakopu, yihonga yendi no miragho dhendi ne kwaIsragheli. Mbadi ghakara ghundambo nodiko dimweya; no mbadi ghawahonga yihonga yendi.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi                                       Ef.1:3-6. 15-18

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaEfesiusi

Aye gha tu kungire no kutushimba tukare twanendi mwaJesusi.

Gha fumane Nyambi noWiha Fumu wetu Jesusi Kristusi oyu gha tukandadhekire kumipepo dhodhiheya dho kupongoka mudiwiru mwaKristusi, thika kenge di twa mutororire kughutho ghokaye mughupongoki no kukara kughutho wendi muruhakitho mukupira ghurema.

Mu kukunga kwendi gha tu shimbe tukare twanendi mwaJesusi Kristusi. Mu ghuwa ghomahimeno ghendi.

Kate kudifumanekekero nomakughero ghothiñeke thendi agha gha kuhatera kumatorwero ghenu ghokutawa Fumu Jesusi noruhakitho oru mwa  haka mwa hapongoki wahe. Yo na dhirire kutura Nyambi mumwenu.

Ame na kumwirukitha mumandapero ghange pakukumbera eshi, Nyambi ghoJesusi Kristusi eshi ngo ghamupe mupepo oku pakughu muhokwera Nyambi mu mu dimuke.

Ame kumuraperera eshi gha ferere no gha kapuke, mumone thishe thendi amwe karo mudimuke makurupero agha gha mwithera nomatawero ghomakuru agha ghapingithire hapongoki wendi.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                  1Tim. 1: 1-18

Difumanekero kukoye, ghoKristusi, yuvithe mbudhi dhoye kwahayidena; difumanekero kukoye, ghoKristusi, oyu hatawa mukaye.

Hallelujah

 

Evangelium                                                       

                                                                          Jn.1:1-18

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Ñando dha karire munu no dhatungire pakatji ketu.

Pakutanga Ñando, Ñando dha tungire naNyambi noÑando dhi ne Nyambi thinda. Gha karire pamutango naNyambi.

Papendi yapwire kuvareka yoyihe no mbadiko thi thokutenda kupira ye. Mumwendi wa karire moyo wa karire munyenge wa wanu. Munyenge ghuna kumuneka makokore no makokore mbadi gha konine kudhimitha munyenge.

Pa karire murume oyu gha pwire kutuma kwaNyambi, Dina dyendi ne Johannesi.

Gheyire kukunongonona munyenge eshi, wahe ngo haghu dimuke no kughutawa. Aye thinda mbadi gha karire munyenge ene gha konine kunongonona munyenge. Munyenge ghoshemwa ghokukona kumuneka ku kehe munu wa karire mukwiya pakaye.

Ghakarire pakaye no kaye kapwire kutenda papendi, ene kaye, mbadi kamudimukire. Gheyire kuyimuna yendi, ene haka diko dyendi mbadi ha mu tamburire.

Ene wa he wa hamutamburire no ha mu tawire kudina dyendi, gha wa pire ngcamu dho kukara hana Nyambi, ene mbadi ha karire pamushamurukero ghoghuwiha vene. Nyambi thinda yogha karire wihawo. Ñando dha karire munu no dha tungire pakatji ketu.Atwe twa monine ghufumu wendi yira mwa mwana ghopithendi oyu gha tunda mwaWihe gha yara thiñeke thoghushemwa.

Johannesi ghana kumunongonona ye no ghana kukugherera ghuninga eshi: yodiye yu namutongwerire eshi, ghoyu ghana kwiya munyima dhange, gha nipiterera me yoyiyshi yomutangotango, ndani me. Mughuhunga wendi twa tambura kemo twahe marudhi ghothiñeke. Nyambi gha tapire muragho gho kwaMosesi ñeke no ghushemwa yeyire mwaJesusi Kristusi.

No yofotji temba yu gha monine Nyambi panganyi, shimengwa Mwanendi ghopithendi oyu gha karire mumwendi, yo gha ni nongonone.

Mañando ghoEvangelium

 

6 January

THE EPIPHANY OF THE LORD

Diyuwa dyawaFumu hahatu

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga                             Jes.60:1-6

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya

Difumanekero dyaFumu ne dyakerire papoye.

Pinduke kothoroke Jerusalema yoyishi ghukushuki waFumu ne kuna kuku sheghenyena!

Mako ghamwe mbo ghana kara makokore, ene papoye mbo thina kusheghenyena thishe thaNyambi ghunyanyami ghomumwendi mbo ghu na kara koye.

Thishe thoye mbo thinetha mako ghomahe pofotji nawa Fumu kumavero ghodiyuwa dyoye dyodipya.

Kenge mumbadi dhoye no kenge eshi yinye yina kuhokoka kwa hanu hoye awa hana kongana kudighumbo dyoye!

Tutughurughana mbo tuna tunderera kokayenda, hashengeteya mbana werekanga  mumughongo yira hanuke.

Mbo ghuna yimono yi nokuyara yishamberera, mbo ghuna tutuma ghushamberera ghutungi ghomako no mbana ghukuretera kutunda thambodiya dhodikuruviya oku mba tunderera hatungi.

Mangameno kutunderera kuMidiani no Elfa mbana tunderera kuSkeba, mbana reta mangondo no mungongwera hanu mbana yuvitha mbudhi dhoyishamberera eyi gha tendire Fumu.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji               Ps.72:1-2. 7-8. 10-13. R7 v.11

R:

Mako ghomahe pakaye mbo ghana kukanderera, ghoFumu. GhoNyambi, tape mapangwero kwaFumu, no kwamwana fumu ne ghuhunga ghoye, podigho shi ghapangure diko dyoye mughuhunga na wahepwe no yipangura yoyihunga.

R:

Mako ghomahe….

Mumayuwa ghendi mbo kuna pupana ghunongo nothiraro kate mbo ka pireko kaghonda. No mbo ghana tungu kutunda kudikuruviya kate kurware, kate kughuhura ghokaye.

R:

Mako ghomahe…

Hafumu homuTarsisi no homuyirudhi mbana tapa ghushwa haFumu hoSkeba mbana reta diketo. Hafumu wahe mbo hana munyongamena kughutho wendi, mako mbo ghana mukarera.

R:

Mako ghomahe…

Yoyishi mbo ghanetha hakakunyanda awa hana kunyanda maghamweno, nawakakunyanda awa hapira mughamweni.

Mbo ghana ferañeke hahepwe, nawakakunyanda, no mudhimu dha kakunyanda mba ghana dhiparitha

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi                                      Efs. 3:2-3. 5-6

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaEfesiusi

Yina shwagha keho eshi hakayi yidenanawo, hapingi hoyi haw akuruperitha.

Meshi mwayuva eshi Nyambi ghani kuruperitha ñeke dhendi eshi nidhi muyuvithere.

Nyambi ghani torwera thihoreka thendi eshi, gha thini dimukithe muyimona.

Pathihoreka thi mbadi gha thi hokwerire hanu, ene pañanyi-ñanyi ghana thihokora Nyambi mupepo wendi kwawapostoli wendi hokupongoka nawaporofeta.

Thihoreka thine thino: Mbudhi dhoyishemberera edhi dha pakerera hahayidena nawaJuda mwaJesusi Kristusi, wahe hawane makandadhekero gha Nyambi.Wahe hawana memba ghoyirama yofotji, ene methero ghaNyambi ne ghawo karo.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                  Mtt. 2:2

Yoyishi twe nga tu mono ditungwedhi dyendi mudiva yo tu neyera na tu mu kanderera.

Hallelujah

 

Evangelium.                                                               

                                                                           Mtt. 2:1-12

Marundwerero ghoyitjanga ya Mateghusi.

Atwe kudiva tuna tundu kukukanderera Fumu.

Jesusi gha pwire kushamuruke muBethlehema mumayuwa gha fumu Herodesi. 

Munyima dhomushamurukero wendi ko kukuma muJerusalema awa hamonine ditungwedhi mudiva, no hepurire eshi, kupi  nga hamushamurukera Fumu wa WaJuda? Yoyishi nga tumono ditungwedhi dyendi yotuneyera na tumukanderere.

Apa gha yiyuvire fumu Herodesi nawaJerusalema waheya, ha tutukwire thikuma.

Ko kukongwedha kwendi haprisiteri hohakuru na wakamarukwaro gha wepure eshi, kupi kupi mbo hamu shamurukera Kristusi.

Ha mu hutha kwagho eshi muBethlehema muJudeya, yoyishi kemo yapwire kutjanga kwawa porofeta eshi: Owe Bethlehema gho ditunga dyaJuda. kadi ghomumbiru pakatji ka wa raghuri waJuda. Yoyishi mumoye mo mbo gha shwagha mukamiti oyu mbo gha kara mudithi  gho diko dyange dyaIsragheli. Munyima Herodesi ghethire hamoni ghoditungwedhi mughudhindo nokuwepura eshi, muthivaka munye dya hokokire ditungwedhi di.

Ha wa tumu muBethlehema nomañando eshi, muyende mukamushane thiwana mwanuke, ene ngeshi mukamuwane ho mwakunayinidimukithe.

Name hona kukone kuyenda nikamukanderere.” Pa kumana kuyuva yaFumu kokufunguruka kwawo, ene mumone kuditungwedhi di ha monine, dya wa twarire kate kashishwama pandhugho edhi gha karire mwanuke.

Apa hamonine ditungwedhi di ne hashambererire thikuma.

Ko kwingena kwagho mundhugho no hawanine Maria naMwanuke, ho hatongamenine kokumukanderera. Ha rongorora yikutu yawo no hamu kundire noghushwi ghuno, Mangondo, mingongwera, nomira.

Yoyishi Nyambi ghawa shingire muyirota eshi, mbadi hakona kuhuka kwaHerodesi. Ko kuhuka kwawo nodhira dhadho-nadho kudinga dyawo.

Mañando ghoEvangelium

 

               

THE BAPTISM OF THE LORD

Shundaha ghoghukwoko noyofotji munyima dhomwenge Difeste dyo diyoghero dyaHekudyetu

 

FIRST READING 

                                                                                               

Thitoya Thokutanga                        Jes. 40:1-5. 9-11

Mumbapira dhaMupofeta Jesaya

‘Hengaghure hapikange, wa hengaghure’ dyo ghana kughamba Nyambi.

‘Ghambe kumutjima waJerusalema nomwithe eshi nako dhendi dhoyirughana ne dhinapu, nomaharwero ghendi ne haghamumwashwera, no mbo ghana wana munyara dhaFumu mahumbithero paruwadi kughupayi wendi.

Diywi dina kwitha mumamboreya eshi: ‘muroghithe ndhira ghaFumu. Mughorore mayira ghaNyambi wenu kutjinaghana mamboreya.

Kehe kaghurumuko mu ka tuthere, no kehe dirundu nodirundughana yi pwe kumbandaghuwera, no kehe mayira ghokupeta gha ghororoke, nomayira ghokupundadhoka gha pwe kudyadyangedha; ndani difumanekero dyaFumu mbo dina hokoka no hanu wahe mbana dimono, dyo kana ghamba kanwa kaFumu.

Yende kundagha-ndagha dhodirundu, mutumi ghoyishamberera yaSiyoni. Shogherere no diywi dyodikuru, mutumi ghoyishamberera waJerusalema. Shogherere ghupira woma, tongwere mambara ghaJudah, ‘Ono ne Nyambi wenu.’ Ono ne Fumu ghana kwiya nongcamu, dyoko dyendi dyawitha yinu yoyihe. Paro dhomakomweneno ne nadho ghadi, makopi ghomutangu ne paghutho wendi ghadi. Ghadi yira muditha oyu ghana kukorera ndjwi dhendi, no kukongwedha ndjwighana mumoko ghendi, pakudhitura pamuyidi wendi no kudhitwara kwa wa nyokwadho.    

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps.104:1-2, 3-4, 24-25, 27-30. R7 v.1

R:

Ghukughe Fumu mudhimu wange! Fumu Nyambi owe ne ghomukuru thikuna.

Fumu Nyambi, owe ghomukuru thikuma, hakushupeka ghufumu nodifumanekero, hakudhingera muthishe yira mwaye! Wa hanyitha diwiru yira tende.

R:

Ghukughe…

Peghuru dhomeyu watenda matungo ghoye. Watenda mavuyi ditemba dyoye, wa yendara pamando ghomupepo, wa tenda mmipepo hatumi ghoye, mishoro ne hapikoye.

R:

Ghukughe…

Yingatji yirughana yoye, ghoFumu! Mughunyanyami wa yi tendire yoyiheya. Kaye kayara noghutungi. Podidi dikuruviya dishukuru nodiyaghuyu, no ghurondodhi wadyo ghutara ghupita, yinu yokupara yoyikuru noyoyimbiru.

R:

Ghukughe…

Yoyiheya yin e mumoye yina kukenga ghuyipe yidya yayo mukehe thivaka. Ghuyipe ayone kukongwedha: ngeshi kughonyonona nyara dhoye noyoyiheya yina kuwana.

R:

Ghukughe…

Ngeshi ghushimbe muñnu ghoye, yina kufa, kuhukera kurukungu oku yashwagha. Watuma muñu ghoye, no yapwire kutenda; no watendururire kaye.

 

SECOND READING

 

Thitoya thoghuwadi                    Titusi 2:11-14. 3:4-7

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwaTitusi

Ñeke dhaNyambi edhi dhareta makomweneno ne dha hokoka kwawanu wahe. Adho ne kurera dhina kuturera eshi, tu mwaghe yawanyambi hombango noyirumbera yokaye, ho tu kuraghure twathinda mughuhunga muyinu yaNyambi, oku shime hatu para pano pakaye. Oku shime ha tu ruru diyuwa dyofiyaghudhi edi twa taterera. Mudiyuwa di mbo ghuna hokoka ghufumu waNyambi wetu Shokuru no Mushuturi wetu Jesus Kristusi. Aye thinda gha kutapire kukwetu, gha kare yira muyambo pakutushutura kumaghuyi ghomahe, no kutukushukitha kumaharwero. Eshi tu kone kukara twadiko dyendi hokutoghoropa kutenda yinu yoyihunga.

Ene munyima ghoweyire ghuhunga waNyambi ghoMushuturi wetu, noruhakitho rwendi rwa hokokire kwawanu. Aye gha tu shuturire, ene kadi payitenda yetu yoyihunga, ene pamurandu ghothiñeke thendi thinda. Eyi gha yitenderire yi, pamushamurukero ghoghuwadi ghomakushwero ghomaharwero, no paMupepo ghoKupongoka yu gha tapa moyo ghoghupya. Nyambi gha mu tapathanithire Mupepo ghoKupongoka, pakumushuruthera paJesus Kristusi ghoMushuturi wetu. Kemo dyo twapwa kuhungeka pañeke dhendi no gha tu yaritha moyo ghororuheya oghu twa taterera.                                                                  

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation                         Lk 3:16

Halleluja

Poghadi oyu ghana kwiya, dyo gha ghambire Johannesi, mukangcamu kupiterera me. Aye mbo ghana mu yogho naMupepo ghoKupongoka no mudiro.

Halleluja

 

Evangelium.                                                      

                                                                  Lk. 3:15-16. 21-22     

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Ko kukara mataterero ghomakuru mwawanu no ha kwipudhururire eshi, oyu Johannesi ne ngwa yo Kristusi. Johannesi ghawa huthire waheya eshi: ‘Ame na kumuyogha nomeyu vene, ene ghana kumu mukangcamu ghokupiterera me. No mbadi nafumana Mupepo ghoKupongoka eshi ni shuture tukanda to makuha ghendi me.

Apa dhapwire kuyogha mbunga dhodhihe , naJesusi karo kemo, no kou shime gha karera Jesusi mukuraperera, ko kuyandhuruka diwiru. NaMupepo ghoKupongoka gha hokokire muthishwaghameho muthishwi thodikutji, no gha temberire peghuru dhendi. Dya shwaghire karo diywi mudiwiru eshi: Yowe Mwanange ghoMuhakwa, mumoye napaka yishamberera yange.

Mañando ghaNyambi

                                     

 

 

 

 

ASH WESDNESDAY

Ghuhatu ghomututwi

 

FIRST READING

                                                                                                                       

Thitoya thokutanga                     Joel. 2:12-18

Mumbapira dhaMupofeta Joel.

 Pa ñanyi-ñanyi, Nyambi  ghana kughamba eshi, mwiye kukwange no mitjima dhenu dhodhihe. kudhirerekedha, kudirera no thinyeke. No mwa ndundumenitha mitjima dhenu, no mupiruke kwaNyambi karo. Mughukungi wendi endi muthi ñeke, no ghambirupitha ghupata wendi.

Yidye mbo gha dimuka eshi: Mbadi mbo gha kahuka karo, mbadi mbo gha tapa, no mbadi gha kuthigha kuraperera apa mbo gha pita, kuyinwa endi kuyidya.

No kwaFumu Nyambi. No withe hakamapori hatambukerere, Hanu no kwitha hanu pofotji, ninge maparaghumbo ghomahe ghakare pofotji, no ninge hanuke hakare pofotji ngambi nawa hana kudhira kuyamwa.

Nawakakuyeka hathiye mararo ghendi mukatji kokwingena, no pa tishi ghokutupwera ndupu dhaNyambi. Ninge hapristeri endi hakareripo waFumu, no hayapa. No haghambe! Ture hanu ghoye Nyambi! No watenda yiyora yoye yira yinu yo thihonyi, mumañando ghoditunga. Ngo nye sho yi ghambere mumatunga, “Kupi Nyambi wawo.” No Nyambi ne nya mukatji ko muve, no ghana kufera nyeke hanu.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps.50:3-6.12-14.17

R:

Tufere ñeke, ghoFumu yotishi atwe ne twaharura.

Ninge ghu ni fefe ñeke Nyambi po paghukuru ghoghunongo ghoye. Dhimithe mirandu dhange muthiñeke thoye thothikuru! Ghu ni kushukithe kumaharwero, gho ghu yoghe ghuyi wange!

R:

Tufere…

Kemo, na dimuka mirandu dhange no na kundhundha roruheya maharwero ghange. Ku koye keho na harura, gho na tendi ghuyi mumeho ghoye. Nye yoyiyi eyi natenda muthitunumeho thoye.

R:

Tufere… 

Nipe mutjima ghoghukushuki ghoNyambi, tendurure mudhimu wange no ghu ni tanarithe. Wa ni thindeka kughutho ghoye, no wa ni tunditha Mupepo ghoye ghoKupongoka!

R:

Tufere…

Ni wanithe karo yishamberera, yoyu gha shutukire papoye, ho ninge ni kukarere karo nomakutapero ghokukoye. Gho fumu, nipe Mañando ghokuyuvitha fuma dhoye.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya Thoghuwadi                              2 Kor 5:20-6:2                               

Mumbapira dhoghuwadi dhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinte.

Eyi tuna kuyendera yi,yoyi twa kara twayitumi waKristusi. Nyambi yo gha tu tororire eshi, tu yi mu tendere. Atwe tuna kumukanderera mu Dina dyaKristusi eshi: Mukushemwithane naNyambi!

Kristusi ne gha pirire murandu. Nyambi gha mu tendire thiharuri mudyango dyetu, gha kone kututhigherera mumakupakerero ghe tu naKristusi.

Yira twakakurughana pofotji mwaNyambi, tuna kumutongwera mudimuke eshi, thiňeke thaNyambi mbadi mwa thiwana nyara-nyara. Aye ngeno ghana kughamba: Munako dhodhihunga na kuyuvire, no mudiyuwa dyomaghamweno, na kughamwenine.

Mone nako dhino ne dhodhihunga. Apa no ne dyodiyuwa dyomaghamweno.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation Ps. 50:12.14

Makughero kukoye, ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dyokuroruheya

Nipe mutjima ghoghukushuki ghoNyambi, tendurure mudhimu wange no ghu ni tanarithe. Ni wanithe karo yishamberera, yoyu gha shutukire paPoye.

Makughero kukoye, ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dyokuroruheya

 

Evangelium                                                       

                                                                                              Mt 6:1-6 16-18

Marundwerero ghoyitjanga yaMateghusi

Jesusi gha ghambire, na wa kathishongero wendi eshi: Mwa neghedha yitenda yoyinongo kughutho wawanu eshi ha yi mone, ngo mbadi sho mu wane yiruwera kwa Wihenu ghomudiwiru.

Ninge eshi ku ghuna kughamwena hahepwe, wa shigha mumapori. Eyi ne hana kuyitenda hakadifumanekero mumasinagoge nomumikara eshi ha wa kughe hanu. Shemwa na kumutongwera: Awo ne kare ha yongaritha ghushwi wawo. Hewa kadi kemo ngeshi ku ghuna haka kutapa thinu kwawahepwe, rumoho roye mbadi rwa kona kudimuka eyi runa kutenda rudyo. Kemo sho yi kare yitenda yoye yoyihunga mughudhindo Wiho ghokumona yokunda, mbo ghana kuruwera.

Kemo shime, ngeshi ku muna kuraperera, mwa kara yira hakadifumanekero. Awo ha ha ka thikuma mumasinagoge nomumashonga ghomikara kuraperera eshi ha kone kuwamona hanu.

Shemwa na kumutongwera: Ndjambi dhawo ne kare dha yongara. Kadi kemo ngeshi ku ghuna kurapera, yende kungonda dhoye no rapere kwaWiho yu ghuna kudhira kumona yokunda ghana kukuruwera.

Ngeshi ku muna kudhira, mwa butathana marupara ghenu yira hakadifurumeko. Awo hana kukuthitaghura marupara ghawo eshi, ha wa dimuke hanu eshi kudhirera hana kudhirera.

Na kumutongwera ghumweya eshi yiruwera yawo ne kare ya pita. Kadi kemo ngeshi ku ghuna kudhirera, roghithe huki dhoye no yoghe rupara roye. Eshi gha dhire kukudimuka ghumweya kuyidhirera yoye. Shimwengwa Wiho yu wa dhira kukona kumona. Wiho ghokumona yokunda yo gha kona kukuruwera.

Mañando ghoEvangelium.

 

FIRST SUNDAY OF LENT

Shundaha ghokutanga ghomakuporero

 

FIRST READING

                                                                       

Thitoya thokunga                              Deut.26:4-10

Mumbapira dhaDeuteronomi.              

Makwerero ghamaharwero ghodiko dyokutorora.

Mosesi gha ghambire kwawanu ghuninga eshi:

‘Mupristeri yogha kona kutumbira thikote munyara dhoye no gha thi ture kughutho ghoaltare waFumu Nyambi.

Ndani powa kona kutongamena kughutha waFumu Nyambi ghoye ghuninga shi: “Tate gha karire mukaAramiyeri ghothirendarendi oyu gha dhiruthire hapendi kuEgiptena ha ka tungire ko. Ha karire hapu muňaro dhagho ene pa ha ka tungire ko, ha kavurire no ha ka karire no ngcamu thikuma. Ene hakaEgiptena ha tu pethire no ha ka nyandekire no ha ka tu pire yiruwana yoyikuru. Turughane.

Po twetherire Hekudyetu Nyambi wawawihetu Fumu Nyambi ne gha yuvire maywi ghetu. No gha monine rupetho noyinyanda yetu.

Fumu ne yo gha tu tundithire muEgiptena pa nyara dhendi dhongcamu no dyoko dyendi dyokughonyonoka muyitenda yoghoma payitetu no payiperemeka.

Gha tu reta kudyango dino ditunga dyokupupa manhwe no wiki.

Ku none kona kwedipera mbedi ghombuyo ghoditunga di wa nip ire ghoHekudyange.

Ndani wa kona kumutura kughutho waNyambi ghoHekudyoye no kufumbera kwaNyambi ghoHekudyoye.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji               Ps.91: 1-2; 10-11; 12-13; 14-15

R:

Kare nange ghoFumu muyinyanda yange.

Oyu ghokuhungumana mumondo ghaFumu mbo ghana rara mummvure ghongcamu dhaNyambi. Mbona ghamba kwaNyambi eshi, mondo ghange no matungo ghange ne Nyambi oyu na kurupera

R:

Kare nange…

Mbadiko dihudhi edi mbo dikuwana no mbadiko yinyanda oyi mbo yiya kundhughodhoye. Yoyishi mbo ghana tumu haengeli wendi mukukutha mahimeno ghoye ghamahe.

R:

Kare nange…

Mbana kudhamuna mumoko eshi, mana mbo punduka padiwe. Panyime nothipidi mbo ghuna piti, no mbo ghuna djata-djata pa nyimeghana nodikongoro.

R:

Kare nange…

Yoyishi gha ni haka kemo ghana kughanba Fumu , podigho mbo na muparitha mbo na mukungu yoyi gha dimuka dina dyange.

Mbo ghana nitha ene mbo na mu yuvera, mudihudhi mbo na mu paritha no mbo na kara nendi; mbo na mu paritha no mbo na mupa dikuto.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi                                        Rom.10:8-13

Mumbapira dhaMupostoli  Paulusi kwawakaRoma.

Mwayendhange, nye ya ghamba yino eshi, pepi noye ne ñando.

Mukanwa koye no mumutjima. Dho ñando dhomatawero edhi twa yuvitha.

Ngeshi ha ghu nongonona no kanwa koye Hekudyetu Jesusi no kutawa nomutjima ghoghuhe eshi Nyambi ne gha mu tumine mwaFumu, mbo ghuna pu kughamwena.

Yoyishi nomutjima wa tawa kughuhunga no kanwa twa nongonona yomaghamweno. Yoyi yitjanga ya ninga eshi: yomuheya oyu ghokutawa mumwendi mbadi mbo gha fa honyi.

Yoyishi mbadiko makutjakero pakatji kamuJuda na muhirika, Fumu yofotji yoHekudyetu twahe nawatungi wahe awa hana kumwitha. Yoyishi yomuhe yu ghokwitha dina dyaNyambi mbo

ghana pu kughamwena.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation                     Mat.4:4b

Makughero kukoye, ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dyokuroruheya

Munu mbadi wakupara ghuroto keho, ene pakehe ñando edhi dhina kutunda mukanwa kaNyambi.

Makughero kukoye, ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dyokuroruheya

 

 

 

Evangelium                                                         Luk.4:1-13

                                                                                               

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.            

Jesusi gha pwire kuyenditha mumamboreya gha ka pwe kuyereka.

Jesusi gha yarire naMupepo ghoKupongoka, apa gha hukire kuJordani, naMupepo gha mu twarire kumamboreya. Ko gha ka karire mayuwa makumi mane. Pakumu yereka Shatani, ene mbadi gha dire mumayuwa gha. Apa gha pwire mayuwa gha kokufa kwendi ndhara.

Shatani gha mu ningire eshi, Ngeshi gho mwanaNyambi thitunune mawe ghakare ghuroto. Jesusi gha mu huthire eshi: “Yapwa kutjanga eshi munu mbadi wa kupara  ghuroto keho. Ko kumutwara kwendi kudirundu dyodire no, gha ka mu neghedhire ghutungi ghoghuhe ghopakaye.”

Ha mu tongwera Shatani eshi: “Na kukupa ngcamu dhodhihe dhi, nomaghuwa ghomahe gha. Yoyishi hayinipa, name na kuyitapa koyu na himi.”

Yina kukara yoye yoyiheya yi, ngeshi ghu kotame kughutho wange no ghu ni kanderere.” Po gha mu hutherire Jesusi eshi: “ya pwa kutjanga eshi, kanderere Fumu Nyambi ghoye no ghu mu karere pithendi.” Shime gha mu twarire kuJerusalema no gha ka mwimekire pamutuya ghoTembeli ghu mu tongwera eshi: “Ngeshi ngo ghoMwana Nyambi, reghe mwishi.”

Ya pwa kutjanga eshi: “Ghana kukureyera haengeli wendi hakukughe we. No karo shi owo hana kukushimbera panyara dhowo maghana shopunduke dipadhi dyoye kudiwe.”

Ene Jesusi gha huthire ngeno: “Ha ningi eshi, wa yereka Fumu Nyambi ghoye.”

Apa gha manine mayerekero ghendi Shatani, ko kumuthigha Jesusi gha turumuthe.

Mañando ghoEvangelium

 

SECOND SUNDAY OF LENT

Shundaha ghoghuwadi ghomakuporero

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga                                 Gen.15:5-12; 17-18

                                                                                   

Mumbapira dhaGenesisi (Mashimwerero)               

Nyambi gha nungire ghundambo naDavita yoyi ghakarire ghuhungami.

Mumayuwa gha gha twarire Nyambi Abrahamu panunda nomañando eshi: Kapuke kuwiru no tare nungwedhi ngeshi ñanyi ghu dhi kone kudhitara. Ko kughamba Nyambi kukwendi eshi: Kemo dyombo hakara hanahoka hoye. Aye gha tawire mwaNyambi no gha yi mutenderire yi mughuhungami.

Kapupi kamanana ha ghamba Nyambi kukwendi eshi: Ame yame Fumu Nyambi ghoye oyu gha kutundithire kuditunga dyo dina eshi Ur dyawaKaldiyans. No kuna kupa ditunga dino.

Abrahamu gha ghambire eshi: Ngepi di na kuna dimika mukuna tunga muditunga dino?

Nyambi hamu hutha eshi: “nitumbwere miruva dhomyaka dhihatu, yikungwe yomyaka dhihatu, kambogho, no dikutjighana.

Abrahamu gha ka yi mu reterire yoyihe, no gha yi yaturire mukatji no kuyirangeka ene yinyunyi ne mbadi yaturerire.

Gho gheyire makwi padirambo di ene Abrahamu gha gha tjidhire.

Ene pa dya shanine kutokera diyuwa, gha pwerera muturo totukuru thikuma gha moneko makokore ghomakuru ghana mugambwera no gha yapire.

Munyima dho kutokera diyuwa apa kwa karire kokuhe makokore, dya yendaghurire dithiku dyomwithi no ramba gho mudiro mukatji kodirambo.

Mudiyuwa di Nyambi gha tendire ghundambo naAbrahamu.

Gha ghambire eshi, kunakukuruperitha na kutapa ditunga dino kwawanahoka ghoye kutunda kuEgiptena kate kuRware roRukuru rwaElfrate.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps 27:1. 7-9. 13-14. R7 v.1

R:

Fumu ne thishe thange no mughamweni wange.

Fumu ne thishe thange no mughamweni wange; yidye yu shoniyape? Fumu ne yo dighundhi dyoghuparo wange; yidye yu shonitutume?

R:

Fumu ne…

Ni yuvere Fumu wange pakukwitha ni fere ñeke no ni huthere!

Yowe wa ghamba eshi: ‘Shane rupara Rwendi.’

R:

Fumu ne…

 Ame ne rupara roye, ghoFumu, ronakushana; wahoreka rupara roye. Watjidha mupikoye noghupata; owe wakara gho mughamweni wange.

R:

Fumu ne…

Na dimuka eshi: mbo namono ghuwa waFumu muditunga dyawayumi. Kurupere mumwendi, wimane ndjikiti, kwate mutjima. Kurupere mwaFumu.

         

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi                                      Filip3:17 – 4:1

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaFilipi.

Kristusi mbo ghana thitununa yirama yetu no kuyipituritha kuyiyirama yendi yokurwedhima.

Mwayendhange, mu kupakerere no mu kuthe thitamenedhi thoyipara yange. Mu koneke kwawanu wa hana kupara pathitamenedhi ethi twa mupa no mwakona kuwa kengurura thika di mwa tukengururire. Yoyishi rwingi ngani mutongweranga no kate kuyitokota yange, na kona karo kuyihukuruka eshi: Hengi wa hana kupara yira hakañore dhothikurushe thaKristusi. Awo kwawa tambithera kukuyongara. Dira ne yonyambi wawo, honyi ne manyamweno ghawo. Awo ne yinu yopamuve ha ghayara keho. Ene atwe ne twandambo homudiwiru, omu twa taterera karo Fumu Jesus Kristusi ghoMukomononi wetu. Pangcamu dhendi edhi gha kutapire thinda muyoyihe. Aye mbo ghana yitanuna yirama yokworwa yikare yirama yokurwedhima. Yodigho, mwakurwa nomwañamba nomwahakwa, mwayapa, ene mukare ghutawedhi kwaFumu. Kuna kumurura thikuma mwahakwa wange, amwe ne yamwe yishamberera yange, ame kukuyuva fumwa shemwa yokukwenu. 

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation.

Difumanekero nomakughero kukoye, ghoKristusi

Mudivuyi dyokurwedhima muna tundu diywi edi na yuvu eshi: Oyu ne Mwananga ghomuhakwa kukwendi sho mu tawe.

Difumanekero nomakughero kukoye, ghoKristusi

 

Evangelium                                             

                                                                    Luk. 9:28-36

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Oku shime ghakarera mukuraperera kokuthitunuka rupara rwendi.

Munyima dho mayuwa kwoko nomahatu apa gha manine kughamba Jesusi mañando gha, ko kushimba kwendi Petrusi naJohannesi naJacobusi kudirundu kukuraperera.

Oku shime gha karera mukuraperera kokuthitunuka rupara rwendi no yivata yendi ya rwedhimine.

Kapupi kamanana kokukara po harume hawadi awa ha ghambaghurire nendi. Awa ne haMosesi naEliya. Ha mu hokokerire ghurwedhima no ha ghambaghurire nendi, yomatambo ghendi agha mbogha karikanyitha muJerusalema.

Petrusi nawa mweya hapothomokire muturo. Apa ha pindukire hamonine ghurwedhima wendi na hanu hawadi awa hemanine kwendi.

Pakumunyangutuka harume wa ghaningire Petrusi kwa Jesusi eshi: Muhongi, yiwa thikuma eyi tu di kuno. Ninge tutenda yishashara yihatu thofotji thoye thofoji thaMosesi thofotji thaEliya. Aye Petrusi mbadi ghadimukire eshi: nye ghana kughamba.

Oku shime ha ghamba kokwiya divuyi diwa fike. Apa dyawa gambwerire divuyi kokuyapa hathishongero.

Koku shagha diywi mudivuyi edi dya ningire eshi: Oyu ne yoMwanange oyu natorora. mu tegherere kukwendi. Apa dya shwayire divuyi gha dimuka kwawo eshi: Jesusi ne pithendi gha di ko. Nawo kokuporera kwawo, no mbadi hatongorire kwaghumweya thothihe thi ha monine.

Mañando ghoEvangelium

 

 

 

 

THIRD SUNDAY OF LENT

Shundaha ghoghutu ghomakuporero

 

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya thokunga                                          Ex.3:1-8. 13-15

Mumbapira dhaExodusi (Mashwaghero)                              

Diyuwa dimweya oku shime ghakarera Mosesi mukuditha yimuna yahemwenyedi Jetro muprisiteri Midiyani gha twarire yimuna mumamboreya no ghakashwayerire dirundu dyoKupongoka dyaSinayi.

Po gha muhokokerire muengeli waFumu mumaretha ghomudiro agha ghashwayire muthipumbu thi. Mosesi gha monine thipumbu thina kupya ene mbadi thapire. Mosesi gha ghambire eshi tango nihenye pepi. Ni mone thitetu thothikuru pashanye thina kudhira kupya  thipumbu thi?

Apa gha mumonine Nyambi Mosesi eshi kuna kwiya kuthipumbu thi dya shwayire diywi dyaNyambi ghumwitha eshi: yame no.

Nyambi gha ghambire eshi; wahenya ko popepi shuture makuha ghokumapadhi ghoye yoyishi padyango po ghunemana ne pasyango dyo kupongoka. Ko kuninga Nyambi eshi: yame Nyambi wawakerekandongo hoye Nyambi waAbrahamu, Nyambi waIsaki, naJakopu. Mosesi gha horekire rupara rwendi pakumona yoyi gha yapire pakumona Nyambi.

No Fumu gha ningire eshi: na mono yinyanda yodiko dyaEgiptena no na mono yishivana yagho yokwawa raghuri wawo, ya shemwa no mono yinyanda yawo. Yo nashurukerire na ni wa komonone munyara dhawakaEgiptena no kuwa twara kuditunga dyoruvigha dyokupupa manhwe no wiki. Ko kuhutha Mosesi eshi: Apa Sho ni yende kwawaIsraeli eshi: Nyambi wawakerekandongo wenu ghana ni tumu kukwenu, ngeshi haka nipure eshi: “Yidye dina dyendi? Ngepi di Sho ni ka wa huthe?”

Nyambi gha tongwerire Mosesi eshi: kawa huthe eshi: “Ame ne yame yu ghana nitumu kukwenu.”

Ko kughamba Nyambi kwaMosesi eshi: Eyi ne yoshokatongore kwawakerekandongo na Isragheli yame Fumu Nyambi wawakerekandongo wawo. Nyambi waAbrahamu Nyambi waIsaka no Nyambi waJakopu ghana kukutuma kukwawo. Edi ne dyo dina dyange dyokuroruheya edi mba nithitha hanahoko waheya hokughutho.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.              Ps.103:1-2. 3-4. 6-8. R7 v.8

R:

Fumu gha kara noghunongo noruhakitho.

Kughe Fumu we mudhimu wange yoyihe yi yakara mumwange.

Yi kughe dina dyendi dyoKupongoka! Kughe Fumu we mudhimu wange, no wa vuramako eshi ngepi ghuhungami wendi.

R:

Fumu gha kara…

Fumu ghana kunithigherera maharwero ghange, no ghana kwirukitha yikorwa yange yoyihe. Ghana kunitunditha kumbira no ghana kunikandadheka nothi ñeke noruhakitho.

R:

Fumu ghana kara…

Fumu ne mukathi ñeke no ruhakitho, rupu gha patanga gha yara ruhakitho rokuroruheya. Mbadi gha tu mwashuranga payitenda yetu no kutufutitha temba kumaharwero ghomaghuyi ghetu.

Yirama ndagha-ndagha dhodiwiru kutunda pamuve, kemo wakara ghukuru ghoruhakitho rwendi kwawa hamu kutekera.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi                        1 Kor. 10:1-6.10-12

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinde.

Ene yoyiheya yawanine yira thitamanedhi no yapwire kutjayura madimukitho ghokukwetu twakamyaka dhino  dhoghuhura.

Yoyi mbadi na haka mwayendhange, eshi: mbadi sho mu dimuke shi hawihetu wahe ha karire kwishi dhodivuyi, no wahe hatjinanine dikuruviya, no wahe hapwire kuyogha mwaMosesi nomudikuruviya.

Wahe hadire yidya yomudhimu, no wahe ha ninwe yinwa yomudhimu, yoyishi no wahe hanwine mudimuwe dyomidhimu edi dya randire ko, no dimuwe dine Kristusi.

Ene Nyambi muwingi wawo hopapawo mbadi gha wa wanine mo yimenya-menyena yoyishi hapwire kupumuna mumamboreya.

No yinu yi ne thitamenedhi thokukwetu ethi, shoturumbere yinu yoyimango thikadi harumberera wo.

No mwashivana thikadi hashivanine wo hopapawo, no hafire kukunyanda. Ene yoyiheya ya wanine yira thitamenedhi no yap- wire kutjanga yira mashingero ghokukwetu twaka myaka dhino dhoghuhura.

Yodigho shi kehe yu gha ninga shi nemana ghakoneke sho gha we.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation                        Mat.4:17

Difumanekero kukoye, ghoKristus, yoyishi yowe Ñando dhaNyambi

Mupiruke keho kemo ghana kughamba Fumu ghufumu waNyambi ghodiwiru ne pepi ghudi.

Difumanekero kukoye, ghoKristus, yoyishi yowe Ñando dhaNyambi

 

Evangelium                                                                     

                                                                     Luk.13:1-9  

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Ngeshi mbadi shomupiruke mwaheya mbo muna fu thika wo.

Munako dhodho heyire hanu kwaJesusi na ha mu tongwere yokwawaka Galileya, awa ha payire Pilatusi no gha koshakoshire mumanyinga ghawo nomiyambo dhawo dhoyiyama.

Jesusi gha wa huthire eshi; Muna kughayara shi hakaGalileya wane hayiharuri kupiterera hakaGalileya hamwe ndi? Eyi yawa hokokerire yokenge yo? Kadi kemo na kumutongwera me. Ngeshi mbadi sho mupiruke mwahe mbo muna fu thika wo. Ngambi waya hasha dikumi no kwoko nohahatu awa wa wererire mushoke waSalawamu, muna kughayara shi hakara no murandu kupiterera haka Jerusalema waheya ndi?

Kadi kemo nakumu tongwera me. Ngeshi mbadi shomupiruke mbo mu na fu thika wo.

Munyima ghawa ghanekerire maghanekero ghano eshi: murume ghakarire nothitondo thoghukuyu ethi gha tapekire mudipya dyendi. Apa gheyire nogha shaneko mbuyo mbadi ghadhi wanine ko. Ko kuninga kwendi kwamuka kurughana mudipya eshi: Mone myaka dhihatu eshi no nuye mbuyo kughukuyu ghu, ene kadi dha kuwana ko.Thitete ko! Nye sho thi mangopithere muve nyara-nyara?

Oyu gha rughana mudipya gha mu huthire eshi: Hekudyange thiye tongo thimane mumwaka ghuno. Na kuthikañena mukaño ho ni kuwe ko rutoko. Ngwa ñanyi tha kwime mbuyo mwakomwa. Ene ngeshi kadi kemo wakona kuthiteta po.

Mañando ghaNyambi

 

FOURTH SUNDAY OF LENT

Shundaha ghoghune ghomakuporero

 

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya  thikutanga         Jos. 5:9-12

Mumbapira dhaJoshua.

Hapika Nyambi hakuthire Paska no pakwingena kwawo muditunga dyomatoghedhero

Fumu gha ghambire kwaJoshua, ‘dyarero namushwaghitha honyi dhomuEgiptena.

hakaIsraghelite hatendire mwara wawo muGilgal no kudya Paska momo mumayuwa dikumi nomane mukaghonda, parunguro mudiyana dyaJeriko. Mudiyuwa dyokurandako dyoPaska hayerekire yipokora yoditunga diya, ghuroto ghothuthuñunyi, mbeya dhokupona, mudiyuwa diya dyofotji. Kutunda nako dhiya, apa hadire yipokora yokutanga yoditunga diya, manna ghashaghekire kuwa. Pakuhura manna kuwa, haIsraghelite kukorerire hathinda kutunda mwaka ghu noyipokora muditunga dyaKanan.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps.34:2-3. 4-5. 6-7

R:

Mumone nokuyereka eshi, Fumu ne muwa.

Awa hokukara ghutawedhi naFumu, hana kuwana eyi ha nyanda.

Na himi kukugha Fumu makugherero ghendi mbo gha kare kehe pano mukanwa kange. Mu yuvithe ghukuru ghodina dyaNyambi pofotji nange tu kughe dina dyendi twahe pofotji.

R:

Mumone…

Mu kutekere Fumu pofotji nange no mu yeyure dina dyendi. Na shana fumu no ghani huthe kughoma wange ghoghuhe.

R:

Mumone…

Hakakupira maghamweno ha na kumwitha no ghana kuwaghamwena kumaghukukutu ghawo. Haengeli wendi ha na kutakamitha ho ghutawedhi waFumu no kuwashutura kumaghukukutu.

 

SECOND READING

                                                                                                                       

Thitoya thoghuwadi                                2 Kor.5:17-21

Mu mbapira dhoghuwadi dhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinde.

Yodigho ngeshi munu ha kara mwaKristusi ne thivareka thothipya; yinu yoyikurukuru ne ya pita, mone yoyihe ya karire ghupya.

Yoyihe yine Nyambi ghayirughana , oyu ghatushemwathanitha nendi paJesusi Kristusi. Nyambi gha shemwathanitha kaye nendi paJesusi Kristusi. No aye ne mbadi gha wa tagherire maharwero ghawo. Gha tu kuruperitha mbudhi dhomashemwathanitho.

Atwe hatumi waKristusi Nyambi thinda mumwetu gha mu tjokedhera. Ku kumukanderera mudina dyaKristusi eshi: Mu thighe gha mu pakerere naNyambi. Kristusi mbadi gha paka murandu ene Nyambi yo ghamu ninga gha kare yira mukamurandu papetu eshi: Tukare noghuhungami mumwendi.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation              Luk. 15:18

Makughero nodikuto kukoye, Jesus ghoFumu

Ku yenda nakuyenda kwatate ni kamutongwere eshi: Tate naharura kwaNyambi no kukoye.

Makughero nodikuto kukoye, Jesus ghoFumu

 

Evangelium.                                                                               

                                                                                     Luk. 15: 1-3 11-32

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Minoye yu ne gha fire, ene muyumi karo.

Haketithi na wa yiharuri hatwayerire roruhe kwiya kwaJesusi na ha tagherere. Hafarasayi nawakamarukwaro hatomononine no haningire eshi: ‘Murume yu gha haka kutambura hayiharuri no kudya nawo.’ Jesusi ne ha wa ghanekerire maghanekero:

Shime gha ningire karo Jesusi eshi: ‘murume ghumwaya gha karire nohanendi hawadi hoharumeghana.’ Mina munu gha ningire kwawihe eshi: ‘Tate, nipe dihenda dyoyimuna yi eyi mboniyora kughutho.’ Wihawo mbadi gha karire mithi, ko kuwayakunuthera yinu yi, Mumayuwa ghomapu kokughuritha yinu yendi yoyihe kumanyinga ho ha rongerire hathiye dighumbo dyawo. Gha yendire kuditunga dyo kayenda. Oku ne kogha ka mwagha-mwayire manyinga ghendi kuyipara yoyimango. Apa gha manithire yoyihe ko kwiya diyerenge muditunga di, no ghanyandire thikuma.

Ko kuyenda kwendi gha ka rughane kwamundambo ghoditunga aye gha mutumine kuhambo dhendi gha ka kunge yinguru.

Ho gha ghayarire eshi: ‘Nye karo ñanyi nika kute kuyikumbu, eyi yina kudya yinguru, ene mbadiko yu gha yi mu pire.’

Munyima gha kwipurire eshi; ene ngepi wingi wawavereki watate ene waheya kurikanya yidya. Amene ndhara nakufa kuno.

Kuyenda nakuyenda kwatate ni ka mutongwere eshi: Tate naharura kwaNyambi no kukoye. Mbadi nafumana karo eshi: ghuni toye karo eshi, nomwanoye! Ni tende nomuvereki ghoye!

Naye kukuhuka kwawihe noghutamangera temba. Oku shime gha karera kokayenda kokumukambekedha wihe no gha mu fererire ñeke thikuma.

Wihe gha dhondokire kukwendi gha ka mu ndhundhe muthingo no kumuncumita . Mwanendi gha ningire kwawihe eshi, Tate, naharura kwaNyambi no kukoye. Mbadi na fumana kunitoya shime  eshi: noMwanoye . Ene wihe ghethire mupikendi eshi: tambuke! Ka rete yivata ene yoyiwa no ghu mu vateke; mushupeke  kadeya kumunwe wendi nomakuha. Ho karete ndana ghokununa no mupaye tudye no tu tende difeste! Yoyishi mwanange yu gha fire, ene shime ha para.Gha yongarire ene namuwana karo. Kokutanga kwawo kudya difesite. Mwanendi ghombedi ne mudipya ghakarire. Apa gha ka hukire nokukokera pepi nodighumbo, ko ku yiva kwendi yishika noyimba Hetha kwendi mupika ghumweya no ha mwipura eshi: nye, yi di ko ko. Mupika hamuhutha eshi: minoye  ne gha neya. Nawiho ghana pagha ndana ghomununu yoyishi ghana kahuka muyumu-yumi! Ko kupata mukurwa munu nombadi gha hakire kwingena mudighumbo. Wihe gha shwayire no gha ghambire thiwana nendi.

Mwanendi gha mu huthire eshi: mone, ame ne narughana myaka dhodhingi kukoye yira nomupika. Karo nokamanana temba aka nanyatha pamahimeno ghoye. Ene norofotji temba wa nipa ñombo eshi: nitende difesite na wa yendhange. Dyarero apa gha neya yu mwanoye oyu ghapethire ghugavo ghu wa mu pire kuruhonda, ghuna mupayera ndana ghomununu! Ko ku muhutha wihe eshi: mwange, owe ne roruheya nange wa kara, no yoyiheya yi nawana me ne yoye. Mbadiko thimweya vene thishotutende, tutende vene difesite no tu shamberere yoyishi minoye ne ghafire ene muyumi karo gha yongarire ene tuna muwana karo.

Mañando ghoEvangelium.

 

FIFTH SUNDAY OF LENT

Shundaha ghoghukwoko ghomakuporero

 

FIRST READING  

                                                                                                           

Thitoya thokutanga                              Jes. 43:16-2

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Kemo dyo ghana kughamba Fumu, oyu gha tendire ndhira mu dikuruviya, no gha tendire mupowa ghomeyu, oyu gha dhiruthire matemba, notukambe mokurwera no mashurundate ghongcamu, wahe hararire pofotji mbadi mbo hapinduka karo. Mbadi hapindukire hawadhimitha yira mudiro ghoshera.

Mwa ghayara kuyinu yopakaye no mwa thotera ko yi ya hokokire pakare. Muno ne kuna kuyenda ni ka tende ghupya. No yina kutapanitha no mbo muna yi mono. Ku na kutenda dhira mumamboreya mumarware no mumaputa. Yishereka yomumuthitu mbo yina ni kutekera, mbwawa, nomwe, mbo yina nikughu yoyishi yame na kuyipa meyu mumamboreya marware ghomumaputa, ghodiko dyange dyokupwa kutorora dyo mbo di nwa gha. Diko edi navareka mbo dina hongo makughero ghange.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Dimbokatji                Ps. 126. R7 v.3

R:

Fumu ne gha tendire yinu yoyikuru thikuma kukwetu no twa shambererire!

Apa gha tu huthire Fumu kuJerusalema yakarire yira yirota.

Tunwa twetu ne twa pwendhangerire kumune.

R:

Fumu…

“Ndani mako ghamwene ghatuningire eshi: Fumu ne gha tendire yinu yoyikuru kukwawo.” Yashemwa gha tendire yinu yoyikuru kukwetu no twa shambererire!

R:

Fumu…

ghoFumu, tu huthe kuditunga dyetu, popano yira thikadi gha twaranga mvura meyu kumarware ghokukukuta. Awa hana kukuna nomahodhi mbana pokora noyishamberera.

R:

Fumu…

Awa ha dirire pakushwagha ha ka tengene mbuto, mbana kahuka wimba noyishamberera, pakareta yipokora yawo.

 

SECOND READING

                                                                                                                       

Thitoya thokutanga                                                    Fillip.3:8-14       

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaFilipi.

Ame na thigha yoyihe no na torora po Kristusi na mu pitura payifa yendi.

Kemo yashemwa, mbadiko thi mbo thihokoka tho kuredhupitha fighaghudhi dhodhikuru mukudimuka Kristus Jesusi Fumu wange. Kukwendi natambura yiyongara yoyoyiheya, no namono yoyihe eshi yimango ngeshi ngowane Kristusi pithendi no kunipa dyango mumwendi. Mbadi karo nakuyereka kukuhungeka pangcamu dhange nothinda, endi ghuhungami oghu watunda mumuragho, ene nashana me ghuhungami ghokutunda mumatawero mwaKristusi, no mwaNyambi pamatawero. Ethi na kurura kudimikame ne Kristusi nongcamu dhomuvumbukero wendi no ni yerane kukunyanda kwendi, pakukupitura pofotji kukufa kwendi. Edhi ne dhondhira shonikurupere pakushimba dyango dyange pamuvumbukero wawafu. Ghushemwa ne ghuno mwayendhange, shime kayenda nidi nokughayara eshi nayikono. Ene thinu thofotji thi na tenda me ne thino eshi, ame navurama yo pakare-kare, no kukenga kughutho kuyinu eyi yina kwiya shime; ame kuna kutjira mutangu nighumane po, kundjambi edhi ghatwithera Nyambi mu kuna tambura mwaKristus Jesusi.   

Mañando ghaNyambi.

 

 

Gospel Acclamation              Amos. 5:14

Makughero kukoye ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dykuroruheya

Mushane yoyiwa no mbadi yoyimango, eshi mbo mu kone kupara; ndani po mbo gha kara nenu Nyambi.

Makughero kukoye ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dykuroruheya

 

Evangelium.                                                                                            

                                                                                            John. 8:1-11        

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Oyu gha pira murandu pakatji kenu yo sho gha tange kumuvukuma nodiwe.

Muruvedhe ru, gha yendire Jesusi kudirundu dyondhwe.

No pa ma thikuthiku thikuma gha yendire karo kutembereli, no hanu waheya heyire kukwendi no gha ka hungumanine no kuwahonga.

Hakamarukwaro nawaFarasayi ha mu retere mukamadi oyu ha wanekedhire muruhonda, ko kumutura kwawo mukatji kawo.

Ko kumutongwera kwawo Jesusi eshi: Muhongi, mukamadi yu kuna muwanekedha muruhonda rwenerwene. Mosesi gha tu tongwera mumuragho eshi mukamadi ghokenge ne kumupagha nomawe.

Owe kukoye ne ngepi keho? Eyu ne ha yi yenderi ha mu yererke, eshi ha wanene po yinu yo kumupa murandu. Ene Jesusi gha fumberire no gha tjangire pamuve. Ene pa ha muthundire kumwipura ha kapuka gha wa tongwere eshi temba: Oyu gha pira murandu pakatji kenu yo sho gha tange kumupumura nodiwe. Ko kufumbera karo gha tjange pamuve. Apa ha yi yuvire yi, maywi ghomumitjima dhawo gha pira murandu, ko komboroka yofotji yofotji kutanga hakamakuto. Ko kuthighara po Jesusi pithendi namukamadi oyu ghemanine mukatji kawo.

Apa gha kapukire Jesusi no kumona po temba munu ghumwe, shimwengwa mukamadi pithendi ha ningi kwamukamadi eshi: Mukamadi kupi waya hahati ghoye?

Noyofotji temba yu ghana kupangura? Aye gha hutha shi: noyofotji temba Hekudyange. Ha mutongwera Jesusi shi name temba mbadi na kukupangura. Yende no wa kaharura karo.

Mañando ghoEvangelium.

 

HOLY WEEK C

THE PASSION OF OUR LORD JESUSI CHRIST C

PASSION SUNDAY (Palm Sunday)

Shundaha gho makindhu

Thivike thoKupongoka

 

Evangelium.                                                                

                                                                                       Luk.19:28-40

Marundwerero gho yitjanga ya Lukasi.

Apa ha kumine ku Jerusalema pepi naBetfage naBetania, ku dirundu dyonhwe ha tumu kwendi Hakathishongero wendi hawadi. No gha wa tongwerire eshi: Muyende mumbara dhiya kughutho wetu. Wangu-wangu apa sho mukakume mo ñanyi muka wane thidongighana  ethi hana ghangerera, ethi ha dhira kudhina rumwe hanu. Mukathishuture no mukathirete, Ngeshi gha kamwipure ghumweya eshi: Nyemuna kuyitendera ghomukamuhuthe eshi, Fumu Ghana thinyanda no ñanyi gha kathitume wangu.

Nagho ha yendire no ha wanine thidongighana ethi hana ghangerera pathero dhodighumbo, no hathishuturire. Ko kuninga hamweya awa hemanine po kukwawo eshi: Nye muna kutenda eyi muna kushutwera thidongighana? Awo hawa wa hutherire thika di ghawa ragherire Jesusi. Ko kuwathigha hakayende.

Awo haretire thidongighana kwaJesusi, no hayarirepo yitere yawo, ko kudhina po kwendi. Hanu hohengi hayarire yitere yawo mudhira, no hamweya hatetire mite dhoyitondo no kudhiyara mundhira.

Awa hayendire kughutho nawa hamurandire, ha kuyerire eshi Hosana. Ghafumane oyu Ghana kwiya mudina dya Fumu.

Ghufumane ghuFumu waNyambi oghu ghuna kwiya mudina dyaFumu. GhuFumu wa Wihetu Davita. Hosana muwiru.

Mañando ghoEvangelium.

 

PADIMISA

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga.                                     Jes.50:4-7             

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Mbadi na korekire rupara rwange kuyitokota, na dimuka eshi mbadi mbo ni fa honyi.

Fumu ghomuraghuri gha ni tongwerire eyi sho ni ghambe, eshi ni  kone kutanaritha yipara yange. Nga ni pindukanga kehe mathikuthiku eshi ni yuve eyi sho gha ni tongwere. Nyambi ne gha yandhurire Matwi ghange mbadi na kanunithire no mbadi na tundire kukwendi. Na tapire mughongo wange kwawakakunipumura no na tapire matama ghange kwawakakuteta ghuhuki. No mbadi na shingire ha ka kunishwahura no kunithipera mate murupara. Yoyi Nyambi ghoFumu ne ghana kunivatera; yo na kudhira kuwana dihudhi yodigho na tenda rupara rwange yira thitina no na dimuka eshi mbadi mbo ni fa honyi.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                  Ps 22 8-9. 17-20. 23-24. R7 v.2

R:

Nyambi wange, Nyambi wange nye ghuna ni mwagherera kemo?

Wahe wa hana kunimona, hana kunisherera; hana kundjumbura miromo no kupungapunga mutwi ghuninga shi yi tape mwaFumu!

Gha mu ghamwene gha mu shuture: Gha mu menyamenyena sha!

R:

Nyambi wange, Nyambi wange...

Mbunga dhoyitenda yoyi dhina ni dhingi yira mbwa dhi dhina ni dhingi. Yishokora yange ne kukona kuyimona.

R:

Nyambi wange, Nyambi wange...

Hana kutapera yitere yange no hana pepera po fungu-fungu.

GhoFumu, wa ni thigha me pithange, dighundhi dyange tambuke ghuni ghamwene me.

R:

Nyambi wange, Nyambi wange...

Hekudyange, wa ni yakunuka! Wiye tambuke no ni ghamwene.

Ñanyi na kuthimwetwedhe yitenda yoye kwawapange. Amwe mwa yapa Fumu mu mu fumaneke! Hanahoka wahe haJakopu mu mu fumaneke!

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi                                       Filip.2:6-11

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaFilipi.

Gha kumbirupitha thinda yo gha mu kutekera Nyambi.

Aye gha karire muthishwi thaNyambi, yipara yendi yarikanyine kwaNyambi, mbadi gha kupambekire kughuNyambi, ene gha  kumbirupithire thinda, pakushimba thishwi thoghupika no gha karire yira munu vene. No apa gha hokorire mughunu, thinda gha kumbirupithire pakukara ghutawedhi kate kukufa, kemo kukufa ko pathikurushe. Yodigho Nyambi ghu mukutekerire thikuma no gha mupire dina dyokupiterera mena ghomahe, podigho shi yoyihe yivareka yomudiwiru, pamuve noyomwishi yikuvame manwi ghayo kudina dyaJesusi no kehe rudimi runongonone eshi, Jesusi Kristusi ne Fumu, kudifumanekero dyaNyambi Wihe.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation                   Filip.2:8-9

Makughero kukoye ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dykuroruheya

Kristusi gha karire ghutawedhi kate kukufa, yifa yokuthikurushe podigho gha mu yeywera Nyambi no gha mu pire dina dyokupiterera mena ghomahe.

Makughero kukoye ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dykuroruheya

 

 

 

 

 

Evangelium                                                                                Luk.22:14-23:56. 

 

Yinyanda yaFumu Jesusi Christusi kutwara mwaMupongongi Lukasi.

N  Apa dha rikanyine nako, ko kuyenda Jesusi kuthidyero pofotji nawapostoli wendi. Ko kuwatongwera kwendi eshi:

J Na ghayarire rwingi eshi, nidye nenu makuyarekero ghano ghoPaska, kughutho ghokunyanda kwange. Yoyi na kumutongwera ghushemwa eshi: mbadi mbo ni yidya karo oku mbadi ghuna rikanyenena mo kuyara ghuFumu waNyambi no yi dimukitha yagho.

N  Ko kudhamuna kwendi thinwitho, ha tumera nondapero eshi:

J  Mu tumbure no mukutapere. Shemwa na kumutongwera: Mbadi mbo ni nwa karo vinyu, oku mbadi ghu neya ghuFumu waNyambi.

N  Munyima gha tumburire ghuroto ha tumere nondapero , ko kughuyondora no gha ghu wa pire nomañando eshi:

J  Eyi ne yirama yange eyi na kumutapera. Mbo mu yi tenda kumavurukero ghange.

N  Ko kudhamuna kwendi karo thinwitho munyima dhomakuyarekero no gha ningire eshi:

J  Thinwitho thi ne ghundambo ghoghupya, ethi thinapu kuwetha no manyinga ghange, agha mbo gha mu ndendeshera.

Ene mumone nyara dhamukakunihokora, pofotji ni di nadho pano pathidyero. Kwamwana munu yina kukara thikadi ya kara po, ene mawe kwamunu yu ghana kumuhokora.

N  Ko kwipudhura kwagho eshi: ghokukona kutenda thinu thi.Ko kwimañanya ñanani Mukatji kawo eshi, yidye ghomukuru papagho.

J  Jesusi gha wa huthire eshi: Mwawanu mwakara eshi, oyu ghana kuwaraghura kumahimeno ghendi, hana kumutoya eshi, Fumu. Ene wa hana kukupambeka ghuFumu mungcamu, hana kuwatoya eshi haghamweni. Kukwenu ne mbadi sho yi kare kemo. Mukuru mumwenu gha kara yira mwanuke, no mukamiti yira mupika. Yoyishi yidye mukuru, yoyu gha di kuthidyero ndi, endi mupika? Shemwa yoyu gha di kuthidyero, Kadi kemo ndi? Ame ne yira nomupika mumwenu.

Amwe ne yamwe mwa karire nange roruhe mumayerekero ghange. Thikadi gha ni tendire tate ghutungi. Mu kone kudya no kunwa nange mughutungi wange kuthidyero, no kuhungumana kumapuna mu raghure mako dikumi nomawadi ghaIsraeli.

Simoni, Simoni! Tegherere! Mone eshi, Shatani ghana tokomena eshi gha mu yeruthe mwe yira mahangu. Ene na kurapera eshi maghana sho gha kupare matawero ghoye. Ngeshi wa kukuhuthe diyuwa dimweya, wa kutanarithe hayendhoye.

N  Ko kuhutha Petrusi eshi:

O  Fumu, na kwinduka ku kunikwata noye no kufa noye.

J  Aye ne gha mu huthire eshi: Na kukutongwera Petrusi, mbadi sho gheghe ngondovoro owe ne ku ghuna ni hamura paruhatu eshi, mbadi wa ni dimuka.

N  Gha ningire karo Jesusi kukwawo eshi:

J  Apa na mu tumine notukomani tenba noyikuku temba nomakuha temba ne, mwa pirire po thinu thimweya ndi?

N  Awo ha huthire eshi:

C  Vatwe no nye temba.

N  Ha wa tongwerire eshi:

J  Pashañanyi-ñanyi, kehe yu gha di nokakomani endi thikuku gha kone kuyishimba. Noyu gha pira thimende gha ghurithe thivata thendi kuthimende. Yoyi ghushemwa na kumutongwera: Mañando ghoyitjanga agha gha ninga eshi: Gha pwire kurikanyitha nawaringi-ringi kukwange ne yina kara ghushemwa. Yoyishi eyi ya hata kukwange, yina yara mo pañanyi-ñanyi.

N  Awo ha huthire eshi:

C  Fumu, mamende mawadi ne gha.

N  Naye gha wa huthire eshi:

J  Yina rikanya.

N  Jesusi gha shwayire mumbara, no gha yendire kudirundu dyondhwe popamuhingo wendi. Hakathishongero wendi nawo ha kuthire. Apa gha kumine padyango gha ningire kukwawo eshi.

J  Murapere, maghana sho mwingene mumayerekero.

N  Ha wa yakunuka kakoghana gha ka kare pithendi. Ko gha ka tongamenine no gha tangire, kurapera eshi:

J  Tate, ngeshi ngo ghu hime, ngo ghu ni kerukithe thinwitho thokunyanda thi. Ene kadi yi hima yange ene yihima yoye keho.

N  Ko kumuhokokera muengeli ghomudiwiru no gha mu tanarithire. Yoyishi wa mu wanine woma ghokufa, ho gha rapererire thikuma diyuwa dyendi dyakarire yira marothi ghomanyinga, agha ghana kuhoyera pamuve.

Apa gha manine kurapera, ko kwimana kwendi gha yende kwawakathishongero wendi no gha wa wanine ghana pothomokera muturo, ghukasha kuyitokota. Ko kuwatongwera kwendi eshi:

J  Nye muna rarera? Mu pinduke no mu rapere, maghana sho mu were mumayerekero.

N  Oku shime ha ghamba Jesusi, ko kwiya dikuta dyawanu. No yu ha toyire eshi Judasi, ghumweya ghopawashadikumi nohawadi, gha pitererire kughutho wawo no gha henyine kwaJesusi gha mu ncumite Jesusi gha mu tongwerire eshi:

J  Judasi ghana kuhokora Mwanamunu ghuncumite we?

N  Apa ha yi monine yi awa ha karire na Jesusi, ha mwipurire eshi:

C  Fumu tu wa keshaghure noyimende ndi?

N  Yofotji ghopapawo, gha keshurire ditwi dyorudyo dyamupika mupristeri shokuru. Jesusi gha huthire eshi:

J  Perere poye thiye keho!

N  Munyima ha kundama kuditwi no kudighugheka karo. Ko kununga Jesusi  kwawapristeri hohakuru no kwawakungi hotembeli no kwawamayami awa ha mwimañanyine eshi:

J  Nye muna kurokokera nomamende nomiramu yira kwamuringi-ringi? Mayuwa no mayuwa na karanga nenu mutenbeli, ene mbadi mwa yerura nyara dhenu eshi mu ni kwate. Pañanyi-ñanyi ne yoyishi dhonako dhongcamu dhomakokore, mwa kona kuyikona.

N  Ko kumukwata kwawo no ha mu twarire mundhugho dhamupristeri shokuru. Petrusi gha karire kamanana no kumukutha-kutha. Pambadha dhomarombe ha koñerire po mudiro, oghu ha ku dhingire hanu. Naye Petrusi gha kupakerire mukatji kawo. Mukamadi ghomupika gha mu monine oku ghana hungumana kumudiro. Ko kumurondonona kwendi no gha ningire eshi:

O  Murume yu nendi gha karire naye.

N  Petrusi gha mu hamurire eshi,

O  Mukamadi we mbadi na mu dimuka me yu!

N  Kapupi kamanana ha mu mono karo ghumweya no gha ningire eshi:

O  Nowe karo yowe ghopapawo.

N  Aye Petrusi ne pakuhamura eshi:

O  Owe kadi yame.

N  Munyima dhokenge yo, ko kutanaritha ghumweya karo eshi:

O  Shemwa murume yu naye gha karire pofotji nendi. Naye mukaGalileya yu!

N  Ene Petrusi gha huthire shime eshi:

O  Murume we mbadi nakudimuka eshi yinye ghuna kughamba!

N  Popo vene oku shime nga karera mukughamba, ko kwigha ngondovoro. Ko kuthetuka Fumu gha kenge Petrusi. Petrusi naye gha vuruka mañando agha gha mutongwerire Fumu eshi: Kughutho ghokwigha ngondovoro ghuna kunihamura paruhatu. Ko kushwagha Petrusi panunda no gha kadirire thikuma.

Harume wa ha kungire Jesusi, ha mu shererire no kumupumaghura. Ko kumughanga kwawo tuku kumeho no kumwipura eshi:

C  Owe ne ghomuporofete toye shi dye yu ghana kupumura?

N  Shime ha ghambire karo kukwendi yinu yomushedhaghuro. Apa dya vire diyuwa ko kukukongwedha hamayami hodiko nawapristeri hohakuru nawakamarukwaro. No ha retire Jesusi kughutho wawo Ha mwipurire kukwawo eshi:

C  Ngeshi yowe Kristusi tu tongwere.

N  Aye gha wa huthire eshi:

J  Ngambi ngo ni yi tongore, ngo mbadi sho mu yi tawe. Karo ngambi ngo ni pure, ngo mbadi sho mu kone kuhutha. Ene pañanyi-ñanyi mbo ghana hungumana Mwanamunu kurudyo rwaNyambi ghomukangcamu dhodhihe.

N  Ko kumwipura waheya eshi:

C  Yowe Mwana Nyambi ndi?

N  Aye gha wa huthire eshi:

J  Thikadi muna ghamba yame no!

N  Po gha ghambire eshi:

C  Nye sho tu shanene karo hatunonga? Tuna yi kuyuvera twathinda mukanwa kendi!

N  Munyima ko kwimana mbongarero dhodhiheya dhitware Jesusi kwaPilatusi Ko kutanga kwawo kumurundera eshi:

C  Tuna yi wana, munu yu ghana kupemukitha diko dyetu. Aye gha shinga hanu eshi kadi wa kuketa kwamuraghuri, no gha kutoya eshi yoKristusi ghoFumu.

N  Ha mwipura Pilatusi eshi:

O  Yowe Fumu waWAJuda ndi?

N  Jesusi gha mu huthire eshi:

J  Ghothinda ghuna kuyighamba

N  Po gha ghamberire Pilatusi kwawapristeri hohakuru no kumbunga eshi:

O  Mbadi na kuwana murandu mwamurume yu.

N  Awo handadhokire no ha ningire eshi:

C  Ghana mana kukoshakosha diko dyodihe dyo muJudeya no yihonga yendi , gha tangerera kuGalileya kate kuna kuma kuno.

N  Apa gha yuvire Pilatusi yaGalileya, ghepurire eshi, murume yu ne mukaGalileya ndi? Pakuyimona kemo shi mumukunda waHerodesi gha tunda, ko kumutuma kwendi kwaHerodesi, oyu gha karire mumayuwa gha muJerusalema. Apa gha mu monine Herodesi Jesusi, gha shambererire thikuma yoyi gha karire thivaka thothire nomahimeno ghokumumona, pakuyuvanga yingi yokukwendi. No gha kuruperire eshi gha tende ko thitetukitho gha thi mone. Ko kutanga Herodesi kumwipudhura mepwero ghomengi ene Jesusi mbadi gha mu huthire noñumbu temba. Popo hapristeri hohakuru nawakamarukwaro kokumwimañanyena ha mu pe murandu. Herodesi nawamashurundate wendi ha mu pethire thikuma no kumushamuna. Ha mu shupeka kwendi thivata thothiwa no kumusherera, ndani ghana kumutuma kwaPilatusi. Mudiyuwa di ha karire ghushere na Pilatusi. Yoyishi pakutanga ne ha kudhimbire. Munyima dhokenge yo ko kukongwedha Pilatusi hapristeri hohakuru nawatapi muragho nawanu wahe pofotji. Ho gha ningire kukwawo eshi:

O  Oyu munu muna mu reta kukwange yira mukakudhongera diko. Apa no, na shana murandu wa munu yu kughutho wenu. Ene mbadi na wana thimuhetitha thendi thomumwenu. NaHerodesi naye temba, yoyishi ghana kamuhutha karo kukwetu. Na kumutapa mumu mwashure, ho ni mu thighe.

N  Karo gha karire mahimeno ghaPilatusi ghokuwashutwera mukaňotwa mudifeste dyopaska.

C  Ene mbunga dhodhihe dha kushomononine eshi: Kadi murume gho yira yu shwaghe papendi! Tu shutwere Barabasi!

N  Barabasi, gha karire mudorongo, pamurandu ghoyishatadhana yomumbara, no yoghupayi. Pilatusi gha shanine kushutura Jesusi, yo ghaghamberire karo nawo. Awo ne handadhokire eshi:

C  Ghu mu pamare kuthikurushe, ghu mu pamare kuthikurushe!

N  Paruhatu ha wepura Pilatusi eshi:

O  Yinye ne gha tenda yu murume? Mbadi na wana thinu thokupatitha muhunga yu. Yodigho, na kumutapa ha mu mwashure, ho ni mu thighe!

N  Awo ne ha koñotwedhire thikuma wandadhoka noghuhima eshi, ha mu pamare Jesusi. Pakwandadhoka kwawo, po ha witherire yoyihe. Pilatusi gha ghamba eshi, yi kare thika di hana himi. Kokushutura kwendi murume yu gha karire noyishatana yoghupayi, thika di ha himine. Na Jesusi gha mu tapire naye kumahimeno ghawo. Oku shime ha karera mudhira dhokumutwara kumapamarero ko kupitura kwawo Simoni ghomukaSirene oyu gha ka shwagherire kununda dhombara. Naye gha mu kambekire thikurushe gha shimbe munyima dhaJesusi. Mbunga dhodhikuru dha mu kuthire Jesusi, no mu mwawo mwa karire hakamadi wa ha mu tokoterire no ha mu dirire. Ene Jesusi gha wa thetukire no gha ningire kukwawo eshi:

J  Mwakamadi waJeusalema, mwa ni direra me, ene mu kudirere mwathinda nawanenu. Yoyishi mbo gha neya mayuwa agha mbo ha ninga eshi: Dhikuru fiyaghudhi kwawambumi no kumara gha gha dhira kureta hana pakaye, no kukorera temba.

Opo po mbo ha ninga kumurandu eshi: Mu tu mbandukere! No kuyimbandaghuru eshi: Mu tu fike! Yoyishi ngeshi ha yi tendi wa kuthitondo thothiyu, ngepi mbo yi kara kuthitondo thothikukutu.

N  Pakarire haringi-ringi hawadi, awa ha pwire kupangwera pofotji naJesusi kukufa. Apa ha kumine padyango edi ha tire eshi dyango dyokategherere, ko kumupamarera ye, nawaringi-ringi hawadiYofotji kurudyo rwendi ndani yofotji kurumoho rwendi. Ko kuninga Jesusi eshi:

J  Tate, ghu wa thigherere, yoyishi mbadi hana dimuka eshi nye hana kutenda!

N  Munyima ha kutaperire yivata yendi hokera po hanga. Mbunga dhodhihe dhemanine po no kuyirondonona. Hapanguri wawo, ha mu kumadhekire ghuninga eshi:

C  Hamweya ghana ghamwenanga. Gha kughmwene thinda, ngeshi yoKristusi oyu gha pwire kutorora kwaNyambi.

N  Hashurundate nawo ha pokanine kughutho no ha mu shererire. Ko kumunwitha vinyu ghomasheshe, no ha ningire eshi:

C  Ngeshi yowe Fumu wawaJuda kughamwene ghothinda.

N  Yofotji ghopawaringi-ringi oyu hambire po naye, gha mu shamunine ghuninga eshi:

O  Kadi yowe Kristusi ndi? Kughamwene ghothinda natwe.

N  Ghumweya gha mu shingire eshi:

O  Mbadi wa yapa Nyambi ndi, ngambi kenge ghuna kara muyipangwera yofotji nendi? Kukwetu ne ghuhunga, yoyi tuna wana mahumbithero ghoyitenda yetu. Aye yu ne mbadi gha tenda thothiyi no ka manana temba. Munyima gha ningire kwaJesusi eshi: Ghu ka ni vurukeko apa sho ka kume mughuFumu ghoye.

N  Jesusi gha mu huthire eshi:

J  Kemo yashemwa na kukutongwera eshi: Kemo sho ka kare nange muParadishi.

N  Pakukuma yira mutwekatji, ko kukara makokore muditunga dyodiheya, kate kunako dhothitengeyuwa. Yoyishi dya vindigherire diyuwa. Dihina dyongonda dhotembeli , dya yatukire mukatji. Ko kukugherera Jesusi ghuninga eshi:

J  Tate munyara dhoye na kutapa mudhimu wange.

N  Munyima dhomañando gha, ko kuhurangedha muñu wendi. Apa gha yimonine nduna, ha kughu kwendi Nyambi no gha ningire eshi:

O  Shemwa murume yu ne gha pira murandu.

N  Hanu waheya awa ha konganine kukunakenga no kumona eyi ya hokokire po, ha huka-hukire kumaghumbo ghawo noghuguva. No hahakwa Jesusi pofotji nawakamadi hokuGalileya awa ha mu kuthire, hemanine kokayenda kamanana. Nawo karo ha monine yinu yoyiheya yi. Gha karire po murume ghodina dyoJosefu oyu gha tundire mudighumbo dya WaJuda muArimateya. Gha karire munongo nomuhunga, no gha tatererire mwiyero gho  ghuFumu waNyambi. Ngambi kenge gha karire mukamuragho mbadi gha kunungire nawo eshi gha tawe kuyinu yonyara-nyara. Aye gha yendire kwaPilatusi gha kakumbere mwimba wa Jesusi. Apa gha manine kuwambura kuthikurushe, ko kughudhinga nomahina ghomakenu, ho ha ghu vumbekire mumbira dhomawe, edhi ha tjokire, omu ha dhirire kuvumbeka panganyi ghumweya. Diyuwa di ne mughukwoko, oku dina kukokera diyuwa dyoSabata. Hakamadi wa hatundire na Jesusi kuGalileya, nawo ha yendire pofotji kumbira, ha ka mone eshi ngepi di hana ka horeka mwimba wendi. Munyima ha hukire kukwawo ha ka kurongerere maghadhi ghothiwe mwene nomunde. MuSabata ha turumuthire thika di wa karire po muragho.

 

Or (short form)

 

THE PASSION OF OUR LORD JESUSI CHRIST ACCORDING TO ST. LUKE.

 

Evangelium.                                                                          Luk.23: 1-49

 

Yinyanda yaFumu Jesusi Christusi kutwara mwaMupongongi Lukasi.

Munyima ko kwimana mbongarero dhodhiheya dhi tware Jesusi kwaPilatusi. Ko kutanga kwawo kumurundera eshi: Tuna yi wana munu yu gha kupemukitha diko dyetu. Aye gha shinga hanu eshi kadi wa kuketa, kwamuraghuri, no gha ku toya eshi yoKristusi ghoFumu. Ha mwipura Pilatusi eshi: Yowe Fumu waWaJuda ndi? Jesusi gha mu huthire eshi:           Ghothinda ghuna kuyighamba. Po gha ghamberire Pilatusi kwawapristeri nokumbunga dhodhikuru: eshi: Mbadi na kuwana murandu wa murume yu.

Awo handadhokire no ha ningire eshi: Ghana mana kukoshakosha diko dyodihe dyomuJudeya noyihonga yendi. Gha tunderera kuGalileya kate kuna kuma kuno. Apa gha yuvire Pilatusi yaGalileya , ghepurire eshi; murume yu ne muGalileya ndi? Pakuyimona eshi mumukunda waHerodesi gha tunda, Ko kumutuma kwendi kwaHerodesi, oyu gha karire mumayuwa gha muJerusalema. Apa gha mu monine Herodesi Jesusi  gha shambererire thikuma , yoyi gha karire thivaka thothire nomahimeno ghokumumona, pakuyuvanga yingi yokukwendi. No gha kuruperire eshi gha tende ko thitetukitho gha thi mone.

Ko kutanga Herodesi ghumwipudhura mepwero ghomengi, ene Jesusi mbadi gha mu huthire noñumbu temba. Popo hapristeri hohakuru nawakamarukwaro ko kwimañanyena ha mu pe murandu.

Herodesi nawashurundate wendi, ha mu pethire thikuma no kumushamuna. Ha mu shupeka kwendi thivata thothiwa no kumusherera, ndani ghana kumutuma kwaPilatusi.

Mudiyuwa di ha karire ghushere haHerodesi naPilatusi. Yoyishi pakutanga ne ha kudhimbire. Munyima dhokenge yo ko ku kongwedha Pilatusi hapristeri hahakuru nawatapimuragho nawanu wahe pofotji. Ho gha ningire kwawo eshi: Oyu munu ne munamureta kukwange yira mukakudhongera diko. Apa no, na shana murandu wamunu yu kughutho wenu. Ene mbadi na wana thimuhetitho thendi thomumwenu. NaHerodesi naye temba yoyishi ghana kamuhutha karo kukwetu. Mbadiko thi gha tenda tho kumukokera kukufa. Na ku mutapa mu mu mwashure, ho ni mu thighe.

Karo gha karire mahimeno ghaPilatusi ghokuwashutwera mukañotwa, mudifeste dyopaska.

Ene mbunga dhodhihe dhakushononine eshi: Kadi murume gho yira yu: Shwaghe papendi! Tu shutwere Barabasi!

Barabasi gha karire mudorongo pamurandu ghoyishatadhana yomumbara, noyoghupaghi. Yoyi Pilatusi gha shanine kushutura Jesusi, yo gha shambererire karo nawo. Awo handadhokire eshi: Ghu mu pamare kuthikurushe, ghu mu pamare kuthikurushe!

Paruhatu ha wepura Pilatusi eshi: Nye ne gha tenda murume yu Mbadi na wana thinu thokupaghitha muhunga yu.

Yodigho na kumutapa ha mu mwashure, no ho ni muthighe!

Awo ne ha koñotwedhira thikuma wandadhoka ghuninga eshi, ha mu pamarere Jesusi.

Pakwandadhoka kwawo, po gha witherire yoyihe. Pilatusi ha ghamba kwendi eshi yikare thikadi hana himiNaJesusi ha na mu tapire naye kumahimeno ghawo. Oku shime ha karera kudhira dhokutwara kumapamarero, ko kupitura Simoni gho mukaSirene ghoyu gha ka shwaghererire kununda gho mbara. Naye gha mu pambekire thikurushe gha shimbe munyima dhaJesusi. Mbunga dhodhikuru dha mu kuthire Jesusi, no mu mwawo mwa karire hakamadi wa hamutokoterire no ha mu dirire. Ene Jesusi gha wa thetukire no gha wa ningire eshi: Mwakamadi waJerusalema mwa ni direra me ene mukudirere mwathinda nawanenu. Yoyishi mbo gha neya mayuwa gho mbo ha ninga eshi: Dhikuru fiyaghudhi kwawambumi no kumara gha gha dhira kureta hana pakaye, no kukorera temba.

Opo po na ninga kumarundu!

Mu tu mbandukere!

No kuyimbandaghura eshi:

Mu tu fike!

Yoyishi ngeshi ha yi tendi wo kuthitondo thothiyu, ngepi mbo yi kara kuthitondo thothikukutu? Pa karire karo haringi-ringi hawadi, awa ha pwire kupangwera pofotji naJesusi kukufa.

Apa ha kumine kudyo edi ha tire eshi dyango dyokategherere, ko kumupamarera ye, nawaringiringi hawadi. Yofotji kurudyo rwendi noghumweya kurumoho rwendi. Ko kuninga Jesusi eshi: Tate! Ghu wa thigherere yoyi mbadi hana dika eshi nye hana kutenda! Munyima ha ku taperere yivata yendi hokere po hanga. Mbunga dhodhihe dhemanine po no kuyirondonona yoyihe. Hapanguri wawo, ha mu kumadhekire ghuninga eshi: Ngeshi yowe Fumu waWaJuda kughamwene ghothinda. Oyu ne yo Fumu waWaJuda. Yofotji ghopawa ringiringi oyu gha ghambire po naye, gha mu shamune ghuninga eshi: Kadi yowe Kristusi ndi? Kughamwene ghothinda natwe. Ghumweya gha mu shingire eshi mbadi wayapa Nyambi ndi, ngambi kenge ghuna kara muyipangura yofotji nendi. Kukwetu ghuhunga yoyi tunawana mahumbithero ghoyitenda yetu. Aye ne mbadi gha tenda thothiyi nokamanana temba. Munyima gha ningire kwaJesusi eshi: Ghu ka ni vurukeko apa sho ghu kakume mughuFumu ghoye. Jesusi gha mu huthire eshi kemo, yashemwa nakukutongwera eshi: Dyarero sho ka kare nange muParadishi.

Pakukuma yira kumutwekatji, ko kukara makokore muditunga dyodiheya, kate kunako dhothitengeyuwa. Yoyishi dya vindigherire diyuwa. Dihina dyongonda dhotembeli dya yakunukire mukatji.

Ko kukugherera Jesusi thikuma eshi: Tate munyara dhoye na kutapa mudhimu wange. Munyima dhomañando gho kokuhurangedha muñu wendi. Apa gha yi monine nduna, ha kughu kwendi Nyambi no gha ningire eshi: Shwemwa murume yu ne gha pira murandu. Hanu wahe awa ha konganine mukuna kenga nokumona eyi ya hokokire po, ha hukahukire kumayimbo ghawo noghuguva. No hahakwa Jesusi pofotji nawakaGalileya awa ha mu kuthire, hemanine kokayenda kamanana. Nawo karo ha monine yinu yoyiheya yi.

 

HOLY THURSDAY: CHRISM MASS

Ghune muthivike  thokupongoka

Dimisa dyomawethero ghomaghadhi

 

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya thokutanga                               Jes.61:1-3. 6. 8-9

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Nyambi ne gha ni wethire no gha ni tumine nitware mbudhi dhoyishamberera kwawahepwe, no kuwapa maghadhi ghokupongoka.

Mupepo waNyambi ne nange ghu di, yoyishi Fumu gha ni wethire ni rete mbudhi dhoyishamberera kwawahepwe. Gha ni tumine mukupakerera mitjima dhawakamadovo, mu kuretera mashutwero gha hakadorongo no kuroghithera hakañotwa dhira.

Mu kwato mwaka gho yu gha menyamenyena Fumu nodiyuwa dyonyinya dyaNyambi wetu, mu kuhengaghure hakayitokota.

Mu kufundwera hakayitokota homuSiyoni eshi mbana  wana mawethero ghomututwi. Ene mwe mbana mu ti haruti waFumu, kukwenu mbo hana mutoyo eshi, mwapika Nyambi! Na shwena kukara ghundambo  nawashondoro hoyitenda yoyimango.

Nawakerekandongo nawo mbana wa dimuka mako nowanahoka mumako ghomahe wahe awa hana kunamona, eshi diko dyaFumu Nyambi dyokupwa kukandadheka.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji               Ps. 89: 21-22; 25-27

R:

GhoFumu na himi kwimba ghunongo ghoye kuroruheya.

Na wanine mupika Davita oyu gha karire nange gho na mu wethire maghadhi ghoKupongoka. Hanyathi mbadi mba mukona, hakakudhira kutawa mwaNyambi mbadi mba mu witha.

R:

GhoFumu na himi...

Makurupero ghange noghunongo wange mbo yina kara nendi, no dina dyange, mbo dhina yeyuka nyiha dhendi. Aye ne yodighe yombo gha ni toya eshi: Yowe Tate Nyambi wange, diwe dyomakomweneno ghange.

 

SECOND READING

                                                                                                                       

Thitoya thoghuwadi            Ap.1:5-8

Mumbapira dhaYihokora.

Gha tu tenderire haruti nawaFumu waNyambi.

Na Jesusi Kristusi mushupi ghoshemwa ghowa havumbuka mwawafu. Aye karo ne yomuraghuri ghoFumu wa wakapamuve.

Jesusi Kristusi gha tu haka yo gha tu komonona nomanyinga ghendi kumaharwero ghetu pakutufera. Aye gha tu ninga eshi tu kare ghuFumu nawapristeri, tu karere Nyambi Wihe. Difumanekero nogcamu yi kare ya Jesusi Kristusi kuroruhe nororuheya! Amen. Mu mone aye mbo gha neya mumavuyi. Waheya mbo hana mu mono nawa ha ku horeka mbana mu mono. Mako ghomahe ghopakaye  mbana mudiri. Amen. Ame yame Matangero noMahurero (Alpha naOmega), dyo ghana kuninga Fumu Nyambi, Oyu ghadi po, noyu ghakarire po, noyu mbo gheya ghoMukangcamu dhodhihe.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation                    Jes. 61: 1( Luk 4:18)

Makughero kukoye, ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dyokuroruheya

Yoyishi aye gha ni wetha ni yuvithe hahepwe mbudhi dhodhiwa.

Gha ni tuma eshi nitongwere hakañotwa mashutwero, no ni monithe hakunga ho ni pake mundjewa-ndjewa hakakutokota.

Makughero kukoye, ghoKristusi, Fumu ghodifumanekero dyokuroruheya

 

Evangelium.                                                               

                                                                                      Luk. 14:16-21

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Mupepo waFumu papange ghu di.

Ha ka kuma karo kwendi munasareti, omu gha kurerire, no thika di wakarire muhingo wendi, gha yendire mudiyuwa dyoSabata kuSinagoge. Pakwimana gha toye yoyitjanga, ko kumupa kwawo rukwaro rokupeta rwamuporofete Jesaya. Ha ruyandhurura no gha wanine pa ha tjanga eshi: Mupepo waFumu papange ghu di yoyishi aye gha ni wetha ni yuvithe hahepwe mbudhi dhodhiwa.

Gha ni tuma eshi ni tongwere hakañotwa mashutwero, no ni monithe hakunga.

Pakuyuvitha mwaka ghothiñeke waFumu.

Apa gha fikire rukwaro, ko kurutapa kwendi kwamupika, munyima gha yendire gha ka hungumane. No meho ghawahe awa ha karire muSinagoge, gha nungurukire papendi. Ho gha tangire kuwatongwera eshi: Yitjanga yi muna yuvu dyarero pañanyi-ñanyi ne yina  pu kurikanyitha.

Mañando ghoEvangelium.

 

 

HOLY THURSDAY

Ghune ghoKupongoka

 

Evening Mass of the Lord’s Supper

 

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya thokutanga           Ex.12:1-8,11-14                                                   

Mumbapira dhaExodusi.

Mu mayuwa gha, Fumu gha ghambire kwaMosesi naAroni eshi: Kaghonda ka ne ka mu karera kokutanga; mumwaka. Mu tongwere mbunga dhodhihe dhaIsragheli ghuninga eshi: Mumayuwa dikumi ghokaghonda kano, ha kona kutumbura keheyu ndjwi mudiko dyawo, ndjwighana ghopadidhiko dyawo.

Ene ngeshi didhiko dimbiru kundjwi yu, ha kone kwitherako mundambo ghodiparaghumbo nawo ha kutapere mu kutwara muyipo yondjwi yu. Mwa kona kushana ndjwi ghondjewa-ndjewa, ene thikare thikungweghana thomwaka ghofotji.

Mwa kushimbe ndjwi ngambi ñombo. Mwa kona kuyitureka kate mumayuwa dikumi nomane ghokano kaghonda, nothigongi thombunga dhodhihe dhawaKriste homuIsragheli, ha kona kuyipagha parunguro. Ha kona kushimbako manyinga no ha kona kughukunya-kunya kumbadi dhothero no pawiru mumayugho mu ha kudyera.

No ha kona kudya nyama yu mughuthiku ghofotji, oyu ha kupona pamudiro no ha kumudye noghuroto ghothuthuñunyi no ha kona kuyidya noyiterekitha yokushamberera.

Kemo dyo mwa kona kuyidya mwa kona kukuwanga mumambunda ghenu, mwa kona kuvata makuha kumapadhi ghenu, no mamburo ghenu ne munyara dhenu. Mwa kutambukithe kudya yo paska waFumu. Yoyishi ame na kuyenda muditunga dyaEgiptena ghuthiku ghoghuhe no na kapagha hambedi wahe homuditunga dyaEgiptena, hanu noyiyama. No na ka pa mahumbithero kwawanyambi hombango homuEgiptena, ame Fumu. Ene manyinga ghana kukara thidimukitho thenu mumayugho omu mu di ngeshi pa sho ni ka wane manyinga ňanyi ni ka mu piterere ene mbadiko eyi sho yi ka mwipithe apa sho ni ka mwashure hakaEgiptena. No diyuwa dino dyakona kumukarera diyuwa dyomakurupero. No mwa kona kwimba yira difeste dyokudikuto dyaFumu. Mwa kona kudimbanga mwahanahoka kuroruhe.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbkatji                  Ps.116:12-13. 15-18. R7.1Kor 10:16

R:

Thinwitho thi tuna kukandatheka ne ghomakurupero nomanyinga ghaKristusi.

Nye sho ni tupwere Fumu? Kughutho wendi ghokukwange?

Mbo na reta kwaFumu vinyu ghondupu, mu kumutumera mumakomweneno ghendi.

R:

Thinwitho thi…

Ngepi kuyitokota yaFumu ngeshi ha fu po mupikendi yofotji!

Ame ne no mupikoye Fumu , na kukarera thika di gha kukarerire nawe. Wa ni komononine kuyifa

R:

Thinwitho thi...

Mbo na kupa ndupu dhomatumero no kukutupwera mandapero.

Mbo na tapa makughero ghange kwaFumu mu kukara mudiko dyendi dyokuroruheya.

 

SECOND READING

                                                                         

Thitoya thoghuwadi                                        1 Kor.11:23-26

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinde.

Kehe pa no mbo mu dya, mbo mu nwa, mbo muna yuvitha yifa yaFumu.

Mwayendhange: Yoyishi na tamburire Fumu oyu na mu reterire namwe, eshi Fumu Jesusi mughuthiku ghu ha hetire, gha tumburire ghuroto no apa gha manine kutumera ha ghu yondora ghuninga eshi: Mu tumbure mudye yoyirama yange. Mbo mu yi tende namwe kukunivuruka. Karo kemo gha tumburire thinwitho munyima dhokudya, nomañando eshi: Thinwitho thi ne Testament ghoMupya, manyinga ghange mu yi tende, roruhe ngeshi oku muna kunwa mo, kate kunivuruka. Yoyishi roruhe oku muna kudya ghuroto ghu, no kunwa thinwitho thi, muna kuyivuruka yifa yaFumu kate mbo gha keye.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation              Jn. 13:34.

Makughero nodikuto kukoye, Jesusi ghoFumu

Muragho ghoghupya na kumupa. Mu kuhake pofotji, thika di na mu haka me kemo sho mu kuhake namwe karo. Kemo ghana kughamba Fumu.

Makughero nodikuto kukoye, Jesusi ghoFumu

 

Evangelium.                                            

                                                                                            Jn.13:1-15

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Aye ne gha karire kare paghuhura.

Kughutho ghokuyungayungero membero ghodifeste dyopaska, gha dimukire Jesusi eshi; dhi neya nako dhokutunda ye pano pakaye no kuhuka kwaWihe. Gha hakire hendi awa ha karire muno mukaye.

No ruhakitho rwendi gha ru horekire kate pakahero karo. Jesusi gha karire kuthidyero nawakathishongero wendi. Shatani ye kare ngeya muyighayara yaJudasi Iskariyoti, eshi gha mu hete Jesusi. Jesusi gha dimukire eshi: Wihe gha tapire yoyihe munyara dhendi, no gha tunda kwaNyambi no mbo ghana huka kwaNyambi. Munyima ghamanine kuthidyero no gha shupurire mwaye wendi, ho gha tumburire mukata gha ghu kughange.

Gho gha pingwererire meyu pakaronga kokuyoghera, no gha tangire kuyogha mapadhi ghawakathishongero wendi, ho gha kuyurire mukata oghu gha kughangire. Pakukuma kwaSimon Petrusi, hepura Petrusi kukwendi eshi; Fumu ghuna haka kuyogha mapadhi ghange ndi? Jesusi gha mu huthire eshi eyi na ku tenda mbadi sho yi tjwathane pañanyi-ñanyi ene mbo yi ghuna yi tjwathana munyima. Petrusi gha ningire kukwendi eshi: Mbo ku fere eshi kuyogha mapadhi ghange we! Po gha mu tongwerire Jesusi eshi: Ngo mbadi sho ku pakerere nange. Simon Petrusi gha ningire eshi: Fumu, kadi mapadhi keho, ene nomoko norupara rwange karo. Ha mu hutha Jesusi eshi: Oyu ghana kuyoghana gha nyanda karo shime kuyogha mapadhi ghendi, yoyishi ghana kenenena. Amwe muna keni pañanyi-ñ anyi gha mu hokore. Yo gha ghamberire eshi mbadi muna kenenena mwaheya. Apa gha manine kuyogha mapadhi ghawo waheya, gha kavatire karo mwaye wendi no gha hungumanine gha wa tongwere eshi: Muna yitjwathana eyi na mu tendi ndi?

Amwe muna kunitoya eshi Muhongi noFumu, ene yoyi na muhungamena. Yoyishi yame yu. Ngeshi ngoyame Fumu wenu nomuhongi wenu, gho na yogho mapadhi ghenu, mwa kona namwe kuyoghathana mapadhi ghenu. Yoyi na mupa thitamenedhi no thika di na tendi me kukwenu, kemo dyo mbo mutenda namwe.

Mañando ghoEvangelium.

 

 

 

GOOD FRIDAY CELEBRATION OF THE LORD’S PASSION

Ghukwoko ghokupongoka, Manyandero ghaFumu

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga                             Jes.52:13-53:12

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya

Ha mu tjitjupithire pamaghuyi ghetu.

Dimbo dyoghune dyamupika Fumu. Fumu ghana kughamba eshi: Mupikange mbo ghana kono thirughana thendi no mbo ghana yeyuka kudikuto dyodikuru.

Hanu hohengi ha tutukwire apa ha mumonine; thishwi thendi tha monekire munu. Pañanyi-ñanyi mako ghomengi ghana kumutetuka. Yidye ghana tawa koyi hana tu yuvitha? No kwadye dina hokokera dyoko dyaFumu? Gha karire mahimeno ghaNyambi eshi mwanendi gha kure yira dimbuto dyomudhi dyomumuve ghorukukutu. Mbadi gha kununekire no kukuroghitha temba, mu kuyuvitha yokukwendi. Twa mu shamunine no twa muyakunukire, gha karire munu ghokunyanda no gha fumanine muyikorwa. No yofotji temba oyu gha konine kumuyundhera mbadi twa mu thoterire gha karire yira thimango. Oyu gha shimbire yinyanda notjitju dhetu, Wahe hopapetu ha karire yira ndjwi dhokuyongara, kehe yu gha yendire ndhira dhendi thinda ene Fumu ne gha withire maghuyi ghetu ghomahe. Ha mu tjitjupithire ngambi kenge ha muyakunukire no aye mbadi gha yahukire kanwa kendi yira ndjwighana yu ghana kuyenda kudyango dyomapayero no yira ndjwi ghothipuru-puru kughutho wa wakakukurura ndjwi, mbadi gha yahukire. Ha mu twarire no ha mu pangwerire kukufa. Ha mu twarire kukufa pa maharwero ghetu. Ha ka muturire nawakamaharwero, ha mu vumbekire noghutungi, yoyi mbadi gha tendire yoyiyi noghumango mbadi wa karire mukanwa kendi. Nyambi ghana kughamba eshi: Pamahimeno ghange gha nyandire, yifa yendi ya karire muyambo ghomakomweneno. Kemo  dyo mbo ha mona wa hamutundakana no mbo ghana para kuroruheya no mumwendi mbo thina kono mo thitambo thange. Munyima dhoyipara yokunyanda kwendi, mbo ghana shamberera karo mbo ghana dimuka eshi mbadi gha kunyanda karo nyara-nyara.

Mupikange ghomundambo yu na menya-menyena, muyinyanda yawanu hohengi mbo ghana wa thigherera. No kemo mbo gha tapa dyango dyodikuto dyomukatji kawamanduna no mbo ghana wana ngcamu dhokutapitha ghushwi. Pamahimeno ghendi gha tapire moyo wendi no gha yakunuthire yinyanda ya wayi. Gha tumburire dyango dyawayiharuri no gha wa rapererire eshi ha wa thigherere mirandu thawo.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji               Ps. 31:2. 6. 12-13. 15-17. 25. R7 Lk 23:46

R:

Tate, munyara dhoye na kutapa mudhimu wange.

Mumoye ghoFumu nakunda no mba na fa honyi. Ni shuture mughunongo ghoye. Munyara dhoye na kutapa mudhimu wange.

Yowe wa ni shuturire Nyambi ghomakuporero

R:

Tate, munyara dhoye...

Kehe yu gha ni vuramine ngambi kenge di na fire, ame ne yira nothinu thokumwagha. Ame na kuyuva hanyathi hohengi hana kuhohota, yitutukwa ne mumbadi dhange yi di. Awo ne hana kukuyonga yokukwange no hana kukuyonga eshi ha ni paghe

R:

Tate munyara dhoye...

Ame kehe pano na karanga mumaghamweno ghoye ni ghamwene kwawanyathi wange nawahakakunikutha-kutha. Mone mupikoye ghomunongo ni ghamwene muruhakitho roye roruheya

R:

Tate munyara dhoye...

Ninge rupara roye rushenyene kwamupikoye ni shuture mughunongo. Mu tanare no mu tanarithe mitjima dhenu waheya wa hana kutanarera mwaFumu!

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi                  Heb. 4:14-16; 5:7-9

Mumbapira kwawaHeburayi.

Gha tapire ghutawedhi kwahe awa ha karire ghutawedhi kukwendi gha karire murughani ghomukaruvigha rokuroruheya.

Mwayendhange: Ruvedhe ru tu di namupristeri ghomukuru, kuninga eshi Jesusi mwanaNyambi, tu koñotwedhe ne keho matawero ghetu, agha twa nongonona. Atwe mbadi twa kara namupristeri ghomukuru oyu ghokupira kuthotera ghukashu wetu, yoyishi naye kwa muyerekire yira twe, ene mbadi gha tenda murandu. Tu yende keho nomutjima dhetu dhodhihe kuthipuna thoghufu thaNyambi ghothiñeke tu ka wane ñeke dhi tu ghamwene, popa tuna dhi nyandera. Mumayuwa ghoyipara yendi gha ghambire Jesusi kwaNyambi mandapero, makwambero nomakughero ghomakuru nomahodhi, eshi gha muparithe muyifa eshi gha mu yuve mughoma wendi kwaNyambi.

Ngambi kenge gha karire Mwana, gha mu hongire ghutawedhi mukunyanda. Apa ghana rikanyithire yoyihe, yo gha karera mureti ghoyoyihe yawahamudimuka.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation                            Filip. 2:8-9

Difumanekero nomakughero kukoye, ghoKristusi

Kristusi gha karire ghutawedhi kate kukufa, yifa yothikurushe po gha mu kutekerire Nyambi no kumupa dina dyokupiterera mene ghomahe.

Difumanekero nomakughero kukoye, ghoKristusi

 

Evangelium.                                                                       Jn.18:1-40

Passion of Our Lord Jesus Christ according to St. John

Manyandero gha Jesusi Kristusi thikadi ghatjangire Johannesi ghoKupongoka.

Manyandero ghaHekudyetu Jesusi Kristusi.

N. Apa gha manine kughamba Jesusi yi, kokutjinaghana muronga waKedroni. Kodya karerire dipya ho ghengenine mo Jesusi nawakathishongero wendi, Ene Judasi ghomunyathi wendi gha dimukire dyango di yoyishi rwingi gha yendangire mo Jesusi nawakathishongero wendi. Judasi gha shimbire mbunga  dhawamashurundate nawakareripo mbunga dhawapristeri hohakuru nawaFarasayi. Awo ha ka kumineko nominyenge noyitwa. Jesusi gha dimukire yoyihe eyi sho yiye kukwendi, ho gha henyine kughutho ghawepure eshi:

J. Yidye muna kushana?

N. Awo ha mu huthire eshi:

C. Jesusi ghomukaNasareti tuna kushana.

N. Ha wa hutha eshi:

J.Yame no.

N. Judasi ghomunyathi wendi naye ghemanine papawo. Apa gha wa tongwerire eshi: Yame no, ko kuhuka kangaranyima ha we pamuve. Ko kuwepura karo eshi:

J. Yidye muna kushana?

N Awo eshi

C Jesusi ghomukaNasareti tuna kushana.

N Jesusi gha wa tongwerire eshi

J Na mana kuyimutongwera eshi yame no. Ngeshi yame muna kushana mu thighe hanu wa ha di nange ha yende.

N Kemo dyo sho dhi rikanye ñando edhi gha ghambire pakutanga eshi: Pawa wa ni pire mbadi na yongarithire po noyofotji temba.

Simon Petrusi oyu gha karire nothimende gha keshurire ditwi. Dyorudyo dyamupika mupristeri shokuru. Dina dyamupika yu ne Malkusi. Ko kuninga Jesusi kwamuPristeri eshi:

J Shwameke thimende thoye muthirungo thatho. Thinwitho thoyinyanda thi gha ni pire Tate ne, mbadi sho ni thi nwe ndi?   

N  Munyima mbunga dhawamashurundate namukamiti wawo, nawakareri ghomuragho wawaJuda, ha mu kwatire Jesusi no ha mu wangire. Pakutanga ha mu twarire kwaAnnasi yoyi yo gha karire hemwenya Kayifasi, oyu gha karire mumwaka mupristeri shokuru. Oyu Kayifasi yo gha tapire dighano kwaJuda eshi hasha kufera munu ghofotji diko. Simon Petrusi namukathishongero ghumweya ne hamu kuthire Jesusi. Mukathishongero yu ne gha kudimukire namuPristeri shokuru.

No ghenge nine pofotji naJesui mumarombe ghamupristeri shokuru. Ene Petrusi panunda gha karire kuthero. Mukathishongero yu gha kudimukire namupristeri shokuru gha shwaghire no gha ghambire namukakukunga thero no ghengenenine Petrusi. Mukadhipika yu gha kungire thero gha ningire kwaPetrusi eshi:

O Kadi yowe ghumweya gho pawakathishngero wamurume yu ndi?

N Aye gha huthire eshi:

O Vame kadi yame.

N Mupika yu nawakareri muragho hemanine ha ka kukangure kumudiroghu ha koñererire yoyi kwa karire mepo.

Petrusi ghemanine nawo pofotji gha ka kukangure naye. Mupristeri shokuru hepudhura Jesusi, yawakathishongero wendi noyoyihonga yendi. Jesusi gha mu huthire eshi

J Muyitunumeho na yi ghambire nawanu. Na wa hongire roruhe muSinagoge nomuTembeli omu ha ku kongwedhire haJuda wahe, no mbadi nayighambire mughudhindo. Nye ghuna kunipwendhera Wipudhure wa ha yuvire yi na wa tongwerire. Awo ne ha dimuka yi na wa tongwerire.

N Apa gha yi manine Jesusi kuyighamba kemo, ko kumungcambura mupika ghumweya yu ghemanine po no gha ningire eshi:

O Kemo dyo dyo kuhutha we  kwamupristeri shokuru ndi?

N Jesusi gha mu huthire eshi

J Ngeshi ngo ghuyi na ghamba, shimurure yoghuyi. Ene ngeshi ngo ghuhunga ne nye ghuna kuningcambwera?

N Annasi gha mu tumine kwamupristeri shokuru Kayifasi oku shime gha mu ghangera. Simon Petrusi ghemanine karo gha kakukangure.

Awo ha ningire kukwendi eshi:

O Owe ne kadi yowe ghumweya ghopawakathishongero wendi ndi?

N Aye gha hamurire no gha ningire eshi:

O Vame kadi yame!

N Yofotji ghopawapika mupristeri shokuru, ghomwapa ghoyu gha keshurire Petrusi ditwi dyendi, gha ningire kukwendi eshi:

O Mbadi na kumono nowe nendi mudipya ndi? 

N Petrusi gha hamurire popo ko kwigha ngondovoro. Ko kumutunditha kwawo Jesusi kwawa Kayifasi no ha mu twarire kumarombe ghomupanguri. Oghu ne murughura pamathikuthiku. Hathinda mbadi ha konine kwingena mumarombe, maghana sho ha kare muthidhira thokupira kudya makuyarekero ghopaska. Pilatusi gha shwagherire no gha wepurire eshi:

O Murandu munye muna mwingenekera yu murume muno?

N Awo ha mu huthire eshi:

C Ngo kadi thiharuri, ngo kadi tuna mu  kuretera.

N Ha ningi Pilatusi kukwawo eshi:

O Mu mu tumbure no mu ka mu pangure thika mumuragho wenu. N Hajuda ha mu huthire eshi:

C Twapira ngcamu dhokutetera ghumweya kukufa.

N Eyi ya hokokire kemo eshi dhi rikanye ñando dhaJesusi edhi gha ningire apa gha neghire eshi yifa munye mbo gha fa. Hengena karo Pilatusi mu marombe ghendi, no ghethire Jesusi ghamwipure Jesusi eshi:

OYowe Fumu wawaJuda ndi?

N Jesusi gha muhuthire :

J Ghothinda ghuna kuyighamba  yi ndi? Endi hamweya hana yi kutongwera yokukwange?

N Pilatusi gha mu huthire eshi:

O Ame ne kadi nomuJuda! Diko dyoye nohapristeri ghoye hohakuru, wo hana kutapa kukwange. Nye wa tenda?

N Jesusi gha dimbururire eshi:

J Owe ne ghoFumu ndi?

N Ha hutha Jesusi eshi

J ghothinda ghuna kuyighamba, noFumu ame ne ni kone kunongonona yoghushemwa. Yo na pwera kushamuruka yo neyera pano pakaye. Kehe yu ghatawa kughushemwa gha tegherere kukwange.

N Pilatusi gha mwipurire eshi:

O Nye ghushemwa?

N Apa gha manine kughamba kemo karo kwawaJuda no gha wa tongwerire eshi:

O Mbadi na kuwana murandu mumwendi. Amwe ne mwa kara nomuhingo ghokumushutwera ghumweya pa kehe difeste dyopaska. Muna haka ni mu shutwere Fumu wawaJuda ndi?

N Ko kwandadhoka kwawo eshi:

C Kadi yu Barabasi ndani!

N Ene Barabasi gha karire shondoro.

Ha mutapa Pilatusi Jesusi ha mu mwashure. Hamashurundate ha thetire ňata dhomighunga, no ha dhi kurekire kumutwi wendi. Ha mu kavire mwaye ghoghukihu no handadhokire ghumuhenyena ghuninga eshi:

C Ghurumere fumu wawaJuda!

N No roruhe kengeyo pakumungcambura. Pilatusi gha shwaghire karo panunda no gha ningire kwawaJuda eshi:

O Mu mone kushwaghitha nakughumu shwaghithera, po sho mu dimuke eshi: Yame ghokukanga eshi kuwana murandu mumwendi.

N Jesusi gha shwaghire panunda noñata dhomighunga nomwaye ghoghukihu.

 Ha ningi Pilatusi kukwawo eshi:

O Munu po ndi?

N Apa ha manine hapristeri hohakuru nawakareri hodhango handadhokire eshi:

C Ghu mu pamare kuthikurushe! ghu mu pamare kuthikurushe!

N Pilatusi gha ningire eshi

O Mu mu tumbure no mu mu pamare, yoyishi mbadi na kuwana murandu mumwendi.

N Hajuda ha mu tongwerire eshi:

C Atwe twa kara nomuragho wetu, nomuragho wetu gha fe vene. Yoyi ghana kutendi thinda mwana Nyambi.

N Pakuyiyuva Pilatusi gha yapire karo thikuma. Hengena karo mumarombe ghendi no ghepurire Jesusi eshi:

O Kupi wa tunda we?

N Jesusi ne mbadi gha mu huthire noñumbu temba.

Ko kuninga Pilatusi kukwendi eshi

O Mbadi ghuna kuhuka kukwange ndi? Mbadi wa dimuka eshi me ne na kara nomahimeno ghokukushutura nomahimeno ghokukupamara ndi?

N Ha mu hutha Jesusi eshi:

J Mbadi wa kara nongcamu kukwange, ngeshi mbadi ha kupa ngcamu kuwiru. Yodigho ghana ni tapa me kukoye, ghana kara nomurandu ghokupiterera thikuma.

N Kutunda po gha yendire Pilatusi eshi gha ka mu thighe, Ene haJuda hakoñotwedhire  eshi:

C Ngeshi ghu mu thighe ngo kadi ghomuhakwa shokuru.

N Pakuyiyuva Pilatusi yoyiheya yi, ko kuwathigha kwendi Jesusi panunda no gha ka hungumanine padipuna dyondhango di ha tire thumbe thomawe mumataneno, muThiheburayi eshi: Gabata. Agha ne gha karire makwindukero ghopaska, no rwa karire ruvedhe roviri kwoko nodhofotji pamathikuthiku.

Ha ningi kwawaJuda eshi:

O Fumu wenu ne no!

N Awo ne hadhondokire eshi:

C Mu shwaghithe! Mu shwaghithe po! Mu pamarere.

N Pilatusi gha wepurire eshi:

O Nipamarere Fumu wenu ndi?

N Hapristeri hohakuru ha huthire eshi:

C Mbadi twa kara noFumu twe, shimengwa Fumu shokuru keho.  N Yodigho payipura yawo, ko kumuwapa eshi ha ka mupamarere.No gha shwaghire gha yende kudyango dyokatenere, thika di ha di toya muThiheburayi eshi: Golgata. Ko ha ka mu pamarerire kuthikurushe, pofotji nohanu hawonawo, Kehe yu kumutara waJesusi aye mukatji. Pilatusi gha tjangire po karo thikurutjanga pathikurushe.

Gha tjangire po eshi Jesusi ghomukaNasareti Fumu wawaJuda.

Wingi wawaJuda ha toyire thikurutjanga thi, yoyishi dyango di ha mu pamarere Jesusi dya karire pepi nombara. Thikurutjanga tha karire muThiheburayi nomuThilatina nomuThihirika.

Hapristeri wawaJuda ha ningire kwaPilatusi eshi:

C Wa tjanga po eshi Fumu wawaJuda!

N Pilatusi gha wa huthire eshi:

O Eyi yina pu kutjanga yina pu kutjanga.

N Apa gha manine mashurundate kumupamarera Jesusi ko kutumbura mwaye wendi ha ghu kutetawere muyipindhi yine, kwakehe yu ne thipindhi. Ha tumburire karo thitere thendi thokwishi. Atho tha pirire mukungo kuwiru kate pamuve. Ha ghambathana kwawo eshi

C twa thi payura.

Mwiye tokere po hanga eshi yidye sho gha tumbure.

N Ya karire eshi yirikanye eyi ya ninga eshi: Ha kutaperire yivata yange, nothokwishi ha pepere po wera.

Eyi ne yo ha tendire hamashurundate. PaThikurushe thaJesusi hemanine po karo Nyina namina nyina naMaria, ghomuna Kleghofasi, naMaria Magdalena. Pakumona Jesusi nyina, namukathishongero yu gha hakire thikuma ha nemana kukwendi, gha ningire kwaNyina eshi:

J Nawe mwanoye no.

N Munyima gha ningire kwamukathishongero eshi:

J Nyoko ne yo.

N Kutunda mudiyuwa di mukathishongero gha shimbire nyina kundhugho dhendi.

Munyima gha dimukire Jesusi eshi yinarikanya yoyiheya, gha ningire eshi

 J Nafu dinota.

N Pakarire thitere thokuyara vinyu gho masheshe.

Hamashurundate ha tjurire ngcokwe kukatondo no ha mu turire muvinyu ghomasheshe ha mu porithe ko. Apa gha manine Jesusi kupopora vinyu ghomasheshe, gha ningire eshi:

J Yina rikanya .

N Ko kukoteka mutwi wendi no gha hurangedhire muñu wendi.

Edi diyuwa dyoghukwoko. Ene haJuda mbadi ha hakire eshi yirama yendi pathikurushe muSabata. Yoyishi Sabata ne dya karire diyuwa dyodikuru. Yo hepwerire kwaPilatusi eshi hanu wa ha namba payikurushe hapwe kutjoraghura maghuru ghawo no ha wa tundithe po.

Ko kwiya hamashurundate no ha  tjoraghure maghuru ghamukakutanga, ndani ghoghuwadi oyu hambire naJesusi.

Ene pa ha henyine kwaJesusi no kumona eshi ghana fu, mbadi ha tjorire maghuru ghendi. Ghumweya ghopawamashurundate gha tuyurire matji dhendi nodighonga popo vene ko kundendesha mo manyinga nomeyu. Oyu gha yi nongononine, nomanongweneno ghendi ne ghaghushemwa.

No gha dimukire eshi ghushemwa ghana kughamba, namwe mukone kutawa. Ya karire kemo yi kone kurikanya eshi: No thishokora temba mba tjora papendi. Thitjanga thimweya thaghamba karo shi: Mbana dighamena koyu ha twire. Nomunyima dhoyinu yi, Josefu ghomukaArimateya oyu gha karire mukathishongero waJesusi, ghokwawaJuda no ghepurire kwaPilatusi kushimba mwimba wa Jesusi. Pilatusi gha mu tawedhire. Josefu gha yendire no gha ka kurire mwimba wendi. Nikodemusi oyu gha yendire thikandho thimwe ghuthiku waJesusi, naye gheyire no gha shimbire munde ghokuvunga vunga nokathira nomira, ho ya karire ngwa maliteri makumi kwoko. Awo ha tumburire mwimba waJesusi no ha ghu wethire nothende gho gha dhingire nomahina, thika di thakarire thitjo thawaJuda ngeshi ku hana kuvumbeka ghumweya. Padyango di ha mu pamarerire Jesusi, pa karire dipya no dipya di ne mbira dhodhipya, edhi ha dhirire kuvumbekamo ghumweya panganyi.

Mo ha vumbekire Jesusi, nodiyuwa dyoSabata waWaJuda dya karire, mbira nadho dha karire pepi.

 

 

 

HOLY SATURDAY

This night is one of the Vigil for the Lord. The ceremony is arrainged in four parts.

A brief service of Light

Liturgy of the Word in which the Church recalls the wonderfull things God has done for his people.

New members of the Church are baptised and Baptism vows are renewed.

The whole Church is called to the table which the Lord prepared for his people through his death and resurrection.

 

THE EASTER VIGIL

DURING THE NIGHT

PART TWO: LITURGY OF THE WORD

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga                             Gen.1:1-2:2

Mumbapira dhaGenesisi (Mashimwedhero)

Pakutanga Nyambi gha varekire diwiru nomuve. No muve wa karire thivunganyi no nyara-nyara; no makokore gha dimbamine pakaye ko kahe. Mupepo waNyambi wa temberire peghuru dhomeyu. Ko kuninga Nyambi eshi: Kukene. ho kwa kenine. Ko kumona Nyambi eshi: thishe ne thina rogho. Nyambi ne gha tendire mayakunukero ghothishe nomakokore. No gha tire Nyambi thishe eshi diyuwa no makokore gha gha tire eshi ghuthiku.No kwa karire runguro no mathikuthiku, mu diyuwa dyo kutanga. Nyambi gha ningire shi: Thikarepo thifikitho pakatji komeyu nomeyu no thitende mayakunuthero ghomeyu kumeyu. Kokutenda Nyambi thifikutho nomeyu ghokwishi dhothifikitho ghayakunuthire kumeyu kumeyu ghopeghuru dhothifikitho. Nyambi ghatire thifikitho shi diwiru. No rwakarire runguro nomathiku-thiku mudiyuwa dyoghuwadi kokuninga Nyambi shi: Ghapoposhe meyu ghomwishi dhodiwiru mudyango dyofotji, dhikone kutjimbuka ndundu. No yakarire kemo. Kokuta ndundu shi kaye nomapoposhero ghomeyu gha ghatire shi, dikuruvigha. Kokuyimona Nyambi shi, yinarogho. Haningi Nyambi shi: Muve ghuhokithe muhonyi no mahako no yitonda yokwima. Hayikara kemo. Kokuyowera kwagho meyu, kokuhoka mahako no kokukara yitondo nombuyo dhayo. Kokuyimona Nyambi shi, yinarogho. No rwakarire runguro no mathiku-thiku mudiyuwa dyo ghuhatu. Kokuninga Nyambi eshi ghakare mashanyi ku diwiru gha yakunuthe mutenya no ghuthiku yidimukitha yivaka yo mayuwa no myaka. Eshi yirwedhimange mu diwiru no yitape thishe pakaye. Ghoyakarire kengeno. Kokutenda kwendi Nyambi mashani mawadi ghomakuru. Dishanyi dyo dikuru dyo kurwedhima mutenya, Dyo dimbiru dyo kurwedhima ghuthiku, no nungwedhi nadho karo. No Nyambi gha yipakire kuthifikitho dhomuve no pakurwedhima ghithiku no mutenya, yiyakunuthe mutenya no ghuthiku. Gho ghayi monine Nyambi shi: Yinarogho. Norwakarire runguro no mathiku-thiku mudiyuwa dyoghune. Nyambi gha ningire shi: dhiyare thi mumeyu no yinyunyi muwiru. Kokutenda Nyambi yiyama yoyikuru yomudikuruviya noyishereka yoyiyumi yokukara meyu kumarudhi kumarudhi, no yinyunyi yomando kumarudhi kumarudhi gho ghayi monine Nyambi shi yinarogho.

Nyambi ghayikandadhekire no gha ningire shi: Yereke no yivure noyiyarithe meyu gho mudikuvigha no yinyunyi yopamuve yivure.

No rwakarire runguro nomathiku-thiku mudiyuwa dyoghukwoko.

No gha ghambire Nyambi shi: Muve ghushwayithe yingandji yoyiyumi kumarudhi kumarudhi. Yiyama no ghurondodhi ghokukokawa pamuve noyishereka yo mumuthitu kumarudhi kumarudhi. Gho ya karire kemo. No Nyambi gha tendire yishereka kumarudhi no ghurondodhi ghoghuhe ghokukokawa pamuve kumarudhi kumarudhi. No Nyambi gha yi monine shi yinarogho.

Kokuninga kwendi shi: Tutende munu po pathishwi thetu no panungu dhetu, gharawerire thi dhomudikuruviya noyinyunyi {yomuwiru no yiyama yopamuve ghoghuhe noghurondodhi ghokukokawa pamuve.

 No Nyambi gha tendire munu kunungu dhendi, gha mu tendire nungu dhaNyambi murume namukamadi, no Nyambi gha wakandadhekire no gha ningire kukwawo shi: Mukare rwererko nomuvure nomuyarithe kaye, mukamune no murawere thi dhomudikuruvigha no kuyinyunyi yomuwiru noghurondodhi ghokukokawa pamuve. No Nyambi gha ghambire shi: Mone, namupa yidya eyi yakara muhonyi gho pamuve ghokureta mbuyo no yitondo yoyihe yokukara no mbuyo kumarudhi kumarudhi, yomboyi kara yidya yenu, ene kuyishereka yoyihe yopamuve noyinyunyi yomuwiru noghurondodhi gho ghuhe ghokukokawa pamuve oghu wakara mudhimu ghoghuyumi, nokuyipa muhonyi gho wiyu yoyidya yoyidya yayo. Ghoyakarire kengeyo. Kokumona Nyambi yoyihe, eyi gha tendire eshi yinarogho thikuma. No rwakarire runguro nomathiku-thiku mudiyuwa dyo ghukwoko noghofotji. Kemo yapwire diwiru nomuve noyiyenga yayo.

No Nyambi gha rikanyithire yirughana yendi mudiyuwa dyoghukwoko noghuwadi no gha turumuthire mudiyuwa dyoghukwoko no ghuwadi muyirughana yendi eyi gha tendire.       

Mañando ghaNyambi.

 

Reponsorial Psalm

Dimbokatji.                  Ps. 104:1-2. 5-6. 10.12-14. 24. 35. R7 v.5

 

R:

Tume Mupepo ghoye, ghoHekudyetu, no tendurure kaye kakare ghupya.

Shogherere Fumu ghomudhimu wange. Fumu ghoNyambi wange, owe ghomukuru thikuma. Yowe wakara no ghufumu ghoruvigha. Yowe washupata thishe yira thivata thoye.

R:

Tume Mupepo...

Aye gha dhekire muve ghutanare ghudhire kukunyunga-nyunga kuroruheya. Owe wafikire muve yira thivata thogho. No meyu ghemanine kumituya dhomarundu.

R:

Tume Mupepo...

Aye ghaningire mavetu-vetu ghatunde mumuve noghapoposhe mumbirikatji dhomarundu. Kukwawo yatunga yinyunyi yo muwiru. Mumite yina kuyuvitha diywi dyawo.

R:

Tume Mupepo...

Aye kunakwotekitha marundu no meyu ghokushwagha muwiru no muve ghunakuyengi nombuyo dhopangcamu dhoyirughana yoye.

Ghana kumenitha muhonyi, yidya yawayishereka, noyitondo yombuyo yidya yawanu. Ghana kumenitha tumbi ghokumenitha yidya.

R:

Tume Mupepo...

Yirughana yoye yingi thikuma, ghoHekudyetu. Yoyishi mwayitendire noghunyanyami ghoghukuru. Kaye kayara noyivareka yoye. Ghukughe Nyambi ghomudhimu wange.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi                          Gen.22: 1-18          

Mumbapira dhaGenesisi (Mashimwedhero)

{Apa gha turire Nyambi Abrahamu mu mayerekero. Kokumwitha eshi: Abrahamu, Abrahamu, ghatawire eshi: ‘Yame no kuno’ Dyo gha mu huthire. No shimbe Mwanoye, Dyo gha mu hutherire Nyambi, yowe gho mwanange pithoye Isaka, no dye wahaka we, Yende kudyango dya Moriah. No kamupe nyara-nyara noňanyi na kakuneye padirundu.}

Mudiyuwa dyokuranda ko mathiku-thiku Abrahamu gha shimbi kwendi ngameno pofotji nawapikendi hawadi namwanendi Isaka .

No gha piturire yikunyi yondupu no gha tagnire ruyendo rwendi ghayende kudyango ku gha mu rawerire Nyambi. No mudiyuwa dyo ghuhatu gha kapukire no gha monine dyango kughutho po gha ghamberire Abrahamu kwawa pikendi eshi, mukare popano nothidongi. No murumeghana no na kuyenda ni ka kenge, tuna karaperera no tuna kahuka karo kukwenu. Abrahamu gha shimbire karo yikunyi no gha yi tapire kwaIsaka, gha shimbire mudiro nothimende momughuwadi wawo hahungumanine pofotji.

Po gha ghamberire Isaka kwawihe Abrahamu eshi: ‘Tate’ dyo gha ghambire. Kokuhutha wihe eshi: ‘Kemo’ Mwanange. Kenge apa no tudi nomudiro noyikunyi, Kupighadi ramba ghonyara-nyara? Kokuhutha Abrahamu eshi, Mwanange Nyambi thinda yoghakutu pa ramba ghonyara-nyara. Momughuwadi wawo pohakayendire pofotji.

{ Apa ha ka kumine kudyango di hamurawerire Nyambi ha katendire Abrahamu Aritare, no kuroyitha yikunyi pogha dhamwenine mwanendi Isaka no kumutura pa Aritare pawiru dhoyikunyi. No gha papaterire Abrahamu thimende eshi gha payitheko mwanendi.No haengeli waNyambi haningire eshi, Abrahamu, Abrahamu,no Abrahamu gha huthire eshi yameno kuno, dyo gha huthire Abrahamu. Haengeli hamutongwerire shi wayeyura dyoko dyoye pamwanuke, no kumupagha temba, no pañanyi-ñanyi nadimuka eshi owe ne ghuna yapa Nyambi. Yodigho ghuna ni dhirera kunishweneka mwanoye. Apa gha kapukire kuwiru Abrahamu no gha monine ndjwi oyu hana kwata kudinyiha mudiputa. Abrahamu gha shimbire ndjwi yu gha mu tape nyara-nyara mudyango dya mwanendi. Po gha tire dyango di Abrahamu eshi yitapa yaNyambi, yo tuna kughambera dyarero eshi padirundu gha tapire Nyambi. Muengeli waNyambi ghethire karo Abrahamu paruwadi kutunderera mudiwiru. Nothinda na kwedha eshi Nyambi ghana yighamba yoghunayitendera, yoyishi mbadi ghuna shweneka mwanoye, ñanyi na kakuraperere noňanyi mbo ni tende hanahoka ghoye yira nungwedhi dhokuwiru no yimena kumbadi dhodikuruviya. No hanahoka ghoye mbo hana shimbi yiyora yawo kumururwani wa wanyathi wawo. No matunga ghomahe mbohana wa kandadheka hanahoka ghoye, yira yitapa yo ghu tawedhi ghoye.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.         Ps.16:5.8-11

R:

Mbadiko thothiwa shimengwa kwaNyambi.

Hekudyange, yowe mukakunirera nomoyo wange. Yoyiheya yi nakutambura, kukoye yatunda. Fumu ne, kughutho wange gha kara roruhe, mbadi mbo ni pundadhoka, yoyishi nange gha kara roruheya.

R:

Mbadiko...

Yona kushamberera nokushogherera no mbadi na ku kudhekera.

Hekudyange, wa ni tapa kukufa. Wa tawa eshi mupikoye ghomakurupero ne, ghakume mumbira .

R:

Mbadiko...

Yowe ghuna kunihonga edi sho ni pare. Kukoye ne kwayara yishamberera. Eyi ghuna kutapa, yarogha roruhe.   

      

THIRD READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuhatu                                                  Ex.14:15-15;1              

Mumbapira dhaExodusi (Mashwaghero)

Mumayuwa gha ghaningire Nyambi kwaMosesi eshi: Nye ghuna ku ni kumberera? Tongwere hanaIsragheli eshi hafunguruke hayende.

Owe ghuyeyure mburo dhoye no ghuneghe dyoko kudikuruvigha no ghuditete pakatji eshi hana Isragheli hakone kutjinaghana pamuve ghoghukukutu. Ghumone, Ame ñanyi ni kukutithe mitjima dhawaEgiptena, eshi hakone kuwakutha, Ame nahaka kuneghedha ngcamu dhange kwaFaragho no kwawakayita wendi wahe, kumatemba ghendi nawakatukambe wendi. NoEgiptena ñanyi hadimuke eshi Ame ne Nyambi, pakukuhokora ngcamu dhange kwaFaragho no kwa wakayita wendi no kwawakamatemba no hakatukambe.

No muengeli waNyambi oyu gha yendire kughutho ghombunga dhaIsragheli, ghatundire kughutho noghahukire kunyima dhawo.

Divuyi nadyo dyatundire kughutho nodyana, dimbamine munyima dhawo. Kemo divuyi dyakarire pakatji kombunga dhawaEgiptena no mbunga dhawaIsragheli. Divuyi dyakarire po makokore  nodyakenithire ghuthiku, kumutara wawakaIsragheli, nodyapakire makokore kumutare wawaEgiptena, eshi ghuthiku ghoghuhe hadhire kukuwana. Munyima Mosesi ghaneghedhire dyoko dyendi kudikuruviya no Nyambi gha ningire dingundunga dyodikuru ditundithe meyu ghuthiku ghoghuhe no dyakukutithire dikuruviya no meyu ghakuyakunukire pakare mupowa pakatji.

No hanaIsragheli hatjinaghanine mukatji kodikuruvigha pamuve gho ghukukutu kurudyo rwawo no kurumoho. HaEgiptena hawatjidhire ghuwakuthakutha

Tukambe totuhe twa Faragho, matemba ghendi no hakatukambe hangenine mudikuruviya.

Paruvedhe romurughura Fumu mumudiro no mudivuyi, ghangenine kwawakayita waEgiptena no ghawa tendire didhongi. No gha tendire makosho ghomatemba ghawo hapatamenemo nohawanine ghukukutu pakuyenda kughutho.

Kokughamba haEgiptena eshi: tutjire tuwa thighe haIsragheli yoyishi Nyambi kuna kuwarwera. Podigho Fumu gha ghambire kwaMosesi eshi: Ghonyonone dyoko dyoye kudikuruvigha eshi meyu ghapuke ghamanithe haEgiptena no matemba ghawo nohakatukambe wawo. No Mosesi gha ghonyononine dyoko dyendi kudikuruviya no dikuruvigha dya mbandaghukire no meyu ghapukire mudyango dyagho, pakukya diyuwa no haEgiptena hatjirire no hakuhangani ne no meyu. Kemo gha manithire Nyambi haEgiptena no meyu mudikuruviya. Apa gha pukire meyu mudyango dyagho, ghaminithire matemba ghawo, hakatukambe waFaragho no hakayita wendi wahe wahatjinaghanine padikuruvigha no ghofotji temba ghopapawo oyu ghathigharirepo. Ene hanaIsragheli hatjinaghanine mudikuruviya pamuve gho ghukukutu.

No meyu gha karire kumbadi dhawo thikadikuma kurudyo rwagho no kurumoho. Kemo Nyambi gha shuturire mudiyuwa di haIsragheli munyara dhawaEgiptena. No haIsragheli hamonine mwimba dhawaEgiptena thambodiya dhodikuruviya. Karo haIsragheli hamonine yongcamu eyi ghatendire Nyambi, no dhatawire mwaNyambi no kwaMosesi mupikendi. Podigho ghembire Moses no hanaIsragheli dimbo dyo difumanekero kwaNyambi. No dimbo edi hembire ne dino: Nahaka kwimba kudifumanekero kwaNyambi yoyishi mukuru thikuma. Aye ghanaminitha hakatukambe waFaragho mudikuruviya.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                  Ex 15:1-5. 17-18

R:

Mutwimbe kudifumanekero dya Nyambi, yoyishi aye ne mukuru thikuma.

Mosesi ghembire dimbo dino kudifumanekero dya Nyambi kwawana Isragheli, no ghembire ngeno: Na haka kwimba kudifumanekero dya Nyambi, yoyishi aye ne mukuru thikuma.

Tukambe nawakayita ghana yiminitha mudikuviya. Nyambi ngcamu dhange no dighumbo dyange. Aye gha kara mukakunighamwena. Aye Nyambi wange, mumwendi yakara yishamberera yange. Nyambi wa wawihetu, ghaye tuna kumukugha.

R:

Mutwimbe kudifumanekero dya Nyambi, yoyishi aye ne mukuru thikuma.

Nyambi ne mukayita, Nyambi dina dyendi. Aye  ghana minitha matemba nohakayita waFaragho mudikuruvigha. No hakakutwetha kurwa wendi hanadhama mudikuruvigha dyodikuru.

R:

Mutwimbe...

Mangumbi ghomeyu ghana wa dheki. Hanadhama mumapenga yira mawe. Gho Hekudyetu rudyo roye rupwe kukutekera pangcamu dharo. Rudyo roye ghoNyambi, runakuthaghunyuna hañore.

R:

Mutwimbe...

Owe ghuna kuwareta no kutura muditunga dyomarundu dyo yipinga yoye, dyango dyoye, ghoNyambi, edi wakuroyithera ghothinda eshi dikare dyango dyoye dyororuheya dyango dyokupongoka edi watenda gho thinda no nyara dhoye, ghoNyambi. Nyambi mbo ghana raghura kuroruhe no roruheya.

 

FOURTH READING

                                                                                               

Thitoya thoghune                                Jes.54:5-14          

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Pano muvareki ghoye yoshoghakare didhiko dyoye di na dyendi ne Hekudyoye ghomudyo, yo mupongoki waIsragheli ne yo mushuturi ghoye. Yira mukamadi ghokuyongara no kutokota kumudhimu kemo ghana ku kukwitha Nyambi, yira mukamadi ghomushengeteya yira mukamadi oyu gha karire no di shamu kemo dyo gha ghambire Nyambi. Mbadi nakushamuna muruvedhe runo, pamurandu ghoruhakitho rushokuru ñanyi no ni kushimbe karo. Pamurandu ghoghupata yo nondekera rupara rwange kukoye.

No paruhakitho rorukuru yo na ku kufera ñeke, Dyo ghana kughamba Nyambi, ghomupongoki wenu.

Pano ni di ne kuninga yira mumayuwa gha na karire naNoah apa nedhire eshi meyu gha Noah mbadi mbo gha rowedha karo kaye.

Pano na kwedha ghupata wange kukoye eshi mbadi mbo ni tenda ghuyi ghu na tendire karo, Ene marundu ku kuyakunuka no yi mbanda ghuru ku kunyunga-nyunga ene ruhatho rwange kukoye mbadi mbo rukuthigha ndani pamakuyuvero gho ruhakitho rwetu mbadi mbo rukunyunga-nyunga, dyo ghana kughamba oyu ghana ku kufera ñeke.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                Ps.30:2. 4-6. 11-13. R7 v.2

R:

Mbona kufumaneka kuroruhe.

Nahaka kuvitha fuma dhoye ghoFumu, yoyishi yowe wani ghamwena no mbadi washambereritha hañore dhange pa pange.

GhoFumu, yowe waniyokorire kwawaka mwishi, ho wa ni hutherire moyo wange, apa na tambire ku kufa. Amwe mwakarera Fumu ghutjimapa,

R:

Mbona...

mwimbere dikuto dyendi, no mu fumaneke dina dyendi dyoKupongoka! Ghu ghadhi wendi, shemwa wa kapupi kamanana, ene ghuhunga wendi, wakuroruheya.

Peghundha parunguro, nomahodhi nga ni kara pamathiku-thiku ne ,kuheka nakuhe-heka karo.

R:

Mbona...

GhoFumu, tegherere no ni fere ñeke! Ni ghamwene ghoFumu! Muthidiro na karire, ene wa ni kinithire muyishamberera.

Wa ni shupurire yivata yange yothidiro, no wa ni shupekire yivata yodifeste. Yodigho mbo ne mbera dikuto dyoye, no mbadi mbo ni porera. Hekudyange noNyambi wange, mbo na kufumaneka kuroruheya!

 

FIFTH READING

                                                                                   

Thitoya thoghukwoko                                  Jes 55:1-11                 

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Dyo ghana kughamba Nyambi shi: Mwahe muna kufa dinota mwiye kumeyu ! Amwe muna piri manyinga namwe mwiye, mwiye, no mutambure mavumbukiro no mu dye: Mwiye, no kuruwera temba no paro temba,mwiye na munwe vinyu no manhwe! Nye munakurughanithera manyinga ghenu kuyinu yonyara-nyara kudhira kugharughanitha kughuroto, no yitambura yenu yomumayuwa dyoyemana mukumurikanyena munitegherere me no mbo muwane yinu yoyiwa eyi mbo mu dya no kushamberera.

Mwiye kukwange no mudheghetere thikuma, mutegherere, no mbo muwane yipara. Ñanyi mbo ni tendurure makuyuvero ghetu kuroruheya, mughuwa dyo na kuruperithere Davita. Thikadi na mu tendire gha kare mushupi kwawanu, nomupiterithi no muraghuri gho matunga, mbo ghuna moneka kumatunga gha wa dhirire kumona, no matunga gha wa dhidhire kumona mbo ghana tambukerera kukoye.

Pamurandu ghomaghuwa ghaFumu ghoye, ghomupongoki waIsragheli: oyu mbo gha kufumaneka. Shane Nyambi oku yene no kumuwana temba, mwithe oku ye ne pepi gha di. No ninge hayiharuri awa hathigha ndhira dhendi, nomurume ghothiharuri oyu ghana kughayarera no muninge ghapiruke kwaNyambi muthi ñeke, no kwaNyambi wetu, oyu ghana kutapa mathiyerero.

No yighayara yange mbadi yo yighayara yoye, no mayira ghange mbadi ghomayira ghoye Nyambi ghana kuyighamba.

Diwiru ne dire kupitakana kaye yo yina kukarera shime mayira ghange ne mare kupitakana mayira ghoye no yighayara yange ne yire kupitakana yighayara yoye. Kemo ngeshi mvura no ndaghu dhina ghu muwiru mbadi wa kuhuka oku mbadi yina vetera kaye.

No kutapa ghuyaghave ndani no ku kuritha no kutapa mbuto kwawakakukuna no kumupa ghuroto gha dye no mañando ghana kushwagha mukanwa kange mbadi wakahuka nyara-nyara kukwange no kudhira kushimba yi na shana no kawana yi namushanena

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm.

Dimbokatji                   Ps.12:2-6

R:

Fumu ne ghapungura mataterero ghetu.

GhoFumu, ngo ghamwene yoyishi mbadi karo muporothi, no mbadiko munu ghomakurupero. Hanu ne kwangera hana kukwangera, no kuna kukupemukitha, payikuhongaghura yawo. Ene fumu, mbo ghana tunditha po yihongaghura yoyihe, nawayaghuyu tunwa,

R:

Fune...

Awa hana kuninga eshi: ‘Mumarudimi ghetu, modhakara ngcamu dhetu. Miromo dhetu, ghomaghamweno ghetu. No mbadi tuna kutongamena kwamunu.’ Fumu ye ne pakuninga eshi: ‘hakashu ne kuna kuwapetha hahepwe ne kuna kuwatokotitha. Yo na kwingenena po name, no kutapa maghamweno koyu ghana kunyanda.’

 

SIXTH READING

                                                                       

Thiyoya thoghukwoko noyofotji          Baruch 3:9-15, 32-4:4              

Mumbapira dhaMuporofeta Baruch.

Yuve, we Isragheli, kumuragho ghoyipara tegherere, no kuhonge shi nye ghana kutongora maghano pashanye we Isragheli ghuna kukarera muditunga dya wakañore dhoye, no ghuna kuruparera mumuve ghopanunda no ghuna kuyareka yoyimango nawafu.

Nowa tawa mumowa hakara nomangcamu, yoyishi washamuna ndhugho dhoyipara. Ngowa yendire mundhira dhaNyambi, ngowa parire muthiraro kuroruhe. No kuhonge eshi ngepi maghano, no kuhonge eshi ngepi di gho kukara ghunyanyami, no ngepi gho kukara nongcamu ndani no kutjwathana: Eyi karo wakona kudimuka no ngepi ghure ghomayuwa, no yipara, no ngepi thishe thomeho no thiraro. Yidye ghawanine oku ghatunga, yidye ghengenine mundhugho dhendi dhomapungwero? Ene yu gha dimuka yoyihe yo gha mu dimuka, washimba maghano ghendi ghomahe yo gha tenderire kaye mumaruvedhe ghomahe, ndani ghamuturire gha kare mapadhi mane.

Gha tumine thishe ghothayendire, no gha mwithire, kokumukutha no ghoma, nungwedhi ne kumoneka no ghushamberera ngeshi runakumu mo ruvedhe: Ngeshi ghana dhitha, dhina kuhutha eshi yatwe no, no dhina kumoneka kwamuvareki, yodiye yo Nyambi wetu, mbadiko gho kupituritha nendi.

Gha shimba maghano ghomahe, no ghadhikuruperithire kwamupikendi Jakopu, no kwaIsragheli yu gha hakire thikuma, yoghana mushanena na moneke pakaye no kuyendaghura pofotji na watutughuru.

Edhi ne dho mbapira dhomuragho waNyambi, muragho ghu wemanena po kuroruhe, awa hakumutungeka ho mbo ha mu thigherera kate ku kufa. Piruke munyima Jakopu, dyo ghana kughamba yende nendi omu sho thi sheghenye ne thishe. No wa tapa ghuyaghave ghodifumanekero dyoye kwawamwe, no matawero ghoye kwawanu mbadi ghoye. Pamurandu ghoghupongoki waIsragheli, eyi ghatushane ni ne Nyambi yo gha shwayithire kukwetu.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                 Ps.19:8-11

R:

Yihokora yaFumu ne yaghushemwa

Ñando dhaFumu ne dhayara: No dha tapa moyo. Yihonga yaFumu ne yamakurupero: Ya tapa ghunyanyami, kwawa hadhira kuyitwayera. Miragho dhaFumu ne dhanegha matambo: Nodha reta yishamberera.Yiraghura yaFumu, Ya kena: No ya tapa maghano.

R:

Yihokora…

Yihima yokukarera Fumu, yiwa no ya tanara kuroruhe. Ethi gha ghatura Fumu ne thihunga: No keheyu gho papawo ne muhungami. Awo ne hapiterera mangondo, ngambi ghukuru ghowingi wagho mangondo, ghuwa wagho kupiterera wiki, ngambi mere ghomuthindana.

 

 

 

SEVENTH READING   

                                                                                               

Thitoya thoghukwoko noghuwadi             Ez. 36:16-28          

Mumbapira dhaMuporofeta Ezakigheli.

Mbo na mu tjakera no meyu ghomawa no mbo na mupa mitjima dhodhipya.

Ňando dha Nyambi dheyire kukwange ghuninga: Owe mwana munu hakadiko dyaIsragheli apa ha tungire muditunga dyawo, hadidhirurire payikara yawo no payitenda yawo. Yitenda yawo yakarire kughutho wange yira makukoshakoshero ghoyu ghana kara kuthidhira. Podigho nawa monithire nyinya dhange pamurandu gho kunotawera manyinga muditunga dyange, nopakudishamuna nawa nyambi wagho ghombango.

Ame nawatapire kumarudhi gha gho nawo, no gha tapathanine mumatunga, no na wapangurire payikara yawo no payitenda yawo.

Apa hakumine kumatunga oku ha yendire, hakadhirurire dina dyange, dyo kupongoka pakuwa ghambera shi: Hanu wane haka diko dya Nyambi, ene Nyambi ne gha watundithire mo muditunga dyendi. Na tjitjupire kumutjima wange padishwahu edi hashamunine dina dyange dyokupongoka hakaIsragheli mumbunga dhawahayidena omu ha karire. Podigho na tongwerire haka diko dyaIsraeli eshi: Ngeno ghana kughamba Fumu Nyambi: Ame mbadi na kurughana mudina dyenu amwe mwakadiko dyaIsragheli, ene pamurandu ghodina dyange dyoKupongoka edi mwashwahurire mukatji komako omu mwakara. Ame mbona fumaneka dina dyange dyoKupongoka edi dya pwa kushwahura mukatji komako, odi mwashwahura mukatji kawo. No mako mbo ghana dimuka shi amene no Nyambi apa nakukuneghedha mumwenu kughutho wawo, eshi ame ne no mukakupongoka. Ame mbo na dimukitha mumako no kumu kongwedha mutunde mumatunga ghomahe no mbadi namutwara kuditunga dyenu. Ndani po mbo ni mu tjakera no meyu ghomawa eshi mu kone kukushuka kuyinu yodidhiro yoyihe eyi mwatendire, no mbo na mutunditha kwawaNyambi hombango. Mbo na mupa mutjima ghoghupya, no maghano ghomapya mwimi dhenu, mbo na tunditha mumwenu mutjima ghoghukukutu yira diwe, no mbo na mupa mutjima ghoghunongo. Karo mbo namupa Mupepo wange no mbo na muningi muyendaghure mumiragho dhange no mutende marawero ghange namwe mbo munatungu muditunga edi na tapire kwawakerekandongo wenu, Amwe mbo munakara mwakadiko dyange, name mbo na kara no Nyambi wenu.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                  Ps.42:3, 5.4 2:3.4

R:

Yira yu ghana kurura kumeyu kemo nakurura kukoye we Nyambi.

Ghunu wange ghoghuhe kwaNyambi ghuna kurura, kwaNyambi ghomuyumi. Mwaka munye na kuhokoka karo kughutho waNyambi?

R:

Yira…

Ngeshi ha ni mono di ghuna ku ni runduka moyo wange, nakughayara eshi, ngepi di na korerire kumatungo ghaNyambi, ho na shwayire kughutho ghotushumba niyende kundhugho dhendi, ghushogherera no mbunga dhi dhembire difeste, dhakughire no dimbo dyodikuto

R:

Yira...

Tume thishe thoye noghushemwa ghoye eshi, oyu ghana kuniyenditha, gha ni tware kudirundu dyoye dyoKupongoka no kumatungo ghoye!

R:

Yira...

Ningeneke kuthinyaku thaNyambi, Nyambi yu na hima kushamberera no kushogherera, gho ni kone kukufumaneka no thihumba ghoNyambi, ghoNyambi wange.

 

( Munyima kokuranda ko.)

 

EPISTOLA:               

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga                                                     Rom. 6:3-11

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaRoma

Endi mbadi mwadimuka shi twahe atwe hayoyera mwaJesusi Kristusi eshi hatuyogha mukufa kwendi ndi?

Twapwire kuvumbeka pofotji nendi pa diyoghero mukufa eshi thika kenge di Kristusi gha vumbukire mwawafu mughufumu ghongcamu dhaWihe. Kuninga eshi natwe karo kemo sho tukone kupara mumoyo gho ghupya.

Yoyishi  twa kupakerera Nendi muyifa yendi. Shemwa dyo mbo tu kara Nendi karo pamuvumbukero wendi. Atwe twa dimuka shemwa eshi mukuru wetu, pofotji naKristusi gha mu pamarire ku thikushe. Yi kone kutunda po yikara yo maharwero. Yodigho, atwe ne kadishime twapika diharwero. Munu yu gha fire, gha shutuka ku diharwero nongacmu dha dyo. Atwe twa fire pofotji naKristusi.

Yo twa tawera eshi, mbo tuna para Nendi pofotji twa dimuka twathinda eshi, Kristusi gha vumbukire mwawafu, no mbadi mbo gha kona karo kufa kufa gha pira ngcamu kuKwendi. Aye gha fire kehe pano no roruheya kudiharwero dyo kufa. Pañanyi-ñanyi kupara ghana ku para Ye kwaNyambi. Yodigho, namwe mudimuke kemo eshi, mwafire mudiharwero. KwaNyambi ne moyo. Yoyishi mwe, pofotji na Kristusi Jesusi mudi.

Mañando ghaNyambi.

 

Reponsorial Psalm

Dimbokatji              Ps.118:1-2.16-17. 22-23

R:

Hallelujah, hallelujah, hallelujah!

Mumukughe Fumu mwamarudhi ghomahe, mumukughe mwamako ghomahe, yoyishi ruhakitho rwendi rokukwenu ne rwa tanara, ndhika dhaFumu dhoghushemwa ne dha pira ghuhura!

R:

Hallelujah...

Fumu ne muwithi, Fumu ne ghatenda yitenda yongcamu! Ame mbadi mbo nifa, mbo na para, no mbo na nongonona yitenda yaFumu

R:

Hallelujah...

Diwe di ha mwayire hashokeki, shemwa dyodina kara diwe dyo dishonga. Eyi ne, Fumu gha yi tendire, no ya karire thitetu mumeho ghetu!

 

Evangelium.                                                                 

                                                                                       Luk.24:1-12

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Nye muna kushanena hayumi kwawafu?

Murughura pamathiku-thiku mushundaha, ko kwimana hakamadi ha yende kumbira no thende oyu ha kurongerire.

Ha ka wanine diwe dyokuthero dhombira ne dina pu kugharumuna ko. No apa hengenine mo, mbadi ha waninemo yirama yaFumu Jesusi.

Awo mbadi ha dimukire eyi ha ghayare, kapupi kokumona kwawo harume hawadi ha nemana noyivata yokurwedhima.

Po ha yaperire thikuma no ha fumberire marupara ghawo kate pamuve. Harume wa ha wa tongwerire eshi: Nye munakushana muyumi mwawafu? Mbadi mo muno ghana vumbuka mwawafu.

Mu ghayare vene eshi nye gha ghambire nenu apa gha karire muGalileya. Gha ningire eshi: Mwana munu ghana kupwa kuyandja munyara dhawa ringi-ringi, ha mu pamare. Ene mudiyuwa dyoghuhatu mbo ghana vumbuka. Nawo ha vurukire ňando dhendi no ha shwayire kumbira ha ka thimwetwedhe yoyiheya kwawashadikumi noyofotji nokwawamweya. Hakamadi wa ne haMaria Magdalena naJohanna naMaria, ghonyina Jakobusi. No hakamadi hamweya nawo ha ka tongorire yinu yofotji kwawapostoli. Ene yithimwetwedha yi, ya na karire kukwawo yira yitongora vene no mbadi ha tawire kwawakamadi. Ko kwimana Petrusi gha dhondoke kumbira. Apa gha kokokire mo, ha mono kwendi mahina vene. Ho gha tetukire thikuma no gha hukire kudighumbo.

Mañando ghoEvangelium.

 

EASTER SUNDAY

MASS OF THE DAY C

Dimisa muShundaha ghoPaska.

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga.                               Yit. 10:34. 37-43

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

Ko kukuma Petrusi pañando no gha ningire eshi: Yashemwa ndani na kutjwathana eshi, Nyambi ne mbadi gha tenda makutjakero. Ene mukehe diko gha tumburire hanu wa hamukutekera, na wa ha tenda ghuhunga. Mwa dimuka karo eyi ya hokokire, muditunga dyaJudeya yomuhe. Ya tangerire muGalileya kuyuvitha munyima dhodiyoyero dyaJohannesi. Karo mwa dimuka yaJesusi ghomukaNasareti, eshi Nyambi gha mu wethire naMupepo ghoKupongoka no gha mu pire ngcamu.

Gha yendaghurire no gha tendire kokuhe yirughana yoyikuru.

No gherukithire waheya wa ha karire mungcamu dhashatani yoyishi Nyambi  nendi gha karire.

Atwe ne twatunonga ghoyoyihe, eyi gha tendire muditunga dyaWaJuda nomuJerusalema. Awo ha mu paghire no papendi ha mwambire kuthikurushe. Ene Nyambi gha mu tamburire mudiyuwa dyoghuhatu mwawafu no gha mu hokorire. Kadi kudiko dyodihe ene kukwetu twe gha tororire Nyambi eshi tu kare twashupi ghoyinu yi. Atwe twadire no kunwa nendi, munyima dhomuvumbukero wendi mwawafu. Aye gha tu yuvithe ghutanarithi kudiko eshi ye ne gha tupire Nyambi gha kare Mupanguri, wawayumi nawafu.

Papendi ha nongonona haporofeta wahe eshi, ghokutawa mumwendi, ghana kuwana mathigherero ghomaharwero mudina dyendi.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                 Ps.118:1-2.16-17. 22-23 R7 v.24

R:

hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Mu mu kughe Fumu, yoyishi aye ne munongo, ruhakitho rwendi ne rwa pira ghuhura! Isragheli gha kona kunongonona eshi: Ruhakitho rwendi ne rwa pira ghuhura.

R:

Hallelujah…

Fumu ne muwithi, Fumu ne gha tenda yitenda yongcamu. Ame mbadi mbo ni fa, mbo na para no mbo na nongonona yitenda yaFumu.

R:

Hallelujah…

Diwe di hamwayire hashokeki, shemwa dyo dina kara diwe dyodishonga. Eyi ne Fumu gha yi tendire, no gha karire thitetu mumeho ghetu!

 

SECOND READING

                                                                                                                       

Thitoya thoghuwadi                                           Kol.3:1-4

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaKolose

Ngeshi pofotji mwa vumbukire naKristusi, mu shane yinu yomudiwiru, oku gha kara Kristusi no gha hungumana kurudyo rwaNyambi. Mu ghayare yinu yomudiwiru, kadi yopamuve.

Yoyishi mwa fire no moyo wenu wapwa kundeka pofotji naKristusi mwaNyambi. Apa mbo gha hokoka Kristusi ghomoyo wenu, namwe mbo muna hokoka pofotji nendi mughuFumu.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                  1Kor.5:7-8

Kristusi ne Paska wetu, Aye hamuparere; ninge twimbe ne keho difeste dyaFumu

Hallelujah

 

Evangelium.                                                               

                                                                                             Jn. 20:1-9

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Murughura pamathiku-thiku muShundaha, oku shime ka karera ka vundu-vundu heya Maria Magdalena kumbira no gha wanine diwe dyokumbira dina pu kugharumuna ko. Ko kutjira kwendi kwaSimon Petrusi no kwamukathishongero oyu gha hakire thikuma Jesusi, gha ka wa tongwerire eshi hana mana kutunditha Fumu mumbira, no mbadi tuna mudimuka eshi kupi hana mu paka.

Ko kushwagha Petrusi namukathishongero ghumweya yu, ha yende kumbira. Mughuwadi wawo hadhondokire pofotji, ene mukathishongero ghumweya yu gha pitererire Petrusi mukutjiara no gha ka tangire kakuma kumbira. Apa gha kokokire mo gha mono kwendi mahina gha, ghana pundumana.

Ene mbadi hengenine mo Munyima dhendi heya Simon Petrusi aye ne hengenine  mumbira no gha monine mo mahina vene, no tuku yu gha vivire Jesusi kumutwi wendi.

Tuku yu mbadi gha karire pamahina ghamweya, ne gha karire pamutara ghopithagho, oku gha pwa kupeta. Po ghengenine mumbira mukathishongero yu gha tangire kukuma kumbira, no gha tawire pakuyimona. Yoyishi mbadi ha tjwathanine yitjanga eshi, Jesusi ne gha kona kuvumbuka mwawafu.

Mañando ghaEvangelium.

 

 

THE SEASON OF EASTER

SECOND SUNDAY OF EASTER C

Shundaha ghoghuwadi ghoPaska.

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga                                Yit. 5:12-16

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

Mbunga dhawakakutawa mwaFumu ne dha yi tawire.

Pawapostoli pa shwayire yidimukitho yoyingi noyitetukitho mudiko. Nawakakutawa wahe, ha konganine rwingi mumukara ghomaghudhi ghaSalomo. Ene hanu waheya mbadi ha ghayarire eshi ha kununge nawo. Ene diko dya wa kutekerire.

Ko kuvura hanu wa ha tawire mwaFumu, harume nawakamadi waheya ha pwire kuwedherera kuthitara thawatawi. Hanu hathinda hashwayithangire hakakukorwa mumukara, no kuwashimbera payirongo no pamadidi. Mukuninga eshi gha pite po Petrusi ngambi mudhidhimbi wendi ghuna fughu hamweya.

Karo hengi hanu homumaghumbo ghomukunda waJerusalema, awa ha retire hakorwi nawanu wa ha yarire nomipepo dhodhimango. Waheya ha pwire kwirukitha.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimmbokatji              Ps.118:ñ-4. 13-15. 17.  22-24. R7 v.1

R:

Mu tumere Fumu yoyishi ye ne muwa. Yoyishi ghunongo wendi ne wakuroruheya.

Ninge ha kughe hakaIsragheli ha kughe ruhakitho rwendi roruheya. Ninge haruti waNyambi ha kughe ruhakitho rwendi roruheya. Ninge hakakuyapa Fumu ha kughe ruhakitho rwendi roruheya

R:

Mu tumere...

Thitina thi ha mwayire hombi ne tho thina kara thodishonga.

Ya tundire kwaNyambi no ya karire thitetu mumeho ghetu

Edi dyodiyuwa di gha tendire Fumu Nyambi, ninge tushamberere no tushogherere

R:

Mu tumere...

Tu komonone ghoNyambi, tu komonone no tu pe fighaghudhi.

Gha fumane yu ghana kwiya mudina dyaNyambi. Tuna kumukandadheka mundhugho dhaNyambi. Nyambi Fumu gha tu pire thishe

 

SECOND READING

                                                                       

Thitoya thoghuwadi                Ap.1:9-13. 17-19

Mumbapira dhaYihokora.

Na fire no mu mone eshi shime ha ni para kate kuroruheya.

Yame Johannesi ghomuyendhenu, oyu gha kununga naKristusi yira yanwe. Yo na karera mumathimba neno yira yamwe Ho na kukoñotwedha pofotji nenu no mbo na tungune nu mukaye kokapya kaNyambi na pwire kuyevura no nakara muthirudhi ethi ha toya eshi Patimosi, payitenda yange yo pañando dhaNyambi edhi na nongononine, eshi ghushemwa waKristusi ghu kone kuhokoka. Na karire mwaMupepo waNyambi mudiyuwa dyaFumu. Ko kuyuva kunyima dhange diywi dyo dikuru dyo kwanduka  yira torombita diywi dina kuninga eshi: Yame matangero no mahurero. No ghutjange eyi ghuna kumona no tume mbapira kumankirishe mumambara gha kwoko nomawadi: “Efesusi, Simirna, Pergamum, Thiyatira, Saridis, Filadelfiya noLaodisiya.” Ko kuthetuka kwange no mone eshi yidye ghana kughamba nange. Oku shime na thetukera, ko kumona kwange yikuro yomashero kwoko no yiwadi yo mangondo. Pakatji kayo ghemanine ghumweya yira Mwanamunu. Gha vatire thikoverero thothire ethi gha ghangire  mumuyidi no ghufa ghomangondo. Pa kumona kwange hani wera kumapadhi ghendi no kupwerera, kokunikandeka nyara dhendi no ghaningire kukwange eshi: “Wayapa! Yame Matangero no Mahurero. Nomukamoyo, nafire no mone eshi, kupara na kupara kate kuroruheya. No na kara no matjapi ghawafu no ghokufa tjange yinu yi wamona, eyi yinakara po no yimboyikara.    

Mañando ghaNyambi.

 

 

Gospel Acclamation                

Hallelujah                   Jh.20:29

Jesusi gha mu ningire eshi yoyi ghuna nimono yo ghuna kutawera Thomas, hakaruvigha hakakudhira kumona ene ha tawa.

Hallelujah

 

Evangelium.                                                    Jn.20:19-31      

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Apa kwa karire runguro mudiyuwa dyokutanga dyothivike mundhugho mu hakukongwedhire hakathishongero muwoma waWaJuda gha weyere Jesusi no ghemanine mukatji kawo ghuninga eshi: Thiraro thikare nenu! Apa gha manine yi ko kuwaneghedha makandeke ghendi. Hakathishongero hashambererire pakumona Fumu. Ha wa ningi karo Jesusi eshi: Thiraro thukare nenu! Thikadi gha ni tumine Tate ghomudiwiru, kemo na kumutuma namwe. Apa gha manine kuyighamba yi gha hetherere no gha ningire eshi: Mu tumbure Mupepo ghoKupongoka. Awa mbo mu thigherera maharwero ghawo mbo hana pu kuthigherera nomudiwiru awa mbo mu dhira kuthigherera maharwero gha wo pano pamuve, mbadi mbo pwa kuthigherera nomudiwiru. NaTomasi yu ha tire eshi Didimusi ne mbadi gha karire papagho  apa gheyire Jesusi.

Hakathishongero hamwe ha mu tongwerire eshi: Tuna mono twe Fumu! Ene ye ne gha wa tongwerire eshi ngeshi mbadi na kutjura munwe wange muyitombo yomakandeke ghendi, ngo mbadi na kutawa. Munyima dhomayuwa kwoko nomahatu, ha karire karo hakathishongero mundhugho, naTomasi pofotji nawo. Jesusi ne gheyire oku thero ne dhina pu kutjapera, ghemana pakatji kawo no ha ningi eshi: “Thiraro thikare nenu! Munyima ghaningire kwaTomasi eshi: “Rete munwe ghoye kuno, no kenge kumakandeke ghange, ghorete dyoko dyoye ghudingeneke mumatji dhange. No wa tamangera shime mumatawero, ene ghutawe.” Tomasi gha ningire kukwendi eshi: “ Hekudyange no Nyambi wange!”  Ko kumuhutha Jesusi eshi: “Yoyi ghuna ni mono Tomasi, yo ghuna tawera, hakaruvigha hakakudhira kumona ene ha tawa.” Karo shime yingi yitetukitho gha tendire Jesusi kwawakathishongero wendi eyi ha dhira kutjanga mumbapira dhi. Eyi ne ya pwa kutjanga eshi mu tawe Jesusi ne yoKristusi Mwana Nyambi no mu kutawa mu wane moyo mudina dyendi.

Mañando ghoEvangelium.

 

THIRD SUNDAY OF EASTER

Shundaha ghoghuhatu ghoPaska

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga                                Yit. 5:27b,-32 40b-41             

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

Natwe ne twatunonga tomañando gha no karo naMupepo ghoKupongoka.

Ha ka wa retire kughutho ghondhango namupristeri shokuru gha ningire kukwawo eshi: Mbadi twa kamutuyekedhire ghumushinga eshi, kadi wakuhonga hanu mudina  dino ndi? Pañanyi-ñanyi Jerusalema yomuhe ghana yara noyihonga yenu! Karo muna shana kutumbura yifa yomurume yu. Petrusi gha huthire mudina dyawapostoli eshi: “Munu gha kare no ghutawedhi kwaNyambi pakutanga kupiterera hanu!” Nyambi nawakerekandongo wetu gha tumunine Jesusi mwawafu munyima dhokumupagha mwe, nopapendi mwa mwambire kuthikurushe. Nyambi gha mu yeyurire kurudyo rwendi, gha kare mukamiti nomukomononi. No gha kone kureta Isragheli kumapirukero, no ha pwe kuthigherera maharwero ghawo.

Nawo hethire hapostoli mundhugho no kuwamwashura. Gha ha wa shingire eshi, mbadi ha kona kughamba shime thinu mudina dyaJesusi. Kutunda po kuwathigha. Hapostoli hashwayire mundhango no ha shambererire thikuma eshi, yina wa rogho yo kuwambirupitha no kuwanyandeka mudina dyaJesusi.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps. 30:2. 4-6. 11-13. R7 v.2

R:

Na ku kukugha we Fumu Nyambi wange, yoyishi wa ni ghamwena.

Na ku kukugha we Fumu, yoyishi wa ni ghamwena no mbadi wa shambereritha hañore dhange papange. GhoFumu, wa tunditha mudhimu wange muyifa, no ghamwena moyo wange kwawa hangena mumuve.

R:

Na ku kukugha...

Mwimbere Pisalemi kwaFumu, amwe mwamuhaka, homakurupero, mutape matumero ku dina dyendi dyokupongoka. Ghughadhi wendi, shemwa wa kapupi kamanana, ene ghuhunga wendi ne ghokuroruheya. Mughuthiku ne maruhodhi, ene yishamberera kwiya kavundu-vundu.

R:

Na ku kukugha… 

Fumu ne kutegherera nokutapa thiñeke! Fumu gheyire mukuna ghamwena. Wanishwaghitha kumadiro no kunireta kuyishamberera; ghoFumu Nyambi wange mbona kutumera kuroruheya.

 

SECOND READING

                                                                                   

Thitoya thoghuwadi            Ap.5:11-14

Mumbapira dhaYihokora.

Ko kumona kwange Johannesi, no kuyuva maywi gha waengeli hohengi hana dhingumutwedha thipuna thoghuFumu nawakamoyo nawamathimbi. Thivarero thawo ne mayovi nomayovi, hengi thikuma mbadi wa kukona kuwatara. Ha ghamba nodiywi dyodikuru eshi: Ndjwighana yu ha pagha gha roghera kuwana  ngcamu noghutungi maghano gho ngcamu, dikuto no difumanekero. No kehe thivareka thomudiwiru nothopamuve noyomwishi, dhomuve thomudikuruviya noyoyihe nayiyuvu yina kuninga eshi:  Kukwendi yu gha hungumana padipuna no kwaNdjwighana difumanekero no dikuto no ghuFumu nongcamu kuroruheya. Yikamoyo yine yaningire eshi: Amen  Nawa mayami makumi mawadi nohane, ha tongamenine no ha mu kandererire oyu gha para kuroruhe no roruheya.

Mañando ghaNyambi.

 

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                        Jn 21:1

Jesusi Kristusi yowe kanonga komakurupero mbedi mukuvumbuka muyifa, wa tu hakire no wa tu yoyire maharwero ghetu mumanyinga ghoye.

Hallelujah

 

Evangelium.                                                    Jn.21:1-19                           

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Mumayuwa gha ko kuhokoka Jesusi kwawakathishongero wendi karo mudiya dyaTiberiya, no gha hokokire ngeno: Awa ha karire po haSimon naThomasi yu ha tire eshi Didimusi naNatanaeli ghomukana muGalileya nawanaSebedeusi na wamwe karo hawadi hopawakathishongero wendi. Simoni Petrusi ko kuwaninga eshi: Kuna kuyenda ni ka teghe thi. Awo kokumuhutha eshi: Atwe tuna hakakuyenda noye. Munyima ho ha yendire popo hakapereme muwato. Ene ghuthiku gho ne mbadiko yi ha kwatire. Hakathishongero mbadi ha mu dimukire eshi Jesusi yu. Jesusi ne ko kuwaninga eshi: “Amwe mwanu, mbadi muna kwata ko thokudya ndi?” Awo ha huthire eshi:  “Ava twe.”

Ko kuwaninga eshi: Mu teghe dikwe kurudyo rowato, no muna kukwata. Gho ha teghire  no dyawakangire kukoka yoyishi wingi ghothi. Mukathishongero yu gha hakire Jesusi gha tongwerire Petrusi eshi: Fumu yu! Apa gha yuvire Simon Petrusi eshi Fumu, ko kuvata kwendi thikaghushu thendi thopeghuru, yoyishi peghuru dhoyirama yendi ne nyara-nyara gha karire, no gha dambwanine mumeyu. Awo mbadi ha karire kayenda nondundu, ngwa manaro dithere dyofotji. Hakathishongero hayendhendi heyire nowato wawo, no ha kokire dikwe dyothi di yoyi mbadi ha karire kayenda norukenga. Apa ha kandukire ko kumona mudiro ghomakara ghuna kihi apo pana kara thi no ghuroto. Ko kuwaninga Jesusi eshi: Mu rete ko pathi dhi munakwata ñanyi-ñanyi. Petrusi gha kandukire no gha kokire dikwe pandundu dya yarire thi dhodhikuru, dithere dyofotji nomakumi kwoko nothi dhihatu. Ngambi kenge dha vurire, mbadi dya tjinukire dikwe.

Ko kuwaninga Jesusi eshi: Na mu dye! Noyofotji  temmba ghopawakathishongero wendi gha yerekire kumwipura Yowe dye? Yoyi ha dimukire eshi ye yoFumu. Jesusi gheyire no gha wa pire thi no ghuroto. Poru ne rwa karire roghuhatu oru gha hokokerire Jesusi kwawakathishongero wendi kutunda pa ghavumbukire mwawafu.

Apa ha manine kudya, hepura Jesusi kwaSimon Petrusi eshi:  “Simoni, mwana Johannesi, wa ni haka thikuma kupiterera wano ha di pano ndi?” Aye gha mu huthire eshi: “Kemo, Fumu. Wa yi dimuka eshi na kuhaka.”

Ha mu tongwera kwendi eshi: “Dithe ndjwighana dhange.” Ko kumwipura karo paruwadi eshi: “Simoni, mwana Johanesi, wa ni haka ndi?” Aye ghana mu hutha eshi: “Kemo, Fumu. Wa yi dimuka eshi na kuhaka.”

Munyima gha mu tongwerire eshi: “Koneke ndjwi dhange.” Ha mwipura karo Jesusi paruhatu eshi: “Simoni, mwana Johannesi, wa ni haka ndi?” Ko kutokota Petrusi yoyi paruhatu gha mwipurire eshi: “Wa ni haka ndi?” munyima gha mu huthire eshi: “Fumu, owe ne wa dimuka yoyiheya no wa dimuka eshi na kuhaka.” Ha mu tongwerire eshi: “Dithe ndjwi dhange. Ghushemwa na kukutongwera eshi: Apa wa karire ghomungawana, ghothinda wa kuvatekire yitere yoye no wa yendire ku ghuna himi. Ene pa wa kukurupara, mbo ghuna vishura nyara dhoye no ghumweya wayenaye, mbo ghana kukwata no kukutwara ku ghuna dhiri kuhima.” Eyi gha yi ghamberire Jesusi yi, gha mu dimukithire ko eshi, yifa munye mbo gha fumanekitha Nyambi Petrusi.

Munyima gha mu tongwerire eshi: “Ni kuthe!”

Mañando  ghoEvangelium.

 

FOURTH SUNDAY OF EASTER

Shundaha ghoghune ghoPaska

 

FIRST READING 

                                                                                   

Thitoya thokutanga                                Yit.13:14. 43-52

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

Mu mone tuna kuhuka keho twe kwawahayidena

Paulusi naBarnabasi ha rundurire ruyendo kutunda kuPeriga, kate kakuma kuAntiyokiya muPisidiya.

Mudiyuwa dyo Sabbata ha yendire musinagoge ha ka hungumane. Munyima dhokushwagherera musinagoge haJuda hohengi nawa ha karire hahayidena pakutanga, kate ha kumine kughuJuda, ha yendire pofotji naPaulusi naBarabasi.

Awo ne hawatjokedhire eshi, hakare muňeke dhaNyambi ghutjimapa.

Musabata ghokuranda ko kokukongwedha mbara dhodhihe ha ka yuve ñando dhaNyambi. Ene pa hayuvire haJuda makongoshero ghombunga, ha karire no difumanekero, no kumumangopitha. Paulusi naBarnabasi ha tuywere po no kuwatongwera eshi: Pakutanga ne hayuvithe tango ñando dhaNyambi. Ene yoyi mudhi mwagha no kuninga munakuninga eshi moyo ghororuheya ne kadi thinu kuyenda tuna kuyenda keho, kwawanu wa ha dhira kukara haJuda.

Yoyishi kemo ghana kughamba maghamweno ghaFumu mumwetu eshi: Yame nakutapire ghukare ghomunyenge ghomarudhi, eshi ghukone kureta makomweneno ghoye mukaye kokahe, Apa ha yuvire hahayidena hashambererire thikuma kuñando dhaFumu, no ha mu kughire. Wa heya wa hafumanine kumoyo ghororuheya, ha tawire. Ñando dhaFumu, ko kutapathana kwadho muthiko thothiheya. Ene hayandhururire hambuyama hokumiti, nawarume homakuto, hotukoghatji tombara, ha kukumunine rukungu romapadhi ghawo, no ha yendire kuIkonighumu. Hatawi homuAntiyokiya, Ha yarire noyishamberera yaMupepo ghoKupongoka.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                Ps. 100:1-3. 5. R7 v.3

R:

Atwe ne twadiko dyendi nondjwi dhendi Haleluya.

Mushogherere kwaFumu noyishamberera, mwa ka kaye mwahe. Mumukarere Fumu nokuhafa. Mwiye kughutho wendi, wimba noyishamberera.

R:

Atwe ne…

Mu dimuke eshi Fumu ne yoNyambi. Ghatuvareka no twe ne twahamena kukwendi.

R:

Atwe ne…

Yashemwa ngepi ghuwa waFumu, thiñeke noruhakitho rwendi ne yakuroruheya. Aye ghakara ghutawedhi muyipara yoyiheya.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi          Ap.7:9. 14-17

Mu mbapira dhaYihokora.

Ndjwighana ne mbo ghana wa dithera mumavetu-vetu ghomoyo.

Ame Johannesi na monine mbunga dhodhikuru dhokudhira kukona kutara. Adho ne kwa tundererire mumarudhi ghomahe nomumako ghomahe. Awo wowo ha tunda murupetho rorukuru gho ha yogha yikaghushu yawo ha yi kenithe mumanyinga ghondjwighana. Yo ha nemanena kuthipuna thoghuFumu waNyambi, ha mu karere mutenya noghuthiku mutembeli dhendi. Ene yu ghana hungumana kuthupuna thoghuFumu, kwatunga mumwawo oku kuna kuwaghamwena.

Awo ne mbadi ha kufa karo dhara endi dinota, nodiyuwa temba dyofotji ghuyenyu mbadi wa kuwatumeka karo. Yoyi ndjwighana yu gha di pakatji kothipuna thoghuFumu, yo gha kukara muruti wawo, gha kuwatware pithendi kumavetu-vetu ghomeyu ghomoyo no Nyambi mbo ghana kuyura maruhodhi ghawo ghomahe.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation   

Hallelujah.                Jn.10:14

Yame mudithi ghomunongo, nadimuka ndjwi dhange, nondjwi dhane dhani dimuka nadho.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                                 Jn.10:27-30

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Na kudhipa moyo ghororuheya ndjwi dhange.

Jesusi gha ningire eshi: ndjwi dhange kutegherera kudiywi dyange; no dhadimuka diywi dyange no dhina kunikutha na kudhipa moyo ghororuheya, no mbadi mbo dhi yongara kuroruheya noyofotji temba mbo gha dhi tunditha munyara dhange.

Tate yu gha dhinipire mukuru kupita waheya, noyofotji temba ghokukona kudhitunditha munyara dha Tate. Ame naTate ne pofotji.

Mañando ghoEvangelium

 

FIFTH SUNDAY OF EASTER

Shunda ghoghukwoko ghoPaska.

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga                                Yit.14:21-27

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

HaPaulusi naBarnabasi ha yuvithire karo mbudhi muDerbe.

No hengi hanu hatawire. Munyima ha hukire dhoListra nokuEkonighumu no kuAntiyokiya. Awo ha tanarithire hatawi mughukriste, no kuwatjokedha eshi, hatjimape mumatawero.

“Tukare tango mumapethero gho makuru kughutho gho kwingena mughuFumu waNyambi,” dyo ha ningire. Mukehe mbunga ha tororerire mo mukungi. Munyima dho ndapero no dhokudhirera, ko kuwatwara kwaFumu, omu ha tawa. Hapostoli, ko karunguruka shime hayende kuPisidiya naPamfiliya. Gho ha ka yuvithire ñando muPeriga, ndani ha ka yendire kuAtaliya. Ka tunda ko, ko kahuka kwawo no thikepa kuAntiyokiya. Oku ha wa ragha muthiñeke thaNyambi, ha ka yarithe yirughana yawo apa ha ka kumine, ko kakongwedha kwawo mbunga dhawa kriste pofotji no ha kawathimwetwedhirire yoyiheya yi gha wa tendithire Nyambi. Karo eshi ngepi di hayadhwererire ha hayidena thiraro thomatawero. 

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps.145:8-13. R7 v.1

R:

Mbona fumaneka dina dyoye kuroruheya ghoNyambi noFumu wange.

Fumu ne mukathiñeke noghayara ghunongo. Ghughadhi wedni ghupu no rwa mukata ruhakitho. Ngepi ne ghuwa waNyambi kwawahe, ghunongo thikuma kuyivareka yendi yoyihe.

R:

Mbona fumaneka…

Yivareka yoye yoyihe mbo yina kutumera, ghoFumu, hashere ghoye mbo hana hukuruka makughero ghawo. Mbo hana ghamba yodifumanekero dyoghuparo ghoye nokuyuvitha yongcamu dhoye, ghoNyambi, nokudimukitha yoyirughana yongcamu dhoye no mbo hana ghamba yoghupongoki ghoye.

R:

Mbona fumaneka…

GhuFumu ghoye ne wakuroruheya, nowaraghura kuroruheya, myaka nomyaka.

 

SECOND READING

 

Thitoya thoghuwadi                Ap.21:1-5

Mumbapira dhaYihokora.

Nyambi mbo ghana kuyura mahodhi ghomahe ghomeho ghawo.

Yame Johannesi na monine diwiru- nomuve ghoghupya. Diwiru dyokutanga nomuve ghokutanga ne ya dhimana po, ene dikuruviya ne mbadi dya karire po karo. Na monine thitata thokupongoka, Jerusalema ghomupya, ghanakuhedhumuka gha tunde kwaNyambi muwiru, ghana pu kuroghitha yira mwenga ghana kukuroyithera kwakatughuru wendi. Gho na yuvire diywi dyodikuru dina kutunda mudiwiru pathipuna thoghuFumu dina kuninga eshi: Mone, ndhugho dhaNyambi pawanu dhidi aye ñanyi gha kuna tunge papawo nawo mba na kara diko dyendi.

Nyambi thinda mbo ghana tungu papawo gha karera Nyambi wawo. Nyambi mbo ghana kuyura mahodhi ghomahe ghomeho ghawo.

Yifa mbadi mbo yi kara po karo. No madiro temba mbadi mbo yi kara po karo.

Mañando ghaNyambi.

 

 

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                 Jn. 13:34 

Jesusi gha ghambire eshi: muragho ghoghupya na kumupa eshi mukuhake thika di na muhaka, namwe karodyo sho mu kuhake.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                                

                                                                     Jn.13:31-35

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Apa ghadhongonokire Judasi kokuninga Jesusi eshi: Mwanamunu ñanyi- ñanyi ghana kupwa kufumaneka. Ngeshi Nyambi ghana kumufumaneka no ñanyi gha mu fumanene wangu. Mwahanange shime karuvedhe kokambiru ni di nenu. Muragho ghoghupya nakumu pa eshi mukuhake thika di namuhaka, namwe karo mwakona kukuhaka. Paruhakitho ru mwakara naro rokwakeheyu ne yohakumudimukera keheyu eshi mwe ne mwakathishongero wange.

Mañando ghoEvangelium.

 

SIXTH SUNDAY OF EASTER

Shundaha ghoghukwoko noyofotji ghoPaska

 

FIRST READING 

                                                                                               

Thitaya thokutanga.                                         Yit.15:1-2:22-29                  

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

Yoyishi Mupepo ghoKupongoka na twe, nga tu kuyuvu eshi mbadi twa kona kumuwedhera po karo mupongo ghumwe eshi shimengwa yinu yino eyi twa nyanda.

Ko kutunda hanu kuJudeya na ha nyanyamithe haka kutawa eshi: Ngeshi mbadi sho mu tende thika di gha rughanithire Mosesi eshi: Ha mu keñe, ngo mbadi sho mu pwe kughamwena.

Apa ha karire haPaulusi naBarnabasi muñanani nawo, yakutjakire thikuma yighayara yawo. Kutunda po kokuyuva hapostoli nawakungi nombunga eshi, ha torore mumwawo hakamaghano, no kuwatuma pofotji naPaulusi naBarabasi kuAntiyokiya. Ko kutorora kwawo Judasi oyu ha toya karo eshi Barnabasi naSilasi. Harume wa ha fumanine thiwana kwawambunga. Ko ku tuma kwawo mbapira dhimweya, pofotji nawo eshi kwawa ha tawa  ha shwagha mughuhadena, homuAntiyokiya, MuSiriya no muSilisiya. Twapostoli nawa kungi nawayendhenu, tuna mu rumeritha. Atwe twa yuva eshi hamweya homaghano homumwetu, koheyire ko no ha mu tende thivunganyi.

Pakumutongwera yinu yi ha dhira kuwana marawero kukwetu.

Yo tuna kuyuvera pofotji, tutorore harume hokumutumena.

Awo ne kuna kuwathindekedha hahakwa wetu, haBarabasi naPaulusi. Awa ha taterera moyo dhawo mudina dyaHekudyetu Jesusi Kristusi.

Tuna tumu pañanyi-ñanyi haJudasi naSilasi eshi, na ha mu tongwere karo yinu yino mutunwa. Yoyishi Mupepo ghoKupongoka natwe nga tu kuyuvu eshi mbadi twa kona kumuwedherera po karo mupango ghumwe.

Shimwengwa yinu yino yoyikuru eyi twa nyanda eshi, mbadi mwakona kudya nyama oyu hana kuyamba kwanyambi hombango. No manyinga temba no thiyama thokufa kuhore temba. No mukukongore kuyoyiheya yothidhira. Ngeshi ngo mu kone kuyinu yino, ngo mu tende thiwana. Mukarepo thiwana.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps. 67:2-3 5-8

R:

Mako mbo ghana kukughu, ghoNyambi, mako ghomahe mbo ghana kukughu.

Ninge ghoNyambi ghutufere ñeke no ghu tu kandadheke. Nyambi ghomukangcamu ngo gha tu sheghenyithere rupara rwendi. Eshi hanu homukaye ha di mudhira dhoye, nomakongweneno ghoye mumako ghomahe.

R:

Mako...

Mako ghomahe ne mbo hana shamberera no kukufumaneka.

Mako mbo ghana kukughu ghoNyambi, mako ghomahe mbo ghana kukughu. Nyambi mbo ghana tu kandadheka nomahurero ghokaye ne mbo ghana mu yapa.

 

 

 

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.              Ap. 10-14 22-23

Mumbapira dhaYihokora

Ha ni neghedha mbapira dhoKupongoka, edhi dha shurukire mudiwiru dyaNyambi.

Aye ne gha ni tongwerire eshi: Ha horeka mañando gha mu porofeta ghombapira dhi, yoyi nako ne pepi dhidi dhokurikanyitha mo yoyihe. Mu kakutenda ghuyi, gha wedherere ko kutenda ghuyi, mukadidhiro, ghakare didhiro thikuma, ene muhungami ghahungame thikuma, ene mupongoki ghapongoke thikuma.

Kuninga eshi mone, Ame na kumu ene yitapa yange yakara eshi kunapa keheyu popayirughana yendi. Yame ghopamutango noghoghuhura. Hakaruvigha hakakuyogha yitere yagho yi kene.

Awo ne ho kutawedha kumbuyo dhothitondo thomoyo, ghokutapa ghushupi ghoyoyiheyi, kuna kuninga shi: Na kumu me.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation.          

Hallelujah.                      Jn.14:23

Mukakunihaka ghana kukunga mañando ghange, naTate ghana kumuhaka no mbo tuna yendi kukwendi.

Hallelujah.

 

 

Evangelium.        

                                                                                             Jn.14:23-29

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Mupepo ghoKupongoka mbo ghana mu vurukitha yoyihe eyi na muhongire.

Ame ni kare mumwawo nowe ne ghukare mumwange eshi ha kare ghofotji podigho kaye kadimuke eshi yowe wa ni tumine no di wahakire, ame na haka Tate yo na kutenada  eyi gha ni rawera Tate.

Tate, nahimi eshi oku ni di, nikare ko nawawanipire, eshi hamone difumanekero dyange edi wa ni pire yoyishi wa ni hakire kughutho ghokuvareka kaye. Gho Tate ghomuhungami ngambi mbadi ka kudimukire kaye ene me ne nakudimukire nawo karo pano ha dimuka shi yowe wanitumine. No napupanitha dina dyoye kukwagho no mbo nadipupanitha eshi ruhakitho ru wanihakithire, rukare mumwawo na  me ne mumwawo.

Mañando ghoEvangelium.

 

THE ASCESION OF THE LORD C

Diyuwa dyomudhineno dyaJesusi Kristusi.

 

FIRST READING 

                                                           

Thitoya thokutanga.                                 Yit.1:1-11

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

Owe  Teghofilughusi, mumbapira dhange dho kutanga na tjangire mo yoyihe eyi gha tendire Jesusi no yi gha hongire kutunda pakutanga, kate pamudhineno wendi ghomudiwiru, kugutho ghomudhineno wendi, gharawerire paMupepo ghoKupongoka harume wa ha tororire eshi hapostoli. Munyima dhokufa kwendi gha wa neghedhire yidimukitha yoyingi eshi yene muyumi. Mumayuwa makumi mane, gha hokokore kehe pano kukwawo, no gha ghambire nowo yoghuFumu waNyambi.

Apa gha karire nowo rumweya muthidyero, gha wa tongwerire eshi: Mwatunda mo muJerusalema ene mutaterere tongo yitapa eyi gha mu toyedhere tate thika di mwa yuvire kukwange Johannesi nomeyu gha mu yoyire. Ene mwe mumayuwa ghomapu mbo mu na yogho naMupepo ghoKupongoka.

Apa ha kukongwedhire parumweya karo ha mwipure Jesusi eshi:Hekudyetu, dhonako dhino shotumune ghuFumu waIsraeli ndi? Ko kuwahutha kwendi eshi eyi na kadi yenu yokudimuka manako noyivaka eyi gha dimuka thinda tate nongcamu dhendi.

Amwe ne mbo mu na tambura ngcamu dhaMupepo ghoKupongoka, apa mbo gheya kukwenu. No mbo muna kara twa tunonga twange hokuJerusalema, no muditunga dyodiheya dyaJudeya nodyaSamariya, kate kuyiyeyeka muto yopakaye.

Apa gha manine kughamba kemo, ko kudhina kwendi kudiwiru, oku wo pa kumona, divuyi dyamungambwerire eshi ha dhire kumumona shime. Oku shime hadhine awo pakumudighamena ghumunungurukera. Popa vene kokuwemanena harume hawadi hoyivata yoyikenu. Awo ha ningire kukwendi eshi; Mwakagalileya, nye mu nemanena ghudighamena kudiwiru?

Jesusi yu ghana tundu kukwenu no ghana dhini kudiwiru, kemo mbo gha kahuka thika di muna mu mono ghana kudhina kudiwiru.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps. 46:2-3. 6-7. 8-9. R7 v.6

R:

Nyambi kuyenda ghushogherera noyishamberera; Fumu ye kuyenda ghushigha dipori.

Mwanu mwahe mukande nyara dhenu, mudirere kwaNyambi no ghushogherera muyishamberera! Yoyishi Fumu, Mukakupiterera yoshotuyape, Fumu shokuru pakaye kokahe.

R:

Nyambi ne…

Nyambi kuyenda ghushogherera noyishamberera; Fumu ye kuyenda ghushigha dipori. Mwimbe makughero kwaNyambi, mwimbe makughero. Mwimbe makughero kwaFumu wetu, mwimbe makughero.

R:

Nyambi ne…

Nyambi ne Fumu ghokaye kokahe. Mwimbe makughero no maghano ghenu ghomahe. Nyambi ne Fumu ghomako; Nyambi ghakara padipuna dyendi dyoKupongoka.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi.                                           Ef. 1:17-23

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaEfesiusi.

Na raperenga eshi, Nyambi waHekudyetu Jesusi Kristusi, Wiha ghodiko dyodiheya. Gha tape ghunyanyami kukwenu paMupepo ghamuhokwere eshi, Amwe ne mwamudimuka shemwa. Ame na kumukumbera eshi, ghakuvishure Mupepo ghomeho ghenu, mu kone kudimuka methero ghomakurupero ghenu noghutungi munye ghu mwa kuyora, oghu haturekera hatawi. No ngepi ghukuru ghongcamu dhendi dhi dharughana mumwetu twatawi.

Edhi dhomangcamu dhofotji dharughana pangcamu dhendi. Edhi gha rughanithire apa gha tumine Kristusi mwawafu, no edhi ha mu kuňumekire kurudyo rwendi mudiwiru.

Oyu ne gha pitererire makuto ghomahe nomangcamu ghomahe, ngcamu noghuraghuri no kehe ghuFumu ghu ghuna kuraghura, kadi ghona ko dhino keho ene no ghonako dhokughutho. Kwishi dhendi gha tura Nyambi yoyihe. Aye  gha mu yeyura kughutho ghoyoyihe, no gha mu paka gha kare yomutwi ghongirishe.

Nkirishe ne yirama yendi, mayereneno gha, gharikanyethera mwawahe.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation.

Hallelujah.                  Mat. 28:19-20

Muyende kumarudhi ghomahe, no mukatende hanu hathishongero wange. Ame ne nenu ni di! Yaghushemwa.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                            

                                                                                     Luk.24:46-53

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Oku shime ha wakandadheka ha mu dhinekire mudiwiru.

Jesusi gha ghambire kwa wa kathishongero wendi eshi: Kemo yapwa kutjanga: Kristusi gha nyande, no mudiyuwa dyoghuhatu mbo ghana vumbuka mwawafu. Mudina dyendi mbana yuvitha mapirukero no mathigherero ghomaharwero kumako ghomahe kutunderera kuJerusalema no kumweya. Amwe ne yamwe mwatunonga kuyinu yino. Ene mudimuke eshi mbo na mutumena yitapa yaTate eyi na mu turekera. Amwe ne mukare momuno mumbara kate mba mu rongere mangcamu ghokudiwiru.

Kutunda po kokuwatwara kate kuBetaniya. Ha ka yeyure moko ghendi no gha wa kandadhekire. Oku shime hawa kandadheka, ko ku nyangutuka gha wa tunde, no ha mu dhinekire mudiwiru.

Awo ne ha mu kandererire no ha hukire kuJerusalema noyishamberera yoyikuru. Omu mo ha ka karire mayuwa ghomahe muTembeli ghukugha Nyambi

Mañando ghoEvangelium.

 

 

 

 

SEVENTH SUNDAY OF EASTER

Shundaha ghoghukwoko noghuwadi ghoPaska

 

FIRSTT READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                               Yit.7:55-60

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

Na mono mwanamunu gha nemana kurudyo rwaNyambi.

Ene Stefanusi gha yerire naMupepo ghoKupongoka, gha diyamenine kuwiru, gha monine ghuFumu waNyambi, naJesusi yu ghana hungumana kurudyo rwaNyambi. Mu mone, dyo gha ningire na mono diwiru dina yandhuruka, naMwanamunu gha nemana kurudyo rwaNyambi.

Kokukushimonona kwawo thikuma no kukuvuka mumatwi ghawo. Ndani hana kumugaghukera kwawo yira munu yofotji.

Ko kumuparanya kwawo mumbara ha ka mu paghe no mawe.

Hatunonga hapakire yitere yawo kwamungaghu gho dina dyoSaulusi.

Oku shime ha mu vukuma nomawe, ko kwitha Stefanusi eshi: Fumu Jesusi, tambure mudhimu wange. Ko kukuvama kwendi pamanwi ghendi no gha kughererire eshi: “wa wa dherera ko no diharwero dino. Nomañando ghano ghaStefanusi nagho.

Mañando ghaNyambi.

 

Reponsorial Psalm

Dimbokatji               Ps. 97:1,2b, 6,7c,9

R:

Hekudyetu ne Fumu, Mukakuoiterera yoyihe pakaye.

Nyambi ne Fumu ninge kashambere kaye! Yi shamberera yirudhi yodikuruviya. Mavuyi nomakokore ne yamudhingutwedha, gharaghura no ghuhunga noghuwa.

R:

Fumu ne......

Diwiru dina kuyuvitha ghuhungami wendi nomako ghomahe ne ghana kumona dikuto dyendi. HaNyambi wahe hana kufumbera kughutho wendi.

R:

Fumu ne…

Fumu ghomukangcamu yowe muraghuri ghokaye yowe mukuru wa pita haNyambi wahe.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.            Ap. 22:12-14,16-17-20

Mumbapira dhaYihokora

Wiye Fumu Jesusi.

Ha ningi Jesusi eshi: “mone,  na kumu wanguwangu, no yiruwera ne kuwage yidi eyi sho ni ruwere keheyu popayitenda  yendi. Yame Alfa no Omega, Mutango noMahurero, Mukakutanga no Mamanithero.” Hakaruvigha hakakutenda muragho dhendi, awo hana kuwana matawwero ghokuthitondo thomoyo no ghokwingena mumakorogho. Yame Jesusi na tumu muengeli wange eshi, gha mu nongwenene  yinu yino kughutho ghombunga  dhawakakutawa. Yame mudhi no Mwanahoka waDavita no Nta- ghomurughura.” Mupepo na mwenga, kuninga hana kuninga eshi: “ Wiye!” Noyu ghana kuyuva yi, naye ghaninge eshi: “Wiye!” mukakufa dinota, gheye; oyu ghana haka meyu ghomoyo, gheye na gha ghatumbure nyara-nyara.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                 Jn.14:18

Mbadi mbo ni mu thigha yira hathighana, mbo ni neya karo kukwenu.

Hallelujah

 

Evangelium.                                                     Jn 17:20-26

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Wahe ha kare pofotji.

Jesusi ghakapukire kudiwiru no gha ningire eshi: Tate ghoKupongoka, mbadi na kuwaraperera pithawo keho, nawa mba tawa muMwange pamañando ghawo. Na kuwaraperera eshi wahe ha kare yofotji, thika we Tate Ka ko na kutawa kaye eshi Yowe wa ni tumine. Difumanekero di wa ni pire, no di wa pire nawo eshi ha kare yofotji thika di twa kara twe yofotji. Ame mumwawo, Owe muMwange, kemo sho ka dimuke kaye eshi Yowe wa ni tumine no na wa haka, thika di wa ni haka We. “Tate, na himi eshi oku ni di me, awa wa ni pireha kare nange. Ha mone ghuFumu wange oghu wa ni pire, yoyishi wa ni hakire kughutho ghomavarekero ghokaye Tate ghomuhunga, kaye mbadi ka kudimuka we, Ame ne ne kudikuka nawano ha dimuke eshi Yowe wa ni tumine. Na hokokire Dina dyoye kukwawo no shime ha ni di nongonona, kate mbo ru kare ruhakitho ru wa ni pire mumwawo, Name mumwawo.”

Mañando ghoEvangelium.

 

PENTECOST SUNDAY  C

Shundaha ghoPendekoste

Mass during the Day

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                               Yit.2:1-11

Mumbapira dhoYitenda yaWapostoli.

Apa dya rikanyine diyuwa dyo difeste dyo Pentecoste hapostoli ha karire waheya pofotji mundhugho. Kapupi kamanana, kokutunda mavuma muwiru gho kuninga yira dingundunga. No gha vurire mudyango dyo diheya di ha karire. Gho ha monine thinu thokuninga yira maretha ghomudiro no thatapathanie kwa yomuhe gho papawo. Waheya hayarire naMupepo ghoKupongoka,no hatangire kughamba madimi ghagho-nagho, thika kenge gha yi wa pire Mupepo ghoKupongoka. MuJerusalema, mwa karire haJuda ho hahunga, awa ha tundire mumarudhi ghomahe gho pakaye.

Apa ha yuvire hanu mavuma, ko kukongosha mbunga dho dhikuru pofotji. Ene pa hayuvire eshi keheyu gho papagho ndimi dhendi ghana kughamba, mbadi ha dikuire eshi ngepi di ha nayi wana. Ko kuyoghotera no ghutetuka waheya ghuninga eshi awa hanu hana kughamba ne meshi waheya hakaGalileya. Ngepi di ghana kukuyuvera kehe yu gho papetu ndimi dhendi thinda? Twa kaPartesi, Megerisi naWaelamite nawa hatunga muMesopotamiye, HakaJudeya naKapadosiye, muPontusi naAsiya. HaFrigiya, naPamufiliya HakaEgiptena no dihenda dya Libiya Kuserene nawanu ho kutunda kuRoma, haJuda nawahayidena awa ha tumbura matawero gha waJuda, HakaKreta no HakaArabiya. Twa heya tuna kuyuva, edi hana kughamba mumandimi ghetu twa- thinda, yinu yoyikuru eyi gha tendire Nyambi.    

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps.104:1. 24. 29-31. 34. R7 v.30

R:

Tume Mupepo ghoye ghoHekudyetu notende kaye kare ghupya.

Kughe Fumu, mudhimu wange! Fumu nyambi, ngepi yoghunongo ghoye, yingatji yirughana yoye, ghoFumu! Kaye kayara yoghutungi ghoye.

R:

Tume Mupepo…

Ngeshi kushimba muñu, ayo ne kufa, kuhuka kurukungu oku yatunda. Watumine muñu ghoye no yapwire kutenda; no watendururire kaye kakare ghupya.

R:

Tume Mupepo…

Ninge difumanekero dyaFumu di karere po! Ngo ghashamerere Fumu muyirughana yendi! Ninge yighayara yange yimuroghere. Nawana yishamberera yange mwaFumu.

 

SECOND READING

                                                                                                             

Thitoya thoghuwadi                                        Rom. 8:8-17      

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaRoma.

Awa warawera ghunu ghodiharwero, mbadi ha kona kutenda mahimeno ghaNyambi. Amwe mbadi wakumurawera yikara yoyimango paghunu wenu. Yo paMupepo ndani. Yoyi Mupepo waNyambi ne, mumwenu watunga. No ngeshi ghumweya hapiri Mupepo waKristusi, aye mbadi gha kundama kwaKristusi.Yoyi gha kara Kristusi mumwenu, yowatapa Mupepo moyo kukwenu pamurandu ghoghuhunga. Ngambi kenge hayitungwera yirama kukufa pamurandu ghomaharwero. Yoyishi Mupepo wendi oghu watuunine Jesusi mwawafu, mbo ghuna tungu mumwenu. No yo Yu gha tumine Kristusi mwawafu, yo mbo gha tumuna yirama yenu paMupepo wendi ghu  wa tunga mumwenu.

Yodigho ne, mwayendhange. Eshi twe tudi nomuragho tupare momo, ene mbadi twa kona kupara no ghuyi wetu.

Yoyishi, ngeshi hamutapa yipara yenu kughuyi, munakuwana kufa mwene. Ene ngeshi ha mu thiyi yirughanitha yenu yoyimango paMupepo, mbo mu na para. Wahe wawayenditha Mupepo waNyambi ne, hana Nyambi. Mupepo ghu ha mu pire, mbadi wa mu tenda ghupika no mbadi ghuna kumuparitha muwoma, kadi kemo. amwe mwatamburire Mupepo ghu wa mu tenda hana Nyambi, no ghu wa twithithanga Nyambi eshi: “Abba.” Kuninga eshi: “Tate.” Mupepo ghu wakunongonona pofotji nomidhimu dhetu eshi twana Nyambi twe. No ngeshi twanendi twe, ngo natwe karo twakakuyora. Atwe ne twakakuyora yaNyambi, pofotji naKristusi. Kuninga eshi ngeshi ha tu nyanda pofotji Nendi, mbo tuna fumana karo pofotji Nendi.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                 Jn.14:15

Ngeshi mwanihaka, ngo mbo muna tendi yiraghura yange.

Hallelujah.         

 

Evangelium   

                                                             Jn.14:15-16. 23-26

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Ngesshi mwanihaka, ngo mbo muna tendi yiraghura yange.

Mbo na kumbera kwaTate, Aye mbo ghana mu tumena Mughambwereri ghumweya, oyu mbo gha kara nenu kuroruheya. Ko kumuhutha Jesusi eshi: “Mukakunihaka, ghana kukunga mañando ghange mumutjima wendi, naTate ghana kumuhaka no mbo tuna yendi kukwendi no kutunga nendi. Mukashwena kunihaka Me, mbadi ghana kukwata mañando ghange mumutjima wendi. No ñando gha muna kuyuva mwe, kadi ghange, gha Tate yu gha ni tumine.”

Na kumutongwera oku shime nakarera nenu, ene mughambwereri Mupepo ghoKupongoka, oyu mbo gha tuma Tate mudina dyendi, yo mbo gha mu honga yoyihe nokumuvurukitha yoyiheya yi na mu tongwerire.

Mañando ghoEvangelium.

 

SUNDAY AFTER PENTECOST

THE MOST HOLLY TRINITY C

Shundaha munyima dhoPendecoste. Difeste dyomwimbero waNyambi. Hahatu mwayofotji.

 

FIRST READING

                                                                                     

Thitoya thokutanga.                                  Ez. 8:22-31

Mumbapira dhokutanga dhaEzekiyeli.

Nyambi ne ghana ni roghithire kuthirughana yondhira dhendi kutunda pakare. Oku kaye shime mbadi kakara po oku na pwa kushamuruka me. Oku mavetu-vetu mbadi gha kara po. Kughutho ghokudhama dirundu oku me ne ponidi. Kughutho ghokuvareka kaye gha tangire kuvareka diwiru oku me ne po ni di. Apa gha tungekire diko pithendi apa gha rikanyithire mururwani ghodikuruviya eshi meyu ne maghana mbo gha poposha gha pakire fundamende ghomuve. Muperendi ye ne gha mu karerire pepi.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                  Ps.4-6

R:

GhoNyambi ghoWihetu ngepi difumanekero dyodina dyoye pakaye?

Ngeshi ha ni mono diwiru yirughana yonyara dhoye kaghonda nonungwedhi yi wa royitha nye nane munu ghukamughayarere no mwana munu eshi ghu ka mu hungerithe.

R:

GhoNyambi...

Wa mutendire yira nyambighombago, nodifumanekero nodikuto dyodikuru, wamupire ngcamu dhopayirughana yonyara dhoye, no watura yinu yoyihe kwishi dhomapadhi ghendi.

R:

GhoNyambi…

Yinu yoyihe, ndjwi, nongombe, kemo, ngambinga yishereka, yinyunyi yomuwiru no thi dhomumeyu.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi.                                          Rom.5:1-5

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaRoma.

Mwayendhange yo yi twa pwa kuhungeka mumatawero, twawana thiraro kwaNyambi paHekudyetu Jesusi Kristusi. Papendi twa wa nine twe matawero no ndhira dho horo kate kuthiñeke thi tudi natho. Gho tuna kushamberera karo kumakurupero ghetu, kudifumanekero edi gha turekera Nyambi. Ene kadi yoyi pithayo keho atwe twa shamberera karo mumaghukukutu ghetu. Yoyi twa dimuka eshi: Maghukukutu gha reta ghudhughutjima no ghudhughutjima wareta ghushemwa ghomatawero ghushemwa gho matawero ne, wareta makurupero. Makurupero kadi wa kufa honyi. Yoyishi Nyambi gha tapire ruhakitho rwendi paMupepo ghoKupongoka mumitjima dhetu, Mupepo yu ne yo ghatupire.   

Mañando ghoEvangelium.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.             Yit.1:8

Difumanekero kwaWihe no kwaMwana no kwaMupepo ghoKupongoka, Nyambi oyu ghakara po, oyu gha karire po, no yu mbo gha kara po.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                     Jn.16:12-15

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Jesusi gha ghambire kwawa kathishongero wendi eshi: “Na kara no yinu yoyingi yo kumutongwera ene ngo mbadi sho muyitjwathane pakwiya Mupepo ghoghushemwa mbo ghana mu yenditha mughushemwa ghoghuhe. Yoyishi eyi mbo gha tongora kadi ya mumwendi thinda. Mbo ghana tongora vene eyi gha yuva, no mbo ghana mu yuvitha yo kughutho mbo ghana ni fumaneka, yoyi eyi mbo gha tambura kukwange, mbo ghana yimu yuvitha. Yoyiheya yi ya kara ya Tate ne yange karo. Yo nakughambera eshi: Eyi mbo gha tambura kukwange, mbo ghana yi mu yuvitha.”

Mañando ghoEvangelium.

 

 

THURSDAY AFTER TRINITY SUNDAY C

THE BODY AND BLOOD OF CHRIST

Ghune munyima dho shundaha ghoPendecoste.

Yirama no manyinga gha Jesusi Kristusi.

 

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga.                     Gen.14:18-20

Mumbapira dhaGenesisi (Mashimwero)

Melkizedek Fumu waSalem, gha retire ghuroto novinyu, no gha karire muhongi waNyambi. No gha kandadhekire  ghuninga eshi: Yame ghuroto ghoghuyumi ghu wa shurukire mudiwiru ngeshi ha di ghumweya kughuroto ghuno, mbo ghana para kuroruheya. Ghurota ghuna, yirama yange eyi mbo ni tapa eshi, mbo ka pare kaye.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                Ps.110:1-14. R7 v. 4

R;

Owe ne ghomuruti ghokuroruheya, muruti yira Melkizedek gho kare.

Yihokora yaFumu kwaMuhongi wange: hungumane kurudyo rwange: mbona tura hanyathi ghoye kwishi dhomapadhi ghoye.

R:

Owe ne…

Fumu mbo ghana tumu kutunderera muSiyoni ngcamu dhoye: mukuraghura mukatji kawanyathi ghoye.

R:

Owe ne…

Fumughana mudiyuwa dyomushamurukero ghoye padirundu dyokupongoka; kughutho ghokuva diyuwa nakuwanine mudira dyanyoko.

R:

Owe ne…

Fumu ne ghedha medhero no mbadi mbo gha ghathigha eshi, owe ne ghomuruti kuroruheya, muruti yira Melkizedek gho pa kare.

 

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga                                        1 Kor.11:23-26   

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinde.

Eyi ne yona tamburire kwaFumu yi na mu reterire namwe karo. Fumu Jesusi mu ghu thiku ghu hamu tapire, hatumburire ghuroto no munyima dho kutumera Nyambi, ghaghuyondorire no ghuninga eshi: Eyi ne yirama yange eyi na kumutapera. Mbo mu yi tende yi kumavurukero ghange.” Kemo karo munyima dhomurarero gha tumburire thinwitho no ghu ninga eshi: Thinwitho thino ne thoghundambo ghoghupya, ethi thina pu kundadheka pa manyinga ghange mbo mu yi tende kehe pano kumavurukero ghange oku muna kunwan mo: Roruhe oku muna kudya ghuroto ghuno nokunwitha thinwitho thi, munakuyuvitha yifa yaFumu kate mbo gha keye karo.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                  Jn.6:51-52

Yame ghuroto ghoghuyumi ghu wa shurukire mudiwiru dyo ghana kughamba Fumu. Kehe yu gho kudya ghuroto ghu mbo ghana tungu kuroruheya.

Hallelujah.

 

Evangelium.      

                                                                  Luk. 9:11-17

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Jesusi gha tamburire hanu no ghambaghurire nawo yokughuFumu waNyambi nogherukithe awa hashanine kwiruka.

Pakutokera diyuwa ko kwiya hashadikumi nohawadi kukwendi no haningire eshi: “Tume hanu hahuke hakashane mumaghumbo nomumapaghumbo mararo no hakone kuwana yidya, yoyishi twe ne kudyango dyodi ngoshi tu di”.

Muwape ne thinu thokudya, dyo gha ningire kukwawo. Awo ha huthire eshi: Mbadi ko thi tu di nadho shimwengwa maghuroto kwoko no tuthi tuwadi. Endi tuyende tu ka ghurere dhino mbunga dhawanu yidya? Harume pithawo hakarire ngwa mayovi kwoko. Munyima Jesusi gha tongwerire hakathishongero wendi eshi: “Muninge  hahungumane mumafwa kehe wa makumi kwawo hadye.” Nawo dyo ha tendire kemo noha hungumanine waheya thiwana.

Ndani gha tumburire maghuroto kwoko  nothi dhiwadi, Ho gha dighamenine kudiwiru no gha yi kandadhekire. Ko kughuyondaghura no gha ghu tapire kwawakathishongero wendi ha ghu tapere hanu. Waheya hadire no ha rikanyine. Eyi ya thigharire ko, hayikongwedhire no ya yarire yikote dikumi noyiwadi.

Mañando ghaNyambi.

 

FIRDAYAFTER THE SECOND SUNDAY OF PENTECOST

THE SACRED HEART OF JESUS. C

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga.                                                  Ez. 34:11-16

 Mumbapira dhaMuporofeta Ezekigheli

Fumu Nyambi gha ghambire eshi: Kuna kuyenda ni ka shane ndjwi no kadhipakera thinga. Thika di gha shana muhongi ndjwi dhendi edhi dha yongarire no kudhipaka pofotji shime karo, dyo mbo gha dhi shimba kengeyo kumango ghokukutjaka-tjaka, oku dhakuharanganyena mudiyuwa dyomakokore nokawiwi koyihuna yoyikuru. Ame ñanyi mbo ni dhi shwayithemo mumatunga omu dhidi.

Ñanyi mbo ni dhi ture pofotji nokadhishwayitha mumatunga ghomaparaghumbo. No kudhitura pofotji no yame no thinda nakudhiditha ndjwi thange, ñanyi mbo ni dhi shanene dyango dyo kuturumuthera. Yame Fumu Nyambi na kuyighamba, edhi dhayongarire ñanyi na kudhishane, edhi dha tjwayuka ñanyi na kudhirete, edhi dha remana ñanyi na kudhinge mbo na kungu dhokununa nodhondjewa-ndjewa. Mbo na kara mukungi ghoshemwa kukwadho.

Mañando ghaNyambi. 

 

Responsorial Psalm.

Dimbokatji                 Ps.23 R7 v.1

R:

Fumu ne mudithi wange; mbadiko thi na kunyanda.

Fumu ne mudithi wage, mbadiko thi na kunyanda. Aye ghana ku ni turumuthitha, mumadyero ghomwengerere. Ghana kunitwara kukakuro, oku ku di thiraro. No ghana kunipa ngcamu dhodhipya

R:

Fumu ne…

Ghana ku ni twara mumayira ghomahunga, kudikuko dyo dina dyendi. Ngambi ku na kuyenda mughudhungi ghomakokore, mbadi mbo ni yapa ghuyi. Poghudi po no mutagha no mburo dhoye; no yinu yi owe kunipa mahengawero.

R:

Fumu ne…

Wa ni roghithera diyumbu muthitunu meho thawanyathi wange. Mutwi wange wa ghuwetha no maghadhi; no kopi wange ne kuna kuhupaghuka.

R:

Fumu ne… 

Ghushemwa ne eshi, ghunongo noruhakitho roye, mbo yina kara nage mumoyo wange ghoghuhe. No mbo na kara mundhugho dhaFumu kate paghuhura ghokaye.

 

SECOND READING

 

Thitoya thoghuwadi.                                                Rom. 5:5-11                 

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaRoma.

Makurupero, kadi wa kufa honyi. Yoyishi Nyambi gha tapire ruhakitho rwendi pa Mupepo ghoKupongoka mumitjima dhetu, Mupepo yu ne yo gha tu pire. Apa twa pirire ngcamu, gha fererire Kristusi haka ku dhira kutawa mwaNyambi munako dhi dhapwire kutureka kare.

Munu, kadi wa kukona kutapa moyo wendi nyaranyara. Ngambi muhunga naye kadi yakukona. Shemwa, kwamunu gho mu hunga mbo ghana tjimapa kufa.

Ene Nyambi gha tu neghedha ruhakitho rokukwetu, paKristusi yu gha tu fererire, oku shime twayiharuri. Yoyi twa hungama pamanyinga ghendi, yoyi yina karera ngeno eshi, papendi mbo tu pwa kughamwena karo kumahumbithero ghaNyambi kuninga eshi, apa twa karire shime twakañore, payifa yamwanendi twakushemwithanithire naNyambi.

Poyinakarera  thikuma kemo eshi twe, apa twapwire kushemwithanitha, mbo tupwe kughamwena pamoyo waMwanendi. Keho ne kadi yoyi pithayo keho. Gha twe karo tuna shamberera thikuma mwaNyambi, paHekudyetu Jesusi Kristusi. Papendi yu twa wanine makushemwithanitho.

Mañando ghaNyambi.

 

 

Gospel Acclamation.

Hallelujah                        Mat 11:29

Mukukambeke dyoko dhange nomuku hongere kukwange.

Yoyishi ame ne no mukamutjima ghoghuporothi no ghokukufupipitha no mbo muna wana maturumuthero muyitenda yenu.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                          

                                                            Luk. 15:3-7

Marundwero ghoyitjanga yaLukasi.

Jesusi ne gha wa ghanekerire maghanekerero eshi: Ngeshi ghofotji ghopapenu gha muna ndjwi dithere dyofotji, ene yofotji ghopapadho ghana kuyongara. Nye sho gha tende? Ghana kuthigha edhi dhomakumi kwoko nomane nokwo nodhine mumamboreya, no ghana kushana oyu ndjwi ghokuyongara kate gha ka mu wane. Ngeshi ghana ka mu wana, ghana kumukukambeka ghushamberera padipeghe dyendi.

Pakukuma kudighumbo, ghana kwitha hashere wendi nawakamaparaghumbo no ghana kuninga eshi: mu shamberere pofotji nange, yoyi na wana karo ndjwi wange ghokuyongara.

Na kumutongwera eshi: Kemo mbo yi  kara karo kwaNyambi mudiwiru yishamberera kwathiharuri yofotji oyu mbo gha piruka, no mbo ghana piterera hahunga makumi kwoko nomane nokwoko nohane awa ha shwena mapirukero.

Mañando ghoEvangelium.

 

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME C

Shundaha ghoghuwadi ghomumwaka

 

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya thokutanga.                                Is. 49:3, 5

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Mwenga  mbo ghana shamberera kuwenga wendi.

Mbo na ghamba kutjokedha Siyoni, mbadi mbo ni porera, yo kuhamena kwaJerusalema, mbadi mbo nikudhekera kate mbo ghushwaghe ghushemwa wendi gho ghokuninga yira thishe no makomwenenoni yira ramba ghokutumbuka.

No mako mbo ghana mono ghuhungami ghoye no hafumu wahe ne ruhakitho roye no mbo hana kwitha padina dyodipya, dina di ghatapa Nyambi thinda.

Mbo ghuna kara ghodipuna dyaFumu. Mbadi mba kuta karo eshi mukanyima, no ditunga dyoye temba no mbadi mba toya ditunga dyoye eshi mamboreya. Ene mbo hana kutoyo eshi mbuyama ghokukarera. Thika di dya yenganga ditjaha mushengeteya, kemo mbo ha kukurupera hanoye, no yira mwenga ghana kushamberera kuwenga wendi, kemo mbo gha kushamberera Nyambi ghoye kukoye.

 

Responsorial Psalm.

Dimbokatji.                  Ps 96: 1-3. 7-10. R7 v.3

R:

Mu yuvithe kumako ghomahe yitetukitha yaFumu.

Mwimbere Fumu dimbo dyodipya mwimbere fumu ghokaye.

Mwimbere difumanekero dyaFumu.

R:

Mu yuvithe ….

Mu kughe dina dyendi mukughe makomweneno ghendi kehe diyuwa. Mu yuvithe mumako ghomahe yitetukitha yaFumu.

R:

Mu yuvithe…

Mu kughe Fumu mwanu mwahe ghopakaye mu kughe difumanekero nongcamu dhendi. Mu kughe difumanekero dyodina dyendi

R:

Mu kughe...

Mu kanderere oyu ghapongoka gha tu tume kughutho ghorupara rwendi ghokaye. Kemo ghana kughamba mako Nyambi ne Fumu!

Mbo ghana pangura mako mughuhungami.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi.                                 1 Kor 12:4-11

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinde.

Poghadi shemwa makutjakero ghoyitapa yoñeke, ene Mupepo ghofotji yu ghana kuyitapa. Poghadi makutjakero ghoyikarera. Ene Fumu yofotji yu ghana kurawera. Poghadi makutjakero ghomarughaneno ghongcamu. Ene Nyambi yofotji yu gha paka yoyihe mwawahe. Kwakehe yu gha ha tapa thirughanitha thaMupepo kughutungi wawhe. Kwaghumweya gha tapa Mupepo thitapa thokughamba ñando dhoghunya-nyami, kwaghumweya ne ňando dhoyidimuka paMupepo yofotji yu. Kwaghumweya matawero ghopaMupepo yofotji,  kwaghumweya yitapa yoñeke, yomerukitho paMupepo yoyu yofotji. Kwaghumweya gha tapa ngcamu dhokutenda yitetukitho, kwaghumweya thitapa thoghupumbi no kwaghumweya karo gha mupa thitapa thokupongodhora mudhimu. Kwaghumweya, gha mupa thokughamba kehe ndimi. Karo kwaghumweya, thitapa thokupathurura mandimi. Ene yoyiheya yi, yirughanitha yaMupepo yofotji, Oyu gha tapa kwakehe yu thika di ghana himi.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation.

Hallelujah.                 Efs 1:17-18

Wiha Hekudyetu Jesusi Kristusi ngo gha muneke meho ghomitjima dhetu eshi tu dimuke makurupero ghomethero ghetu.

Hallelujah

Evangelium.

                                                                     John. 2:1-12

Marundwerero ghoyitjanga yaJohannesi.

Thitetukitho thino thokutanga ,gha thi tendire Jesusi muKana muditunga dya

Galileya.

Mudiyuwa dyoghuhatu kutunda poyino, wa karire wenga muKana ghomumukunda waGalileya, nanyina Jesusi naye po gha karire. Jesusi nawakathishongero wendi, nawo ha wethire ko kumukandi ghu. Apa gha pwire vinyu, ko kuninga nyina Jesusi kukwendi eshi: “Hana piri vinyu.” Jesusi gha huthire kwanyina eshi: “Nye ghuna kuyighambera kemo kukwange we Nawe? Nako dhange ne mbadi dhi neya shime.” Nyina gha ningire kwawarughani eshi: “Yoyiheya eyi sho gha mu tongwere mu yi tende.” Pa karire tundimbe kwoko nokafotji kunyima dhomakuyoghero ghawaJuda. Mu kehe kandimbe kupwera mo maliteri makumi kwoko nomane ngambi dithere dyifotji. Jesusi gha ningire kwawarughani eshi: “Mu yarithe tundimbe meyu.” Nawo ha tu yarithre kate pamiromo.” Ha wa tongwera eshi: “Mu punde mo, mu yerekithe mukakuhinda. Ha yi tendi nawo kemo.  Mukakuhinda mbadi gha dimukire eshi kupi ghana tundu karo vinyu. Ene ha rughani wa havetire meyu ha dimukire pithawo. Apa gha yerekire thihindi meyu gha gha thitunukire vinyu, hetha kwendi mukawenga, no gha mu tongwerire eshi: “ Kehe munu, kutanga kuyareka vinyu ghomuwa, ngeshi hana rikanya, ndani ghuna kuwapa vinyu ghomuhamu. Owe ne ho ghuna thowadheka vinyu ghomuwa kate pañanyi-ñanyi.” Thitetukitho thino thokutanga, gha thi tendire Jesusi muKana muditunga dyaGalileya gha neghedhitheko fuma dhendi. Nawakathishongero wendi ha tawire mumwendi. Apa yap wire kenge yo, ha yendi kwawo kuKafarnaghumu, thinda Jesusi nanyina nawarume wendi nawakathishingero wendi. Ene mbadi ha ka dhighamine ko thikuma.

Mañando ghoEvangelium.

 

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghoghuhatu.

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya Thokutanga.    Neh.8:2-6. 8-10                 

Mumbapira dhaNehemiya.

Ha toyire muMbapira dhomuragho, no ha tjwathanine eyi ha toyire.

Muruvedhe mu gharetire Esra ghomuruti, muragho muthigongi, mayami no mangongokadhi nawa ha konine kutegherera nomaghano eyi ne yakarire mudiyuwa dyo kutanga dyokaghonda koghukwoko noghuwadi.

Esra gha toyire kughutho ghodyango di dya karire kughutho dhondhira dhomeyu gha yi toyire yi apa dyavire diyuwa kate mutwekatji muthitunumeho thawamayami nawamangongokadhi awa ha konine kuyiyuva Esra ghomukamarukwaro, ghemanine pakataratara no gha wa rughanithire ruvedhe, nokumbadi dhorudyo rwendi ne kwemanine matjitja- tjitja nonaSema naAnaya naUruya naHilkia naMaseya no kumbadi dhorumoho rwendi ne kwemanine Pedeya naMisael naMalkia naHasum naHasbadana Sagaria naMesulama.

Esra ne gha yandhururire mbapira kughutho ghomeho ghomahe ghodiko, yoyi ghemanine kuwiru dhodiko dyodihe apa gha yandhururire  mbapira dhi, dyemanine diko dyodihe. Munyima Esra ghakumberire kwaFumu shokuru, no hanu wahe hayeyurire moko ghawo no kuhutha eshi, “Amen! Amen!” Ha tongamenine , no kukengerera mumuve, no kukwera kughutho waNyambi. Ndani Esra gha toyire kukutha mumuragho waNyambi,  kuwa torokera eshi hanu hatjwathane wangu eyi ghana toyo. Munyima Nehemiya na muyendhendi – Esra, Hapristeri ndani nawarughani (ndani no haLevitisi hokutjwathanitha hanu eshi ngepi di sho ha rughane) gha ghambire nawanu wahe wa eshi, Diyuwa di dyo dyarero ne dinapu kukandadheka kwaFumu Nyambi wenu. Mwakuyuva ghuyi, no kudirera temba.” Kwawanu wa hana kudira pakuyuva kumañando ghomuragho. Gha ningi kwendi karo eshi, “Muyende mukadye yoyingi, no kanwa vinyu ghomuwa, munyima ho mukatumeneko hanu wa hana dhiri kuyiwana. Yoyishi diyuwa di dyo dyarero ne dinapu kukandadheka kwaFumu Nyambi wenu. Mwakuyuva ghuyi: Yoyishi yishamberera ya Fumu Nyambi ne yenu.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsoria Psalm.

Dimbokatji.               Ps. 19:8 -10.  15

R:

Mupepo ne yomuka kuparitha, munu thinda vaye. Eyi namu tongwera, mwaMupepo yashwagha no gha tapa moyo.

Muragho waFumu ne warikanya, ghuna kutendereritha mudhimu wange hashupi waFumu ne hashemwa kuna kutapa maghano kwawayimango.

R:

Mupepo ne…

Marawero ghaNyambi mahunga, ghana kushambereritha mutjima muragho waNyambi ne ghukushuki ghuna kumunekitha meho.

R:

Mupepo ne..

Yitutukwa yaNyambi ne ya pongoka no ya kara kate kuroruheya,

Yiturapo yo marawero ghaNyambi ne ghushemwa yoyihe pofotji ghuhunga.

R:

Mupepo ne..

Ninge mañando ghomiragho dhange nomavurukero ghange ghu yi tambure kughutho ghorupara roye ghoNyambi ghodiwe dyange no Mukomononi wange.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi.                                      1 Kor. 12:12-30                    

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinde

Thika di yakara yirama yofotji no yipo yoyingi, kemo dyo yakara yipo yoyihe pofotji, ngambi kenge di yengipa yakara yirama yofotji. Kemo naye Kristusi. Pa Mupepo yofotji, twakarire twe yirama yofotji padiyoghero. Ngambi twaJuda endi twahirika, mupika ngambi horo. Twahe twayara naMupepo yofotji. Yirama, mbadi yakara karo no thipo thofotji, ene yingi. Ngo di ghambe dipadhi eshi: ‘Yoyishi me mbadi na kara nonyara, kadi nothipo thoyirama. Ene mbadi dya kara nothipo thoyirama ndi.” No ngeshi ha di ningi ditwi eshi: ‘Yoyishi mene kadi no diho, shemwa adyo ne mbadi dyakara no thipo thoyirama ndi.” Ngo dya karire diho yirama yoyihe, ngo kepi di ngadi yuvanga? No ngo yirama yoyihe yakarire ditwi, ngo kupi dyakonine kunukitha. Ene pano Nyambi gha pakire yipo kwakehe yu ghopapagho muyirama, thika di ha yi himine. Ngo ha karire wahe thipo thofotji ne ngo kupi yakarera yirama? Apano ne yipo yingi yirama ne yofotji. No diho mbadi dyakona kughamba kunyara eshi: ‘Mbadi na kunyanda.” Ngambi mutwi kumapadhi eshi: ‘Mbadi na munyanda.” Karo yipo yoyirama yi yakasha thikuma yo ya nyanda po. Yipo yoyirama eyi twadhira kukutekera thikuma, yo twa vateka nodikuto dyodikuru. Dyo twatenda yipo yo kupira mayengero yoyiyenga yoyikuru. Oku yipo yetu yoyiyenga mbadi gha yi nyanda. Ene Nyambi gha pakererire yirama no gha tapire dikuto kuthipo thothihepwe, eshi sho mu kare makuyakunukero muyirama. Ene eshi yipo yikoneke pofotji. Ngeshi thipo thimwe hathinyanda, yipo yoyihe yina kunyanda. No ngeshi ha kutekera po thipo thofotji, yipo yoyihe yina kushamberera. Amwe ne mwayirama yaKristusi, no yipo yokukutjaka. Nyambi gha tapire thirughana kwawamweya ho mu mbunga. Pakutanga kwawapostoli, paruwadi kwawaporofeta, paruhatu kwawahongi, munyima kwawa hatendanga yitetukitho no kwawa hawananga yitapa yothiñeke yo kwirukitha hanu, ha ghamweni hayendithi ngambi ha ghambi ho mandimi ghomahe. Waheya wa ne hapostoli ndi? Waheya wa ne haporofeta ndi? Endi wahe ne hahongi ndi? Kukona kutenda waheya wa yitetukitho ndi? Hayerana wahe kuyitapa yoñeke yo kwirukitha hanu ndi? Endi wahe ne ha ghambanga mandimi no kuwapathurura ndi?  

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel acclamation.

Hallelujah.                 Luk.4: 18

Nyambi gha ni tuma eshi ni tongwere hakañotwa mashutwero, no ni monithe hakunga ho ni pake mundjewa-ndjewa

Hakakutokota pakuyuvitha mwaka ghothiñeke waFumu. Hallelujah

 

Evangelium.                                                       

        Luk.1:1-4;  4:14-21

Marundwerero ghoyitjanga ya Lukasi.

Hengi hayerekire kutjanga yi thimwetwedha eyi yahokokire mukatji ketu. Podiyo ha tu thimwetwedherire awa hayi monine, ha yuvithi hombudhi dhodhiwa. Yodigho gha ni ghayara name eshi tango ni yi shana-shane thiwana yithimwetwedha yi, ndani po ni yi kutjangera mokurongama. Kemo sho kone kudimuka eshi yinu yi ha kuhongire ne, yaghushemwa. Ko kuhuka Jesusi kuGalileya no gha yarire no ngcamu dhaMupepo ghoKupongoka. Mbudhi dhokukwendi dhapupanine muthiko thothiheya. Gha hongire hanu mumaSinagoge, no wahe ha ghambire ghu mukugha. Hakakuma kwendi karo muNasareti, omu gha kurerire, no thika di wakarire muhingo wendi, gha yendire mudiyuwa dyoSabata Kusinagoge. Pakwimana gha toye yoyitjanga ko kumupa kwawo rukwaro rokupeta rwamuporofeta Jesaya. Ha ruyandhurura, no gha wanine pa hatjanga eshi: “Mupepo waFumu papange ghu di yoyishi aye gha ni wetha ni yuvithe hahepwe mbudhi dhodhiwa. Gha ni tuma eshi ni tongwere hakañotwa mashutwero, no ni monithe hakunga ho ni pake mundjewa-ndjewa hakakutokota, pakuwa yuvitha mwaka ghothiñeke waFumu.” Apa gha fikire rukwaro, ko kurutapa kwendi mwamupika, munyima gha yendire gha kahungumane. No meho ghawahe awa ha karire Musinagoge, ha nungurukerire papendi. Ho gha tangire kuwatongwera eshi: “Yitjanga yimunayuvu dyarero pañanyi-ñanyi, ne yi napu kuyaritha.”  Mañando ghoEvangelium

 

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghoghune.

 

FIRST READING

                                                                       

Thitoya thokutanga. Jes. 1:4-5; 17-19           

Mumbaoira dhaMuporofeta Jesaya.

Nakutendi ghomuporofete ghodiko.

Mu mayuwa ghaJoseya dha niyere ñando dhaNyambi no dha ni ningire eshi: Apa na kumbire mudira dyanyoko, oku na kudimuka no pa wa shwayire muyirama gho na Kupongokithire; na kutendire ghukare ghomuporofeta ghodiko dyange.

Wange mbunda dhoye kumanithe no ka tongore yoyihe eyi na kukurawera, wa kawayapa, na kawakuyapithitha.

Mone shi kuna kukutenda dyarero ghothitata thongcamu no dighundhi dyothikuvo no mbadi dhongoporo muditunga dyodihe kwawaFumu wa waJuda, kwawaFumu kwawapristeri no kudiko dyomuditunga.

No mbo hana ru kukoye, ene mbadi mbo ha kukona yoyishi me ne no ye ni di kemo gha kughamba Fumu.

Mañando ghaNyambi.

 

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.               Ps. 71:1-6. 15. 17. R7 v.15

R:

Kanwa kange ne mbo ka na thimwetwetha ghuhungami ghoye.

Kukoye ghoFumu na kunda na kufa honyi! Ni ghamwene paghuhungami ghoye no ni shuture. Ni karere ghodiwe dyomatungo, ni yende mo roruhe owe wa tapire marawero ghokunishutura.

R:

Kanwa kange...

Yoyishi yowe ghodiwe no diwe dyo mondo ghange. Nyambi wange ni ghamwene munyara dhawakakudhira kukarera Nyambi.

R:

Kanwa kange…

Owe ne yowe mutatereri wange, Hekudyange ghomukuruperi ghopayikaritha yange. Papoye na yeghamena kutunda pamushamurukero wange kutunda mudira yowe mushuturi wange.

R:

Kanwa kange...

Kanwa kange mbo kana thimwetwedha ghuhungami ghoye no ghukomononi ghoye diyuwa dyodihe. GhoNyambi yowe wa ni hongire kutunda pawanuke wange, kate pañanyi-ñanyi kuna kuyitha yiperemeka yoye.

 

SECOND READING

                                                                                   

Thitoya thoghuwadi.                               1 Kor 13:4-14  

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawaKorinde.

Ruhakitho ne ghudhughutjima, ruhakitho ne ghuningo, aro ne mbadi nya, aro ne mbdi rwa ghamba thikuma, aro ne mbadi dihuna. Mbadi rwa rughana ghuyi, aro mbadi rwakutokomena rwathinda, aro rwa pira ghupata, aro mbadi rwa ghungura ñore. Aro mbadi rwa shamberera kughuyi, ene rwa shamberera kughushemwa. Aro rwafika yoyihe, rwa tawa yoyihe, rwa kurupera yoyihe, rwa dhidhimeka yoyihe. Ruhakitho mbadi mbo rupwa, ene yitapa yoghupumbi ne mbo yina pu, mandimi mbo ghana huru, yidimuka mbo yina dhongonoka. Yoyishi twe twadimuka dihenda, no twa pumba dihenda. Ene ngeshi mbo gheye ghokuyara, mbo yina dhongonoka yodihenda. Apa na karire no mwanuke, na ghambire thanuke, na ghayarire thanuke na tamangerire thanuke. Pano na kuru, na thigha yinu yothanuke. Pano shime ha tu kengi twe muthikumoneno thodivundundu, ho tuna kumona mo thiperende thoditunga, ene diyuwa dimweya, mbo tuna yi mono yoyihe mumwayo. Pano na dimuka vene dihenda, ene diyuwa dimwe mbo na dimuka yokuyara, thika di gha ni dimukerera Nyambi. Apa no pa kara, matawero makurupero noruhakitho payinu yihatu yi. Thokupiterera po ne ruhakitho.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                   1Jh. 2:5

Keheyu gho kukunga ñando dhaKristusi mumwendi gha yara ruhakitho rwaNyambi.

Hallelujah.

 

Evangelium.      

                                                                Luk.4:21-30

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Ho gha tangire kuwatongwera eshi: Yitjanga yi muna yuvu pano ñanyi-ñanyi, ne yina pu kuyaritha. Waheya ha mu nongononine ghumukugha, no ha tetukire kumañando ghomawa agha gha shwayire  mukanwa kendi. No ha ningi esh: Mwana Josefu yu ndi? Aye ghawa tongwera eshi: Mbadi sho ni mu tamangere  shemwa kuñando dhomathaghano edhi edhi na kuvunga po eshi: Nganga ghu kwirukithe ghothinda. Karo yoyiheya eyi twayuvire eyi ya hokokire muKafernaghumu , yi tende karo muno muditunga dyokakoghatji koye. Ene na kumutongwera ghushemwa eshi, mbadi muporofete oyu gha tawa muditunga dyokakoghatji kendi.

Shemwa na kumutongwera: mwa karire hadidhi hohengi muIsragheli mumuyuwa gha Eliya, apa dya yendherire  diwiru myaka dhihatu notughonda kwoko noyofotji, ho dyeyire diyerenge dyodikuru muditunga dyodihe.

Ene noyofotji temba ghopapawo oyu gha tumine Eliya, shimengwa mudidhi ghokuSarifati muSidoni.

Mwa karire yiňondwe yoyingi muIsragheli mumayuwa ghamuporofete Elisa karo noyofotji ghopapawo oyu herukithire, shimwenga nomani ghomuka Siriye .

Awo ha karire musinagoge ha patire waheya pakuyuva yinu yi.

Ko kwimana kwawo ha mu tjidhe mudighumbo no ha mu twarire kate kurungengera rodirundu, oku dya karire dighumbo dyawo eshi, ha ka mu thindeke.

Ene Jesusi gha wa yoyire mukatji no gha ka yendire.

Mañando ghoEvangelium.

 

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghoghukwoko.

 

FIRST READING

                                                                       

Thitoya thokutanga.                             Jes.6:1-8  

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Yame no ni tume.

Mumwaka ghokufa Fumu Usia na monine Fumu ghana hungumana pathipuna thodikuto. Haserafimu hemanine kumbadi dhendi.

Ghumwe ghethire ghuninga eshi: Kupongoka, Kupongoka, Fumu ghotushumba tomudiwiru. Kaye kokahe kayera difumanekero dyendi!

No yero ghoTembeli ya shekeshire kumaywi ghawo no ndhugho ne dha yarire kumwithi. Gho na ningire eshi nihoreke yoyi nomukakuyongara! Yoyishi me nomukakughamba yoyimango ho na kara mudiko dyokughamba yoyimango, yoyi meho ghange ghana mono Fumu Nyambi ghotushumba tomudiwiru!

Yofotji ghopawaSerafimu gha tukire kukwange nodikara dyomudiro munyara dhendi edi gha kwatire notjangi kutunda kualtare.

Gha di kundamithire kumuromo wange no gha ningire eshi: Mone shi dikara di dina kundama miromo dhoye murandu ghoye ghuna pu no maharwero ghoye ghana pu kuthigherera.

No na yuvire diywi dyaFumu dina kuninga eshi: yidye sho ni tume? Yidye sho gha kare thitumi thetu? Po na huthure eshi: yame no ni tume.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.              Ps. 138: 1-5. 7-8 R7 v.1

R:

Kughutho wawaengeli ñanyi nimbe dimbo kate kudifumanekero dyoye.

Mbo na kukughu nomutjima wange ghoghuhe, mungirishe dhoye mba na kwimbera Psalemi kate kudito dyoye.

Mbo na fumbera kumbara dhoye dhoKupongoka

R:

Kughutho…

Mbo na fumaneka dina dyoye pamurandu ghoghunongo ghoye nomakurupero ghoye ghokuroruhe wa karitha dina dyoye.

Diyuwa di nethire wa ni yuvire, wa ni tjokedhire no kunipa ngcamu mumudhimu.

R:

Kughutho…

HaFumu wahe hopamuve mbo hana kukughu, ghoNyambi ngeshi hana yuvu mañando ghomukanwa koye. Mbo ha nembera mayira ghaFumu, yoyishi difumanekero dyaFumu ne dikuru.

R:

Kughutho...

Dyoko dyoye dyorudyo ne dyo dina kunikomonona. Nyambi ne yo mbogha ni hurithera! Ghunongo ghoye ghoNyambi wa kuroruhe.

 

SECOND READING

                                                                                   

Thitoya thoghuwadi                                 1 Kor. 15:3-8  

Mumbapira dhokutangadhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinde.

Thinu thothikuru thi na mu tongwerire no thi na wanine me karo ne thino: Kristusi gha fererire maharwero ghetu, thika di ha yitjanga. Aye ha mu vumbekire no mudiyuwa dyoghuhatu, gha vumbukire thika di ha yitjanga. Popo gha hokokire kwaKefasi, munyima kwawadikumi nohawadi. No munyima gha hokokoire karo kwawayendhetu kupiterera mathere kwoko, hamweya hopapawo na hafa. Ene thingi thawo shime hayumi. Munyima gha hokokire kwaJakobusi no munyima kwawapostoli waheya. Paghuhura gha ni hokokerire name karo. Ame ha shamurukire mughunhwere.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation.

Hallelujah.          1 Sam. 3:9 John. 6:68

Kemo ghana kughamba Fumu, yoyishi mupikoye kuna kuyuva. Yowe wa kara noñando dhomoyo.

Hallelujah.

 

Evangelium       

                                                                Luk. 5:1-11

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Hathighire yoyihe no ha mu kuthire

Mudiyuwa dimwe, apa ghemanine Jesusi kurungengera rodikuviya dyaGenesareti, no hamu ha pokanine eshi ha ka yuve ñando dhaNyambi,

Ko kumona kwendi mato mawadi ghana thekama mudiya. Harukwata thi wo ne pakuyogha makwe oku hana kanduka mumato.

Ha perama Jesusi muwato ghumweya, oghu wato ne waSimoni. Ko kumutongwera kwendi eshi gha thekure kamana. Pa kuyenda gha ka hungumane muwato, kokutanga kwendi kuhonga mbunga.

Apa gha manine kuhongagha ningire kwaSimoni eshi: Muruti ghuthiku ghoghuhe tuna nyandera, ene nokamanatemba tuna kwata.Ene kemo pañando dhoye ni na kutegha, karo. No apa gha ha manine kutegha kokuteghura kwawo thi dhodhingi, kate kushana kutjinaghura makwe ghawo. Munyima haravire hayedhawo homuwato na ha wa ghamwene. Nawo heyire nomawato mughuwadi wawo momu gha rowere kukatharagho kothi.

Apa gha yi monine Simon Petrusi gha kuvamine manwi ghandi kughutho waJesusi no gha ningire eshi: Yakunuke kukwange Hekudyange, yoyishi nothiharuri me. Yoyi naye nawahe wa gha hakarire nendi, ha tutukwire kukatharagho kothi edhi ha teghurire.

Karo kemo Jacobusi naJohannesi hana Sebedeghusi, awa ha teghire pofotji naSimoni, nawo hayapire. Ko kuninga Jesusi eshi: wa yapa.

Kutnda kudyarero mbo ghuna teghura hanu.

Apa ha thekire mato mudiya, ha thighire yoyiheya no ha kuthire Jesusi.

Mañando ghaNyambi.

 

SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghoghukwoko noyofotji

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga.                                Jer.17:5-8

Mumbapira dhaMuporofeta Jeremiya.

Mukadikuto mukakukurupera pamunu, Mukakufumana mukakukurupera paFumu.

Kemo ghana kughamba Fumu eshi: mukathikuto mukakukurupera pamunu,mukakufumana mukakukurupera paFumu kutenda yirama yendi ghuhepwe, mutjima wendi ne ghutunde kwaNyambi.

Aye ghana kara yira diputa dyomumamboreya ethi thina kukurera mumuthitu ghonyaranyara mbadi mbo gha mona pa mbo yiya yoyiwa, ene mbo ghana tungu muditunga dyoghukukutu muditunga dyokupira hanu. Mukakufumana mukakukurupera paFumu. Mbo ghana kara yira thitondo thokutapeka kumbdi dhorware no kutapathana midhi dhatho kumbadi kukapupo no mbadi wa kuyapa kumutenya, ene mahako ghatho ne mbadi wa kukihera no mumwaka ghorukukutu mbadi wa kukutera nokuhura temba kushema mbuyo.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.              Ps 1:1-4. 6. R7 Ps 40:5.

R:

Mukaruvigha ne mukakukurupera Nyambi.

 

Mukarivigha mukakudhira kuyendaghura mundhira dhawakakudhira kutawa mwaNyambi no kwimana temba mundhira dhawayiharuri no kuhungumana temba padikandero dyawakakushwahura hanu. Ene yimenyamenya yendi ne muragho waFumu no kuvuruka muragho wendi kehe diyuwa.

R:

Mukaruvigha…

Mbo ghana na kara yira thitondo thokutapeka kukapupo, tho kutapa mbuyo dhatho paruvedhe no mahako ghatho ne mbadi wa kukutera no yoyihe yokutenda yene pawangu-wangu.

R:

Mukaruvigha…

Mbadi dyohakara hakakudhira kukarera Nyambi ha kara yira yitjoro yokupunga nomupepo.

R:

Mukaruvigha…

Yoyi Nyambi ne gha dimuka ndhira dhawahunga ene ndhira dhawakakudhira kumukarera mbo dhina dhingunuka.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.                          1Kor 15:12, 16-20 

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawaKorinde.

Ngeshi ha tu yuvitha eshi Kristusi ne gha vumbukire mwawafu. Ngepi di ha tu kona kughayara hamweya hopapenu eshi, mbadiko muvumbukero wawafu. Ngeshi ha tumuna naKristusi naye mbadi gha tumukire. Karo no  ngo wahe wa ha fire mwaKristusi, ngo ha yongara. Ngeshi ngo tu kurupere mumoyo ghuno waKristusi, ngo ñanyi tu nyande thikuma kupiterera waheya. Ene pano, Kristusi ne ghapwa kutumuna mwawafu, no yomukakutanga mwawafu.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation.

Hallelujah.                 2 Tim. 1:10b.

Haleluya Mukomononi wetu Jesusi Kristusi ghawithire kufa no gha retire moyo kuthishe paEvangelium.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                            

                                                                Luk. 6:17; 20-25

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Munyima ko kushuruka nawo kudirundu, no ha kemanine padyango dyokudyatama, apa dya karire dikuta dyawakathishongero wendi, nombunga dhomuJudeya yomuhe, nakaJerusalema, nawakamukunda waTirusi naSidoni, mwa shwayire hanu hohengi.

Ko kukambura Jesusi meho ghendi pawakathishongero wendi ghuninga eshi: “Mwakaruvigha mwe mwahepwe, Yoyi wenu ghutungi waNyambi.”

Mwakaruvigha mwe mwakakufa ndhara, yoyi mbo mu nekuta.

Mwakaruvigha mwe muna kudira, yoyi mbo muna heka-heka.

Mwaka ruvigha ngeshi hamu dhimbi hanu no ngeshi mbadi hahna kumudimuka no kumushwahura no kundhanya mene ghenu yira thinu thothimango mudina dya mwana munu.

Mu shamberere kudiyuwa di no mushambe kuyiyumbaghuka yoyi ndjambi dhenu dhikuru mudiwiru.

Hakerekandongo wawo kemo dya tendangire roruhe nawaporofeta.

Ene mutokote mwatungu yoyi mwayongaritha yipara yenu yoyiwa.

Yitokota yina taterera mwawakakwikuta yoyishi mbo muna fu ndhara.

Mutokote mwakakuheka-heka, yoyishi mbo muna kudhekera nokudira.

Mu tokote mwe hana kukugha hanu, yoyishi hakerekandongo wawo dya tendire kwawaporofeta hombango.

Mañando ghoEvangelium.

 

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundah ghoghukokwo noghuwadi.

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                               1 Sam. 26:2; 7-9; 12-13; 22-23 

Mumbapira dhokutanga dhaSamuel.

Nyambi ne gha kutapire munyara dhange, ene mbadi na hakire kughonyonona nyara dhange.

Gha kuroghithire Saulu no gha yendire kumamboreya Sifa, no gha yendire noharume mayovi mahatu awa ha tororire  muIsragheli eshi haka shane Davita mumamboreya ghaSir.

Apa gha ka kumine Davita naAbisai kwawamashurundate, gha ka wanine Saulu ghana rara muditemba nodighonga dyendi kumutwi dina pu kushisha mumuve oku Ahner nawamashurundate ne hana mudhingi. Abisai ne kokutongwera Davita eshi: Dyarero ne ghana kupa Nyambi munyathi ghoye munyara dhoye, mu ni pe ni mutwe nodighonga dyendi eshi namuhukera karo roghuwadi.

Ene Davita ne gha mu tongwerire Abisai eshi: Wa mu pagha, yoyishi oyu gho kupumura yu gha wetha Fumu mbo ghana mu humbitha. Gha shimbire Davita dighonga  nokandimbe kumutwi wa Saulu, no ha yendire oku mbadi hana wa mono munu nokupinduka temba yoyishi waheya hararire muturo yoyi hapwererire muturo twaNyambi.

Davita gha yendire thambo diya kokayenda no gha kemanine padirundu ene dyango di dya karire pakatji kawo ne dikuru.

Gho gha huthire Davita eshi: ‘dighonga dyaFumu ne dino; gheye po ghofotji ghopawanyathi na ghadidhimbe.’

Ene Nyambi ne gha tapa kwakeheyu ghuhungami wendi no makurupero ghendi Nyambi ne gha kutapa dyarero munyara dhange, ene mbadi nahimi eshi ni ghonyonone nyara dhange poyu gha wetha Fumu.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.         Ps.103: 1-4. 8. 10. 12-13. R7 V.8

R:

Fumu gha kara nothiñeke thishokuru.

Kughe Fumu ghomudhimu wange! Yoyihe yi yakara mumwange yikughe dina dyendi dyoKupongoka. Kughe Fumu gho mudhimu wange no wa vuramako eshi ngepi ghuhungami wendi.

R:

Fumu gha kara...

Fumu ghana kuni thigherera maharwero ghange no ghana kwirukitha yikorwa yange yoyihe. Ghana kuni tunditha kumbira no kuni kandadheka noruhakitho nothiñeke.

R:

Fumu gha kara...

Fumu ne mukathiñeke noruhakitho, rupu gha patanga noruhakitho rokuroruhe. Mbadi gha tu mwashweranga popayitenda yetu.

Yira kayenda kodiva kutunda kuditokera, kemo ghana dhongononanga mirandu dhetu.Thikadi ghana feranga wihamu hanendi ñeke, kemo dyo gha feranga naye Nyambi ñeke awa hamu kutekera.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi.                                              1Kor 15:45-49

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawaKorinde.

Kemo yapwa kutjanga karo eshi: ‘Munu ghkutanga Adamu, gha karire munu ghomuyumi.” Adamu ghoghuhura gha pirukire Mupepo ghokuparitha. Mudhimu mbadi wa tanganga kushwagha, yirama ya tanga. Munyima ndani mudhimu. Munu ghokutanga ne kumuve gha tundire. Thika di gha karire munu rukungu kemo dyo mbo ha kara karo hanu rukungu. No thika di gha kara munu ghomudiwiru, kemo karo dya kara hanu homudiwiru. Thika di twa kara thishwi thomunu pamuve, dyo mbo tu kara karo thishwi thomudiwiru.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                Acts 16:14

Mbo namupa muragho ghoghupya eshi: mukuhakathane, thikadi namuhaka, dyo gha kughamba Fumu.

Hallelujah

 

Evangelium.      

                                                                Luk. 6:27-38

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Jesusi gha ghambire kwa wa kathishongero wendi eshi: mutegherere koyino eshi: Mu hake hañore dhenu no mu tende ghunongo kwawakakudhimba.

Mu kandadheke hakakumukuta  no mu raperere hakakumudhimba no hakakumunyandeka. Noyu ghana tumbura thivata thoye thopeghuru, wa mushweneka karo thokwishi.

Kehe yu ghana kukumbera thinu mupe vene; no wa hutha thinu thoye ngeshi ghana thitumbura ghumweya. Mug ha mwene hamweya thika di mwa hima kukughamwena mwathinda.

No  ngeshi ha mu haka awa ha mu haka keho, matumero munye sho mu wane po?

Yoyishi hayiharuri ha haka nawo awa ha wa haka.

Karo ngeshi ha mu tendi ghunongo kwawa ha mu tendera ghunongo, matumero munye sho mu wane po? Hayiharuri kemo ha tendange nawo.

No ngeshi ha mu yadhima manyinga kwawa mwa kurupera eshi mbana gha hutha ne,  thinu munye mbo mu wana po? Hayiharuri nawo hayidhimanga kwawa yihariri eshi, mba yi wa huthere thikadi ha yi wanine. Eyi ne mbadi kemo muhake hañore dhenu no mu wa yadhime mukudhira kuyimuhuthera, ndani po mboyi vura yiruwera yenu. Ho mbo mu kare hana shokuru yoyi ye ne munongo kwawa ka kupira matumero no kwawaringiringi.

Mu kare nothiñeke thika di gha kara wihenu nothiňeke.

Mwa tenda ndhango namwe ngo mbadi mba mu tendera ndhango, namwe ngo mbadi mbo ha mu tetera ndhango. Muthigherere namwe mbo ha mu thigherera. Mu tape namwe mbana yi mu pa.

Nothiyedhekeritho thothiwa thokurikanya mbana thimu pa.

Yoyi thiyedhekeritho thi muna kuyedhekeritha mwe, namwe tho mbo ha mu yedhekeritha.

Mañando ghoEvangelium.

 

EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghoghukwoko noghoghuhatu

 

FIST READING

                                                                                                           

Thitoya thokutanga.                    Sirag 27: 4-7      

Mumbapira dhaEclesiastikusi.

Wa kugha munu oku mbadi ghuna dimuka yighayara yendi.

Pakutjipa notjipa, kuthighara yitjoro peghuru kemo dyo dya kara kemo dyo dya kara didhiro dyomaharwero ghamunu.

Yirughana yamukakumba mapoto gha kara karo nodighano dyokughatumekera thika munu yu gha pwa kuyereka popamaghano ghendi. Makuyuvero ghoyirughana yothitondo ne mbuyo, dyo ya kara yighayara yamunu yomakuyuvero paghunu wendi.

Wa kugha munu oku mbadi ghuna dimuka yighayara yendi yoyishi munu ne gha pwa nga kuyereka.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.               Ps.92:2-3. 13-16. R7 v.2

R:

Eyi ne ghuhunga mu kukugha ghoFumu.

Eyi ne ghuhunga kukugha Fumu no kwimba Psalm padifumanekero dyoye ghoshokuru. Mu kuyuvitha ghunongo ghoye mathiku-thiku nomakurupero ghoye ne ghuthiku.

R:

Ghuhunga…

Ha hungami mbo hana kuru yira kakoma mbo ghana kuru yira thitondo thoPalibanon. Ethi tha pwa kutapeka muTembeli dhaNyambi.

R:

Eyi ne ghuhunga...

 

SECOND READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                                 1 Kor 15:54-58

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwawakaKorinte

No apa mbo yipwa kushupeka mayowero, no ghufu nokupira ghufu ho mbo dhipwe kurikanyitha edhi ha tjangire eshi: “Kufa kuna dhongonoka, mawithero ne ghana kara po.” Kufa, kupi mawithero ghoye ?

Kufa kupi runanga roye?

Runonga rokufa ne maharwero, no maharwero ne ghana wana ngcamu kumuragho.

Ene matumero kwaNyambi eshi: gha tupa mawithero paHekudyetu Jesusi Kristuis.

Kadi wa kukunyunga-nyunga roruhe kuvura muyirughana yaFumu, yoyi mwadimuka eshi: ghutoghora wenu ghoyirughana yokukarera Fumu, mbadi wa nyara-nyara.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation.

Hallelujah.                  Luk. 8:15

Hakaruvigha haka kukunga ñando mumitjima dhawo mwene no pakudhikwata thiwana dhina kureta mbuyo.

hallelujah

 

Evangelium.               

                                                                Luk. 6:39-45

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Ha ghamba karo Jesusi mumaghanekero kukwawo eshi: Mukunga ne kukona kukoka mukunga muyendhendi ndi? Thihongwana mbadi gha kona kukurikanya nathihongwa thendi.

Nye ghuna kumonena kapara komudiho dyamuyendhoye, ene mutambo ghomudiho dyoye mbadi ghuna kughudimuka.

Owe ghuna kudhira kumona mutambo ghomudiho dyoye ngepi di sho ninge kwamuyendhoye eshi: Mundenge,ninge ni kutundithe kapara komudiho dyoye? Ghomukadifurukero! Shwaghithe tango pakutanga kapara komudiho dyoye, ndani po sho kone kumona thiwana kapara komudiho dyamuyendhoye.

Kadi thitondo thothiwa thokwima mbuyo dhodhimango. No thitondo thothimango temba mbadi thakona kwima mbuyo dhodhiwa. Kehe thitondo hana kuthidimukera kumbuyo dhatho. Kuyitondo yoghuthu mbadi gha kona munu kukokota ko  ñuyu.

No yipumbu yomakona mbadi gha kona kutjora ko mandjembere.

Munu ghomuhunga ghana kuhokora mumutjima wendi ghushwi ghoyinu yoyihunga. Noghomumango gha kuhokora mumutjima wendi ghushwi ghoyinu yoyimango.

Yoyishi eyi ya yara mumutjima wendi, ghana kuyishwayitha kanwa.

Mañando ghoEvangelium.

 

 

 

NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghoghukwoko noghoghune

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                                1 King 8:41-43           

Mumbapira dhokutanga dhawaFumu

Mumayuwa gha gha raperere Salomon muTembeli ghuninga eshi: Mu tegherere karo no kwawakamatunga awa ha dhira kukara eshi hakadiko dyaIsragheli no ha tunda kokayenda mudina dyoye, yoyishi mbo  hana yuvu dina dyoye dyodikuru nongcamu dhoye dhokughororoka  ngeshi mbo gheye no kurapera kundhugho dhi.

Na himi kumuyuva mudiwiru mumatungo ghoye  ghokuroruhe, no kutenda yoyihe eyi ha kwithera hakamatunga podigho shi mako ghomahe ghopakaye mba dimuke dina dyoye no kukuyapa yira diko dyoye dyaIsragheli.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                    Ps. 117:1; 2

R:

Mu yende mukaye kokahe no mu ka yuvithe Evangelium.

Mu kughe Nyambi mako ghomahe mumu kughe mwamako ghomahe.

R:

Mu yende mukaye kokahe no mu ka yuvithe Evangelium Yoyishi ghunongo wendi ne ghukuru kukwetu.

R:

Mu yende mukaye kokahe no mu ka yuvithe Evangelium

 

SECOND READING

                                                                                   

Thitoya thoghuwadi.    Gal 1:1-2, 6-10         

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaGalesiya.

Paulusi ghomupostoli nawayendhange wahe awa ni di nawo. Ghupostoli wange, mbadi na kughutumera kwawanu. Karo me mbadi munu gha ni paka mo. Ene Jesusi Kristusi naNyambi Wihe oyu gha mu tumine mwawafu. Eyi ne yina ni tetura eshi, muna thighi Nyambi oyu gha mwitha pathiñeke thaKristusi no yokutumbura mbudhi dhadhonadho. Mbadi mbudhi dhadhonadho! Ene pohadi hanu hamweya awa ha kuvutura mbudhi dhaKristusi. Awa new o hana kumupaka muthivunganyi. Keho ngambi ha kare yofotji ghopapetu, ngambi muengeli ghokushuruka mudiwiru, gha mu yuvithe mbudhi dhi dhadhira kurikanya nombudhi dhi twa yuvitha twe – ñutwa dhaNyambi, mbo dhina muwana! Atwe ne kare-kare twa yighambire, ho na kuyihukuruka me karo pano: Eshi ngeshi ghumweya ha mu yuvitha mbudhi dhi dha dhira kurikanya no dhi mwa wana – ñutwa dhaNyambi mbo dhina mu wana! Eyi na kuyighamba me yin e, kushenga na kukushenga kwawanu ndi, endi kwaNyambi? Amen e nane kuyereka na kukuyereka ni wane dikuto kwawanu ndi? Ene ngeshi ngo ni shane shime dikuto kwawanu, ngo mbadi yame mukareri waKristusi.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                 Jn.1:14.12

Mutambure noghuturumuthi mbudhi dhokutapeka edhi dhina kumughamwena.

Hallelujah

 

Evangelium.      

                                                                Luk. 7:1-10

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Apa gha manine Jesusi kuyuvitha mañando ghendi kumbunga, ko kuyenda kwendi kuKafarnaghumu. Nyambi gha karire nomupikendi yu gha kuruperire. Mupika yu gha korwire no gha shanine kufa.

Nyambi gha yuvire yaJesusi no gha tumine manduna ghawaJuda kukwendi, ha mu kumbere eshi gheye no gherukithe mupikendi.

Pa kukuma hamanduna kwaJesusi ha mu kandererire eshi: Kukwendi ne ya rikanya eshi ghu yi mutendere. Yoyishi gha ha ka diko dyetu no gha tu tenderire masinagoge kumahimeno ghendi.

Kutunda po ha yendi Jesusi pofotji nawo. Kughutho ghokukokera Jesusi kundhugho kokutuma Nyambi ha mu tongwere Fumu wa kutwamitha, amen e mbadi na fumana eshi owe ne wingene mundhugho dhange. Yon a dhiri kukufumaneka nothinda kuyenda kukoye.

Ghambe ñando vene, namupikange ghana kwiruka.

Ame nothinda na kara nokatughuru ghokwishi dhomuragho no na kara nawashurundate kwishi dhange. Oyu na kutongwera eshi yende! Naye ghana kuyenda; no kwaghumweya eshi Wiye! Naye ghana kwiya.

Kwa mupikange na kuninga eshi: tende thi! Naye ghana kuthitenda. Apa gha yi yuvire yi Jesusi naye gha tetukire. Ha tetuka kwendi kwawanu wa ha mu huthire munyima no gha ningire eshi: Kutongwera nakumutongwera mwe eshi: no muIsragheli temba mbadi namonine munu ghomatawero yira yu.

Apa ha hukire hayitumi kudighumbo, ka mu wana mupika ne ndjewa-ndjewa vene gha neruka.

Mañando ghoEvangelium.

 

TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                                 1 King 17:17-24        

Mumbapira dhokutanga dhawaFumu

Mone shi mwanoye ne kuna kupara.

Mumayuwa gha gha korwire mwana mukamadi yu gha karire thinda shandhugho gha thathire thikuma kate wa mu tundire muñu.

Gho gha ningire mukamadi kwaEliya eshi: Nye sho ni tende noye ghomukaNyambi! Owe ne ghu neya kukwange ghu ni retere ghuyi wange muyighayara no kupagha mwanange. Ene ye ne ghamuhuthire eshi: mu ni pe me mwanoye.

Gha mutumburire nodikuto no gha mu twarire mundhugho dhokuwiru dhi gha tungire, no gha ka mu rangekire paghudidi wendi. Ghethire Nyambi ghuninga eshi: Hekudyange ghoNyambi wange, yowe ghu neya kuno mudidhi ni di nendi eshi no paghe mwanendi ghu rete dihudhi kenge ndi? Po gha ku ghonywene ruhatu ghuninga shi: Nyambi ghoHekudyange ninge ghu mu hukere mudhimu wendi no mwanuke.

Fumu ne gha mu yuvire Elia no mudhimu wamwanuke new a hukire mumwendi.

Po gha ka mu huthere Eliya mwanuke yu ka mu tunditha kungonda dhokuwiru no kumutwara kwanyina; gho gha ningire Eliya kwanyina eshi: Mone mwanoye ne kuna kupara. Gho gha ningire mukamadi kwaElia eshi: Na yi dimuka keho eshi owe ne ghomuka Nyambi no eshi ñando dhaNyambi ne dhoghushemwa mukanwa koye.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                Ps.30:2; 5-6; 11-12; 13b

R:

Mbona kukughu ghoFumu yoyishi wa ni parithire tegherere.

Na kudirera mbatero ghoNyambi ghoHekudyetu no wa nirukithire.

Hekudyetu yowe wa tundithire mudhimu wange muyifa wa parithire mudhimu wange. Kwawa ha pokanine mudikorokoro

R;

Mbo na…

Mwimbe no mumu kughe Nyambi wenu mwanu wendi mwahe homakurupero. Ghupata wendi ne wa kuruvedhe  vene kokapu ene ghuhunga wendi ne wakuroruheya. Ghu ni yuvere ghoNyambi no ni fere ñeke, ghoNyambi ni karere muvateri. Nyambi ghoHekudyetu mbo na kukughu kuroruheya.

 

SECOND READING

                                                                                   

Thitoya thoghuwadi.                                           Gal 1; 11-19  

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaGalesiya

Eyi mwa kona kuyidimuka thiwana, mwayendhange: Mbudhi dhina yuvitha, mbadi dha tunda kwawanu. Name karo mbadi na dhi wana kwamunu endi ni dhi kuhonge kwamunu. Ene Jesusi Kristusi, yo gha dhi nip ire muyihokora. Amwe ne mwayuva kare yoghuyi wange, apa na kundamine kuyihonga yothiJuda. Na kutha-kuthire ngirishe dhaNyambi no na yerekire eshi, ni dhi hanyaghure po. Keho muyihonga yawaJuda, na pitererire hange mumoyo wange. Yoyishi na karire mughutoghoro gho ghuthuta, oghu wa wanine muyithimwetwedha yawakerekandongo wange. Ene Nyambi gha ni pongwerire kukwendi, kughutho ghomushamurukero wange. No gha nithire muthiñeke thendi. Apa gha ni rikanyithire mughuhunga wendi, Pa kunihokwera Mwanendi eshi ni yuvithe hahayidena, mbudhi dhokukwendi. Ene mbadi na yendire wangu kwawanu eshi, ni ka shane dighano. Ngambi kuJerusalema kwawa ha karire hapostoli kughutho wange, mbadi na yendire ko, ho na hukire kuDamaskusi. Munyima dho myaka dhihatu, po na yendire kuJerusalema ni kakudimuke naKefasi. No na ka karire kukwendi yivike yihatu. Hapostoli thingi thawo mbadi na kuwanine nawo, shimwengwa Jakobusi ghomina Fumu.

mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                 2Tim. 1:10

Haleluya Mukomononi wetu Jesusi Kristusi ne gha withire kufa no gha retire moyo kuthishe paEvangelium.

Hallelujah.

 

Evangelium.      

                                                                Luk. 7:11-17

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Kapupi kamanana pakumana yi, ko kuyenda Jesusi kudighumbo dyodina Naghini.

Hakathishongero wendi nombunga dhodhihe dhawanu dha yendire nendi. Apa gha kumine pepi no dikorogho dyodighumbo, ha mono kwendi Fumu ghana kushwayitha eshi ha ka mu vumbeke.

Aye ne yombedi ñomba wamudidhi. Thingi thagho hakadighumbo di ha yendire nendi pofotji. Apa gha mu monine Fumu gha mu dhekerire ñeke thikuma no gha ningire kukwendi eshi: Wadira! Ko kuhenya kwendi gha kwate kuthirongo. Hakakushimba hemanine no gha ningire ye eshi: Mungaghu kunakukutongwera eshi tumuke! Ko kukotoka mufu no gha tangire kughamba.

Jesusi gha mu neghedha kwanyina. Waheya hatetukire no ha kughire Nyambi ghuninga eshi: Muporofeta ghana kuhokora pakatji ketu, naNyambi ghana thetuka diko dyendi.

Thihokoka thi tha pupanine muJudeya yo muhe no muyiko yoyiheya yomumukunda ghu.

Mañando ghoEvangelium.

 

ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi noshundaha ghokutanga.

 

FIRST READING

                                                                       

Thitoya thokutanga.                                2 Sam. 12:7-10. 13

Mumbapira dhoghuwadi dhaSamuel.

Gho gha ningire Natan kwaDavita eshi: Kemo ghana kuninga Fumu Nyambi Isragheli: Na kuwethire ghukare Fumu waIsraeli, na kuparithire ghukare munyara dhaSaulu no na kupa ndhugho dhaFumu ghoye no hamuna fumu ghoye mudira dyoye, na kupire ndhugho dhaIsragheli naJuda no ngo ya karire ghupu, ngo na kuwedhere ko. Nye ghuna shamwena ñando dhaNyambi pakutenda yokupira ghuhunga mumeho ghendi?

Uria ghomuHetites ghuna mukono nothimende, nomukamadi wendi ne ghuna mutumbura gha kare ghoye apa ghuna pagha katughuru wendi nothimende.

No mbadi mbo thitunda thimende thi kundhugho dhoye, yoyishi ghuna nishamuna pakushimba mukamadi waUria ghomuHetites gha kare mukamadi ghoye.

Po gha ningere Davita kwaNathan eshi na harura kughutho waNyambi! Gho gha ningire Nathan kwaDavita eshi kemo gha kuthigherera Nyambi maharwero ghoye mbadi mbo fa.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.               Ps.32:1-2. 5. 7. 11. R7 v.5

R:

Ghuni thigherere Nyambi ghuyi ghomaharwero ghanga.

Mukaruvigha mu ka kupwa kuthigherera maharwero ghendi.

Gho kuhoreka maharwero ghendi. Mukaruvigha mukakudhira kumupakera Fumu maharwero ghendi no mukakupira mudhimu wendi yishewe.

R:

Ghuni thigherere...

Maharwero ghange na gha kuhorekire, no ghuyi wange ne mbadi na ghu kuhorekire. Na ningire eshi na himi kukwera ghushinyi wange kwaNyambi. Owe ne yowe mondo ghange, yowe wa nundekanga pakuyapa ghuna ni dhingi no membo ghomawa ghomashutukero. Shogherere mwaFumu no shogherer, mwahungami.

 

SECOND READING

                                                                       

Thitoya thoghuwadi.                                          Gal. 2:16. 19-21

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaGalasiye.

Ngambi kemo twa dimuka eshi: munu ne mbadi gha wana ghuhunga pakukoneka muragho. Ene pakutawa mwaJesusi Kristusi pithendi. Karo twa wanine matawero pa Jesusi Kristusi. No dyotwa wanine ghuhunga pamatawero ghetu mwaKristusi. Ene mbadi pakukoneka muragho.

Yoyishi mukukoneka muragho mbadiko munu yu ghokuwana ghuhunga. Ngeshi muyishana yetu mwaJesusi ya kara eshi natwe karo twayiharuri. Eyi kuninga yina kuninga eshi: Kristusi ne gha kara muthirughana thomaharwero ghwndi? Mbadi kemo! Ene ngeshi ghani tundithapo yitura po yomuragho nokuyitura po kara

Na kutendi nothinda mureyi muragho. Ene kukwange amen e  pamuragho eshi: ni kone kuparera Nyambi: Ame ne pofotji naJesusi Kristusi ha ni pamarerire.

Pañanyi-ñanyi mbadi yame shime na kupara. Kristusi yo ghana kupara mumwange. Moyo ghuna kupara pano, mumatawero gho kwa mwana Nyambi na kupara, oyu gha ni neghedhire ruhakitho rwendi rokukwange, apa gha tapire moyo wendi kukwange.

Ame mbadi nakumwagha ñeke dhaNyambi. Ngeshi ha wanena ghuhunga munu pamuragho, eyi ngo kuna kuninga eshi, Kristusi ne nyara-nyara ghafire.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.            

Yame Ndhira, Ghushemwa noMoyo, dyo ghana kughamba Fumu; noyofotji temba ghokukona gheye kwaTate shimengwa kungenena mumwange.

Hallelujah

 

Evangelium.      

                                                                                      Luk.7:36-50

Marund werero ghoyitjanga yaLukasi.

Ghumweya ghopawaFarasayi, gha mwithire eshi na gha dye kukwendi. Hengena mundhugho dhamuFarasayi no gha hungumanine kuthidyero.

Mukamadi ghumweya gho mudighumbo ghothiharuri, gha yuvire eshi ye ne mundhugho dhamuFarasayi gha di kuthidyero ko kudhamunakwendi kawero nothende, no gha yendire gha ka mukunyumane kumapadhi ghaJesusi kate ghotire mapadhi gha ghendi kumahodhi ghomukamadi.

Munyima kokukuyura mapadhi ghendi nohuki dhendi no gha ghancumitire no ku gha wetha nothende, Apa gha yi monine muFarasayi yu gha mu raghire gha kwipure thinda: Ngeshi ngo muporofeta ye ne ngo ghana yidimuka eshi yidye nomukamadi munye yu ghana mukundama yoyi thiharuri yu.

Ene Jesusi gha ghambire nendi no gha ningire eshi: Simoni na kara nothinu thokukutongwera. Ko kuhutha kwendi eshi, muruti ghambe ngenyu.

Ko kuninga Jesusi hanu hawadi ha karire mumurandu kwamuyadhimi ghomanyinga. Ghumweya ghayadhimine marandi mathere kwoko  naghumweya makumi kwoko. Ene yoyishi hapirire yokuruwera, ko kudhimitha kwendi mirandu dhawahe hawadi.

Yidye po gho papagho oyu sho gha muhake kupiterera?

Simoni gha huthire eshi: Amen a kuninga eshi yoyo ghana thigherera manyinga ghomengi. Mahuthero ghoye ne mahunga thikuma, Ame wa Jesusi.

Ko kupiruka wkendi kwamukamadi no gha tongwerire Simoni eshi:Ghuna mumono yu mukamadi ndi? Amen e mundhugho dhoye ni neya, ene mbadi ghuna nipa meyu ghokumapadhi ghange, gha ye ne ghana yuritha mapadhi ghange nomahodhi ghendi no ghana gha kuyura nohuki dhendi.

Kuncumita mbadi ghuna nincumita aye kutunda pa ghanengena muno , mbadi ghana huru kuncumita mapadhi ghange,

Mutwi wange mbadi ghuna ghuwetha nomaghadhi; eye ghana wetha mapadhi ghange nothende.

Yon a kukutongwera eshi maharwero ghendi ghomengi ghana pu kuthigherera yoyishi ghana kara noruhakitho rorukuru ene yu ghana thigherera ghumbiru, ghana kara noruhakitho rorumbiru.

Kokuninga Jesusi kwamukamadi eshi:Maharwero ghoye ghana pu kuthigherera. Ko kughambathana wa ha karire kuthidyero eshi:Murume munye yu, ghokukona kuthigherera maharwero thinda? Jesusi gha ningire vene kwamukamadi eshi: Maharwero ghoye ghana kughamwena. Yende muthiraro.

Mañando ghoEvangelium. 

 

TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi noghoghuwadi.

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                                    Zaka.12:10-11

Mumbapira  dhaMuporofeta Zakariya.

Mbo na tapa kundhugho dhaDavita no hanu homuJerusalema Mupepo ghothiñeke no mbo hana ni mono oyu ha twire no mbo hana tokota kukwendi thikuma muJerusalema kutokota thika kenge di gha tokota munu kwamwanendi ghopithendi ghombedi.

Mudiyuwa di mbo thina kara thidiro thothikuru muJerusalema, yira yitokota yaHadad Rimon muturamba twaMegido

mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.              Ps. 63:2-6. 8-9. R7 v.2

R:

Mudhimu wange kukoye ghuna kurura ghoHekudyetu.

GhoNyambi owe ne yowe ghoNyambi wange, Yowe na kushana mudhimu wange ne kuna kukurura nonyama dhange kuna kukurura muno muditunga dyorukukutu mbadimo meyu.

R:

Mudhimu wange...

Dyo na kumonine ghupongoki ghoye ngcamu nodifumanekero dyoye. Yoyishi ghunongo ghoye wa pita moyo miromo dhange dhina kukukugha. Dyo mbo mni kukukugha moyo wange ghoghuhe no dina dyoye ne mbo na diyeywe ra panyara dhange.

R:

Mudhimu wange...

Yoyishi we ne yowe wa kariremo mbo na shamberera mumvure gha mañando ghoye.

 

SECOND READING.

Thitoya Thoghuwadi.                                        Gal.3:26-29

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwakaGalasiye.

Amwe mwahe mwa pwe kuyogha, mwakupakerera naJesusi

Pamatawero ghomwaKristusi Jesusi, mwa kara ñanyi-ñanyi mwahe mwana Nyambi. Yoyishi, amwe mwahe mwa kupakerera padiyoghero pofotji naKristusi. Ypra murandu yi endi we ne ghomuJuda endi ghoMuhirika, ghomupika endi ghokukahoro, ghomurume endi ghomukamadi: mwaKristusi ne mwahe mwayofotji. Ene ngeshi mwakaKristusi, namwe karo mwanahoka waAbrahamu no hayori thika maturekero ghaNyambi

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                 Jn.14:6

Ha mu hutha Jesusi eshi yame ndhira noghushemwa nomoyo.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                             Luk. 9:18-24

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Parumweya gha karire Jesusi pithendi mukurapera, nawakathishongero wendi ha karire nendi pofotji. Ko kuwepura kwendi eshi ngepi di hana kuninga hanu eshi yama dye?

Awo ha mu huthire eshi Johanesi ghomukadiyoghero, hamweya karo eshi Eliya hamweya karo eshi Muporofete ghopakare-kare yo gha vumbuka. Amwe ne dyo hepurire ngepi di muna kuninga, eshi yame dye?

Ko kuninga Petrusi eshi yowe mukakupwe kuwetha waNyambi.

Munyima ha wa koñomeka Jesusi gha wa shinge eshi, mbadi ha kona kuyitongora kwawanu. Yoyi gha ningire eshi mwana munu ghana kunyanda thikuma, kwawamayami nokwawapristeri hohakuru nokwawakamarukwaro pakumuyandja. Mbana mu pagha nomudiyuwa dyoghuhatu mbo ghana vumbuka karo.

Ho gha ningire kwawahe eshi: Ngeshi ghumwe ghana haka kunikutha, gha kufupipithe thinda no gha shimbe thikushe thendi kehe diyuwa no gha ni kuthe. Yoyishi yomuhe oyu ghana kukunga moyo wendi, mbo ghuna yongara, noyu ghana kuyongaritha moyo wendi kumahimeno ghange  mbo ghana mu kungu.

Mañando ghoEvangelium.

 

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi noghoghuhatu.

 

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya thokutanga.                                  1 King 19:16. 19-21

Mumbapira dhokutanga dhawaFumu

 Elisa ne ghemanine no gha kuthire Eliya.

Elisa mwana Shaphat, ghokutunda mwa Abel Mehola, yo wa kuwetha gha kare muporofeta mudyango dyoye.

Gha yendire no ghaka wanine Elisa mwana Shaphat ku ye ne kuna kupurura nothipani thomapuru dikumi nomawadi kughutho wendi naye thinda yo gha karire kuthipani  thodikumi nomapuru mawadi Elisa ne gha mu piterere no gha vukumene mwaye.

Po gha thighere mapuru no kuyenda munyima dhaEliya no gha ningire eshi tongo nincumite tate nanawe: ndani po ni kukuthe.

Po gha mu hutherire eshi: Heke nye nane na kutendi? Gha pirukire munyima dhendi no gha shimbire mapuru gha gha paghe no yikokitha yomapuru yo gha terekithire nyama no kumutapera kwawanu  ha dire  no gha manine gha kuthu kwendi Eliya no gha mu karerire.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                    Ps. 16 1-2. 5. 7-11. R7 v.5

R;

GhoFumu ne ghodyemba dyoyipinga yange no dyokopi wange.

Mbo na kughu Nyambi oyu gha ni pire dighano. Na mu neghanga kehe pono Fumu kughutho wange yoyi gha kara kurudyo rwange yo mbo ni dhira kupundaghuka.

 

R:

GhoFumu...

Yo na kushamberera mutjima wange nodikuto dyange kuna kushamberera nadyo karo yirama yange ne mbo yina kara nayo muthiraro, Yoyishi e ne mbadi mbo tapa mudhimu wange kuyifa noyu wa haka ne mbadi mbo mu mwashura noyifa yokaye.

R:

GhoFumu...

Owe ňanyi mbo ni neghedhe ndhira dhomoyo, yikutitha yo thiraro ne ya kara kughutho ghoye  noruhakitho ne rwakara kurudyo roye kuroruheya.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi.                                          Gal.5:1 13-18

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaGalesiye

Kristusi gha tu shuturire eshi tu kare horo dhoshemwa. Mu tanare keho  muhoro dhi no mbadi ha kona kumuthineneka karo eshi, mu kare kwishi dhodjoko dhoghupika. Amwe mwayendhange amwe mwapwa kwitha kuhoro. Mwapemukitha horo dhenu pakutenda ghuyi. Ene mukere pofotji muruhakitho. Miragho dhodhihe ha dhi paka mumuragho ghofotji ghuno eshi hakemuyendhoye thikadi wakuhaka ghothinda.” Ene mwe mukuhumaghure no mukupayaghure mwathinda. Mutakamithe eshi mwakumanitherera po. Eyi na kuninga ne yino: Eshi muninge yipara yenu gha yiraghure Mupepo waNyambi ndani po mbo mudhira kutawa kuyirumbera yenu yoyirama eyi yarumbera yirama yetu, yakutjaka no wahima Mupepo. No yi wahima Mupepo yakutjaka no yi yarumbera yirama. Yinu yiwadi yi ne pofotji, yodigho, mbadi mwakona kutenda thika di mwahima ene amwe, ngeshi Mupepo ghuna kumupiteritha, mbadi mudi shime kwishi dho muragho.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation.

Hallelujah.                  1 Sam 3:9; Jn 6:68

Ghambe Fumu mupikoye kuna: ghadi nombudhi dhomoyo ghororuheya.

Hallelujah.         

 

Evangelium.                                            Luk. 9:51-62 

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi

Apa gha henyine mayuwa ghokumudhineka Jesusi kudiwiru, gha himine ruyendo rokuJerusalema, no gha tumine hakamushongwe kughutho. Nawo hafungurukire no ha yendire  kudighumbo dyawakaSamaritane, ha ka mu temdere mwara. Ene wa hatungire mo mbadi ha himine kumutambura, yoyi gha karire muruyendo rokuJerusalema.

Pakuyimona hakathishongero wendi haJocobusi naJohannesi, ha ningire eshi ghuna haka eshi tukumbere mudiro mudiwiru no ghu wa hanyaghurepo ndi? Ene Jesusi gha pindukire no gha wa tughumukerire.

Popo ko kushimburura ruyendo rwawo ha yende kumaghumbo ghamweya.

Shime gha karera mudhira kokuninga ghumwaya kukwendi eshi;

Amen e nakukutha kokuhe ku sho yende.

Hambwawa ha kara nomakwina ghawo yinyunyi noyitunguru yayo. Ene mwana munu mbadi gha kara no mathateko ghomutwi wendi.

Kwaghumweya gha ningire eshi ni kuthe. Aye gha ningire eshi Fumu nithiye tango nika vumbeke tate. Jesusi gha mu huthire eshi thiye hafu ha vumbeke hafu wawo owe ne yende ghuka yuvithe ghuFumu waNyambi.

Ghumweya naye karo eshi ñanyi ni kukuthe Fumu, ene nithighe tango nikarumerithe hapange kudighumbo. Ko kuninga Jesusi eshi gho kupumura dyoko dyendi kuthikekere, no kuthetadhoka munyima eshi nye yi yi di mo, gha fumane ghuFumu waNyambi.

Mañando ghoEvangelium

 

FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi noghoghughune.

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga.                             Jes .66:10-14                                   

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Mum one ame kuna kumutongwera thiraro yira rware.

Mu shamberere pofotji naJerusalema mwahe amwe mwamuhaka!

Mu shamberer mwahe mwe mwa tokotire kukwendi. Podigho eshi mwikute muyidi ghoyishambereritha mu shamberere mukumwaghamwagha kendi.

Thika dig ha shambereritha nyina mumwendi kemo dyo na kushambereritha name.

No mbo muna pu kushambereritha. Mbo muna yimono no mbo muna shamberera, noyishokora yenu ne mbo yina kuru yira muhonyi ghoghupya, no po mbo dhi hokoka nyara dhaNyambi kwamupikendi.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.Ps. 66:1-7. 16. 20. R7 v.1

R;

Mu shamberer kate kudifumanekero dyaFumu mukaye!

Mu shambereer kate kudikuto dyaFumu mukaye! Mwimbe dikuto dyodina dyendi, mu fumaneke dimbo dyomakughero ghendi. Mu ghambe kate paNyambi ngepi kughuwa ghoyirughana yoye.

R:

Mu shamberere...

Ninge muve ghoghuhe ghu ku karere no kukwimbera maPisalemi kate padikuto dyoye. Mwiye na mu mone yirughana yaFumu Nyambi hana kukugha dina dyoye.

R:

Mu shamberere...

Gha pirurire dikuruvigha di kare ditunga dyorukukutu gha yendire pamapadhi padikuruviya Twa shambererire mumwendi. Gha raghura roruhe nogcamu dhendi no meho ghendi ne kumona yoyihe.

R:

Mu shamberere...

Mwiye na mu tegherere, amwe mwahe mwe mwa yapa Nyambi eyi gha tendire kumudhimu wange. Nyambi ghomatawero oyu gha dhirire kunyatha mandapero ghange noyu gha dhirire kunitunditha ghunongo wendi.

 

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.                                           Gal. 6:14-18

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaGalesiye.

Kukwange ko me yokukufumaneka ne shimengwa yokuthikurushe thaHekudyetu Jesusi Kristusi oyu gha pwire kupamarera pathikurushe no ame ne ni fere kaye.

Yoyishi mwaKristusi gha pakerera Kristusi hakakukeña no ha kakudhira kukeña pofotji.

Awa ha na kudhira kukutha muragho ghothiraro noñeke dhaNyambi mbo yi kare nowo diko dyodihe dyaNyambi.

Kutunda pa pa kara karo yu ghana kuwedherera kumaghukukutu ghange, yoyishi yiwadi eyi yi ni di, yo yina kutapa ghushupi eshi ame nomupika Jesusi Kristusi.

Hekudyetu Jesusi Kristuis ngo gha mu fere ñeke mwayendhange! Amen.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                     Kol.16a-17

Ninge ñando dhaKristusi ngo dhi tunge mumwenu no mu tumere Fumu Nyambi wihe mwaKristusi.

Hallelujah.         

 

Evangelium.                                            Luk.10:1-9

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Munyima dhokengeyo, ko kuneghedha Fumu hamweya makumi kwoko nomawadi, no gha wa tumine hawadi-hawadi, kehe dighumbo no kehe dyango, oku gha himine eshi ko mbo gha yenda. Ko kuninga kwendi kukwagho eshi: Yipokora ne yingi havereki ne hapu. Mu rapere kwaFumu ghoyipokora gha tume havereki kuyipokora yendi.

Mu yende popano ene mu koneke! Amen a kumu tuma yira ndji mumambungu. Mwa shimba kakomani ngambi thikuku ngambi makuha, no mwa petha ruyendo kuyirumeritha.

Mud hi sho mu kenge ne mu ninge eshi: Thiraro mundhugho dhino. Ngeshi mo gha di mukathiraro thiraro thikare papendi.

Ngeshi kadi kemo thiraro thi huke kukwenu. Mwa shagha kundhugho dhimweya no mu runduruke  kudhimweya. Mu kare mo mo. Mu dye no munwe eyi hana wana . Yoyishi muvereki gha rikanya mundjambi dhendi.

Ngeshi ha mu kumu mudighumbo nawo ko kutambura, mu dye eyi hana kumuyumbura.

Mwirukithe haka kukorwa no mu tongwere eshi ghuFumu waNyambi pepi ghu di nenu.

Mañando ghoEvangelium.

 

 

FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi noghoghukwoko

 

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya thokutanga.                  Deut 30: 10-14                                   

Mumbapira dhaDeuteronomi.

Moses gha ghambire no diko no gha ningire shi mbo muna tegherera kudiywi dyaFumu no kukunga miragho dhendi edhi dha pwa kutjanga mumbapira dhomuragho eshi mbo ghuna piruka paNyambi ghoHekudyetu nomutjima ghoye ghoghuhe nomudhimu ghoye ghoghuhe.

Yoyi muragho ghuna kukurawera dyarero, mbadi ghuremu kukoye no mbadi wa ku kara kayenda.

Mbadi shi wamudiwiru eshi ghu ghayare eshi yidye mbo gha dhina ko kuwiru no kayishimba ghayi tu tongwere eshi tuyitende?

Karo mbadi shi yathambo diya dhodikuruviya eshi ghu ghambe shi dye sho gha tu tjinaghane thambo diya no ka tu shimbera eyi tuna yuvu, na tu yi yuve.

Ene ñando pepi thikuma dhidi noye, mukanwa koye nomumutjima ghoye ghu yi tende.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.         Ps. 69:14. 17. 30-31. 33-34. 36-37

R:

Mwakakunyanda mushane Nyambi no mbo dhina para mitjima dhenu.

Ndapero dhange kukoye  ghoNyambi ghoHekudyetu muruvedhe rothiñeke  ni yuvere mughunongo ghoye no makuruperitho ghomakomweneno ghoye. Ni yuvere ghoNyambi yoyishi ghunongo ghoye ne ghuhunga nipe ghukuru ghothiñeke thoye.

R:

Hakakunyanda…

Ame ne no mukakunyanda ninge maghamweno ghoye gha ni kunge ghoNyambi. Na shana kukugha Fumu Nyambi wange nodimbo no kumupupanitha no matumero.

R:

Hakakunyanda…

Ngeshi mba yi mone hakakunyanda mbana shamberera, amwe mu na kushana Nyambi ninge dhipare mutjima dhenu. Yoyishi Nyambi ne mbo ghana komonona Siyoni no mbara dhaJuda. No hanahoka wamupikendi mbo hana yi pingi no ruhakitho rodina dyendi ne mbo runa kara mo.

 

SECOND READING

                                                                                    Kol.1:15-20

Thitoya thoghuwadi.                      

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawaka Kolose.

Yinu yoyihe ne mumwendi no papendi ya pwa kuvareka

Mwana ne thishwi thaNyambi, thaNyambi ghokudhira kumona. Mwana ne yomutango ho ha piterera yivareka yoyihe papendi gha varekire Nyambi yoyihe yomudiwiru no yo pamuve: Yoyihe yo kumona no yo yihe yokudhira kumona, no mapuna ghawaengeli na waraghuri nawakamakuto nomangcamu ghomahe. Yoyiheya yap wire kuvareka Papendi no Kukwendi. Kughutho gho yoyihe, aye ku poghadi noPapendi yatanarera yoyihe aye ne yo mutwi gho yipo yonkrishe. Aye yo matunderero gho yinu yi, aye ne yomutango, yofotji yu gha vumbukire mwawafu, kemo dyo gha tanga kutumbura dyango dyodihe. Nyambi gha ningire eshi ghukare ghuyara ghoghuhe mumwendi no moshoghakare makushemwithaneno nendi. Pa manyinga gha mwanendi ghopathikushe, po gha pakerire thiraro, papendi ghakushemwithanithire yoyihe yo pamuve no yomudiwiru. 

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.

Ni pe yighayara ghoNyambi eshi ni kwate muragho ghoye. Hallelujah.

 

 

Evangelium.                         

                                                                Luk.10:25-37

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Yidye mu kamapara ghumbo wange.

Pa karire mukamuragho oyu gha shanine kwipura Jesusi nomepwero ghomakukutu.

Hemana kwendi no ghepurire eshi: Muruti, nye sho nitende kukuwana moyo ghoghuheya?

Ko kumuhutha Jesusi eshi nye hatjanga mumuragho?

Ngepi wa toyamo? Aye gha huthire eshi ghuhake Nyambi Fumu ghoye nomutjima ghoye ghoghuhe nomudhimu ghoye ghoghuhe nongcamu dhoye dhodhihe no kara eshi ghuhake muyedhoye thika kenge di wa kuhaka ghothinda.

Ame waJesusi eshi ghuhunga ghuna hutha. Tende nowe kemo no mbo ghuna wana moyo ghororuheya.

Aye gha himine kudimuka ghushemwa wendi thinda no ghepurire kwaJesusi eshi: Yidye ne muyendhange? Ko kuhenya Jesusi gha mutongwere eshi, apa gha tundire murume diyuwa dimweya muJerusalema gha yende muJeriko, pakatji kokumumbandukera hakamukungu. Gho ha mu yenguvurire kokumuthigha thiheha no ha mu pumurire kate kushana kufa ko kumuthigha oku kuna kupathaghuka ha kayende. Kapupi kamanana ko kwiya naye muPristeri mundhura dhodho, apa gha mu monine ko kuhambuka no gha mu pitererire gha ka yende. Kemo naye muleviti apa gha kumine oadyango dig ha mu monine naye, ko kumupiterera gha ka yende. Ene mukaSamaritane yu gha karire muruyendo, gha mu shwagherire apa gha mu monine gha mu fererireñeke thikuma.

Ko kumuhenyena no gha rambire yitondo no kushasha po vinyu ho gha yi dhingire munyima gha mu heratire pathidhina thendi no gha mu twarire kundhugho dhowagenda gha ku mu korere.

Mudiyuwa dyo kuranda ko gha tumburire tunyina tuwadi no gha tapira kwathinda shandhugho, ho gha mu ningire eshi: Ghu mu korere tango eyi sho yi piterere manyinga ghano, mbo na yi kuruwera apa mbo ni ka huka.

Oyu ha mbadukere hashondoro? Mukamuragho gha huthire eshi: yoyu gha mu fererire ñeke. Ko kumutongwera Jesusi mukamuragho eshi: Yendo no ka tende nowe kemo.

Mañando ghoEvangelium.

 

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi no kwoko noyofotji.

 

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga.                                               Gen.18:1-10

Mumbapira dhaGenesisi (Mashimwero)

 Hekudyanga wa piterera mupikoye.

Mumayuwa gha  hokokire Fumu kwaAbrahamu oku ye Abrahamu ghana hungumana kuthero dhotende kuna kuyota kashe.

Apa gha kapukire meho ghendi ha mono kwendi harume hahatu kughutho wendi. Apa gha wa monine gha wa tjingawera kwendi mumukara gho tende no gha fumberire pamuve.

No gha ningire eshi: Hekudyange ngeshi na wana thiñeke mumeho ghange wa ni piterera. Tango harete meyu ghokuyoghitha mapadhi ghoye rare tango muthitondo. Tango ni kashimbe thimwingwa thoghuroto ghu dye ndani poshopiterere yoyishi yo ghu neyera kwamupikoye.

Ha mu hutha kwawo eshi: Tende thikadi ghuna ghamba.

Yowe wangu mushungwa ghu tende yikuki yoyiwa yoyikuru.

Ha tjira kwendi Abraham kuhambo gha ka kwate namani gha mu tapa kwendi kwamupikendi gha mu paghe.

Ha dhamuna kwendi manhwe ghombofu noghomahendjere no namani yu ha paghire no gha wa twarerire no nawo ne ha dire.

Ha mwipura kwendi eshi: Kupi Sara ghodidhiko dyoye?

Aye ne gha wa huthire eshi: Oya mutende.

Ha ningi Jesusi ku kwendi eshi: mbo neya po karo apa mbo ghu pita po mwaka ghofotji no didhiko dyoye ne mbo ghana wana mwana ghomurumyana. Sara ye ne gha yiyuvire yi mumukara ghotende oghu wa karire munyima dhaJesusi.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.               Ps. 15:2-34-5

R:

Hekudyange yidye ghokwingena muTembeli dhoye.

Yoyu gha kara thiwana no kutenda yoghuhungami no kughamba ghushemwa nomutjima wendi ghoghuhe ghokudhira kuyendaghura noyishewe parudimi rwendi.

R:

Hekudyange...

Ghokudhira kupatitha hayendhendi nokughamba temba yoyiyi kwawayendhendi. Ghokushwahura hokudhira kukutekera Nyambi no kukutekera hakakuyapa Nyambi.

 

SECOND READING

 

Thitoya thoghuwadi.                                          Kol. 1:24-28

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawaka Kolose.

Ame ne na hafa pakunyandera mumwenu: Muyinyanda yange yopayirama ame kuna kunyandera mukurikanyitha eyi ya thighara ko kuyinyanda yaKristusi yoyi yirama yendi ne dhoNkirishe. Thirughana thine kwa thi ni pa mumwendi ni mu yuvithe mbudhi dhoyishamberera. Thihoreka thin e kwa thi horekire pakutanga karo popano pañanyi-ñanyi po ghana kuthihokora kwawapongoki wendi. Nyambi ne gha hakire kuwahokwera thihoreka thi eshi  papi tha hura. Thihoreka thi eshi Nyambi ne MwaKristusi gha kara kuninga eshi amwe mbo muna kapinga ghutungi waNyambi.

Kristusi ne yogha na tuhongithanga. Atwe ne kutjokedha kehe munu no kuyuvitha momu twa dimukera kuhokora munu paghukenu kurupara rwaNyambi gha rikanye mo mwaKristusi.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                 Mat.4:4

Munu mbadi wa kupara ghuroto keho ene kehe ñando edhi dhina kutunda mukanwa kaNyambi.

Hallelujah.

 

Evangelium.        

                                                                Luk.10:38-42

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Muruyendo rwawo gha kumine Jesusi kudighumbo dimweya, omu gha karire mukamadi Martha oyu gha mu tumburire gha kare mugenda wendi.

Aye gha karire na minendi Maria oyu gha hungumanine kumapadhi ghaFumu nig ha teghererire kumañando ghendi.

Martha ne pakushatana gha royithe yoyihe. Ko kwiya Martha gha wemanene no gha ningire eshi; Fumu mbadi ghuna kuyitokotera eshi minange ne ghana nit hi hi ni rughane pithange ndi?  Mu tongwere nagha ni ghamwene. Fumu gha mu huthire eshi: Martha, Marth owe ghuna kutokomena no kukudhekera kuyinu yoyingi.

Ene thinu thofotji ne thotho kunyanda po. Mria ne ghana tororapo thinu thothiwa thoshemwa, no mbadiko yu mbo gha thi mu kungura.

Mañando ghoEvangelium.

 

SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi no kwoko noghoghuwadi.

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga.                                     Gen.18: 20-32       

Mumbapira dhaGenesisi (Mashimwero)

Mumayuwa gha ghaningire Nyambi eshi methero ghaSodom naGomora ne makuru no maharwero ghawo ne makuru thikuma.

Mbo na shuruka nikamone eshi kuna kukara pamethero agha gha niyera me na himi kudimuka.

Gho ha pirukiri harume ha yende kuSodom ene Abraham ne ghemanine kughutho ghorupara rwaNyambi.

Abraham gha henyineko no ghepurire eshi: Gho paghe hahunga pofotji nawayiharuri ndi? Ngwa moha di hokukuma makumi kwoko nawo ho wa paghe mbadi wa kuthigha ko dyango mukatji kawo ndi?

Ninge yi karere kayenda apa sho tende yinu yi eshi wa pakerera hahunga nawayiharuri mbadi sho gha tende mupanguri ghokaye ghuhunga ndi? Ko kuhutha Fumu eshi: Ngeshi ngo ni ka wane mo muSodom hanu makumi kwoko hohahunga ngo ňanyi ni di thighe dyango mukatji kawo. Mone shi na yereka kughamba naFumu ngambi kenge na kara norukungu nomututwi.

Ngwa pana kutunda po hanu makumi kwoko no hanu kwoko gho ka dhimithe mbara dhodhihe mukatji kawanu kwoko ndi?  

Ha hutha Nyambi eshi ngo mbadi sho ni ka dhi dhimithe mbara mukatji kawanu makumi mane nohanu kwoko vene.

Gha ghambire karo nendi no gha ningire eshi: Ngeshi ghu ka wane mo vene makumi mane ne, Ha ningire karo eshi: Ngo mbadi sho ni ka yitende.

Ko kuninga kwendi Abraham eshi: Hekudyange wa pata ni kwipure karo yinu shime ndi? Ngeshi ngo ka wa ne mo hanu makumi mahatu hohahunga ne, Aye ne ha huthire eshi: Ngo mbadi sho ni ka yi tende. Ha ningi kwendi eshi: Mone na yereka kughamba naFumu. Ngeshi ngo ka wane mo hanu makumi mawadi ne,  Ha hutha kwendi Fumu eshi, ngo mbadi sho ni ka yitende.

Ha ningi kwendi Abraham eshi wa pata tango nipure vene keho roruno ngeshi ngo ka wane mo hanu dikumi vene? Ha hutha eshi ngo mbadi sho ni ka yitende.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.         Ps. 138:1-3. 6-8. R7 v.3 

R:

Diyuwa di nethire wa ni yuvire.

Mbo na kukughu nomutjima wange ghoghuhe. No kughutho wa waengeli mbo na kwimbera maPisalemi kate kudikuto dyoye.

Mbo na tongamena kuTembeli dhoye .

R:

Diyuwa...

Mbo na kughu dina dyoye no ghunongo ghoye no makurupero gho mahimeno ghoye no mukukugha ni kurithe dina dyoye. Diyuwa dina kwithire wa ni yuvire wa ni tjokedhire no wa nipire ngcamu mumudhimu wange.Yoyishi Nyambi gha fumana no gha monanga hayimango no ha ka dihuna ne gha wa dimuka kokayenda.

Owe ghuna kughonyonona nyara dhoye kwawanyathi wange nodyoko dyoye dyorudyo ne dina kunighamwena.

 

SECOND READING

Thitoya thoghuwadi.                                                       Kol. 2:12-14

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaKolose.

Eyi ne padiyoghero ya hokokire, apa ha mu vumbekire pofotji Nendi. Yoyishi mwatawire mungcamu dhaNyambi, oyu gha mu tumunine mwawafu. Amwe ne mwafire muyiharura yenu no mughunu wenu gho ghupumuru. Nyambi gha mu tumunine pofotji naKristusi. Pakututhigherera maghuyi ghetu ghomahe  aye ne gha dhimithire thineyithitho thomirandu dhetu gha dhitamburire no gha dhi pamarera kuthikurushe.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                  Jn. 1:14

Ñando dhakarire munu nodhatungire pakatji ketu. Atwe twa monine ghuFumu wendi, ghuFumu wendi yira wamwana ghopithendi oyu ghatunda mwawihe, ghayara ñeke noghushemwa. Hallelujah.

 

Evangelium.      

                                                                Luk. 11: 1-13

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Jesusi gha karire pithendi kudyango gha rapere. Apa gha manine kurepera ko kuninga yofotji ghopawakathishongero eshi: Fumu ghu tu honge natwe kurapera, thika kenge di gha hongire Johanesi hakathishongero wendi. Aye gha ningire kukwowo eshi mu ninge ngeno eshi: Wihetu! Difumane dina dyoye ghufumu ghoye wiye.

Yidya yetu yo kehe diyuwa ghutupeko dyarero.

Ghu tu thigherere mirandu dhetu, yoyi natwe tuna kuthigherera kehe yu ghana tendi thinu thomurandu kukwetu.

No wa thingeneka mumayerekero!”

Ho gha ningire shime kukwawo eshi: Yidye po ghopapenu gha kara nomushere, munyima ghuna kuyenda pakatji ko ghuthiku kukwendi no kwipura eshi; Mushere ni yadhimeko tughuroto tuhatu. Yoyishi muyendhange yu gha di muruyendo gha neya kukwange. Amen e mbadiko yokumuyumbura. Oyu gha di mwimi ghana kumuhutha eshi: Wa ni yoghotera Na mana kuyandhera thero name nawanange ne mughudidi tu di, mbadi nakona kupinduka eshi ni kupe. Amen e na kumutongwera eshi ngeshi mbadi ghana kupinduka no kumupa, yoyishi aye mushere wendi ghuhuna ne gha pinduke no gha mu pe thika di ghana himi, pamurandu gho kukumbera thikuma. Na kumutongwera mwe mukumbere mbo hana mu pa. Mu shane mbo munu wana. Mu kuñure mbo hana muyandhera. Yoyishi kehe yu gho kukumbera mbo ghana tambura. Noyu gha kushana ghana kuwana Noyu ghana kukuñura mbana mu yandhwera. Endi wiha dye ghopakatji kenu oyu ghana kupa mwanendi thiyoka, oku ne ghana mukumbera thi?

Ngembi kukumbera dihonyi ghana kumupa ne nge? Ngeshi mwamango mwe, mudimuke kutapa kwawanenu thinu thothiwa.

Wihenu ghomudiwiru ye kupiterera thikuma, pakutapa Mupepo ghoKupongoka kwawa hamukumbera.

Mañando ghoEvangelium

 

EIGHTEEN SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi nokwoko noghoghuhatu

 

FIRRST READING

                                                                       

Thitoya thokutanga                       Eccl 1:2, 2:21-23E1:2, 21-23.                      

Mumbapira dhoEcclesiastes

Yoyihe ya nyara-nyara kemo ghana kughamba muyaghuri yoyihe yanyara-nyara!

Pogha di munu ghokuyuka mumaghano no muyitwetha ene gha kona kuyitapa koyu ghana yi dhiri kuyikondjera.

Nye ghana kara nayo munu yoyirughana yendi yoyihe noyishana yomutjima wendi oghu ghana kutwamitha mwimi dhodiyuwa.

Yoyishi mayuwa ghendi ghomahe ne ghayinyanda no yitwama yendi ne yitokota, ngambinga ghuthiku mbadi wa kuturumutha mutjima wendi.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.               Ps .951-2; 6-7; 8-9

R:

Dyarero ngeshi muyuve diywi dyendi mwa ndundumena mitjima dhenu.

Mwiye tu shamberere kudikuto dyaFumu mu ninge tu shamberere padikuto dyodiwe dyoghukomononi wetu! Mu ninge tu hangane rupara rwendi nodifumanekero no membo ghomakughero tu shamberere!

R:

Dyarero...

Mwiye tu kanderere no tu tongamene ku ghutho waFumu oyu gha tu vareka. Yoyishi atwe ne twaka diko dyendi no madyero ghomunyara dhendi!

R:

Dyarero...

Dyarero mwa ndundumenitha mitjima dhenu yira ku Meriba yira diyuwa dyo dyaMassa mumamboreya. Oku ha ni yerekere hawihenu ngambi kenge nga ha monanga thirughana thange.

 

SECOND READING

 

Thitoya thoghuwadi.                                      Kol.3:1-5; 9-11

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwawakaKolose.

Ngeshi namwe mwavumbuka pofotji naKristusi mu kondjere yomudiwiru omu gha kara Kristusi kurudyo rwaNyambi.

Mu ghayare yomudiwiru mwa ghayara yopamuve.

Yoyishi amwe ne mwa fa ene moyo wenu ne ha ghu horeka mwaKristusi. Moyo wenu ghomuyumi p one Kristusi.

Apa gha kuhokoka namwe mbo muna hokoka nendi mwa kufumane thika dig ha fumana. Ene mupaghe madovo agha gha mu dovaghukithanga yira: ruhonda rwiho nomadovo ghomamango no madovo ghokufwikerera yinu kuninga eshi yikarera yawanyambi hoghumango. Eyi yo kenge yo ya reta dishamu kwawakakwina Nyambi.

Namwe dyo mwa karire kenge apa mwa karire muyikaritha yokengeyo. Namwe mu thighe yikaritha yodishanga, nonyinya nomatuka no mañando ghomamango mutunwa twenu.

Amwe ne mwa vata munu homupya oyu gha roghera kutambura ghunongo oghu wa kupitura nothishwi thendi.

Mbadiko karo  Muhirika endi muJuda yoyu hakeña endi yoyu ha dhirakukeña ghokudhira kukuhonga mupika ndi mukakushutuka. 

Mañando ghoNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                 1Thes.2:13

Mwa tambura ñando dhaNyambi yira ñando dhamunu vene ene mud hi tambure no ghushemwa eshi ñando dhaNyambi.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                            Luk.12:13-21

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Ko kuninga ghofotji ghopambunga kwaJesusi eshi: Muhongi tongwere kwaminange eshi tu ka kutapere yiyora.

Aye gha mu huthire eshi: Owe yidye gha ni paka ghupanguri ngambi mukakutapera?

Ko kuwatongwera kwendi karo eshi: Mu koneke mu kunge shemwa kehe thinu thodidovo, yoyi moyo wamunu ne kadi kamwaghamwagha koyinu yendi.

Munyima ha wa ghanekera maghanekero eshi: Dipya dya murume ghomutungi dya menine thiwana. Ko kundhundha kwendi eshi nye sho ni tende? Yoyi na piri dyango dyomapokwero.

Ho gha himine eshi ni tende ngeno: Ni shutune tushete twange no nit u kuritheko. Ho ni pakemo mbuto dhange no ghugavo wange ghoghuhe.

Munyima na ku ninga nothinda eshi: Ghuna pungura yinu yoyingi we murume yomyaka-namyaka. Thighe kurughana dye new no ghu ku yare ghushamberera. Ene Nyambi gha ningire ku kwendi eshi: Wa pira maghano we! Mughuthiku ghuno ñanyi ha ghu ku tundithe mudhimu ghoye. Yidye keho sho gha tumbure yoyihe yi wa kongwedha? Kemo yakara kwamukakukongwedha ghugavo.

KwaNyambi ne kadi mutungi yu.

Mañando ghoEvangelium.

 

NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghodikumi no kwoko noghoghune

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                                                    Wis 18:6-7         

Mumbapira dhoWisdom (Ghunyanyami)

Diyuwa di ne ha di neghire pakare kwawakerekandongo wetu yidye sha kurupere no kukara noghudhughutjima.

Kemo dyo dya taterera diko dyoye makomweneno

Yoyishi mumamwashwero gha wa tapire we kwawanyathi wetu.

Apa nga ha twaranga hanuke hokupongoka hana wa wahunga muyambo ha karire noyikaritha yofotji eshi muragho ghothinaghunyambi yinu yokupongoka ne kamwaghamwaghe no nga ha yambanga miyambo kwawakerekandongo wawo.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.         Ps. 33:1. 12. 18-20. 22. R7 v.12

R :

Diko dyo ruvigha ne diko edi gha torora Fumu thinda.

Mwahungami mushogherere mwaFumu. Diko dyorugha ne diko edi dya kara naFumu, diko edi gha torora dyoyipinga.

R :

Diko dyo ruvigha ne…

Mu mone eshi diho dyaFumu ne dya toperera pawahamuyapa, pawa hanakutaterera ghunongo wendi. Mu kuparitha mudhimi wawo kundhara.

R:

Diko dyo ruvigha ne...

Midhimu dhetu ne kuna kutaterera paFumu aye yomukambatero dhetu no yothingandekitho thetu. Ninge ruhakitho roye rukare papetu, ghoFumu, thika di tuna kukurupera mumoye.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.                 Heb.11:1-2;8-12   

Mumbapira kwakaHeburayi.

Kutawa ne Kukara ghushemwa muyinu yi twa kurupera, No kunongonona yinu eyi twa dhira kumona. Yoyishi, Abrahamu gha tawire, Ho gha yuvire Apa gha mwithire Nyambi eshi, gha dhirukere kudyango edi gha mu neghedhire edi sho gha kayore. Aye gha fungurukire no mbadi gha dimukire eshi kupi ghana kutamba. Yoyishi gha tawire, yo gha kutungekire muditunga dyo maturekero. Aye gha karire no mugenda muditunga dya wanu maghana, muyisha-shara gha katungire, pofotji na Isaka naJakopu, awa ha yorire pofotji nendi maturekero. Aye gha rurire thikuma mbara edhi dha tanara kashema ndhugho kadho, naNyambi yomatangero no mutendi wadho. Yoyishi Abrahamu ne gha tawire, ho gha wanine mwana, ngambi kenge di no ngambi kenge di gha karire Sara mbumi, gha wanine dho kureta mwana. Yoyishi, aye gha kuruperire thikuma Nyambi, oyu gha yi toyedherire. Eyi ya hokokire kwamurume yu gha dhirire kukona kuwana mwana, mohatundire hana hohengi yira nungwedhi dhomuwiru, dho kudhira kukona kutara yira manona gho diheke dho kumbombwa dhodikuruviya

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                 Ef.1:17-18

Nyambi ghoWiha Hekudyetu Jesusi Kristusi ngo gha munekithe maghano ghetu eshi tu dimuke eshi nye methero ghetu.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                  

                                                               Luk.12 :35-40

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Mu kwinduke mu kare nomikata  mumambunda ghenu no minyenge mumanyara ghenu. Mu kare yira hanu hokutaterera Hekudyawo oku ghana katunda kuwenga, yoyishi ha kone kumuyandhwerera wangu ngeshi ghana kumu ghukuňura.

Hakaruvigha hapika wa ghana kuwana Hekudyawo ghurawa ngambi pakatji koghuthiku ngambi pa kwigha ngondovoro.

Ene mudimuke  yi eshi ha dimuka thinda shandhugho eshi munako munye sho gheye mwidhi, ngo mbadi sho gha kone kutjora mwidhi ndhugho dhendi.

Kemo sho mu kwinduke namwe yoyishi Mwanamunu ghana kwiya munako dhi mwa dhira kumutaterera.

mañando ghoEvangelium.

 

TWENTITH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi.

FIRST READING

                                                                                                           

Thitoya thokutanga.                                  Jer. 38:4-10   

Mumbapira dhaMuporofeta Jeremiya.

Nawe gha ni shamurukire me murume ghokurwera ditunga dyodihe.

Ha yendi mayami kwaFumu no gha tongwerire  eshi murume yu ne gha fe. Yoyishi murume yu kuna kuyongaritha mashurundate muyitata no kuna kuwakashitha kuna kureta thikoshera. Aye mbadi ghana kushana kuvatera diko ene kuna kureta dihudhi kudiko. Fumu Sedekiya gho gha ningire eshi: Mumone eshi munu ne mungcamu dhenu gha di yoyishi Fumu ne mbadiko yi yokumutenda. Gho gha mu dhamunine Jeremiya no kumuvukumena mudithima dya Malkiya, mwana Fumu yu gha kungire dorongo dhombara mbadi mwa karire meyu mudithima podiyo na ka hungumanine parundanda. Apa gha yuvire Ebed Meleg eshi ame ne mudithima ni di, gha yendire kwaFumu no gha ningire eshi: Fumu harume wa ne ha na tendi ghuyi hana mwagherera Jeremiya mudithima, ghana kufa kundhara yoyishi mbadi gha di noyidya.

Gho gha tapire marawero fumu kwa Abed Meleg eshi: Shimbe harume makumi mahatu mu ka tundithe Jeremiya mudithima kughutho ghokufa ye.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                    Ps. 40:2,3,4,18

 

R:

ghoNyambi ninge wangu ghu ni vatere!

Ame na taterera kare Fumu, no gha ni fumbere no kuniyuvera methero ghange.

R:

Fumu...

Gha tapire dimbo dyodipya mukanwa kange, gha ni tundithire mumatapa no kutura dipadhi dyange padiwe.

R:

Fumu...

Ngambi kengeno na kunyanda, Nyambi ne kuna kunivuruka.

Yowe muvateri no muparithi wange Nyambi wange mbadi gha yendaghuranga.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi.                   Heb.12:1-4

Mumbapira kwakaHeburayi.

Oku tudi no mbunga dhodhikuru dha watunonga tomatawero edhi dhina tudhingumutwedha, tuthighe keho ghukukutu wetu. Ho tuyape maharwero gha ghana kutuyapitha wangu. No tudhondoke no matjimapero, kate kumufunda oghu ghudi kughutho wetu. Tu toperere meho ghetu paJesusi. Yoyishi yo matangero no mahurero gho matawero ghetu. Pamurandu gho yishamberera eyi ya karire kughutho wendi, aye, ghanyandire thikuma pathikurushe no mbadi gha fire honyi. Pañanyi-ñanyi, gha yene ghana hungumana kurudyo rodipuna dyaNyambi. Mu ghayare yu gha dhidhimekire yitenda yawakañore hoyiharuri, awa ha mu pakerire ñore. Ndani po mbo mu dhira kutwama mumidhimu dhenu, gho mbo mudhire kuwa.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                  Yit.16:14

Yandhurure mitjima dhetu ghoNyambi, podigho tukone kutawa kumañando ghaMwanoye.

Hallelujah.

 

Evangelium.      

                                                               Luk. 12:49-53

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Ame ne neyire kukutumeka mudiro pakaye. Ho na haka eshi ngo kare wa dhimana. Karo ko di di diyoghero edi mbo ha ni yoghitha, ene na tokota kate pa mbo yikanyena.

Muna kughayara eshi neyire kukureta thiraro pamuve ndi?

Avako kadi kemo pakutanga ne mayakunuthero. Yoyishi pañanyi-ñanyine mayakunuthero ghana kukara kwawanu kwoko mundhugho. Hahatu kwawadi nohawadi kwawahatu.

Mbana kuyakunuka wiha munu mbo ghana kuyakunuka namwana, mwana munu mbo ghana yakunuka wihe, nyina munu mbo ghana yakunuka mwana, mwana munu mbo ghana yakunuka nyina, ngumwenya munu mbo ghana yakunuka ngumwenyendi, ngumwenyendi mbo ghana yakunuka ngumwenya munu.

Mañando ghaNyambi.

 

TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi noyofotji.

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga.                                       Jes.18-20         

Mumbapira dhaMuporofeta Jesaya.

Fumu Ghana kuninga eshi na dimuka yirughana yawo nomaghano ghawo nako ne dhina kokera edhi mbo ni kongwedha mako ghomahe nomarudimi mbo gha neya no kumona difumanekero dyange.

Mbo na tendi thitetukitho mukatji kawo no mbo na wa tumu kokayenda oku ha dhira kunidimuka no kunimona temba ha kayuvithe kumako ghukuru wange, kuSipanje, Libiya naLidiya.

Mbo ha na ka reta hakurwenu wahe mumako ghomahe eshi ndupu kwaFumu mbana keyera patukambe, pamatemba pamangameno kudirundu dyange dyoKupongoka dyokuJerusalema, kemo Ghana kughamba Fumu thika di hana kuretanga hakaIsragheli ndupu dhoyidya noyirughanitha yoKupongoka mundhugho dhaNyambi

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.               Ps 117:1,2

R:

Mu yende mukaye kokahe no muka yuvithe Evangelium.

Mu kughe Fumu mwamako ghomahe mumu kughe mwamako ghomahe.

R:

Mu yende…

Yoyishi ghunongo wendi ne ghukuru thikuma kukwetu, no makurupero ghendi ne ghakuroruhe.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.                  Heb.12:;5-7 11-13

Mumbapira kwawaHeburayi.

Karo mwe mwavurama matjokedhero agha gha mu tamba, ha mu toye yira  hana Nyambi eshi: “Mwanange, wanyatha yino yoyimbiru ngeshi oku ghana kutuhonga Fumu no wa nyeghenya oku ghana kukuthighura yoyishi Fumu, kuhonga yu ghahaka, aye, kuhumbitha yomuhe yu gha tambura yira mwana.” Mudhidhimeke yihonga yira yikoreritha. Yoyishi Nyambi, yira hanendi hana kumutenda. Endi ngwa poghadi mwanuke yu gho kudhira kupwa kuhonga kwawihe? Pakutuhonga roruhe, ya karanga yihonga panako dhodho. Ene kadi thinu thoyishamberera. Eyi ne yakudira. Munyima yina kureta kwawa hana kutawa mo, mbuyo dhothiraro no mahungameno. Yodigho mutanarithe moko ghenu ghomakashu, no manwi ghenu ghokughara. No muyende dhira dhokughororoka. Ndani po mbo dhi dhira kukundama thipo thokughara kuthipo mwene. Ene mbo thineruka natho.   

Mañando ghaNyambi.

 

 

 

 

Responsorial Psalm

Hallelujah                 Ps. 95:8

Mwa ndundumenitha dyarero mitjima dhenu, ene mutegherere kudiywi dyaFumu.

Hallelujah.

 

Evangelium.      

                                                                Luk.13:22-30

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Apa gha fungurukire Jesusi gha yende kuJerusalema, gha tjinaghanine mumbara nomumaghumbo no gha hongire hanu kokuhe. Ghumweya gha mwipurire eshi: Fumu, wa ha na mukughamwena hapu ndi?

Ko kuwatongwera kwendi eshi: Mu kupakerere ngcamu dhenu no mu kondje kwingene mudikorogho dyodithorokoto.

Ene na kumumanithera eshi hengi mba kondjera kwingena mo, ne nokamanana temba mbadi mbo ha yi wana. Ngeshi ghemana thinda shandhugho gha tjapera ndhugho dhendi, mbo mu nemana panunda ghukuñura kufero no kwitha eshi Hekudyetu, ghu tu yandhwerere! Aye ne mbo ghana mu hutha eshi: Mbadi na mudimuka ku mwa tunda mwe. Munyima mbo muna ningi eshi: Pofotji twa dire noye no kunwa noye no wa hongire hanu mumayira ghetu. Aye mbo ghana mu hutha eshi: mbadi na mu dimuka ku mwa tunda mwe. Mwaheya mbadi mwa tenda yoyihunga. Mu finyaghuke no mu tunde kukwange!

Po mbo mu dira nokukwetjura ngaghayegho, apa mbo mu mona Abrahamu Isaka naJakopu nawaporofeta mughutungi waNyambi, oku mwe mwathinda hana mu tjidhera panunda.

Hanu mbana tundu kudiva nokuditokera no kumunda no ghucuma no mbo hana hungumana kudiyumbu dyodikuru mughutungi waNyambi. Mu koneke vene eshi hakanyima wa mba kara hakakutanga, no hakakutanga wo mbo ha kara hakanyima.

Mañando ghoEvangelium.

 

 

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi noghoghuwadi.

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                    Sirag.3:17-18,20,28-29   

Mumbapira dhaEcclesiasticus.

Mwanage kumbirupithe no mbo ghuna pu kuhaka kupita yu ghana kutapa yitapa.

Kumbirupithe kuyinu yoyihe yoyikuru muruvedhe runo no kughutho waNyambi no mbo ghuna wana thiñeke.

Hengi ha wana thiñeke thaNyambi ene ho kukumbirupitha gha wa hokweranga yoghudhindo wendi.

Wa tambukitha thitombo thamukakusherera yoyishi ye ne mbadiko merukithero, yoyishi mbuto dhodhiyi ne dhendi.

Mutjima ghomaghano ne kuyuva yighamba yawakamaghano, no yu ghana kutegherera yomaghano mbo ghana shamberera.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                Ps. 68;4-5ac 10-11

R:

GhoNyambi owe ne mughuhunga ghoye ne wa tenda matungo ghawakakunyanda.

Hahungami ne hana kushamberera no hana kushogherera kughutho ghorupara rwaNyambi, no ha di noyishamberera. Mwimbe kate kudifumanekero dyaFumu mwimbe maPisalemi kate kudikuto dyo dina dyendi aye ne yoFumu Nyambi.

R:

GhoNyambi owe...

Wiha wawathighana no mupanguri wawadidhi mumatungo ghendi ghoKupongoka. Nyambi ne kutapa matungo kwawakadingungwa no kushutura hakadorongo hakare muhoro. Yowe wa wethanga mvura no pakushana shi gha twame ne matungo ghoghuhura ghoye wa tapire matungo gha kwawahepwe.

 

SECOND READING

 

Thitoya thoghuwadi.                            Heb.12:18-19;22-24

Mumbapira kwawaHeburayi.

Muna kumu padirundu dyaSiyoni no thitata thaNyambi ghomuyumi.

Amwe ne mbadi mweyangire kudirundu dyo kukona kukundama, dyo mudiro gho kwekeshera, no mavuyi ghomudikitero, no makoro no dingundunga, kudiywi dyo torombita, mbadi mweyire ko no kumughuma ghodiywi dyomañando temba. Keho awa ha yuvire diywi di, hakandererire eshi, no kamanana temba mbadi dha kona kuhokora karo ñando kukwawo. Ene amwe mweya kumakomweneno gho mashamberero, kudirundu dya Siyoni no kumbara dhaNyambi ghomuyumi, mbara dhi ne yoJerusalema ghomudiwiru no mayovi ghawaengeli wendi, no kumakonganeno ghawañombambedi, awa hapwa kutjanga mena ghawo mudiwiru. Amwe mweya kwaNyambi ghoMupanguri wawahe no kumudhimu dhawahunga awa hayara kwaJesusi ghoKatji koghundambo ghoghupya nokumatjakerero ghomanyinga agha ghanongonona ghushemwa kupiterera manyinga ghaAbeli

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation.

Hallelujah.                 Mat.11:25

Munako dhi gha ningire Jesusi eshi: Na kukugha we Tate, Fumu ghodiwiru noghomuve, yoyi wa yi hokorire kwawanu vene. Hallelujah.

 

Evangelium.                                                                         

                                                                                     Luk.14:1;7-14

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Mudiyuwa dimweya dyoSabata, apa gheyire Jesusi mundhugho dhanduna wa wafarasayi, na gha dye, ha mu konekire hanu thiwana. Kughutho wendi gha karire murume ghokukworwa yishongo. Apa gha monine Jesusi edi ghana kukutorwera mango ghokughutho kuthidyero, ko kughanekera kwendi maghanekero ghamweya kwa wa ha pwire kuragha eshi: Ngeshi ha kuragha ghumweya kumukandi wa kuyenditha eshi ghu ka hungumane mudyango dyokughutho, Yoyishi oyu mukakuyarera hagenda, ngwa ghana kwitha ghokupiterera we.

Noyu ghana mu ragha, ghana kwiya kukoye no kukutongwera eshi: Tape dyango kwamurume yu, edhi ne honyi dhoye ngambi ho ka hungumana mudyango dyomunyima. Pakwiya keho mukakuyarera hagenda po sho gha kutongwere eshi: Mundenge wiye no ka hungumane  kughutho. Munyima ghuna kuwana fuma kwawaheya wa ghu di nawo.

Yoyishi kehe yu ghokukununeka thinda mbo ghana pu kushwahura, no ghokukushwahura thinda mbo gha pu kukutekera.

Ko kuninga kwendi yu gha mu raghire eshi: Ngeshi ho yereka mughondhera ngambi murarero,wetha ko hashere ghoye ngambi haminoye ngambi hoye ngambi hatungi homaparaghumbo noye eshi mbo hana kwitha nawo no kuyikuhuthera thika di ghuna tendi. Kadi kemo, ngeshi mukandi ghuna tendi, raghe hahepwe yoyishi awo mbadiko thokuruwera. Nyambi thinda yo mbo gha kuruwera pamuvumbukero wawahunga.

Mañando ghoEvangelium.

 

TWENTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi no ghoghuhatu.

 

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga.                                        Wis 9;13-18

Mumbapira dhaWisdom (Ghunyanyami)

Yidye ghokudimuka yighayara yaNyambi?

Yoyishi yighayara yawafu ne mbadi ya kudimukera, no madheghetero ghetu ne mbadi gha tanara. Yoyi yirama yadimbama mudhimu no mudhimu ghu wa hatera thikuma kuna kughudheka yinu yopamuve. Tuna ghayadharanga kehe pano yinu yopamuve, muyighayadhara yetu yoyikukutu, tuna wananga yinu yi ya tu karera kughutho wetu,  ene dye gha kukutha ne keho yinu yomudiwiru? Yidye ghokudimuka yighayara yoye, no kutuma Mupepo ghoye ghoKupongoka.

Kemo gha pwa kuroghitha mayira ghawanu pamuve, no wa honge yi wa menya-menyena.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                  Ps.90:3-4;5-6;13;14,17

R:

Nyambi yowe wa tu karera mondo ghetu kutunda kwawakerekandongo wetu kate kwawanahoka wetu.

Yowe wa huthanga hanu kurukungu no kuninga eshi: Huke mwana munu. Myaka diyovi kukoye yira diyuwa dyofotji di nga di pu mughuthiku ghofotji.

R:

Nyambi...

Ghuna kutukunga yira meyu ghoruhandjo, mbadi twa yongaranga tu piterere yirota. Twa kara yira muhonyi ghomwengerere oghu ghuna kukura no kukutapathana kukathera no kufa runguro.

R;

Nyambi…

Tu honge eshi ngepi ghufupi ghomoyo wetu tu kare ghunyanyami.

Nyambi ghoHekudyetu makandadhekero ghoye ngo gha twiyere eshi tu rikanyithe yoyihe yi sho tu tende.

 

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.                                                File 9-10,12-17   

Mumbapira dhaMupostoli Paulusi kwaFilemon.

Yame Paulusi shokuru no karo no mukadorongo waJesusi na kukanderera kukoye kwamwanange oyu na tundithire muyihakaboy yange, ene we ne mutamburi mutjima wange no thinda. Na himi kumupaka kukwange  eshi gha ni karere mudyango  dyoevangelium kukoye. Ene ngeshi ngo mbadi mumahimeno ghoye mbadiko thokutenda me maghana sho yi kare yira kuna kupambeka  ene yi kare ndani shi yihima yoye ndani ghothinda. Yoyishi ngwa muyinu yi, yo ghana tundera kuruvedhe vene kokapu kukoye eshi ghu mu tambure ndani kuroruheya.

Kadi yira mupika ene yira mukuroye ghomuhakwa.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Halleluja.            Jak.1;21

Haleluya mu tambure noghuturumuthi ñando dhaNyambi dhokumuparitha.

Hallelujah.

 

Evangelium.                                            Luk.14:25-35

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Mbunga dhodhikuru dha yendire pofotji naJesusi. Aye gha pirukire no gha wa tongwerire eshi: Ngeshi gheya ghumweya kukwange oku mbadi ghana dhimbi wihe nanyina, namukamadi wendi nohanendi nawaminendi nawañamba dhendi ngambi moyo wendi thinda, mbadi gha kona kukara mukathishongero wange.

Noyu ghokudhira kushimba thikurushe thendi gha ni kuthe, mbadi gha kona kukara mukathishongero wange.

Yoyishi yidye ghopapenu ghokuhima thishokeka, oyu ghokudhira tanga kuyenda gha ka hungumane gha ka rikanyithe tango eyi mbo yi pitapo, no kumona eshi manyinga ne ghana rikanya mukurikanyitha  yirughana? Ene ngeshi mbadi ghana rikanyitha yoyihe pakutanga vene kutateka kashemandhugho, yina kumufupipera yoyihe, nawaheya wa mbo ha yi mona, mbana tanga kumusherera.

Awo mbana ningi eshi murume yu ghana tangire kushokeka, ene kadi wa kukona kumanitha. Endi Fumu munye ghokutanga yita namuyendhendi, oyu ghokudhira kuhungumana gha kwipudhure eshi; dha rikanya ngcamu dhendi dhawarume mayovi dikumi, kurwa nawapika, muyendhendi homayovi makumi mawadi ndi?

Ene ngeshi ghayi mono eshi ngepi, pamweya ghana kutuma mukamiti, oku shime muyendhendi shime gha karera kayenda gha ka kumbere  thiraro.

Kemo mbadi gha kona ghumwe ghopapenu, oyu ghokudhira kuthiya ghutungu wendi eshi gha kare mukathishongero wendi.

Mañando ghoEvangelium.

 

 

TWENTY–FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi noghoghune.

 

FIRST READING

                                                                                   

Thitoya thokutanga.                                                Ex.32:7-10, 13-14          

Mumbapira dhaExodus (mashwaghero)

Ha ghanba Nyambi kwaMoses eshi shuruke no yende kwawaguva ghoye awa wa shwayithire kuEgiptena yoyi hana harura kunitha me.

Hana tundu mudhira dhi na warawera me edhi sho ha kuthe hana tendi ndana ghothitjwandjo no hana thiraperera no kuthitupwera ndupu ghuninga eshi: Oyu ne yoNyambi yu ghatutunditha muEgiputena. Nyambi gha ghambire shime karo naMosesi eshi: Na mono karo shime eshi diko dine  mutwi shemwa. Ene pono ne  wanishinga, na pata nawo kuna kuwadhimitha. No mbo na ku tendi ghodiko dyodikuru.

Mosesi ne gha kandererire Nyambi ghuninga eshi: Nye sho dhimithere diko dyoye di wa tundithire muEgiputena nodyoko dyongcamu dhodhikuru. Vuruke Abraham naIsaka, awa wedhithire no wa wa tongwerire eshi: Mbo na vuritha hana hoka wenu yira nungwedhi dhodhikuru, no ditunga dyodihe di na ghambanga mbo na di pa kwahanahoka wenu eshi mbo ha di pinge kuroruheya. Ha kwera Nyambi no kuthigha yitenda yi gha shanine kutenda kudiko dyendi.

mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.              Ps.51:3-4, 12-13,17,19

R:

Kuyenda na kuyenda kwatate.

ghoNyambi ghu ni fere ñeke paghukuru ghoghunongo ghoye.

Ni thigherere maghuyi ghange pathiñeke thoye thothikuru.

Ghu ni yoghe kumaghuyi ghange ghomahe no ghu ni kenithe kumaharwero.

R:

Mbo na…

Ni pe mutjima ghokukushuka, no ni tendurure mwishi dhange.

Wa ni tunditha kurupara roye, no wa ni tunditha Mupepo ghoye ghoKupongoka.

R:

Mbo na...

Nyambi yandhurure miromo dhange eshi kanwa kange  ka kughe makughero ghoye. Ndani mbo ghu na kara noñeke kumuyambo nomandwedho mbo ghana kukarera muyambo paAltare ghoye.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.                                         1Tim.1:12-17

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwa Timotemoghusi.

No na kumutumera oyu gha ni pire ngcamu, Kristusi yo Hekudyetu yoyu gha ni hakire ghutjimapa no gha ni pakire mukumukarera.

Ngambi kenge na karire pakare-kare nomukadishamu, nomukakukuthakutha, nomukakwina hamweya, ene nawanine thiñeke, yoyi mbadi na dimukire apa na yi tendire mukupira matawero. Na wanine kamwagha-mwagha koñeke naHekudyetu no matawero noruhakitho kwa Jesusi Kristusi.

Ñando dhi ne dhaghushemwa no dhikuru mukudhikwata ghughayara eshi, Kristusi Jesusi gheyire mukaye, gha ghamweene hayiharuri omu na kara ne nomukakupiterera.

Yo na wanine thiñeke eshi Kristusi gha negha mumwange ghudhughutjima wendi ghoghuheya eshi, ghu kare thitamenedhi kwawa mba tawa mumwendi kumoyo ghororuheya.

Pithendi Fumu ghororuheya oyu gha pira maharwero, shimono, pithendi Nyambi ghomunyanyami, kukwendi difumanekero noghuFumu ghororuheya nororuheya Amen.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.          2 Kor 5;19

 

Nyambi ne gha kushemwithanithire nokaye mwaMwanendi Kristusi  no gha tu kuruperitha ñando dhomakushemwithanitho.

Hallelujah.

 

Evangelium.                

                                                                                     Luk.15:1-32

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Haketethi nawayiharuri ha twayerire kehe pano kwiya kwaJesusi na ha tegherere.

Hafarasayi ha tomononine no ha ningire eshi: Murume yu gha haka kutambura hayiharuri no kudya nawo. Jesusi gha wa ghanekerire maghanekero eshi: Ngeshi gho fotji ghopapenu gha muna ndjwi dithere dyofotji, ene yofotji ghopapagho ghana ka yongara. Nye sho gha tende? Ghana kuthigha edhi makumi kwoko nomane nokwoko nodhine mumamboreya, no ghana kushana oyu ndjwi ghokuyongara kate gha mu wane. Ngeshi ghana ka mu wana, ghana kumukambeka ghushamberera padipeghe dyendi.

Pakukuma ghana kwitha hasherewendi nawakamaparaghumbo no ghana kuninga eshi: Mu shamberere karo pofotji nange yoyi na wana karo ndjwi wange ghokuyongara. Na kumutongwera eshi kemo mbo yi kara karo yishamberera kwaNyambi mudiwiru kwathiharuri ghofotji oyu mbo gha piruka, no mbo ha na piterera  ha hunga makumi kwoko nomanenokwoko nohane awa hashena mapirukero.

Endi ngeshi mukamadi ghana kara nomasherenyi dikumi ghomuwayawaya yofotji ghana kumuwa. Kadi wa kuthukura mundhugho dhendi eshi gha mu wane ndi? Ngepi pakumuwana ghana kwitha hayendhendi nawamaparaghumbo nendi no ghana kuninga eshi: Mu ni shambereritheko yoyi na wana dinyinga dyange dyokuyongara. Na kumutongera eshi kemo yina kukara yishamberera mwawaengeli waNyambi, kwathiharuri ghofotji oyu ghana piruka.

Shime gha ningire karo Jesusi murume ghumweya eshi: gha kare nohanendi hawadi hoharumeghana. Mina munu gha ningire kwawiha munu eshi: Tate, ni pe dihenda dyoyimuna eyi mbo ni yora kughutho. Wihawo, mbadi gha karire mithi, ko kuwayakunuthera yinu yi. Mumayuwa ghomapu kokughuritha yinu yendi yoyihe kumanyinga ho ha rongerire gha thighe dighumbo dyawo, gha yende kuditunga dyokayenda. Oko ne ko gha ka mwaghamwagherire manyinga ghendi kuyipara yoyimango.

Apa gha kamanine yoyihe kokwiya diyerenge dyodikuru muditunga di no gh anyandire thikuma. Ko kuyenda kwendi gha ka rughane kwamundambo ghumweya ghoditunga. Aye ne gha mu tumine kuhambo dhendi gha ka kunge yinguru. Ho ha ka ghayarire karo eshi nye karo ñanyi ni kute kuyikumbu eyi yina kudya yinguru. Ene mbadiko yu gha yi mu pire.

Mañando ghaNyambi.

 

 

TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi noghoghukwoko.

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga.                                       Amos 8:4-7

Mumbapira dhaMuporofeta Amosi.

Madimukithero awa hana kughuritha hahepwe kumasherenyi.

Mu yuve muna kutunditha yinyanda no kutunditha hakakunyanda muditunga, pakughamba eshi diyuwa munye kakufa kaghonda twa kughurithe mavumbukiro no diyuwa munye gha kukara Sabata twa kuyandhurure kashete no kuyendaghura no yishewe noyikara  yoyishewe thomughuro. Pakughuritha hahepwe kumasherenyi noyinyanda kumakuha no yitjoro yomavumbukiro mbo tuna yi ghuritha. Nyambi ne gha manine kwedha kwaJakopu eshi: Mone mbadi mbo ni vurama kamyandhumyamdhu kuyirughana yawo.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                    Ps. 113;1-2,4-6,7-8

R:

Mukughe Nyambi dina dyendi.

Mu kughe dina dyaFumu kuroruheya.

R;

Mu kughe Nyambi ngambi Haleluya.

Nyambi ne hana kuraghura mako ghomahe difumanekero pamuve.

Mbadiko karo ghumweya ghokupitura Nyambi ghoHekudyetu.

Gha tunga mudiwiru. Gha fumbera gha kenge kaye nomuve.

R:

Mu kughe…

Oyu ghana kutunditha hakakunyanda murukungu. No kuwareta kwawanu mwene kudiko dyendi.

 

SECOND READING

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi.                                    1 Tim.2;1-8

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwaTimotemoghusi.

Pakutanga, na kumutjokedha eshi, mukare nomakuhemeno, nomandapero gho kukumbera, nondapero nomatumero dha wanu wahe, kwawaraghuri no kwawahe wa hakara nongcamu dhokuraghura, hahima eshi tukone kuoara thiwana tegherere no muthiraro, muyinu yaNyambi no mufuma. Eyi no ne yoyinu yoyiwa no yaroghera kughutho waNyambi ghomushuturi wetu. Oyu gha haka eshi, hanu wahe ngohapwe kukomonona no hadimuke ghushemwa. Yoyishi, roruhe ne Nyambi gha kara po namughambereri ghofotji gho pakatji kaNyambi nawanu, Munu yu ne Kristusi Jesusi. Oyu gha kutapira thinda gha kare yira thikomononitho thawahe. Eyi, ya karire po eshi, yineghedhe mahimeno ghaNyambi. No thitambo thino, po hanipakera eshi nikare muyaghuri nomupostoli. No muhongi wawahayidena wahadhira kutawa mbudhi dho matawero no ghushemwa Ame ne ghushemwa na kughamba no mbadi na kwangera na himi eshi hatutughuru harapere no hayeyure nyara dhoghukushuki kwaNyambi, mukupira nya noňanani temba.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                  1John 2:5

Kehe yu ghokukunga ñando dhaKristusi mwa kara ruhakitho rokuyara rwNyambi.

Hallelujah

 

 

 

 

 

Evangelium         

                                                                                      Luk.16: 1-13

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Jesusi gha tongwerire karo hakathishongero wendi eshi: Mutungi gha karire namukakukunga yimunayendi.Mupika yu, gha mu hetire yoyi ghana mana kupetha manyinga ghendi. Aye ko kumwitha gha mu tongwere eshi: Nye yi na kuyuvanga kukoye, ghu ni tongwere yoyirughana yoye, yoyishi mbadi sho kare roruhe muyirughana yoye. Ha yedhekera kwendi mukakukunga eshi: Nye sho ni tende? Yoyi hekudyange ghana ni tunditha muyirughana yange.

Kudima mbadi na kona kukumbera honyi. Ene tongo na dimuka di sho ni tende shi ngepi di ha kunitambura hanu pakunishwayitha muyirughana yange. Ko kwitha kwendi haka murandu wahekudyendi, kumunu-kumunu. Hepura kwendi kwamukakutanga eshi: Ghungatji mukudi ghoye kwahekudyange?

Ko kuhutha muyendhendi eshi tundimbe dihenda tomaghadhi.

Aye gha mu tongwera eshi tumbure kambapira koye komukudi, no tjange mo wangu eshi makumikwoko keho. Hepura ghumweya eshi: Owe ne ghungatji? Aye shi: Maketji ghotumbi dithere dyofotji. Hamutongwera eshi tumbureko mukudi ghoye ghotjange mo eshi: Makumi kwoko nomahatu. Fumu gha kuyire mukakukunga ghomuyi yoyi ghs tendire nomaghano. Yoyishi hakakaye kano hana kunyanyamitha kupiterera hakathishe. Ame na kumutongwera eshi mu tende namwe kemo ghuunyanyami noyinu yopamuve. Eshi mba mu yemeke hayendhenu, eshi pa kupwa ghugavo mbo ha kone kukutambura mumatungo ghororuheya. Oyu gha tjimapa kukanu kokambiru, ha mu tjimapa karo muthinu thothimbiru. Noyu ha dhira ku tjimapa pakanu kokambiru, mbadi ha mu tjimapa karo muyinu yoyikuru. Ene ngeshi mbadi ha mu kuruperire ghugavo-dhona ghopamuve, yidye keho sho gha mu tjimapithe kughushwi ghoshemwa. No ngeshi mbadi wa kukurupera thinu thamuyendhoye, yidye mbo gha mu pa yenu mwathinda. Mbadiko mupika gho yu ghana kurughanena haFumu hawadi.

Mañando ghoEvangelium.

 

 

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi noyofotji.

 

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga.                                      Amos.6;1,4-7

Mumbapira dhaMuporofeta Amosi.

Ghamwene ha ka kuturumutha muSiyoni nawakakupira maghamweno padirundu dyaSamariya hakadikuto hokutangerera mudiko. Awa hana kurara pamadidi ghomayegho ghothovu no kutandeka payipuna kudya yimuna muhambo.

Awa hana kunwa vinyu ghondupu no kukuwetha nomaghadhi mwene ene, mbadi hana kukudhekera kukutjora kwaJosefu.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.                    Ps.146: 7-9;10

R:

Ghu kughe Nyambi ghomudhimu wange ngambi Heleluya.

Nyambi ne kutenda yoyiwa kwawa hana kupwa kupetha, no kutapa yidya kwawaka ndhara. Nyambi ne kushutura hakaňotwa.

R;

Kughe Nyambi …

Nyambi ne Ghana kumonitha hakunga no kughorora hokupeta.

Nyambi ne ghana haka hahunga. Nyambi ne kukunga hagenda.

Kukunga hadidhi nawathighana ene dhira dhawakakudhira kumukarera ne gha dhi petitha. Nyambi ne Fumu kuroruhe, Nyambi ghoye Sioni wawakerekandongo nawanahoka.

 

SECOND READING

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi.                                 1Tim.6;11-16

Mumbapira dhokutanga dhaMupostoli Paulusi kwaTimoteghusi.

Owe keho, ghokatughuru waNyambi, yakunuke kuyinu yino. Tambe kughuhungami, kare mbuyo dhaNyambi no shimbe matawero, ruhakitho dhidhimeke no kare no ghuturumuthi. Kondjere muňanani dhodhihunga nongcamu dhoye dhohihe, mbo wane moyo ghororuheya eyi ne yo kwithera Nyambi nowe wanongonona manongweneno ghomawa kughutho wawatunongahohengi shi, kughutho waNyambi oyu gha tapa moyo kuyinu yoyihe no kughutho waKristusi, oyu gha tapire ghunongononi ghoghuhunga wendi kughutho waPontiusi Pilatusi, hona nakukurawera me yino kukwange muragho mukupira nyata noyiyavingera temba, kate kumuhokokera waHekudyetu Jesusi Kristusi. Mwiyero wendi, mbo ghuna kara pa nako dhokurikanya. Po ghana kuyiroyithera Nyambi ghomunongo nomuraghuri ghopithendi. Fumu wawaFumu noFumu wawaraghuri. Aye pithendi yo gha kara nomoyo gho kudhira kufa. No gha tunga muthishe thororuheya mbadiko munu yu gha mu mona, ngambi ghokukona kumumona. Kukwendi difumanekero nongcamu dhororuheya! Amen.  

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                      Ps.119:34

Nipe maghano eshi nikwate muragho ghoye, no mbo na kara ghutawedhi kukwawo.

Hallelujah

 

Evangelium.      

                                                                                       Luk. 16:19-31

Mrundwerero  ghoyitjanga yaLukasi.

Pa karire murume ghomutungi oyu gha vatire yitere yondhiro, no gha karire ghushamberera kehe diyuwa no gha parire thiwana mukukununeka. Gha karire po karo murume ghokunyanda ghodina dyoLasarusi, oyu gha furumanine kufero dhamutungi.

Gha yarire yitombo, ho ha kuruperire eshi ňanyi ghekute.

Apa gha fire muhepwe yu gha mu twarire haengeli kughunyonga waAbraham kudyango dyo fuma. Mutungi naye gha fire no ha mu vumbekire. Apa gha karire mukunyanda mwafu, gha kamburire meho ghendi no gho monine Abraham kokayenda na Lasarisi paghunyonga no gha kughererire eshi: Tate Abrahamu ghu ni fere ňeke tume Lasarusi gha tume munwe wendi mumeyu, no gha tendererithe mudhimu wange, yoyi kunyanda nakunyanda mumaretha ghano. Abrahamu gha mu huthire eshi: mwanange, vuruke eshi mumoyo ghoye wa wa nine yoyiwa, Lasarusi yoyihe yoyimango. Okuno ye hana wana mahengawero ye, owe ne kunyanda. Karo eshi pakatji ketu nowe natwe, pangangera dingurungoma dishokuru dyokuninga eshi awa hana haka kuyenda kukwenu kadi wa kukona, nawa hana haka kwiya kukwenu mbadi wa kukuma kuno. Mutungi gha kandererire shime eshi: Na kanderera tate, mu tumene kudighumbo dyatate. Yoyishi na Kara nawaminange kwoko, ha ka wa shiinge eshi ha mbeya kuno kuditunga dyokunyanda. Abrahamu gha mu hutha eshi: Awo ne ha kara nomañando gha Mosesi noghawaporofeta ha kona kugha tegherera.

Ko kuhutha kwendi eshi kadi kemo we tate Abrahamu, ngo gha vumbeke mufu gha yende kukwawo ngo ñanyi ha ka kupirure. Abraham gha mu huthire eshi ngeshi mbadi sha tegherere kwaMosesi nawaporofeta, ngo kemo karo sha dhire kutegherera kwamukakuvumbuka.

Mañando ghoEvangelium.

 

TWENTY- SEVEN  SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi nokwoko noghoghuwadi

 

FIRST READING

                                                                  

Thitoya thokutanga.                                                Hab 1:2-3; 2:2-4

Mumbapira dhaMuporofeta Habakuku.

Muhunga mbo Ghana para mumatawero ghendi.

Rungatji sho ni kurombe maghamweno ghaNyambi, ene we ne mbadi ghuna kuyuva ni kukugherere: Ghu kenya ene we mbadi ghuna kuniyuva. Nye ghuna kunimonena ghuyi no kumona ghukukutu. Kemo, maharañanyeno ne kughutho ghorupara rwange ya kara dikanyi no yita.

mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                    Ps.95: 1-2,6-7;8-9

R:

Dyarero ngeshi mu yuve diywi dyendi mwa ndundumenitha mitjima dhenu.

Mwiye tu shamberere kate kudifumanekero dyaFumu dyodiwe dyomakomweneno ghetu.

R:

Dyarero…

Mu ninge tu hanagane rupara rwendi nomakughero, tu mu shamberere no membo ghomakughero. Mwiye tu rapere no tu fumbamene no tu tongamene kughutho waFumu yu gha tu vareka. Yoyishi ye ne yo Nyambi wetu na na twe ne twadiko dyo madyero ghendi no ndjwi dhomunyara dhendi.

R:

Dyarero…

Mawe ngo mu tegherere vene dyarero kudiywi dyendi!

Mwa ndundumenitha mitjima dhenu yira kenge di mwa karire muMeriba thika di mwa karire mudiyuwa dyaMasa mumamboreya. Omu ha ni yerekire hakerekandongo wenu, ha ni yerekire ngambi kenge ha monine yirughana yange.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOND READING

                                                                       

Thitoya thoghuwadi                                    2 Tim.1:6-8 13-14 

Mumbapira dhoghuwadi dhaMupostoli Paulusi kwaTimoteghusi

Yona kukuvurukitha pa thinu thi thitapa thoñeke thaNyambi, ethi gha kupire apa nakukambekire moko eshi yikare yira mudiro ghu ghuna kwekeshera. Ene Mupepo ghu ghatupa Nyambi, mbadi ghuna kutuyapitha. Ne watu yaritha nongcamu no ruhakitho namakurawero ghetu twathinda. Mbadi wakona kufa honyi, mukunongonona Hekudyetu no karo wafa honyi kukwange me na kara muňotwa mudina dyendi karo kondjere mbudhi dhodhiwa nongcamu edhi gha kupa Nyambi. Kwate maňando gha wa yuva kukwange. Gha kare thitamenenitho thomayuvithero ghomawa no gha kuthe mumatawero no muruhakitho eyi twa kara noyo mwaKristusi Jesusi. Eyi ha kutoyedhera ne ya kuroghera. Yikunge paMupepo ghoKupongoka yu gha tunga mumwetu.

Gho maňando gha Nyambi.

 

Gospel Acclamation

 

Haleluya.             Pt.1:21

Haleluya mu tambure  noghuturumuthi ňando dhaNyambi edhi dhina kuparitha mudhimu dhetu.

Haleluya.

 

Evangelium.                                                                Luk. 17:5-10

 

Marundwerero ghoyitjanga ya Lukasi.

Hapostoli ko kwipura eshi: Tu wendherere ko matawero ghetu! Fumu gha wa huthire eshi ngeshi mwa kara nomatawero ghokukara yira dinona dyoghutata, ngo kukona kuninga kuthitondo thoghutunda eshi: Dhuruke popano midhi dhoye dhodhiheya, gh kakutapeke mudikuruviya. Natho ngo tha muyuva. Yidye ghopapenu ghoyu gha kara nomupika oyu ghana kutunda ngambi kukuditha ngombe no kumutongwera popo pakukuma eshi: Tambuke kuno kuthidyero no dye? No kamanana temba, ene ghana kumutongwera eshi: Ni roghithere tango murarero wange. No ghu tende yoyiheya thiwana-thiwana kate ni mane kudya  me, ndani po sho hu dye no we. Mupika yu ne ghana kutumera eshi yoyi ghana rughana eyi hana mu rawera ndi? Ava we, kadi yodigho. Kemo ya kara kukwetu namwe ngeshi munamana kurughana yoyiheya yi hana mu rawera ghuna kuninga eshi hapika vene ho kupira ndjambi. Tuna tendi vene eyi hana tu himena eshi tu yi tende!

Mañando ghoEvangelium.

 

TWENY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi nokwoko noghoghumahatu.

 

FIRST READING

 

Thitoya thokutanga.                                  2 King.5:14-17

Mumbapira dhoghuwadi dhawaFumu.

Mumayuwa ghaya gha shurukire Naum ghomuSiriyi no gha verire parukwoko mu rware rwaJordan mu kutwara muñando dhamurume waNyambi no yirama yendi ne ya thitunukire yira yamwanuke, no gherukire kuyiñondwe. Ha piruka kwendi kwamurume waNyambi gha mu kuthe gheyire kukwendi no gha mu ningire eshi: Mone shi gho mu dimuko wange eshi: Name mbadi po Nyambi pakaye shimwengwa muIsrael. Shimbe keho yitapa ya mupikoye yino. Ha ningi kwendi eshi shemwa ngeshi Nyambi ne muyumi oyu nemana kughutho ghorupara rwendi shemwa ngo mbadi sho ni shimbe.

Gha mu thinenekire eshi gha yi shimbe ene ye ne gha shwenine.

Na Naum gha ningire eshi ngeshi mbadi kemo ne ninge tu mu pe mupikoye muve ghowingi muhanyamo dhodhingi yoyishi kutunda pano mbadi mbo gha tupura karo ndupu kwawanyambi hohawonawo shimwengwa Nyambi ghoghushemwa.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.               Ps. 98:1-4. R7 v.2

R:

Nyambi ne gha neghedhire ghunongo wendi kumako ghomahe.

Mu mwimbere Fumu dimbo dyodipya, yoyi gha tenda yitetukitha dyoko dyendi dyorudyo nodyoKupongoka ne dya mu vatere.

R:

Nyambi ne gha neghedhire ghunongo wendi kumako ghomahe.

Nyambi ne gha shwaghithire makomweneno ghendi, gha shwaghithire ghuhungami wendi kumako ghomahe. Gha ghayarire ghunongo wendi no makurupero ghendi kundhugho dhaIsragheli.

R:

R:

Nyambi ne gha neghedhire ghunongo wendi kumako ghomahe.

Mahurero ghomahe ghokaye ne gha mona makomweneno ghokaye. Mu shogherere kughutho waFumu mwakaye mu mwimbere Pisalemi

 

SECOND READING

                                                                       

Thitoya thoghuwadi.                                   2 Tim.2:8-13

Mumbapira dhoghuwadi dhaMupostoli Paulusi kwaTimoteghusi.

Mwahakwa: Mudike eshi: Jesusi Kristusi ne mwanahoka waDavita oyu ghavumbukire mwawafu paevangelium, omu ghapwire kupetha Davita kate muyihakaboyi yira munu ghomupata ene ñando dhaNyambi ne mbadi ha dhi ghanga.

Podigho na kukurupera yoyihe pawa hapwa kutorora eshi, nawo ha wane makomweneno mwaKristusi Jesusi no difumanekero dyokuroruhe.

Edhi ne ñando dhomakurupero, yoyishi ngeshi twa fire nendi mbo tuna para karo nendi. Ngeshi tu kurupere, mbo tuna raghura nendi.

Ngeshi ha tu mu yaya, naye mbo ghana ka tu yaya.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah.                      Luk.17:11-19

Hekudyetu Jesusi Kristusi ne gha withire kufa no gha retire moyo kuthishe paevangelium.

Hallelujah.

 

Evangelium.        

                                                                                     Luk. 17:11-19

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Mbadiko yu gha ka thighukire eshi na gha kughe Nyambi shimwengwa munumaghana keho.

Muruyendo rwendi rokuJerusalema, gha tjinaghanine Jesusi pepi nomayindha ghoditunga dyaSamariya naGalileya.

Apa gha kumine pepi nodighumbo dimweya, ko kumutjingawera hakayiňondwe dikumi. Awo hemanine kokayenda, no ha kughererire eshi: Jesusi, Muruti ghu tu fere ñeke! Apa gha wa monine gha wa ningire eshi: Mu yende mu ka kuneghe kwawapristeri.

Pakuthighuka ha tambe ku gha wa neghedhire, ko kwiruka kwawo.

Yofotji ghopapagho apa gha monine eshi gha neruka gha hukire ghukugha Nyambi thikuma. Ko kukuvama kwendi kumapadhi ghaJesusi gha mu tumere. Murume yu ne muSamaritana. Jesusi ne gha ningire eshi: Mbadi ha neruka dikumi ndi? Kupi hasha kwoko nohane. Mbadiko yu ghana thighuka eshi no gha fumaneke Nyambi, shimengwa yoyu munumaghana keho. Matawero ghoye ne ghana kughamwena.

Mañando ghoEvangelium.

 

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mawadi nokwoko noghoghune

 

FIRST READING                                                                                

 

Thitoya thokutanga                                     Ex. 17:8-13

Mumbapira dhaExodusi (Mshwaghero)

Ha ka Amalekites heyire no hambandukere haIsragheli ku Refidim. Mosesi gha ghambire kwaJosua eshi: “Shimbe murume ghothinda, ndani no peghundha mathiku-thiku gho mwakuyende kate mwakadhingumutwedhe Amaleki yomuhe. Ame ňanyi na kemane pamutuya ghodirundu, no yinu yaNyambi mudyoko dyange. Joshua gha yitendire thika di gha mu rawerire Mosesi ndani gha yendire kate kawana Amaleki, oku Mosesi ndani naAaroni ndani naHur hana yendi pamutuya ghodirundu. Shime gha hokwera Mosesi kuyeyura yirwitha yendi, Israeli gha wana maghuwa; Apa gha withire yirwitha yendi, maghuwa gha yendire kwaAmalek. Ene yirwitha yaMosesi ya karire nongcamu, Ha shimbire mawe ndani kughatura kwishi dhendi ndani no pa ghahungumanine, Aroni naHur hakwatithire yirwitha yendi, kehe yu pithendi, no kehe yu nowendi, ndani yirwitha yendi yakarire no ghutanavu kate kutokera diyuwa. No kurwa noyimende Joshua gha tetire Amaleki ndani nawaguva wendi.

Mañando ghaNyambi.

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji.Ps.121: 1-2,3-4,5-6,7-8

R:

Mbatero dhetu ne dha kara kwaNyambi oyu gha varekire diwiru no muve.

Na  kukambura meho ghange padirundu, kupi shod hi tuned mbatero dhange? Mbatero dhange dhina kutunda kwaNyambi muvareki ghodiwiru nomuve.

R:

Mbatero dhange ne...

Mbadi wa kupundukitha dipadhi dyoye mbadi wa kupundaghuka.

Mone shi mukungi waIsraeli ne mbadi wa kurara.

R:

Mbatero dhetu ne...

Nyambi ne mukungi ghoye, Nyambi ne mumvure ghonyara dhoye dhorudyo. Diyuwa ne mbadi sho di kutumeke mutenya, no kaghonda temba ghuthiku. Nyambi mukungi ghoye ghokehe dihudhi, mudhimu ghoye ne kughukunga ye. Nyambi ne mbo ghana kukungu kumamwashero ghoye no mengeneno ghoye kate kuroruheya.

R:

Mbatero dhetu ne dha kara kwaNyambi oyu gha varekire diwiru no muve.

 

SECOND READING                                                             2 Tm 3:14 - 4:22                                                                                 

Thitoya thoghuwadi              

Mumbapira dhoghuwadi dha mupostoli Paghulusi kwa Timothi

Ene we, kare po poyi wakuhonga no yi watawa shemwa. No wadimuka eshi, hadye hayihongwa yoye, yuvithe ñando dhi, no dhikoñotwedhe roruhe no kehe pano: Neghedhe ghumbango wawo washinge no watjokedhe, pakuwahonga no ghudhutjima.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                   Ps.130:5

Haleluya na kukurupera paNyambi na kukurupera paňando dhendi.

Hallelujah

 

Evangelium.                      Luk. 18:1-8

 

Marundwerero ghoyitjanga ya Lukasi.

Jesusi gha wa ghanekerirere karo maghanekero no kuwatjwathanitha thiwana  eshi; munu mbadi gha kona kuvapa kurapera, gha pire ghuthighana. Gha ningire eshi gha karire mupanguri mumbara dhimweya, oyu gha dhirire kukutekera Nyambi nomunu temba mbadi gha mu kudhekerire. Mumbara mwa karire mudidhi oyu gha yengire roruhe kukwendi ghu kuhema kukwendi eshi: Tende ghuhunga nange ghu ni ghamwene kwakaňore dhange.

Mumayuwa ghomare mbadi gha himine mupanguri yu ene munyima gha kwipudhurire thinda eshi: Ngambi kenge na dhira kuyapa Nyambi nokwamunu temba mbadi na kukudhekera.

Ene yoyu mudidhi ghana kunipambeka  na kumughamwene kundhango dhendi, maghana mbo gheya munyima mbo na gha ni ngcambure. Ko kuninga Fumu eshi mu yuve eyi ghana kuninga mupanguri ghomuyi. Nyambi kutoperera wa gha torora wa hana kumukumbera mutenya noghuthiku, kukuwatendera ghuhunga ndi? Endi kuwathigha ha taterererure? Na kumutongwera eshi aye mbo ghana wa ghamwena wangu. Ene pamwiyero wamwanamunu ne mbo ghana wana shime matawero pamuve ndi?

Mañando ghoEvangelium

 

 

 

THIRTIETH-SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mahatu

 

FIRST READING                                                              

                                                                                               

Thitoya thokutanga                      Sirag 35:12-14.16-19    

Mumbapira dhaEcclesiasticus.

Fumu ne mupanguri oyu gha kara eshi mbadi mukutekeri gho waka makuto. Aye mbadi gha neghedha dikuto kwawaka makuto, muku….., aye ne kutegherera kumakumbero kwa muka yindhivi. Mbadi gha nyatha yikumbera ya muthighana, no kwamudhike ngeshi ku ghana shwayitha yikumbera yendi.

Murume ghakarera Nyambi no mutjima wendi gho ghuhe, mbo hana mutambura, no yihima yendi mbana yishimbera pa mavuyi.

Ndapero dhamurume gho kukufupipitha mbo dhina tjinaghana mavuyi, kate mbo dhi kakume kwaFumu Shokuru oku mbo dhi kara kate mbo ghakadhihuthe pa kutapa mapangwero no mamwashwero. Na Fumu mbadi mbo gha kara maranga…  

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji               Ps.32: 2-3. 17-19. 23

R:

Oyu murume ghokunyanda ne ghetha naFumu gha mu yuvera.

Na himi kukugha roruhe Nyambi makughero ghendi mbo ghana kara roruhe mukanwa kange.

R:

Oyu murume...

Mudhimu wange mbo ghuna fumaneka Nyambi, hakakunyanda ne mbana yi yuvu no mbo hana shamberera. Rupara rwaNyambi mbadi rwa haka hakakutenda ghupata, no ghana kuwatunditha muyipanga yawo yoyihe.

R:

Oyu murume...

Nyambi ne gha kara pepi nawakamitjima dhighukashu no ghana kukomonona haka midhimu dhawapikendi nawahe wa ha kunda kukwendi mbadi ha nyanda kutapa.

 

 

SECOND READING                                                

                                                                       

Thitoya thoghuwadi                                      2 Tim 4: 6-8.16-18

Mumbapira dhaMupostoli Paghulusi kwaTimoteghusi

Yira kukwange po me ne, kare napwa kuyamba noyinwa.

Yoyishi nako dhange dhokutunda pano ne dhina kokera. Ame ne na rwa yita yoyiwa. Ho na kumu kughuhura. No na kara nomatawero thiwana kate kukuma mo. Apa no me, thikoroni thoghuwaditha nitaterera. Apa na kughamwenine nothinda mundhango, noyofotji temba yu gha ni thoterire. Waheye ha yi ni topererire. Nyambi ngo gha kone kuyiwathigherera! Ene Fumu gha ni thoterire no gha ni pire ngcamu, eshi ni kone kuyaritha yirughana yange mughuhunga nohahayidena, ha kone kuyuva wahe. Ame na pwire kughamwena mukanwa konyime. Naye Fumu mbo ghana ni ghamwena mu kehe dihudhi no mbo ghanai pangura mughutungi wendi ghomudiwiru. Kukwendi difumanekero kate kuroruhe nororuheya. Amen.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation                              

Hallelujah                   Mt.11.25

Yandhurure mitjima dhetu Hekudyetu eshi tu thotere kuñando dhaMwanoye.

Hallelujah

 

Evangelium                                                                    

                                                                                      Luk.18:9-14

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Ko kutongora Jesusi kwawamweya awa ha ghayarire eshi: hahunga muyinu yawo kwaNyambi, no hanyathire hamweya maghanekero gha eshi: Hanu hawadi ha yendire kutembeli kukuraperera. Ghumweya ne mufarasayi no ghumweya ne muketithi. Mufarasayi ghemanine no gha kurapererire thinda muwima eshi: Na kukutumera ghoNyambi yoyi ame ne mbadi na kara yira hanu hamweya, hedhi, hakambango, hakakutjora mayekero- no karo ame ne kadi yira yu muketithi.

Ame ne kudhirerekedha ruwadi muthivike no kutapa dikumi paghugavo wange. Muketithi ne ghemanine kokayenda no mbadi gha kuremekire thinda gha kamburire meho ghendi kudiwiru.

Gha kupamarire pamuyidi wendi ghutokota no gha ningire eshi: GhoNyambi ghu ni fere ñeke nothiharuri me.

Na mukumutongwera eshi murume yu gha hukire kudighumbo dyendi yira munu yu ghana roghitha yoyinu yendi naNyambi. Ene mbadi yu ghumweya. Yoyishi kehe yu ghokukukutekera thinda, mbo ghana pu kushwahura, noyu ghokukushwahura thinda, mbo ghana pu kukutekera.

Mañando ghaNyambi

 

 

 

THIRTY- FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mahatu noyofotji

 

FIRST READING                                                          

                                                                                   

Thitoya thokutanga                                                    Wis. 11:22-12:2                                         

Mumbapira dhaWisdomu (Ghunyanyami)

Kughutho gho kwiya we kaye kakarire mbuyo dho ghu tanavu, yira mume mathiku- thiku ghuna kuwera pamuve. Ene wa kara no thiñeke ku yo yi heya, yowe gho  kukona ku tenda yoyiheya, no gha kengurura mirandu dha murume dho dhihe eshi hapiruke kemo, wa haka yoyihe yo kupara, no mbadi thi wa shimba ku yoyihe yi wa tenda no mbadiko yu wa nyengire, ngo mbadi wa yi tendire? No ngepi di wa dhirire kuyitapa, ngo ya karire ghu kukutu, ngepi di wa yi kungire ngeshi ngo mbadi yo kureta koye? Yi pungura yoye ne yinu yoyishi yo yiheya ne yoye, Nyambi ne mukakuhaka yipara, amwe  vene  gho kuroruheya mupepo ne kuroruhe. Kamanana- kamanana, yamwe gho kughorora wa ho kuyipitha, yamwe gho kutongora yamwe gho kuwavurukitha eshi ngepi di ha yipitha, eshi ha tunde kumupepo gho ghumango no ha tawe mumoye.     

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji               Ps. 145: 1-2. 8-11.13-14

R:

GhoNyambi ghoFumu na himi kukugha dina dyoye kuroruheya.

GhoNyambi na himi kukukutekera ni kughe dina dyoye kuroruhe no roruheya. GhoNyambi ghomukathiňeke noghudhughutjima no ghomunongo. Nyambi ne muhunga thikuma kukwange, no yirughana yendi ne ya yerena kwawahe.

R:

GhoNyambi...

Yirughana nohaghamweni ghoye hana kukugha ghoNyambi.

Hana kunegha difumanekero no kuyuvitha ngcamu dhoye.

Ghufumu ghoye ne wa kara kwawakerekandongo nawanahoka.

Fumu ghana kughamwena wahe wa hana kuwa, no kughorora hakakupeta.

 

 

SECOND READING                                                                    

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi                                             2 Thes.1:11 – 2:2

Mumbapira dhaMupostoli Paghulusi kwawakaTesalonika

Yo tunamurapereranga eshi, Nyambi gha mu tende mukare mumoyo ghu gha mwithere no gha kone kuyaritha ruhakitho rwenu pa ngcamu dhendi rokuyinu yoyiwa, no kuyirughana yomatawero ghenu. Mwa yongara wangu, ngambi ha mu hongaghura hanu, apa mbo mu yuvitha diyuwa dyaFumu endi mbadi mbo di kara po ngambi mba ghambe kukwenu mundimi dho ghupumbi ngambi muyiyaghura endi mumbapira edhi mbo dhi tunda kukwetu.

Mañando  ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                  Luk.21-36

Ene murawe no mu rapere roruhe eshi mu wane ngcamu dhokushutuka kuyoyiheya eyi mbo yiya, po mbo mu kona kwimana kughutho waMwanamunu.

Hallelujah

 

Evangelium                                                     

                                                                                     Luk.19:1-10

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Jesusi gha kumine muJeriko no gha tjinaghanine mbara.

Omu mo gha karire murume ghodina dyoSageghusi nduna ghomuketithi no mutungi. Aye gha yerekire kumona Jesusi ene pamurandu ghombunga mbadi gha konine, yoyishi gha karire mufupi. Ko kudhondinga kwendi kughutho gha kadhine kuthitonda thoghukuyu, eshi gha ka mone Jesusi yoyishi dhondhira sho gha pite. Apa gha kaverire Jesusi padyango di, gha kamburire no gha ningire kukwendi eshi: Sageghusi shuruke wangu, yoyishi na haka ka rara mudighumbo dyoye dyarero.

Naye gha shurukire wangu no gha tumburire Jesusi ghumushamberera. Apa ha yi monine wahe kokuvunguta kwawo eshi: Gha nengena mundhugho dha thiharuri!

Ene Sageghusi ghamanine no gha ningire kwaJesusi eshi: Fumu mone kutapa na kutapa dihenda dyoghushwi wange kwawahepwe.

No ngeshi poghadi yu na kungura thinu ne na kuthimuhuthera parune. Jesusi gha mu huthire eshi: Dyarero gha neya maghamweno mundhugho dhino, yoyishi murume yu naye mwanahoka waAbrahamu. Mwanamunu gheyire vene kukushana no kughongwedha wa ha yongara.

Mañando ghoEvangelium

 

 

THIIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mahatu noghuwadi

 

FIRST READING                                                     

                                                                                               

Thitoya thokutanga                                   2 Mac. 7:1-. 9-14     

Mumbapira dhoghuwadi dhaMakabisi

Dyo ha pwire kukwata hakadira dyofotji kwoko no hawadi kwaFumu pa mamwashwero ghomatjupa ha wa pa mbekire kudya nyama ghothinguru oyu ha dhirire. Ha ningire ghumweya ghopapagho mudyango dyawayendhendi eshi: Nye ghuna kushana kudimuka kukwetu? Yoyishi twe ne kukwetu ne hasha eshi tu fe vene kadi pofotjino kuregha muragho wawakerekandongo wetu.

Pakuhura ngedha muñu wendi minendi kokudira no ku kugherera thikuma, no mu mupepo gho ghu mango mbo ngo muna tu shutura twe kuyipara yi tudi na yo pano, ene Fumu gho kaye ko kahe ngo ñanyi gha tu yeyure thikadi ye mana  mumuragho wendi  shi ne atwe kufa, no mbo tuna kapara karo kuroruheya. Pa kumumana ye kokurundurukera kwaghumweya gho ghuhaka, oyu ghepurire wangu-wangu no kumukurupera ndani no ku yakunutha moko ghendi, no mañando gho mawa, Nyambi gha umpire maghamweno gho mahe gho, mumiragho dhendi yona dhirera kudhikutekera.

Mumwendi na kurupera shi mbo na dhi wana karo. Fumu ndani no hamwe wa ha karire po hayumbukire kumatjokedhero ghamurumeghana mbadi gha kuwire no yinyanda. Apa fire ye ha rundwererireko  ghumwe  gho ghune no yi humbitha yofotji. Opa gha kokerire kughuhura gha dirire eshi: “Yetu yo gho yiwa eyi twa torora mu kuwana yifa munyara dha munu, mbadi yira pofotji no kukarera mumakuruperero gha Nyambi eshi yo mbo gha tu yeyura kukwendi, na po ne kukwendi mbadiko mayeyukero no yi para temba.”

Mañando ghaNyambi

 

Responsoria Psalm

Dimbokatji              Ps. 17:1,5-6,8b15

R:

Mbo nekuta ngeshi mbo dihokoke difumanekero dyoye.

Nyambi yuve murandu ghoghuhunga, tegherere kuthihemo thange tegherere kundapero dhange.

R:

Mbo nekuta ngeshi mbo dihokoke difumanekero dyoye.

Mukara wange new a kakaterire kumuro ghoye mapadhi ghange ne mbadi gha pundaghukire. Kuna kukwitha yoyishi we ne kuniyuveranga we ghoNyambi! Tegherere kuñando dhange. Mbo na mono rupara roye mughuhungami, mbo na kuta pathitjwandjo thoye pakupinduka.

 

SECOND READING                                                               

                                                                                                           

Thitoya thoghuwadi                                                  2 Tes. 2.16-3:5  

Mumbapira dhaMupostoli Paghulusi kwawakaTesalonika

Gha mu tanarithe Nyambi, muyoyihe yoyihunga mumañando no muytenda, pa Hekudyetu Jesus Kristusi, ghoWihetu. Aye gha neghedhire ruhakitho no tupire mahengawero ghendi, ghororuheya nomakurupero ghomawa pathiñeke thendi. Paghuhura mwayendhetu, mutuperere eshi ñando dhaFumu dhitapathane wangu no dhiwithe kokuhe thika di yidi ko kukwenu. Muturaperere karo eshi, tu komonoke kwawapemuki nawamango. Yoyishi waheya ne mbadi hatawi. Fumu ne matjokedhero no Aye mbo ghana mu tanaritha no kumukunga kwawanu hohayi. Atwe ne twa mukurupera paFumu mumwenu eshi, mutende no munatendi eyi twa muturekera. Fumu gha ture yighayara yenu, paruhakitho rwaNyambi no madhidhimekero ghomwaKristusi.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                  Luk.21:36

Mu rawe no mu rapere roruhe, eshi muwane ngcamu dhokushutuka kuyoyihe eyi mbo yiya po mbo mu kone kwimana kughutho waMwanamunu.

Hallelujah

 

Evangelium                                                       

                                                                                     Luk. 20:27-38

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Hamweya hopawaSadusayi awa ha kananiine eshi mbadiko muvumbukero, ha henyine no hepurire Jesusi eshi: Muhongi, Mosesi ne gha tu tjangererire eshi: Ngeshi ha fu mukurwamunu ghokuyeka no hana temba, gha kona kumutumbura mina munu mudidhi yu gha pake po hana mudyango dyamukurwendi.

Pa karire hatutughuru kwoko nohawadi hakadira dyofotji.

Mbedi gha yekire no gha fire nohana temba. Thiranda mbedi karo naye kemo. Mitakatji naye gha yekire mudhi yu no gha fire nohana temba. Kemo dya yowire waheya kwoko nohawadi. Munyima kokufa naye mukamadi. Wadye mbo gha kara keho pa muvumbukero yu mukamadi? Yoyishi waheya kwoko nohawadi ha mu yekire.

Ko kuwatongwera Jesusi eshi hanu homukaye kano, kukuyekathana ngenyu. Ene wa mba fumana kukuyerarara kokahe kughutho no kumuvumbukero wawafu, mbadi mba kuyekathana.

Yoyishi mbadi mbo ha fa karo mbo hana na kara yira haengeliAwo ne hana Nyambi yoyi hana vumbuka mwawafu. Yo kuninga eshi hafu mbana vumbuka, Mosesi naye gha yi hokorire payighamba yopathipumbu thopathigcinda apa gha toyire Fumu eshi: Nyambi waAbraham noNyambi waIsaka, noNyambi waJakopu. Nyambi ne kadi Nyambi wawafu, ene wawayumi. Yoyishi mumwendi hana kupara wahe. Munyima kokuhutha hakamarukwaro hamwe eshi: Muhongi thiwana ghuna hutha. Ko kutunda po no kwipura temba karo.

Mañando ghoEvangelium

 

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

Shundaha ghomakumi mahatu noghoghuhatu

 

FIRST READING                                                                       

 

Thitoya thokutanga                                Mal 14:1-2                 

Mumbapira dhaMuporofeta Malachi.

Mu mone eshi diyuwa ne dina kumu mo dina kutumeka yira dirara diro na wamango na wakutenda ghuyi mbana kara yira yitengetji. Diyuwa edi dina kwiya mbo dina nawa tumeka, dyo ghana kughamba kughamba Fumu, no thigha hanaña tarara. Ene kukwenu mwe mwa yapa dina dyange, mbo dina mu sheghenyena diyuwa dyoghuhungami, no mbo dina kara nomerukithero mumando ghadyo.

Mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps. 98; 5-6,7-9

R:

Nyambi ne mbo gha neya kukuna pangura mako mughuhunga.

Mwimbere Fumu mapsalomi mwimbere noyivandjero. Mu mwimbere nomarumbendo mu shogherere kughutho waFumu Nyambi! Dikuruviya nadyo di pughumene noyoyiheya yi ya kara mo kaye nako no yi ya kara mo.

R:

Nyambi ne…

Marware ghomahe nonyara ngo yi mu kandere marundu nagho ngo gha shogherere kughutho waNyambi. Nyambi ne ghana kumu kukuna pangura, mbo ghana na pangura kaye nomako mughuhungami.

 

SECOND READING                                                       

 

Thitoya thoghuwadi                                                      2 Tes.3:7-12 

Mumbapira dhaMupostoli Paghulusi kwawakaTesalonika.

Mwayendhange, mwa dimuka namwe eshi ngepi sho tu mukuthe, yoyishi twe ne mbadi twa karire noyikara yoyiyi kukwenu. Karo mbadi twa dire yidya nyaranyara kwaghumweya ene twa yi rughanene gha mu karera ghumweya eshi mupango.

Mbadi tuna kuyighambera yino eshi yoyi twa kara noghuhunga ghokughamba ene nane eshi tu kare thineghedhitho ethi sho mu kuthe mwe. Yoyi no pa twa karire kukwenu nga tu yi mu raweranga roruhe, eshi ngeshi munu mbadi ghana kurughana mbadi gha kona kudya.

Yoyishi tuna yuvanga eshi hamweya hopapenu ne mbadi hana kukaranga thiwana eshi mbadi hana kurughananga kukworwa korwa vene.

Hanu hokenge tuna kuwarawera mwaHekudyetu Jesusi Kristusi eshi ha rughane vene muthiraro no kukudyera yidya yawo.

Mañando ghaNyambi.

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                   Mat.24:44

Mu rawe no mu kuroghithere yoyi mbadi muna dimuka nako edhi gha kwiya Mwanamunu.

Hallelujah

 

 

Evangelium                                                                                         

                                                                                     Luk.21:5-19

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Apa ha ghambaghurire hamweya yoTembeli kumawe ghadho ghomawa, nokuyitapa yi ya pwire kupongora eyi ha dhi yengire, gha ningire Jesusi eshi: “Yinu yi muna kumona, mbo dhi neya nako edhi mba dhira kuthigha diwe dimweya padimweya. Yoyiheya mbo yina pu kuharanganyana.” Ko kumwipura kwawo eshi: “Muhongi, mwaka munye mbo yi kara yinu yi, no thidimukitho munye mbo thihokoka pakushwagha yi?”

Aye gha huthire eshi: “Mu koneke eshi ha mu pemukitha. Yoyishi hengi mbeya muDina dyange no mbana ningi eshi: ‘Yame no, nako ne dhina kokera!’ Mwa wa kutha munyima dhawo. Apa mbo muyuva yita nomemañanyeno, mwa mbatutukwa. Yoyishi tango yihokoke yinu yi, ene mbadi ghoghuhura.’”

Karo gha wa tongwerire eshi: “Diko dimweya mbo dinemañanyena dimweya no ghufumu ghumwe kughumweya. Mbo ghana kara makiñeno ghomakuru; nomayerenge, mahamba ghomukavu mbo ghana yerana  kumango ghomengi. Yiyapitha mbo yina kara po no mbo yina shwagha yidimukitho yoyikuru mudiwiru.

Ene kughutho ghokuhokoka yinu yi, mbana mu kwata no kumukutha-kutha. Mbana mu tapa kumandhango mumasinagoge no kumuyandherera mumadorongo.

Mbana mu twara kughutho wawafumu no wawaraghuri, pamurandu ghoDina dyange. Po mbo dhi kara nako kukwenu dhokuninongonona Me. Mu ndhundhe yi, mwa kudhekera yokumaghamwenitho ghenu. Yoyishi mbo na mupa ghunyanyami gho kughamba kemo, oghu mba dhira kudimuka hakakumudhimba no kumukanana temba. Karo, mbana munyatha hawihenu nawakurwenu nawapenu nawayendhenu, no hamweya hopapenu ne mbana wa pagha. No mbo muna pu kudhimba kwawaheya pamurandu ghoDina dyange. Ene mbadi mbo ka pokora kahuki kumutwi dhenu. Paghudhughutjima wenu, mbo muna ghamwena moyo dhenu.

Mañando ghoEvangelium

 

 

Our Lord Jesus Christ, Universal King

( last Sunday of Ordinary Time)

Shundaha ghomakumi mahatu noyine difeste dyodikuru dyaKristusi ghoFumu

 

FIRST READING

                                                                                               

Thitoya thokutanga                               2 Sam 5.1-3

Mumbapira dhoghuwadi dhaSamuel

Gho mahe mako ghaIsragheli gheyire kwaDavita muHebron no ha ningire kukwendi eshi: ‘Yatwe yirama no manyinga ghoye. Mayuwa gha ghana kapita apa gha karire Saghulu Fumu waIsragheli, yoye wawatundithire muyinyanda yawo,  gha kutongwerire eshi, wakona kukara mudithi ghowa pikange hakaIsraghelite no wa kona kukara mupiterithi waIsragheli. Dyo gheyire mayami ghomahe muHebron kwaSaghulu naFumu Davita ne gha tendire ghundambo nawo muHebron kuthitunu meho thaFumu, no hamutungekire Davita gha kare Fumu waIsragheli.

mañando ghaNyambi

 

Responsorial Psalm

Dimbokatji                Ps. 122:1-5

R:

Nashambererire pa hani tongwerire eshi:

Tuyende kundhugho dhaNyambi! Mapadhi ghendi ne ghemana mumayira ghoye we Jerusalema. Jerusalema yu gha pwa kutenda yira mbara dhokupakerera.

R:

Nashambererire…

Jerusalema kwa mutenda yira thitata no yumbitha yo kutanara. Kodigho ghana kuyenda mako, mako ghaFumu.

R

Nashambererire…

Hana kumu kughe dina dyaNyambi. Yoyishi themana thipuna thondhango dhondhugho dhaDavita.

 

SECOND READING                                                                             

                                                                                               

Thitoya thoghuwadi                                              Kol .1:12-20

Mumbapira dhaMupostoli Paghulusi kwawakaKolose.

Nyambi gh mupe ngcamu dhodhihe kudifumanekerero dyendi. Gha mu tanarithe no gha tape kukwenu ngcamu dhodhihe eshi, mu kone kukara ghudhutjima, mumaghukukutu ghomahe. Mutumere no ghushamberera kwaWiha yu gha mu royithera eshi namwe mbo muwane yiyora yi hataterera hatawi muthishe. Aye gha tu shutura ku mangcamu ghomakokore no gha tu rundwerera mughuFumu waMwanendi ghomuhakwa. Pamwanendi twa wana twe makomweneno, mathigherero ghomaharwero.

Mwana ne thishwi thaNyambi, thaNyambi gho kudhira kumona. Mwana ne yomutango, ho gha piterera yivareka yoyihe.

Papendi gha varekire Nyambi yoyihe yo mudiwiru no yopamuve yoyihe yo kumona no yoyihe yokudhira kumona, no mapuna ghawaengeli nawaraghuri, nawakamakuto no mangcamu ghomahe. Yoyiheya ya pwire kuvareka papendi no mumwendi.

Kughutho ghoyoyihe Aye poghadi, no Papendi ya tanarera yoyihe. Aye ne yo mutwi ghoyipo yoNkirishe. Aye yo ndunderero dhoyinu yoyihe, Aye ne yomutango, Yofotji yu gha vumbukire mwawafu, kemo dyo gha tanga kutumbura dyango dyodihe. Nyambi gha ningire eshi ghu kare ghuyara ghoghuhe Mumwendi no mo sho gha kare makushemwethaneno nendi.

Pa Manyinga gha Mwanendi gho paThikurushe, po gha pakererire thiraro, Papendigha kushemwathanithire yoyihe yopamuve no mudiwiru.

Mañando ghaNyambi

 

Gospel Acclamation

Hallelujah                  Mk. 11:10

Gha fumane yu ghana kwiya mudina dyaNyambi, ghu fumane ghufumu ghu ghuna kwiya wawihetu Davita.

Hallelujah

 

Evangelium                                                                      

                                                                                     Luk.23: 35-43

Marundwerero ghoyitjanga yaLukasi.

Mbunga dhodhihe dhemanine po no kuyirondonona.

Hapanguri wapo ha mu ku mu kumadhekire ghuninga eshi: Hamweya ghana ghamwenanga. Gha kughamwene ne thinda ngeshi yoKristusi yu ghana pwire kutorora kwaNyambi. Hamashurundate nawo ha pokanine kughutho no ha mushererire.

Ko kumunwitha kwawo vinyu ghomasheshe, no ha ningire eshi. Yitjanga peghuru dhendi eshi: Oyu ne yoFumu wa waJuda.

Yofotji ghopawaringi-ringi oyu ha mbire po naye, gha mu shamunine ghuninga eshi: Kadi yowe Kristusi ndi? Kughamwene ghothinda natwe. Ghumweya gha mu shingire eshi: Mbadi wa yapa Nyambi ndi? Kukwetu ne ghuhunga yoyi tuna wana mahumbithero ghoyitenda yetu. Aye yu ne mbadi ghatenda thothiyi nokamanana temba. Munyima gha ningire kwaJesusi eshi: Ghu ka ni vuruke ko pa sho ka kume mughufumu ghoye. Jesusi gha muhuthire eshi kemo yashemwa na kukutongwera nange sho kare dyarero muParadishi.

Mañando ghoEvangelium.